Art 2 | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

(1) Aprobarea depășirii posibilității în condițiile art. 1 se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depășirii posibilității în baza unei documentații complete, depuse de ocolul silvic care solicită aprobarea, care cuprinde:

a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentați factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele;

b) informațiile tehnice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie;

c) fotografii relevante privitoare la arboretele afectate;

d) în cazul în care produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor și/sau a doborârilor și rupturilor de vânt și/sau zăpadă se va face și dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare a situațiilor de urgență.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(4) Informațiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:

a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, din cadrul unității specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, care a întocmit amenajamentul silvic în vigoare sau, în lipsa motivată a acestuia, un expert dintr-o altă unitate specializată autorizată;

b) șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru unitatea de producție în care s-a produs afectarea;

c) reprezentantul unității/entității din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.

(5) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale I pentru care au fost întocmite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depășirii posibilității prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) documentația depusă este completă și corespunzătoare;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite, dar nu mai puțin de un act de punere în valoare, că întocmirea acestora s-a realizat în condiții legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eșantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situație vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice și al căror volum cumulat depășește posibilitatea.

(6) După emiterea deciziei de aprobare a depășirii posibilității în condițiile alin. (5), partizile constituite din produse accidentale I care fac obiectul depășirii posibilității pot fi autorizate spre exploatare.

Acesta este un fragment din Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, din 06.10.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
se încarcă...