Guvernul României

Hotărârea nr. 51/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Privatizării

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 1998 până la 30 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998 și înlocuit de Hotărâre 977/1998;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și ale art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Ministerul Privatizării este instituția publică din structura administrației publice centrale, responsabilă cu elaborarea strategiei de privatizare, a proiectelor de act normativ în domeniul privatizării, precum și cu activitatea de coordonare și de control al procesului de privatizare.

(2) Sediul ministerului este în municipiul București, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. -

În domeniul său de activitate, Ministerul Privatizării are următoarele atribuții principale:

a) elaborează și înaintează Guvernului, spre aprobare, strategia de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar sau asociat;

b) avizează și transmite Guvernului, spre aprobare, programul anual de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar sau asociat, la propunerea Fondului Proprietății de Stat;

c) elaborează și înaintează Guvernului proiecte de lege, de ordonanță sau de hotărâre în domeniul privatizării sau avizează proiecte de act normativ, elaborate de către alte ministere sau agenții în legătură cu domeniul privatizării;

d) aprobă, la cererea Fondului Proprietății de Stat, lista societăților comerciale care se restructurează;

e) întocmește trimestrial sau ori de câte ori este necesar un raport privind stadiul privatizării sau al restructurării societăților comerciale la care statul este acționar sau asociat;

f) coordonează, controlează și evaluează activitatea Fondului Proprietății de Stat în procesul de privatizare;

g) gestionează Registrul interimar de evidență a acționarilor pentru societățile comerciale de tip deschis și asigură transferul gratuit al informațiilor din acest registru către registre independente de evidență a acționarilor, autorizate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

h) încheie contracte de asistență tehnică de specialitate cu societăți de consultanță, române sau străine, pentru realizarea programelor în domeniul privatizării, și urmărește realizarea programelor de asistență tehnică din străinătate, care privesc obiectul său de activitate;

i) efectuează, direct sau prin persoane fizice specializate, ori prin societăți de consultanță sau organizații neguvernamentale, analize și studii în domeniul privatizării societăților comerciale;

j) colaborează cu instituții similare din străinătate, în vederea promovării procesului de privatizare;

k) editează cărți, cataloage, pliante, lucrări de specialitate în domeniul privatizării și investițiilor străine, precum și un buletin cu apariție lunară în domeniul investițiilor străine și un buletin trimestrial privind stadiul privatizării;

l) promovează dialogul social cu structuri ale societății civile;

m) îndeplinește orice alte funcții stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Privatizării colaborează cu celelalte ministere și instituții de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități publice locale, precum și cu persoane fizice sau juridice de drept privat.

În scopul îndeplinirii funcțiilor sale de autoritate, Ministerul Privatizării are dreptul să solicite informații de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat.

Art. 3. -

(1) Ministerul Privatizării este condus de către ministrul privatizării, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul privatizării conduce întreaga activitate a ministerului, pe care îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și în raporturile cu persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 și ale prezentei hotărâri, ministrul privatizării emite ordine și instrucțiuni.

Art. 4. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Privatizării, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, funcționează două departamente conduse de câte un secretar de stat. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului se pot organiza direcții, servicii, birouri, precum și colective temporare pentru realizarea atribuțiilor ministerului și pentru colaborarea cu organizații neguvernamentale sau pentru servicii de consultanță.

(2) Modalitatea de coordonare între direcțiile generale, atribuțiile secretarilor de stat, secretarului general, direcțiilor generale, direcțiilor, serviciilor și birourilor, precum și înființarea colectivelor temporare se stabilesc prin regulament de ordine interioară și se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 5. -

Numărul maxim de posturi din structura ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Ministerul Privatizării include în statul de funcții și personalul de specialitate pentru coordonare și control în profil teritorial, care își va desfășura activitatea cu sprijinul prefecturilor.

Art. 6. -

Prefecturile vor asigura spațiul necesar desfășurării activității în teritoriu a salariaților Ministerului Privatizării și vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de întreținere și pentru comunicații.

Art. 7. -

Mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în dotarea Agenției Naționale pentru Privatizare și a Agenției Române de Dezvoltare se transmit Ministerului Privatizării, cu excepția mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în dotarea Direcției generale a întreprinderilor mici și mijlocii și a Centrului balcanic de cooperare între întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Agenției Naționale pentru Privatizare, care se transferă în patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, în folosința Consiliului pentru Reformă. Mijloacele fixe și obiectele de inventar se transmit pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Privatizării preia toate drepturile și obligațiile Agenției Naționale pentru Privatizare și ale Agenției Române de Dezvoltare, așa cum acestea sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri și contracte încheiate de aceste agenții cu terțe persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(3) Ministerul Privatizării are în dotare, pentru asigurarea transportului personalului propriu în interes de serviciu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 8. -

Personalul încadrat la Agenția Națională pentru Privatizare și la Agenția Română de Dezvoltare va fi transferat în interes de serviciu la Ministerul Privatizării și va fi încadrat pe posturi, conform structurii organizatorice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în baza unei examinări, în scopul evaluării competenței profesionale, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

(1) Bugetul Ministerului Privatizării se stabilește anual prin legea bugetului de stat.

(2) Deschiderea de credite și de plăți efectuate în anul 1998, până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, în contul Agenției Naționale pentru Privatizare și al Agenției Române de Dezvoltare, trec în contul Ministerului Privatizării.

(3) Veniturile înregistrate din activități extrabugetare de către Agenția Națională pentru Privatizare și de Agenția Română de Dezvoltare se virează direct Ministerului Privatizării.

Art. 10. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1995 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Privatizare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul privatizării,
Valentin M. Ionescu
p. Ministrul reformei,
Laurențiu Tăchiciu
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

București, 2 februarie 1998.

Nr. 51.

ANEXĂ

MINISTERUL PRIVATIZĂRII

                                            Numărul maxim de posturi = 220
                                      (exclusiv ministrul și secretarii de stat)
                           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                           -  MINISTRU  -
                           L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬               -               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
      -OFICIUL JURIDIC*)+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+CABINET MINISTRU-
      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-               -               -  CONSILIERI  -
                              -               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬              -               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
      -OFICIUL STATISTIC*)+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+SECRETAR GENERAL-
      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-              -               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
  -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                   -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬             -
  -  DEPARTAMENTUL  -                   - DEPARTAMENTUL -             -
  -PROMOVARE INVESTIȚII-                   - PRIVATIZARE ȘI -             -
  -   STRĂINE    -                   - RESTRUCTURARE -             -
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-                   L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-             -
  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -                     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -                 -
  -CONSILIER+¦¦+                     -CONSILIER+¦¦+                 -
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -                     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -                 -
      -¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -
  -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬   -              -¦¦¦¦+¦¦¦¦¬            --¦¦¦¦+¦¦¦¦¬
  -  DIRECȚIA  - - DIRECȚIA -   -              -DIRECȚIA -            --     -
  -  GENERALĂ  - - GENERALĂ -   -              -GENERALĂ -            --DIRECȚIA -
  - PROMOVARE,  - -ASISTENȚĂ -   -              -STRATEGIE-            --GENERALĂ -
  -  RELAȚII  - -INVESTIȚII-   -              -  ȘI  -            --ECONOMICĂ-
  -INTERNAȚIONALE,- - STRĂINE -   -              - CONTROL -            --     -
  - INFORMATICĂ - -     -   -              L¦¦¦T¦¦¦¦¦-            -L¦¦¦¦T¦¦¦¦-
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T-   -       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -   -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦+¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦+¦¦¬-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦+¦¦¦¦¬-
-  DIRECȚIA  -- - DIRECȚIA -- -  DIRECȚIA -- DIRECȚIA --    --     --       --DIRECȚIA--
- PROMOVARE ȘI -- - ASISTENȚĂ -- - ASISTENȚĂ -- REGISTRUL --DIRECȚIA-- DIRECȚIA--  DIRECȚIA --RELAȚII --
- INVESTIȚII -- - PENTRU  ++ - TEHNICĂ CU --ACȚIONARILOR--CONTROL --STRATEGIE--RESTRUCTURARE--PUBLICE --
- STRĂINE ȘI ++ -INVESTITORI-- -STRĂINĂTATEA--      --    --     --       --    --
-  RELAȚII  -- - STRĂINI -- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦--
-INTERNAȚIONALE-- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--                                   -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -                                -¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦+¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- - DIRECȚIA - -                                - DIRECȚIA --DIRECȚIA -
-  DIRECȚIA  -- - PROIECTE - -                                -FINANCIAR--- RESURSE -
- INFORMATICĂ -- -  DE  +¦-                                -CONTABILĂ -- UMANE -
-  BAZE DE  -- -INVESTIȚII-                                 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
-   DATE   +- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
- MULTIMEDIA -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

*) Se organizează la nivel de direcție.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...