Guvernul României

Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prin prezentul regulament se stabilesc, în condițiile legii, conținutul-cadru și principalele elemente de organizare a activității privind agrementul tehnic în construcții, obligațiile care le revin producătorilor, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor și organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții.

Art. 2. -

(1) Agrementul tehnic în construcții este o componentă a sistemului calității în construcții și reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice. Agrementul tehnic în construcții stabilește, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, condițiile de fabricație, de transport, de depozitare, de punere în operă și de întreținere a acestora.

(2) Specificațiile tehnice sunt:

a) specificații tehnice armonizate, care cuprind standardele europene armonizate și documentele de evaluare europene;

b) specificații tehnice nearmonizate, care cuprind standardele și documente de standardizare internaționale, standardele și documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociația de Standardizare din România la nivel național, precum și standardele române originale.

Art. 3. -

(1) Agrementul tehnic în construcții este elaborat, în condițiile legii, de un organism elaborator de agremente tehnice în construcții abilitat de autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcții, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.

(2) Prin producător se înțelege persoana fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcții și care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa.

(3) Prin reprezentat autorizat al producătorului se înțelege persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană împuternicită de producător printr-un mandat scris să acționeze în numele acestuia în legătură cu sarcinile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Agrementele tehnice se eliberează titularului numai pentru produse pentru construcții bine definite sub aspectul alcătuirii, formei și caracteristicilor și a căror realizare și punere în operă pot fi asigurate de către producători și executanți în vederea menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație, dacă utilizarea și modul de punere în operă sunt conforme cu cele precizate de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia și cuprinse în agrementul tehnic respectiv.

(5) Titularul unui agrement tehnic în construcții este solicitantul acestuia.

(6) La eliberarea unui agrement tehnic în construcții, titularul predă organismului elaborator declarația de conformitate cu agrementul tehnic respectiv emisă de producător.

(7) Produsul pentru construcții este un produs sau set fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora și a cărui performanță afectează performanța construcțiilor în ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor.

(8) Documentele agrementului tehnic în construcții sunt:

a) agrementul tehnic propriu-zis;

b) dosarul tehnic;

c) anexe, după caz.

(9) Dosarul tehnic al agrementului tehnic va conține:

a) documentația de referință privind produsul pentru construcții, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant și verificată de elaborator;

b) documentele privind rezultatele activităților de apreciere a produsului: rapoarte de încercări, teste, buletine de analize, după caz;

c) documente privind evaluarea unității producătoare, dacă este cazul;

d) extrase din procesul-verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate.

(10) Produsele încorporate în instalații și echipamente tehnologice de producție nu sunt considerate produse pentru construcții.

(11) Nu fac obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentații tehnice de concepție, proiecte ale unor produse pentru construcții, fără a fi însoțite de încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcții, care să demonstreze îndeplinirea cerințelor specificate.

Art. 4. -

(1) Încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcții se efectuează în laboratoare acreditate de un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.

(2) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (1) în vederea realizării încercărilor și testelor pe produsele pentru construcții este în responsabilitatea organismului elaborator de agremente tehnice în construcții, cu acceptul producătorului.

Art. 5. -

(1) Produsele pentru construcții pentru care s-au elaborat agremente tehnice sunt supuse controlului producției în fabrică de către producător care trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calității realizat în concordanță cu cerințele aplicabile standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității, în vederea menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație.

(2) În cazul în care agrementul tehnic se referă la un set, prevederile alin. (1) nu se aplică produselor componente ale setului care sunt purtătoare de marcaj CE aplicat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei nr. 89/106/CEE.

Art. 6. -

Prevederile prezentului regulament se aplică, după caz, tuturor producătorilor, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor, distribuitorilor care fabrică, furnizează sau comercializează produse pentru construcții, precum și investitorilor, proiectanților, executanților, proprietarilor și utilizatorilor construcțiilor la care se prevede folosirea produselor respective.

CAPITOLUL II Conținutul-cadru și principalele elemente de organizare privind agrementul tehnic în construcții

Art. 7. -

(1) Agrementul tehnic este valabil 3 ani.

(2) Agrementul tehnic în construcții este valabil numai însoțit de avizul tehnic în valabilitate emis de Consiliul tehnic permanent pentru construcții.

(3) Conținutul-cadru al agrementului tehnic în construcții este prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Conținutul-cadru al avizului tehnic este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Conținutul-cadru al avizului tehnic de prelungire este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. -

(1) Consiliul tehnic permanent pentru construcții, denumit în continuare CTPC, este constituit și funcționează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAPFE.

(2) Președintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcții din cadrul MDRAPFE.

(3) CTPC asigură desfășurarea activității privind agrementul tehnic în construcții prin comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții, extinderii sau modificării agrementelor tehnice în construcții și a prelungirii avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în valabilitate.

Art. 9. -

(1) Membrii comisiilor tehnice de specialitate sunt specialiști care se nominalizează, prin decizie a președintelui CTPC, dintre specialiștii propuși de către universitățile tehnice de profil, autoritățile de supraveghere a pieței produselor pentru construcții, Institutul Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, asociațiile profesionale de profil.

(2) Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții se organizează pe categorii de produse pentru construcții, după cum urmează:

a) comisia tehnică nr. 1 - produse/seturi aferente elementelor structurale și fundații; elemente de închidere, compartimentare, pereți nestructurali, tâmplărie și vitraje; protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori; finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli;

b) comisia tehnică nr. 2 - produse/seturi pentru instalațiile aferente construcțiilor: încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice; domotică;

c) comisia tehnică nr. 3 - produse/seturi aferente drumurilor, podurilor rutiere, porturilor și aeroporturilor.

Art. 10. -

Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții se compun din 7-15 membri, președintele comisiei fiind desemnat de membrii comisiei respective.

Art. 11. -

După avizarea proiectului de agrement tehnic de către comisia tehnică de specialitate se emite avizul tehnic care este semnat de către președintele CTPC.

Art. 12. -

(1) Avizul tehnic este valabil 2 ani.

(2) În cazul în care în perioada de valabilitate a avizului tehnic inițial sunt îndeplinite condițiile privind menținerea calității și constanței caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcții în procesul de fabricație, avizul tehnic se prelungește cu încă 1 an, până la expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic prevăzut la art. 7 alin. (1).

(3) Prelungirea valabilității avizului tehnic inițial se solicită de către titularul agrementului în cauză cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate de 2 ani a acestuia și se face ca urmare a raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic respectiv.

Art. 13. -

În cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții se constituie, prin decizie a președintelui CTPC, grupe specializate.

Art. 14. -

Grupele specializate se organizează pe domenii de specialitate, după cum urmează:

a) grupa specializată nr. 1: Elemente structurale și fundații;

b) grupa specializată nr. 2: Elemente de închidere, compartimentare, pereți nestructurali, tâmplărie, vitraje;

c) grupa specializată nr. 3: Protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori;

d) grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli;

e) grupa specializată nr. 5: Produse pentru instalațiile aferente construcțiilor, încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice;

f) grupa specializată nr. 6: Domotică, produse înglobate în construcții;

g) grupa specializată nr. 7: Drumuri, poduri rutiere, porturi și aeroporturi.

Art. 15. -

(1) Grupele specializate realizează activitățile legate de elaborarea agrementelor tehnice în construcții, precum și supravegherea privind menținerea calității și constanței caracteristicilor produselor pentru construcții în procesul de fabricație și urmărirea comportării în exploatare a acestora.

(2) Agrementele tehnice în construcții aferente produselor pentru construcții care se supun domeniului de competență al mai multor grupe specializate se elaborează cu participarea specialiștilor din acele grupe specializate.

Art. 16. -

În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcții pot interveni următoarele schimbări:

a) prelungirea valabilității avizului tehnic, în condițiile prevăzute la art. 12;

b) modificarea agrementului tehnic în construcții, care se realizează la inițiativa producătorului sau a reprezentantului său autorizat, determinată de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricație, domeniului de utilizare, a modificării datelor de identificare ale producătorului sau reprezentantului său autorizat, ale titularului sau grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformități; modificarea agrementului tehnic în construcții se face cu păstrarea termenului de valabilitate inițial al agrementului tehnic;

c) extinderea agrementului tehnic în construcții cu acordul titularului, care reprezintă nominalizarea și a unui alt titular, a altui domeniu de utilizare sau extinderea numărului de produse din agrementul tehnic; extinderea se face cu păstrarea termenului de valabilitate inițial al agrementului tehnic;

d) suspendarea agrementului tehnic în construcții, la inițiativa grupei specializate și cu aprobarea președintelui CTPC, pe baza raportului grupei specializate a organismului elaborator, autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții, după caz, dacă se constată nerespectarea caracteristicilor, a condițiilor de fabricare, de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor pentru construcții; suspendarea se notifică în scris titularului care, după eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp de 6 luni, depune la MDRAPFE o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea agrementului tehnic respectiv;

e) retragerea agrementului tehnic în construcții, la inițiativa grupei specializate și cu aprobarea președintelui CTPC, pe baza raportului grupei specializate a organismului elaborator, autorităților de supraveghere a pieței produselor pentru construcții, după caz, dacă, cu ocazia revizuirii sau reexaminării după suspendare, se constată situații care conduc la această decizie;

f) retragerea agrementului tehnic în construcții la solicitarea titularului și cu aprobarea președintelui CTPC.

Art. 17. -

(1) Prelungirea valabilității avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea și retragerea agrementelor tehnice în construcții sunt specificate în listele agrementelor tehnice în valabilitate postate pe site-ul MDRAPFE, pe fiecare an calendaristic în parte.

(2) Retragerea unui agrement tehnic în construcții se operează prin ștergerea acestuia din listele prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Obligații

Art. 18. -

(1) Producătorii sau reprezentanții lor autorizați au următoarele obligații, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) să solicite MDRAPFE, prin intermediul organismelor de agrement tehnic, elaborarea agrementului tehnic pentru produse pentru construcții;

b) să furnizeze grupelor specializate care elaborează agrementele tehnice toate datele și informațiile necesare privind produsul pentru construcții respectiv;

c) să faciliteze și să asigure organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții și grupelor specializate condiții pentru desfășurarea tuturor activităților necesare în elaborarea agrementului tehnic;

d) să răspundă pentru neîndeplinirea de către produsul pentru construcții a performanței menționate în declarația de conformitate;

e) să suporte cheltuielile generate de elaborarea și avizarea agrementelor tehnice, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Condițiile necesare pentru desfășurarea activităților de agrement tehnic ce trebuie asigurate organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții și grupelor specializate, potrivit alin. (1) lit. c), sunt, în principal, următoarele:

a) examinarea și evaluarea spațiilor de producție sub aspectul dotării, al cunoașterii proceselor de fabricație, precum și al asigurării menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcții în procesul de fabricație;

b) efectuarea verificărilor și încercărilor numai în cadrul laboratoarelor acreditate de un organism național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză;

c) efectuarea urmăririi comportării în exploatare a produsului pentru construcții pe toată durata de valabilitate a agrementului tehnic.

Art. 19. -

Organismele elaboratoare de agrement tehnic în construcții au următoarele obligații, în conformitate cu reglementările în vigoare:

a) să îndeplinească în permanență criteriile organizatorice, tehnice și deontologice pe baza cărora au fost abilitate, în conformitate cu documentele și cu procedurile aplicabile;

b) să asigure funcționarea grupelor specializate;

c) să realizeze activitățile legate de elaborarea agrementelor tehnice;

d) să realizeze activitățile legate de urmărirea comportării în exploatare a produselor pentru construcții;

e) să efectueze periodic, dar cel puțin o dată pe an, activități de verificare și supraveghere a controlului producției în fabrică, pe bază de contracte încheiate cu solicitanții acestor agremente tehnice în construcții;

f) să răspundă de exactitatea datelor înscrise în agrementele tehnice și de încercările sau testele care au stat la baza elaborării acestora;

g) să păstreze secretul profesional asupra informațiilor privind documentele care stau la baza emiterii agrementelor tehnice în construcții;

h) la solicitarea titularului agrementului tehnic în cauză, să efectueze activități de verificare și supraveghere a controlului producției în fabrică pentru acele produse pentru construcții cărora le expiră avizul tehnic inițial.

Art. 20. -

Grupele specializate au următoarele obligații:

a) să îndeplinească în permanență criteriile organizatorice, tehnice și deontologice avute în vedere la înființare;

b) să asigure colaborarea specialiștilor pentru rezolvarea competentă a activităților de elaborare a agrementelor tehnice;

c) să asigure menținerea calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație;

d) să participe la acțiunile de efectuare a verificărilor și încercărilor privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice în construcții;

e) să participe la acțiunile de urmărire a comportării în exploatare a produselor pentru care au elaborat agremente tehnice în construcții;

f) să motiveze oportunitatea prelungirii avizelor tehnice.

Art. 21. -

Titularii agrementelor tehnice au următoarele obligații:

a) să furnizeze proiectanților, executanților, distribuitorilor, utilizatorilor, verificatorilor de proiecte atestați și experților tehnici atestați, la solicitarea acestora, o copie a agrementului tehnic în construcții însoțit de avizul tehnic în valabilitate și a declarației de conformitate întocmite de producător pentru produsul pentru construcții respectiv, fie letric, fie prin mijloace electronice;

b) să verifice menținerea calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație.

Art. 22. -

Comisiile tehnice de specialitate au următoarele obligații:

a) să analizeze oportunitatea avizării agrementelor tehnice în construcții, inclusiv extinderea sau modificarea acestora;

b) să analizeze proiectele de agremente tehnice pentru construcții pe domeniile pentru care au fost elaborate;

c) să analizeze oportunitatea prelungirii avizelor tehnice aferente agrementelor tehnice în valabilitate;

d) să păstreze secretul profesional asupra informațiilor privind documentele care stau la baza emiterii agrementelor tehnice în construcții.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24. -

Agrementul tehnic în construcții nu acordă titularului dreptul exclusiv de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat.

Art. 25. -

Referirea la un agrement tehnic în construcții în corespondența comercială, în anunțuri publicitare sau în contracte va menționa numărul și data aprobării lui.

Art. 26. -

Reproducerea agrementului tehnic în construcții nu se va face decât integral și cu acordul titularului.

ANEXA Nr. 1 la regulament

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Agrement Tehnic 000-00/000-0000

(Denumire produs, procedeu sau seturi de produse): . . . . . . . . . . (limba română) . . . . . . . . . . (limba franceză) . . . . . . . . . . (limba engleză) . . . . . . . . . . (limba germană) . . . . . . . . . .

PRODUCĂTOR . . . . . . . . . . (denumire producător) . . . . . . . . . . (adresa completă) . . . . . . . . . . (telefon, fax)

TITULARUL . . . . . . . . . . (Denumirea și adresa titularului agrementului tehnic)

ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC: . . . . . . . . . . (Denumirea și adresa organismului elaborator al agrementului tehnic) . . . . . . . . . . (grupa specializată nr. și denumirea desfășurată a grupei specializate)

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 00.00.0000 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. . . . din cadrul. . . . . . . . . . . . , analizând documentația de solicitare de agrement tehnic, prezentată de. . . . . . . . . . . . și înregistrată cu nr. . . . . . . din data de. . . . . . , referitoare la (produsul/procedeul sau seturile de produse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . realizat de. . . . . . . . . . . . . . . . ., elaborează prezentul agrement tehnic nr. 000-00/0000-0000, în conformitate cu actele normative aferente domeniului de referință valabile la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

1.2. Identificarea produselor

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții:

(pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se va face următoarea mențiune: "Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă, . . . . . . . . . . trebuie să dețină aviz sanitar/notificare emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică")

2.2. Aprecieri asupra produsului (procedeului sau seturilor de produse)

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

• Rezistență mecanică și stabilitate
• Securitate la incendiu
• Igienă, sănătate și mediul înconjurător
• Siguranță și accesibilitate în exploatare
• Protecția împotriva zgomotului
• Economie de energie și izolare termică
• Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) și întreținerea produsului, procedeului sau seturilor de produse

2.2.3. Fabricația și controlul

2.2.4. Punerea în operă

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

(Se indică reglementările tehnice la care să răspundă produsul, procedeul sau seturile de produse și punerea lor în operă.)

2.3.2. Condiții de fabricare

Se indică concret modul în care se face verificarea menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produsului și se va indica stadiul de implementare a Sistemului de Management al Calității.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare produsul/procedeul sau seturile de produse trebuie să fie însoțit(e) de un document, care să ateste conformitatea produsului/procedeului/seturilor de produse cu prezentul agrement tehnic, potrivit legislației românești în vigoare, cu indicarea expresă a denumirii acestui act și a reglementării respective.

Tot la livrare produsul/procedeul/seturile de produse trebuie să fie însoțit(e) de instrucțiuni de utilizare în limba română.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Se indică denumirea reglementărilor tehnice proprii, precum și a celor românești, care trebuie respectate la punerea în operă.

Concluzii Aprecierea global㠕 Utilizarea produsului, procedeului, seturilor de produse în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement. • (pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se va face următoarea mențiune: "Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă . . . . . . . . . . trebuie să dețină aviz sanitar/notificare emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică")

Condiții

• Calitatea și constanța caracteristicilor relevante ale produsului/procedeului/seturilor de produse au fost examinate și găsite corespunzătoare și trebuie menținute constante pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.
• Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avut în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.
• Acordând acest agrement, Consiliul tehnic permanent pentru construcții nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul, procedeul sau seturile de produse.
• Orice recomandare referitoare la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs/procedeu/seturi de produse, care este conținută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa/lor în operă.
• Organismul elaborator de agrement tehnic răspunde de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementul tehnic nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.
• Oportunitatea elaborării agrementului tehnic este stabilită de organismul elaborator de agrement tehnic.
• Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului/procedeului/seturilor de produse va fi realizată conform programului stabilit de către organismul elaborator al agrementului tehnic (verificări/încercări de laborator, tipul și frecvența încercărilor).

• Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.
• Organismul elaborator al agrementului tehnic (sau alt organism elaborator de agrement tehnic abilitat de către CTPC în cazul în care cel inițial își încetează activitatea) va informa Consiliul tehnic permanent pentru construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDRAPFE anularea agrementului tehnic din baza de date.
• Anularea agrementului tehnic se va face și în cazul constatării prin controale, efectuate de către organismele de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului/procedeului.
• În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează prevederilor din agrementul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea agrementului tehnic și anularea din baza de date a MDRAPFE.

Valabilitate: (zi, lună, an) Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine. Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

Pentru grupa specializată nr. . . . . . . . . . .

Președinte
(nume, prenume, semnătură)

DIRECTOR
(organism elaborator)
(nume, prenume, semnătură)

3. Remarci complementare ale grupei specializate□

Textul se referă la previziuni privind comportarea în exploatare a produsului, procedeului sau setului de produse, eventualele rezerve privind comportarea în timp și orice alte argumente care să fundamenteze acordarea agrementului tehnic.

În cazul prelungirii agrementului tehnic, se fac referiri la comportarea acestuia în exploatare pe durata de valabilitate a agrementului inițial.

Tot aici se pot consemna constatările reprezentanților grupei specializate făcute cu ocazia vizitei la producător.

Sinteza rapoartelor de încercare (sub formă de tabel). Această sinteză va fi susținută în dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de încercare.

Încercările sau testele necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se efectuează în laboratoare acreditate de organismul național de acreditare în sensul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC.

Pentru rapoartele de încercare elaborate de terți, organismul elaborator va face mențiunea că își asumă rezultatele acestor rapoarte de încercare.

4. Anexe

• Extrase semnificative din procesul-verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate. Se indică numărul și data procesului-verbal, care este consemnat într-un registru special cu pagini numerotate și sigilat.
• Se indică numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință.
• Propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic
• Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 000-00/0000-0000, conținând . . . . . . . . . pagini, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.
• TITULARI DE AGREMENT TEHNIC (dacă este cazul)

Raportorul grupei specializate nr. . . . . . . . . . .
(nume și prenume, semnătura)

• Membrii grupei specializate
(nume, prenume, semnătura)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Notă:

Dosarul tehnic al agrementului tehnic va conține:

- documentația de referință privind produsul, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant și verificată de elaborator;

- documentele privind rezultatele activităților de apreciere a produsului: rapoarte de încercări, teste, buletine de analize, după caz;

- documente privind evaluarea unității producătoare, dacă este cazul;

- documente privind evaluarea unității producătoare, dacă este cazul;

- documente privind evaluarea unității producătoare, dacă este cazul;

- extrase din procesul-verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate.

ANEXA Nr. 2 la regulament

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza Procesului-verbal nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . al Comisiei tehnice de specialitate nr. . . . . . . . . . . pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 000-00/0000-0000, elaborat de . . . . . . . . . ., pentru . . . . . . . . . ., al cărui producător este . . . . . . . . . .

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de . . . . . . . . . . și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la "condiții" din anexa nr. 1 la regulament.

(Pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se face următoarea mențiune: "în baza prezentului aviz tehnic, produsul/procedeul/setul de produse: . . . . . . . . . . poate fi utilizat pentru destinația preconizată în contact cu apa potabilă numai însoțit de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică")

Agrementul tehnic este valabil până la data de . . . . . . . . . ., pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la regulament

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC DE PRELUNGIRE

Conform Procesului-verbal nr. . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . al Comisiei de avizare nr. . . . . . . . . . . . a agrementelor tehnice în construcții, aceasta a constatat că titularul a făcut dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. "condiții" din agrementul tehnic.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

prelungește AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr. 000-00/0000-0000, referitor la: . . . . . . . . . ., produs de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . (pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se va face următoarea mențiune: "în baza prezentului aviz tehnic de prelungire, produsul/procedeul/setul de produse: . . . . . . . . . . poate fi utilizat pentru destinația preconizată în contact cu apa potabilă numai însoțit de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică")

PREȘEDINTELE CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...