Comisia Europeană

Memorandumul de finanțare din 24.12.1998 *)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 30 august 1999.

În vigoare de la 30 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, și Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos va fi executată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității, conform prevederilor cuprinse în acest memorandum. Cadrul tehnic, juridic și administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos este stabilit de Condițiile generale, anexate la Acordul-cadru dintre Comisie și Beneficiar și completate prin prevederile acestui memorandum și ale Prevederilor speciale anexate la acesta.

ARTICOLUL 1 Natura și subiectul

Ca o componentă a programului său de asistență, Comunitatea va contribui, sub forma finanțării nerambursabile, la finanțarea următoarei măsuri:

Numărul Programului: RO-9809
Titlul: Facilitatea Pre-Ins 1998
Durata: până la 31 decembrie 2000

ARTICOLUL 2 Angajamentul Comunității

Contribuția financiară din partea Comunității este fixată la nivelul maxim de 16 MECU, denumită în continuare Finanțarea gratuită.

ARTICOLUL 3 Durata și data de expirare

Pentru prezenta măsură Finanțarea gratuită este disponibilă pentru contractare până la 31 decembrie 2000. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din Finanțarea gratuită, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plăților din cadrul Finanțării gratuite este 31 decembrie 2001. Toate plățile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită. Comisia poate însă, în funcție de împrejurări, să fie de acord cu o prelungire a acestei date de expirare, dacă aceasta este cerută în timp util și este justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Acest memorandum va expira la data expirării perioadei de efectuare a plăților din Finanțarea gratuită. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei. Modificări (1)

ARTICOLUL 4 Adrese

Corespondența privitoare la executarea măsurii, având menționate numărul și titlul măsurii, va fi adresată:

Pentru Comunitate:

Delegația Comisiei Europene la București

Dl Fokion Fotiadis

Șeful Delegației CE

Str. Grigore Mora nr. 11

71278 București

România

e-mail: office@ecdel.eunet.ro

Fax: (40-1) 230 2453

Pentru Beneficiar:

Guvernul României

Dl Alexandru Herlea

Ministru pentru integrare europeană

Departamentul pentru Integrare Europeană

Piața Victoriei nr. 1

Sectorul 1, București

România

Fax: (40-1) 312 6929

ARTICOLUL 5 Numărul de exemplare

Acest memorandum este întocmit în limba engleză în două exemplare.

ARTICOLUL 6 Intrarea în vigoare

Acest memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți. Orice cheltuială care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finanțare gratuită.

Anexele reprezintă parte integrantă din acest memorandum.

Întocmit la București la 24 decembrie 1998.

Pentru Beneficiar,
Alexandru Herlea,
ministru pentru integrare europeană

Pentru Comunitate,
Fokion Fotiadis,
șeful Delegației CE

Anexa nr. 1 - Acordul-cadru și Arbitraj (anexele A și B)

Anexa nr. 2 - Prevederi speciale (anexa C)

ANEXA Nr. 1

ACORD-CADRU

Anexa A

CONDIȚII GENERALE
privind memorandumurile de finanțare

Anexa B

ARBITRAJ

Orice dispută între părțile contractante rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finanțare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor menționate la art. 18 din Condițiile generale referitoare la memorandumul de finanțare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

Părțile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, și Comisia, pe de altă parte.

Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri numiți după cum urmează:

- un arbitru va fi numit de Beneficiar;

- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

- al treilea arbitru (denumit în continuare și conducător) va fi numit prin acordul părților contractante sau, în cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.

Dacă oricare dintre părțile contractante nu reușește să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să își desfășoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în același mod ca și arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile și îndatoririle arbitrului inițial.

ANEXA Nr. 2

Anexa C

PREVEDERI SPECIALE

1. Procesul evaluării obiectivelor și descriere

1.1. Obiective

Obiectivul Facilității Pre-Ins îl constituie inclusiv sprijinirea naturii procesului de lărgire a Uniunii Europene prin finanțarea unui număr de acțiuni specifice și vizibile în sectoare sensibile, identificate de Comisia Uniunii Europene în Avizul pentru Bulgaria, Letonia, Lituania, România și Slovacia, sectoare în care aceste țări trebuie să facă eforturi speciale în procesul de pregătire a aderării lor.

1.2. Descriere

BULGARIA

Asistență pentru reforma sistemului bancar și a întreprinderilor (continuarea Programului SARA - program de reformă și modificări structurale)

Proiectul își propune continuarea și consolidarea Programului SARA aflat în derulare, în vederea sprijinirii procesului de implementare a Programului de reformă structurală al Guvernului. În principal, proiectul se va concentra pe:

A. Continuarea procesului de privatizare a marilor întreprinderi de stat care desfășoară activități de importanță strategică:

Sprijin pentru maximum 20 de întreprinderi; activitatea se va desfășura în trei faze: strategia de privatizare; tranzacții; faza de lichidare.

B. Încheierea procesului de privatizare a băncilor:

Acordarea de asistență tehnică pentru sprijinirea implementării activităților prevăzute în studiul strategic Sparkassen, pentru a transforma banca într-o bancă, comercială cu amănuntul, specializată în împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii

Echipa de asistență tehnică își va concentra activitățile pe: gestionarea creditelor, managementul riscului, dezvoltarea resurselor umane, marketing și dezvoltare de produse noi, control și contabilitate, operațiuni și administrare, audit intern/inspecție.

Acțiunile propuse sunt în concordanță cu obiectivele Parteneriatului pentru aderare și Programului național de aderare la Uniunea Europeană, prin contribuirea la îmbunătățirea competitivității sectorului financiar.

Condiționalități:

Continuarea angajării Guvernului în procesul de privatizare a băncilor și întreprinderilor de stat
Existența unor mecanisme de coordonare corespunzătoare pentru toate instituțiile implicate în procesul de privatizare. În, prezent coordonarea se realizează de către unitatea SARA din cadrul Consiliului de Miniștri
Necesitatea corelării cu activitățile și recomandările Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale.

Finalizarea procesului de restituire a terenurilor (faza 1) și sprijinirea procesului de creare a pieței funciare în Bulgaria

Obiectivul proiectului se referă la:

- acordarea de asistență Guvernului pentru elaborarea unei politici și implementarea strategiei în domeniul reformei funciare;

- sprijin pentru dezvoltarea capabilităților privind monitorizarea oficială, supervizarea, publicitatea pentru cadastru și reforma funciară;

- pregătirea planurilor pentru terenurile restituibile.

Rezultatele scontate se referă la crearea unei piețe funciare facile, care să faciliteze tranzacțiile și investițiile private.

Condiționalitate:

Existența unei capacități de supraveghere adecvate, ca și a unei capacități juridice, administrative și notariale corespunzătoare pentru înregistrarea titlurilor și a tranzacțiilor funciare.

Lupta împotriva corupției din cadrul Administrației Bulgare a Vămilor (ABV)

Proiectul va urmări restrângerea posibilităților de corupție din cadrul ABV prin introducerea treptată a unei strategii interne, însoțită de reglementări interne, menite să combată corupția și crima organizată. Proiectul va include elaborarea și implementarea legislației vamale și urmărirea, în conformitate cu angajamentele prevăzute în Parteneriatul pentru aderare, modernizării, pe baza alinierii la practicile Uniunii Europene, a funcțiilor privind informarea din cadrul serviciului vamal. Proiectul este în concordanță cu propunerea de introducere a unui sistem vamal computerizat, prevăzută în Programul național PHARE 1998.

Activitățile proiectului vizează: legislația și reglementările, elaborarea unui plan strategic, training, sistem informațional pentru departamentele antifraudă și de inspecție. Proiectul prevede, de asemenea, achiziționarea echipamentelor necesare.

Condiționalități:

Continuarea angajării Guvernului în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, în conformitate cu prevederile Programului național 2000 al Bulgariei
Coordonarea corespunzătoare dintre administrația vamală, Ministerul de Interne și autoritățile de control financiar.

LETONIA

Sprijin pentru restructurarea industrială

Proiectul vizează creșterea performanțelor economice ale industriei din Letonia, în special ale industriei prelucrătoare. Proiectul cuprinde două componente principale:

- sprijinirea întreprinderilor industriale în procesul de restructurare după privatizare și facilitarea reorientării strategice în materie de marketing, managementul și asigurarea calității, asumarea riscului, accesul la credite. Se vor elabora, de asemenea, scheme de recalificare și reangajare a lucrătorilor afectați de procesul de restructurare;

- încurajarea inovației în domenii specifice de interes național: tehnologii noi și bioenergie. Acest obiectiv se va realiza prin sprijinirea de grupuri de companii din același sector, în combinație cu asociațiile industriale.

Condiționalități:

Funcționarea corespunzătoare a Comitetului de coordonare interministerial (economie, învățământ, agricultură) și interagenții (privatizare, dezvoltare) este esențială pentru succesul proiectului. Comitetul este coordonat de Ministerul Economiei.
Gradul de diseminare și utilizare a rezultatelor va depinde de selectarea corespunzătoare a companiilor și a tehnicilor și tehnologiilor orizontale. O importanță deosebită o va avea colaborarea cu asociațiile industriale și asigurarea sinergiei cu fondurile naționale, în vederea promovării inovației și dezvoltării.
Proiectul constă într-un program cuprinzător de măsuri anticorupție, incluzând: (i) o componentă legislativă menită să îmbunătățească cadrul legal și implementarea acestuia; (ii) o componentă de training pentru creșterea performanțelor profesionale ale funcționarilor și angajarea publicului larg în dialogul pe tema corupției și prevenirii acesteia, prin furnizarea de informații și crearea unor proceduri transparente în cadrul administrației publice.
Activitățile specifice ale proiectului se referă la:

- training: elaborarea de programe de instruire pentru formare profesională și formare de formatori. Este propus un program-pilot de formare profesională în domeniul veniturilor de stat și al achizițiilor publice, destinat judecătorilor, cu participarea unor experți din Uniunea Europeană și a unor profesori letoni;

- în domeniul legislativ: pregătiri pentru inventarierea actelor normative și evaluarea transpoziției legislației Uniunii Europene; pregătirea unei strategii pentru prevenirea corupției;

- campanie de conștientizare: pregătirea unor documente, informative în domeniile-cheie ale administrației (naturalizare, imigrare, cadastru, vamă, curți de apel polițienești); realizarea unui barometru al opiniei publice și de campanii de conștientizare.

Condiționalități:

Angajarea Guvernului în Programul de prevenire a corupției și oferirea unui sprijin adecvat Consiliului de prevenire a corupției din cadrul Guvernului
Consistența reglementărilor curente existente care urmează a fi armonizate cu legislația Uniunii Europene.

LITUANIA

Dezvoltarea sectorului financiar

Proiectul vizează încheierea procesului de restructurare/privatizare și consolidarea sectorului financiar. Acest obiectiv se va realiza prin: elaborarea și implementarea legislației specifice, restructurarea și dezvoltarea instituțională a diferitelor instituții implicate, îmbunătățirea. capacității autorităților de supervizare din sectorul financiar și privatizarea companiilor de stat din sectorul financiar.

Instituțiile implicate vor fi: Banca Lituaniei, Ministerul Finanțelor, Trezoreria Centrală, Bursa de Valori, Comisia de Valori Mobiliare, autoritatea de supervizare a asigurărilor, Banca de Economii și Compania Națională de Asigurări.

Rezultatul scontat al proiectului vizează restructurarea/privatizarea sectorului bancar și de asigurări, creșterea eficienței întregului sistem financiar, cu impact pozitiv asupra economiei și investițiilor străine directe.

Condiționalități:

Angajamentul continuu al Guvernului în încheierea procesului de privatizare în sectorul bancar și de asigurări
Funcționarea unei unități de implementare corespunzătoare în Ministerul Finanțelor, care să colaboreze cu toate instituțiile vizate.

Elaborarea unei politici naționale cuprinzătoare în domeniul reducerii și eliminării corupției

Obiectivul principal al proiectului este elaborarea unei politici naționale integrate pentru reducerea și eventuala eliminare a corupției din cadrul sectoarelor public și privat din Lituania.

Prima fază a proiectului se referă la constituirea unui grup de experți, alcătuit din experți ai Uniunii Europene și lituanieni, specializați în diferite discipline vizând combaterea corupției, în vederea analizării și determinării acelor domenii ale Guvernului, afacerilor și societății în general care sunt expuse în cea mai mare măsură corupției. Faza a doua constă în elaborarea unei strategii naționale anticorupție și elaborarea politicilor vizând reducerea și eventuala eliminare a corupției. În final, grupul de experți și autoritățile naționale vor elabora o strategie de comunicare în vederea implicării publicului lituanian și a organizațiilor neguvernamentale în problemele legate de lupta împotriva corupției.

Condiționalități:

Realizarea unei coordonări corespunzătoare între diferitele agenții și ministere implicate în lupta împotriva corupției la nivel național
Angajarea Guvernului în implementarea măsurilor propuse și realizarea schimbărilor organizatorice și legislative necesare.

Înființarea unui grup de investigare și analiză a crimei economice

Crearea și implementarea unui sistem de training care va conduce la formarea profesională a unui număr restrâns de ofițeri care să se ocupe de organizarea și angajarea de personal al noii Unități pentru investigarea și analizarea crimei economice. Unitatea va fi localizată în Departamentul Securității de Stat. Asistența oferită în cadrul acestui program de asistență tehnică se va concentra pe dobândirea expertizei profesionale necesare. Pentru implementarea proiectului se vor realiza următoarele activități:

- înființarea unui centru de pregătire profesională în cadrul departamentului;

- pregătirea profesională a instructorilor din acest centru;

- achiziționarea de echipamente și literatură de specialitate;

- pregătirea unui program de training pentru 25 de ofițeri.

Condiționalitate:

Crearea Unității pentru investigarea și analizarea crimei economice în cadrul Departamentului Securității de Stat; angajamentul Departamentului Securității de Stat privind crearea centrului, elaborarea unei strategii de training și disponibilitatea formatorilor și a personalului care urmează să fie instruit.

ROMÂNIA

Privatizarea băncilor cu capital de stat, supravegherea și privatizarea societăților de asigurare

Obiectivul proiectului este restructurarea sectorului financiar prin:

1. privatizarea celor mai mari trei bănci cu capital majoritar de stat: Banca Agricolă, Banca Comercială Română și Banca Română de Comerț Exterior (BANCOREX). Banca Agricolă este o primă prioritate pe lista Guvernului, planificată la privatizare pentru sfârșitul anului 1998. Celelalte două bănci vor fi privatizate în cursul anului viitor;

2. privatizarea a două societăți de asigurare cu capital majoritar de stat (ASIROM și ASTRA), combinată cu înființarea Oficiului pentru Supravegherea Activității de Asigurare. ASIROM va fi privatizată în 1998, iar ASTRA va fi pregătită pentru privatizare în 1999;

3. supraveghere și monitorizare - Oficiul pentru Supravegherea Activității de Asigurare este în prezent departament. În cadrul Ministerului Finanțelor. Acesta va fi transformat într-o instituție de sine stătătoare, potrivit prevederilor noii legi a asigurărilor.

Proiectul va asigura asistență tehnică Fondului Proprietății de Stat și/sau comisiilor de privatizare în procesul de vânzare a cel puțin 51% din acțiunile băncilor selecționate. Se va lua în considerare restructurarea anterioară a băncii și se va implica în activitatea de pregătire, de structurare a vânzării, va implementa procesul de vânzare și activitățile corespunzătoare postvânzare.

Se va asigura asistență Fondului Proprietății de Stat pentru depunerea diligențelor necesare, expertizarea financiară, restructurarea și privatizarea la ASIROM și ASTRA.

Condiționalități:

Angajamentul Guvernului pentru procesul de restructurare/privatizare a celor cinci instituții. Acest angajament ar trebui să se reflecte în hotărâri ale Guvernului, inclusiv într-o programare a întregului proces.
Constituirea comisiilor respective de privatizare
Constituirea unui departament pentru supravegherea activității de asigurare independent.

Fond pentru restructurarea zonelor miniere

Scopul acestui proiect este diminuarea șomajului din zonele miniere care sunt cel mai mult afectate de procesul de restructurare.

Fondul MARR (Mining Affected Regions Reconstruction - Reconstrucția regiunilor miniere afectate) va reprezenta un instrument financiar pentru asistență tehnică, investiții și activități de instruire, din care vor fi finanțate proiecte viabile pentru crearea de locuri de muncă, pentru dezvoltarea regională, crearea de întreprinderi mici și mijlocii, crearea și dezvoltarea calităților antreprenoriale.

Fondul, compus atât din contribuția financiară a acestei facilități, cât și din contribuțiile Guvernului, va fi gestionat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programului de Reconstrucție a Zonelor Miniere.

Fondul MARR acoperă următoarele zone miniere: regiunea Valea Jiului, județul Gorj, județul Maramureș, zona minieră centrală, care include 4 județe: Harghita, Covasna, Brașov și Argeș.

Condiționalități:

Existența unor instituții stabile la nivel regional, care să aibă un rol conducător în procesul de identificare a proiectelor, în implementarea și continuarea lor
Angajamentul Guvernului, al autorităților locale, al instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale privind acest proiect
Stabilirea unor structuri de coordonare potrivite, cu personal suficient și adecvat instruit la toate nivelurile
Existența unei instituții sau agenții potrivite pentru coordonarea, elaborarea și implementarea efectivă a programelor.

NOTĂ:

Nu există nici un proiect în domeniul luptei împotriva corupției. Câteva propuneri au fost prezentate, dar nici una nu a fost considerată suficient de dezvoltată pentru a fi inclusă în această etapă. Experții Comisiei, vor lucra cu autoritățile române pentru dezvoltarea unei propuneri mai concrete și mai clare în domeniul luptei împotriva corupției pentru bugetul anului 1999.

SLOVACIA

Lupta împotriva corupției în Republica Slovacă

Proiectul vizează desfășurarea de activități de pregătire profesională și furnizarea de echipamente pentru Biroul Suprem de Control.

Rezultatul proiectului va consta în consolidarea luptei Guvernului împotriva corupției prin:

- îmbunătățirea cunoștințelor personalului în materie de metodologie profesională, norme internaționale, standarde și jurisdicție în lupta împotriva corupției;

- îmbunătățirea schimbului de experiență și informații cu specialiștii în domeniu din statele membre ale Uniunii Europene și din alte țări din Europa Centrală și de Est.

Condiționalitate:

Angajamentul tuturor instanțelor de luptă împotriva corupției; existența unui cadru legislativ și instituțional adecvat; asigurarea suportului logistic necesar pentru organizarea și buna funcționare a pregătirii profesionale și a altor activități din domeniul schimbului de informații.

Consolidarea capacității Consiliului Național al Republicii Slovace

Obiectivul acestui proiect constă în: creșterea competenței și a nivelului de informare a membrilor și personalului din Parlamentul Slovaciei, creșterea transparenței procesului legislativ pentru publicul larg și crearea condițiilor pentru un acces mai bun la informații privind Parlamentul și afacerile europene.

În cadrul proiectului se vor acorda asistență tehnică, training în Slovacia și în străinătate și se vor achiziționa echipamente pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a membrilor Parlamentului și a personalului permanent și creșterea nivelului de conștientizare a opiniei publice privind activitățile Parlamentului. Rezultatul va consta în creșterea competenței personalului implicat în procesul legislativ și asigurarea participării unui personal informat la întregul proces de integrare și aproximare.

Condiționalitate:

Angajament în consolidarea procesului democratic; angajarea de personal adecvat și motivat la Consiliul Național.

Fondul slovac de postprivatizare (FSP)

Acesta este un fond cu capital mixt constituit cu participarea financiară a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Fundației (formată din Comisie și Guvernul Slovaciei). Fondurile furnizate vor contribui la investiții în acțiuni la companiile care au fost privatizate, asistență tehnică și o contribuție la costurile administratorului fondului. FSP funcționează de 2 ani, demonstrând o capacitate mare de absorbție și oportunitate pentru investiții.

Condiționalitate:

Existența unei rețele adecvate de companii în care să se investească; cofinanțare acordată de Banca Mondială; performanțe adecvate ale administratorului fondului în executarea funcțiilor de management, identificare, evaluare și monitorizare a investițiilor.

Spisska Nova Ves - Proiect de dezvoltare regională pentru îmbunătățirea situației rromilor

Proiectul este o acțiune-pilot care se concentrează pe o regiune cu un înalt procentaj de rromi. Are ca obiectiv abordarea comprehensivă a problemelor pe care le au rromii: lipsă de locuințe, formare profesională continuă și șomaj. Districtul-țintă este a doua concentrare de rromi din țară. Proiectul implică măsuri de creare a locurilor de muncă prin sprijinirea înființării de întreprinderi mici și mijlocii. Proiectul are în vedere și asigurarea de documentație tehnică pentru construcția de case pentru îmbunătățirea situației locative.

Guvernul Olandei finanțează o parte din acest proiect.

Condiționalitate:

Angajamentul guvernamental față de îmbunătățirea situației sociale și economice a rromilor
Coordonarea adecvată între organizațiile guvernamentale și organizațiile neguvernamentale.

2. Buget

2.1. Buget disponibil

Comisia a prevăzut 100 MECU din bugetul general PHARE pentru 1998 și 1999. Din bugetul pentru anul 1998 este prevăzută suma de 42,002 MECU, din care pentru România sunt alocate 16 MECU, după cum urmează:

Bulgaria

Titlul CI1) IV PHARE Cofinanțare
Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole (faza I) și sprijinirea pieței terenurilor agricole 2,0 2,0 2,0
Asistență pentru reforma sectorului bancar și a întreprinderilor (continuarea Programului de ajustare structurală și reformă) 6,0 6,0 Win-free
Combaterea corupției din cadrul administrației vamale bulgare 2,5 2,5
TOTAL: 10,5 10,5

1) Construcție instituțională.

Letonia

Titlul CI IV PHARE Cofinanțare
Sprijinirea restructurării industriale "cluster" 2,0 2,0 > 0,5
Program privind formarea, legislația și informarea în domeniul combaterii corupției 2,0 2,0 0,22
TOTAL: 4,0 4,0

Lituania

Titlul CI IV PHARE Cofinanțare
Dezvoltarea sectorului financiar 3,0 0,4 3,4
Formularea unei politici comprehensive de reducere și eliminare a corupției 0,3 0,3
Înființarea unui grup de investigare și analiză a crimei economice 0,3 0,3
TOTAL: 3,6 0,4 4,0

România

Titlul CI IV PHARE Cofinanțare
Privatizarea băncilor de stat și privatizarea și supravegherea societăților de asigurare 6 6 2
Fond pentru reconstrucția zonelor miniere 2,7 7,3 10 2,5
TOTAL: 8,7 7,3 16 4,5

Slovacia

Titlul CI IV PHARE Cofinanțare
Combaterea corupției 0,7 0,352 1,052
Întărirea capacității Consiliului Național al Republicii Slovace 0,8 1,2 2 0,2
Fondul slovac postprivatizare 4 4 > 4
Proiect de dezvoltare regională pentru îmbunătățirea situației rromilor 0,15 0,3 0,45 0,1
TOTAL: 1,65 5,852 7,502 4,5

N.B. : Până la 2,5% din buget poate fi contractat direct de Comisie și, în consecință, nu va fi transferat către Fondul național.

Sprijinul din această facilitate va fi suplimentar programelor naționale PHARE ce vor fi agreate în 1998 și 1999, precum și programelor multibeneficiar care sunt prevăzute de noile orientări PHARE. Bugetul național PHARE pentru 1998 și 1999 pentru fiecare dintre țările asociate nu va fi afectat de această facilitate.

3. Implementare

Facilitatea Pre-Ins va fi administrată la nivel național prin semnarea unui memorandum de finanțare, separat pentru fiecare țară în parte.

Țara Programul Proiecte Buget
Bulgaria BG 9812 1. Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole 10,5
2. Asistență pentru reforma sectorului bancar și a întreprinderilor
3. Combaterea corupției în administrația vamală
Letonia LE 9812 1. Restructurarea industrială "cluster" 4
Lituania LI 9809 1. Dezvoltarea sectorului financiar 4
2. Reducerea și eliminarea corupției
3. Grup de investigare și analiză a crimei economice
România RO 9809 1. Privatizarea băncilor de stat și privatizarea și supravegherea societăților de asigurare 16
2. Fond pentru reconstrucția zonelor miniere
Slovacia SK 9813 1. Combaterea corupției 7,502
2. Întărirea capacității Consiliului Național al Republicii Slovace
3. Fondul slovac postprivatizare
4. Îmbunătățirea situației rromilor

În fiecare țară programul va fi administrat în concordanță cu procedurile Sistemului de implementare decentralizat (SID) al PHARE. Coordonatorul național al asistenței (CNA) va avea responsabilitatea globală pentru programare, monitorizare și implementare a programelor PHARE.

Fondul național (FN), condus de responsabilul național cu autorizarea (RNA), va superviza managementul financiar al programului și va răspunde de raportarea financiară către CE. Autoritățile naționale de control competente vor derula operațiuni de control financiar privind implementarea programului.

Comisia va transfera fonduri către FN în concordanță cu Memorandumul de înțelegere semnat înainte de sfârșitul anului 1998. Fondurile vor fi transferate în urma solicitării de către RNA, după cum urmează:

Bulgaria:

O sumă de până la 2.047.500 euro va fi transferată către FN după semnarea memorandumului de finanțare. Vor fi făcute 4 realimentări de până la 2.047.500 euro sau soldul contului, care sumă este mai mică.

Letonia:

O sumă de până la 0,8 Meuro va fi transferată către FN după semnarea memorandumului de finanțare. Vor fi făcute 4 realimentări de până la 0,8 Meuro sau soldul contului, care sumă este mai mică.

Lituania:

O sumă de până la 0,8 Meuro va fi transferată către FN după semnarea memorandumului de finanțare. Vor fi făcute 4 realimentări de până la 0,8 Meuro sau soldul contului, care sumă este mai mică.

România:

O sumă de până la 3,2 MECU va fi transferată către FN ca urmare a semnării memorandumului de finanțare. Se vor face 4 realimentări ale contului de până la 3,2 MECU sau soldul contului, care sumă este mai mică.

Slovacia

O sumă de până la 1.500.400 euro va fi transferată către FN ca urmare a semnării memorandumului de finanțare. Se vor face 4 realimentări ale contului de până la 1.500.400 euro sau soldul contului, care sumă este mai mică.

Prima realimentare va fi făcută când 10% din buget au fost cheltuite de către agențiile de implementare (AI) și Oficiul de plăți și contractare PHARE (OPCP). A doua realimentare poate fi solicitată când 30% din bugetul alocat au fost contractate. Pentru a treia realimentare a contului este necesar ca 50% din buget să fie contractate, iar a patra și ultima realimentare, când s-au contractat 75% din bugetul alocat. Cu excepția autorizării exprese a Comisiei, nici o realimentare a contului nu poate fi solicitată, dacă fondurile totale din FN și AI depășesc 10% din bugetul angajat. În mod excepțional, RNA poate solicita o plată în avans de mai mult de 20% în concordanță cu procedurile stipulate în memorandumul de înțelegere menționat anterior.

Agențiile de implementare vor fi responsabile pentru programele și proiectele pe care le constituie după cum urmează:

Bulgaria:

Titlul Agenția de implementare
Finalizarea procesului de restituire a terenurilor agricole (faza I) și sprijinirea pieței terenurilor agricole Asistență pentru reforma sectorului bancar și a întreprinderilor (continuarea Programului de ajustare structurală și reformă) Combaterea corupției din cadrul administrației vamale Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Reformei Agrare Secretariatul pentru Ajustare Structurală și Reformă OPCP

Letonia:

Titlul Agenția de implementare
Sprijinirea restructurării industriale "cluster" OPCP
Program privind formarea, legislația și informarea în domeniul combaterii corupției OPCP

Lituania:

Titlul Agenția de implementare
Dezvoltarea sectorului financiar OPCP
Formularea unei politici comprehensive de reducere și eliminare a corupției OPCP
Înființarea unui grup de investigare și analiză a crimei economice OPCP

România:

Titlul Agenția de implementare
Privatizarea băncilor de stat și privatizarea și supravegherea societăților de asigurare OPCP
Fond pentru reconstrucția zonelor miniere OPCP

Slovacia:

Titlul Agenția de implementare
Combaterea corupției OPCP
Întărirea capacității Consiliului Național al Republicii Slovace OPCP
Fondul slovac postprivatizare Fondul slovac post- privatizare
Proiect de dezvoltare regională pentru îmbunătățirea situației rromilor OPCP

Fondul național va transfera fonduri agențiilor de implementare (AI), inclusiv Oficiului de plăți și contractare PHARE (OPCP), în conformitate cu acordurile financiare semnate între FN și AI/OPCP, după caz. Fiecare acord financiar individual va fi andosat în prealabil de către Comisia Europeană. În cazul în care FN este agentul de plată pentru OPCP, nu se vor face transferuri de fonduri de la FN către OPCP. OPCP și AI vor fi conduse de un responsabil cu autorizarea programului (RAP), numit de responsabilul național cu autorizarea (RNA) după consultare cu CNA. RAP va răspunde de toate operațiunile derulate de OPCP/AI relevante.

FN va deschide și va administra un cont separat, purtător de dobândă, în ECU, la una dintre băncile agreate de Comisie. Dobânda va fi raportată Comisiei Europene. Dacă aceasta decide în acest sens și pe baza propunerii RNA, dobânda poate fi reinvestită în program. Aceleași proceduri se aplică și în cazul fondurilor transferate către AI sau OPCP.

RNA și RAP vor asigura pregătire tuturor contractelor, în concordanță cu procedurile stipulate în manualul SID, cu excepția acordurilor privind înfrățirea instituțională pentru care Comisia a definit măsuri diferite.

Toate contractele trebuie încheiate până la 31 decembrie 2000. Toate derulările de fonduri trebuie făcute până la 31 decembrie 2001. Contractele vor fi mai mari de 2 MECU, cu excepția acelora din sectorul antifraudă și anticorupție, sprijinul minorităților și sprijinul procesului democratic.

Fondurile date programului, nefolosite la expirare, vor fi recuperate de către Comisie. În cazul contractelor cu fonduri reținute pe o perioadă de garanție care depășește data de sfârșit a perioadei de utilizare a fondurilor, volumul total al fondurilor privind aceste contracte, după cum a fost calculat de către RNA și stabilit de Comisie, se va plăti către AI înainte de închiderea oficială a programului.

AI răspunde în totalitate de depozitarea fondurilor până la plata finală, precum și de asigurarea că aceste fonduri se vor folosi numai pentru plăți în legătură cu clauzele de reținere. AI răspunde față de contractori în îndeplinirea obligațiilor privind clauzele de reținere. Dobânzile acumulate de fondul depozitat se vor plăti Comisiei după plata finală a contractorilor. Fondurile care nu sunt plătite contractorilor după ce plata finală a fost făcută se vor rambursa Comisiei. RNA va raporta anual în legătură cu situația generală a utilizării fondurilor depozitate în conturi de garanție - și mai ales privind plățile efectuate din aceste conturi -, precum și asupra dobânzii acumulate.

4. Monitorizarea și aprecierea

Se va înființa un comitet comun de monitorizare, cu participarea fiecărei țări în parte. Acesta va include Coordonatorul național al asistenței (CNA), RNA și Comisia. Comitetul comun de monitorizare (CCM) se va întâlni cel puțin o dată pe an pentru a revizui toate programele finanțate din fonduri PHARE, în vederea aprecierii progresului acestora pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanțare și prin documentul de aderare. CCM poate recomanda o schimbare a priorităților și/sau realocarea fondurilor PHARE.

CCM va fi asistat de Subcomitetul de monitorizare (SCM) și va include CNA, RAP al fiecărei autorități de implementare (și al OPCP, unde este cazul), precum și serviciile Comisiei. SCM va revizui în detaliu progresul fiecărui program, inclusiv componentele sale și contractele, în baza unor rapoarte periodice de monitorizare și apreciere elaborate cu asistența unor consultanți externi (în conformitate cu prevederile manualului SID) și va înainta recomandări privind aspecte legate de management și proiectare, asigurând ca acestea să se pună în practică. SCM va raporta CCM, căruia îi va prezenta rapoarte detaliate asupra tuturor programelor finanțate din fonduri PHARE.

5. Audit și evaluare

Conturile și operațiunile Fondului național și, acolo unde este cazul, ale OPCP și ale tuturor agențiilor de implementare relevante pot fi controlate din dispoziția Comisiei de către un auditor din afară, contractat de către Comisie, fără a prejudicia responsabilitățile Comisiei și ale Curții de Conturi a Uniunii Europene, așa cum este prevăzut în Condițiile generale referitor la memorandumul de finanțare, anexate la acordul-cadru.

Serviciile Comisiei vor asigura că se va efectua o evaluare ex-post după încheierea programului.

6. Vizibilitate/publicitate

RAP al programului respectiv va fi responsabil pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării publicității corespunzătoare pentru toate activitățile finanțate în cadrul programului. Aceasta se va face în strânsă legătură cu Delegația Comisiei.

7. Condiții speciale

În situația în care angajamentele convenite nu se îndeplinesc, din motive care se află sub controlul Guvernului respectiv, Comisia poate, din proprie inițiativă, să revizuiască programul în vederea anulării sale totale sau parțiale și/sau să realoce fondurile nefolosite altor scopuri coerente cu obiectivele Programului PHARE în ansamblu.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...