Comisia Europeană

Memorandumul de finanțare din 24.12.1998 *)

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, și Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos va fi executată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității, conform prevederilor cuprinse în acest memorandum. Cadrul tehnic, juridic și administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos este stabilit de Condițiile generale anexate la Acordul-cadru dintre Comisie și Beneficiar și completate prin prevederile acestui memorandum și Prevederile speciale anexate la acesta.

ARTICOLUL 1 Natura și subiectul

Ca o componentă a programului său de asistență, Comunitatea va contribui, sub forma finanțării nerambursabile, la finanțarea următoarei măsuri:

Numărul Programului: RO-9808

Titlul: Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998
Durata: până la 31 decembrie 2000.

ARTICOLUL 2 Angajamentul Comunității

Contribuția financiară din partea Comunității este fixată la nivelul maxim de 25 MECU, denumită în continuare finanțarea gratuită.

ARTICOLUL 3 Durata și data de expirare

Pentru prezenta măsură finanțarea gratuită este disponibilă pentru contractare până la 31 decembrie 2000. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din finanțarea gratuită care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plăților din cadrul finanțării gratuite este 31 decembrie 2003. Toate plățile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită. Comisia poate însă, în funcție de împrejurări, să fie de acord cu o prelungire a acestei date de expirare, dacă aceasta este cerută în timp util și justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Acest memorandum va expira la data de expirare a perioadei de efectuare a plăților din finanțarea gratuită. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei. Modificări (1)

ARTICOLUL 4 Adrese

Corespondența privitoare la executarea măsurii, având menționate numărul și titlul măsurii, va fi adresată:

Pentru Comunitate:

Delegația Comisiei Europene la București

Dl Fokion Fotiadis

Șeful Delegației CE

Str. Grigore Mora nr. 11

71278 București

România

E-mail: office@ecdel.eunet.ro

Fax: (40-1) 2302453

Pentru Beneficiar:

Guvernul României

Dl Alexandru Herlea

Ministru pentru integrare europeană

Departamentul pentru Integrare Europeană

Piața Victoriei nr. 1

Sectorul 1, București

România

Fax: (40-1) 3126929

ARTICOLUL 5 Numărul de exemplare

Acest memorandum este întocmit în limba engleză în două exemplare.

ARTICOLUL 6 Intrarea în vigoare

Acest memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți. Orice cheltuială care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finanțare gratuită.

Anexele reprezintă parte integrantă la acest memorandum.

Întocmit la București la 24 decembrie 1998.

Pentru Beneficiar,
Alexandru Herlea,
ministru pentru integrare europeană

Pentru Comunitate,
Fokion Fotiadis,
șeful Delegației CE

Anexa nr. 1: Acordul-cadru

Anexa nr. 2: Condiții generale (anexele A și B)

Anexa nr. 3: Prevederi speciale (anexa C)

ANEXA Nr. 1

ACORD-CADRU

ANEXA Nr. 2

Anexa A

CONDIȚII GENERALE
privind memorandumurile de finanțare

Anexa B

ARBITRAJ

Orice dispută între părțile contractante rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finanțare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor menționate la art. 18 din Condițiile generale referitoare la memorandumul de finanțare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

Părțile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, și Comisia, pe de altă parte.

Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri numiți după cum urmează:

- un arbitru va fi numit de Beneficiar;

- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

- al treilea arbitru (denumit în continuare și conducător) va fi numit prin acordul părților contractante sau, în cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.

Dacă oricare dintre părțile contractante nu reușește să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să își desfășoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în același mod ca și arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile și îndatoririle arbitrului inițial.

ANEXA Nr. 3

Anexa C

PREVEDERI SPECIALE

1. OBIECTIVE ȘI DESCRIERE

1.1. Obiective globale și specifice

În cadrul Programului PHARE, obiectivul global al LSIF este facilitarea eforturilor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană cât mai curând.

LSIF, are 3 obiective specifice:

a) facilitarea investițiilor prioritare în transport și mediu, care au un impact semnificativ la nivel transfrontalier și în perspectiva aderării;

b) facilitarea creditelor IFI și a cofinanțării de către țările beneficiare;

c) familiarizarea țărilor candidate la aderare cu procesul concurențial de solicitare a fondurilor și de selecție, precum și cu procedurile de implementare descentralizată, care vor fi folosite de Instrumentul structural de preaderare (ISPA), care va intra în vigoare în anul 2000.

1.2. Eligibilitatea proiectelor

LSIF are o serie de criterii de eligibilitate care trebuie respectate pentru ca proiectul să fie analizat în vederea finanțării:

a) să fie cofinanțat cu un credit existent sau planificat al unei instituții financiare internaționale, conform criteriilor Inițiativei de la Copenhaga, și să aibă angajamentul de cofinanțare necesar din partea Beneficiarului;

b) să fie complementar finanțărilor existente și să nu înlocuiască o cofinanțare existentă;

c) să fie gata de implementare după semnarea memorandumului de finanțare;

d) bugetul PHARE al proiectului să fie de cel puțin 2 MECU.

1.3. Selecția proiectelor, transparența și consultările

Deoarece cofinanțarea cu IFI este o condiție de bază a sprijinului în cadrul Programului LSIF, procesul de selecție a început cu solicitarea IFI a unei liste de proiecte potențiale pentru cofinanțare în cadrul programelor LSIF pe anii 1998 și 1999.

Această listă indicativă a fost analizată în cadrul consultărilor interne de serviciile de resort ale Comisiei Europene (adică de direcțiile generale de transport, mediu și dezvoltare regională). Ca urmare, a fost elaborată o listă cuprinzând proiectele rezultate, care a avut o mare influență asupra zonelor prioritare menționate în Parteneriatul pentru aderare și în Programul național de aderare la Uniunea Europeană, care, în multe cazuri, abordad probleme-cheie la nivel transfrontalier, în special interconectarea transportului la nivel regional și problemele regionale de mediu ale Bazinului Dunării și Mării Baltice, ambele clasificate ca fiind "ape sensibile".

Lista a fost transmisă coordonatorilor programelor naționale PHARE, care și-au exprimat sprijinul pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului LSIF în anul 1998 sau 1999 și au avut și alte propuneri suplimentare spre analiză în cadrul Programului LSIF.

Lista scurtă cuprinzând proiectele eligibile pentru finanțare din cadrul programelor LSIF pe anul 1998 și prima parte a anului 1999 a fost compilată pe baza acestor răspunsuri de la coordonatorii programelor naționale PHARE și de la direcțiile generale de resort ale Comisiei Europene.

Identificarea proiectelor prioritare pentru finanțare LSIF în colaborare cu IFI reprezintă o nouă abordare care ține seama de resursele financiare limitate ale Programului PHARE.

Deci, s-a acordat o atenție deosebită proiectelor care ar putea oferi resurse suplimentare maxime de la IFI, țările beneficiare și sectorul privat și care facilitează finanțarea mai devreme a etapelor adiționale ale proiectelor-țintă, care altfel n-ar putea fi implementate.

O analiză a proiectelor cuprinse în primele două propuneri financiare arată că contribuția Programului PHARE la prima etapă a LSIF, însumând 144 MECU, va fi asociată unui pachet de investiții totale de 1,3 miliarde ECU. Aceasta reprezintă un supliment de investiții în valoare de 8 MECU față de contribuția PHARE, în valoare de 1 MECU.

O astfel de abordare a asigurat facilitarea atragerii, prin cooperarea cu IFI în problemele principale referitoare la aderare, a unor resurse suplimentare din credite, mult mai mari decât cele care ar putea fi alocate prin Programul PHARE pentru astfel de proiecte.

Componenta PHARE a proiectelor, așa cum s-a menționat la pct. 1.5, a fost identificată împreună cu autoritățile naționale de resort și cu IFI și a fost selectată din pachetul global al proiectului, deoarece, fie că asigură îndeplinirea unui element specific al acquisului comunitar, fie că este componenta cu viabilitatea cea mai mică, contribuie astfel la transformarea unui proiect viabil din punct de vedere economic într-un proiect viabil din punct de vedere financiar.

1.4. Selecția finală pentru Programul LSIF 1998

Lista finală cuprinzând proiectele prezentate în această propunere financiară a fost extrasă din lista scurtă aprobată pe baza maturității fiecărui proiect în vederea implementării, un alt criteriu-cheie pentru finanțarea LSIF.

Cinci proiecte de transport au fost identificate pentru finanțare prin Programul LSIF 1998, cu o valoare totală de 85 MECU. Pct. 1.5. oferă o descriere sumară a fiecărui proiect, iar fișele de proiect din anexă oferă descrierea detaliată.

În ceea ce privește alocația pentru fiecare țară, defalcarea bugetului LSIF pe anul 1998 este după cum urmează: Bulgaria (20 MECU), Letonia (5 MECU), Polonia (20 MECU), România (25 MECU) și Slovacia (15 MECU).

1.5. Descrierea propunerilor de proiecte

Acest capitol oferă un sumar al proiectelor care urmează a fi finanțate prin LSIF 1998. Fișele de proiect prezentate în anexa nr. 1 oferă detalii suplimentare.

1.5.1. Bulgaria
Titlu: Reabilitarea șinelor de cale ferată
IFI: B.I.R.D./B.E.R.D.
PHARE: 20 MECU
Descriere: Secțiunile sunt situate pe coridoarele paneuropene nr. IV și VIII, deci au influență asupra aderării. Necesitatea suplimentării fondurilor este foarte puternică datorită fondurilor naționale limitate.
1.5.2. Letonia
Titlu: Reabilitarea coridorului feroviar est-vest
IFI: B.E.I./B.E.R.D.
PHARE: 5 MECU
Descriere: Calea ferată leagă coridoarele și face parte din rețeaua principală TINA. Contribuția PHARE va accelera implementarea proiectului.
1.5.3. Polonia
Titlu: Autostrada A1
IFI: B.E.I.
PHARE: 20 MECU
Descriere: Proiect situat pe Coridorul nr. VI. Modernizare la standardele Uniunii Europene. Contribuția PHARE va accelera implementarea proiectului și va fi scăzută din concesionarea taxelor de acces pe autostradă.
1.5.4. România
Titlu: Reabilitarea drumurilor - etapa a III-a
IFI: B.E.I./B.I.R.D. (B.E.R.D.)
PHARE: 25 MECU
Descriere: Impact sigur asupra aderării la Uniunea Europeană, cu proiecte pe Coridorul de transport paneuropean nr. IX, și conformitatea cu directiva privind dimensiunea și gabaritul autovehiculelor. Necesitatea suplimentării fondurilor este foarte puternică datorită fondurilor naționale. limitate și numărului mare de secțiuni viabile din punct de vedere economic.
1.5.5. Slovacia
Titlu: Reabilitarea drumurilor europene - etapa a III-a
IFI: B.E.I.
PHARE: 15 MECU
Descriere: Proiect situat pe Coridorul nr. VI. Respectă regulile de achiziție ale Uniunii Europene. Autostrada va corespunde pe deplin standardelor Uniunii Europene. Contribuția PHARE va accelera implementarea proiectului.

Procedurile IFI și ale țărilor beneficiare de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător au fost respectate pentru fiecare proiect de investiții finanțat prin LSIF. Detalii referitoare la aceasta sunt oferite în fișele individuale de descriere a proiectelor.

Se va asigura oportunitatea egală de participare a bărbaților și femeilor la toate proiectele.

1.6. Programul LSIF pe anul 1999

Conform abordării care urmează a fi decisă în ceea ce privește Programul ISPA, al cărui precursor este LSIF, și luând în considerare cerințele financiare mari pentru ambele domenii, se intenționează să se mențină o defalcare cât de apropiată posibil de 50% - 50% pentru fiecare dintre cele două sectoare-cheie - transportul și mediul - pentru anii 1998 și 1999. Datorită problemelor privind pregătirea proiectElor de mediu incluse în lista scurtă în vederea implementării, bugetul propunerii de finanțare pentru finanțarea din bugetul Programului PHARE pe anul 1998 este destinat în întregime transporturilor. Bilanțul celei de-a doua propuneri financiare prezentate în anul 1998 pentru a fi finanțată în anul 1999 favorizează proiectele de mediu și, în plus, au fost identificate și alte proiecte prioritare de mediu din lista scurtă cuprinzând proiectele LSIF, analizate și aprobate în vederea cofinanțării prin cea de-a treia propunere financiară LSIF pentru anul 1999 (adică acestea au îndeplinit toate criteriile, dar nu erau gata de implementare în anul 1998).

2. BUGETUL

Sectorul Alocația Investiții Dezvoltare instituțională Asistență tehnică
Proiecte de transport 85 85 0 0
Proiecte de mediu 0 0 0 0
Sprijin pentru pregătirea proiectelor 0 0 0 0
Total, conform Memorandumului de finanțare pe anul 1998 85 85 0 0
100% 100% 0% 0%

3. ARANJAMENTE PRIVIND IMPLEMENTAREA

În timp ce Programul LSIF 1998 este prezentat Comitetului de conducere ca o facilitate orizontală, proiectele vor fi implementate prin structurile Programului național PHARE sau direct de către IFI care le cofinanțează, pe baza unui acord de delegare a implementării și cofinanțare paralelă, prin care IFI va fi responsabilă pentru implementarea proiectelor.

Această propunere financiară unică este prezentată Comitetului de conducere și acoperă toate proiectele din cadrul LSIF. La primirea unei opinii pozitive, Programul LSIF va fi defalcat pe proiecte prin semnarea a 5 memorandumuri de finanțare separate, după cum se prezintă în tabelul următor, permițând astfel o urmărire optimă în fiecare țară în parte și o eficiență maximă a implementării proiectelor. Nu vor exista realocări de fonduri între aceste memorandumuri de finanțare.

Defalcarea pe țări

Țara Memorandum de finanțare sau acord de cofinanțare paralelă MECU Titlul proiectului
Bulgaria BG 9811 20 Înlocuirea șinelor de cale ferată
Letonia LE 9810 5 Reabilitarea coridorului feroviar est-vest
Polonia PL 9809 20 Autostrada A1
România RO 9808 25 Reabilitarea drumurilor - etapa a III-a
Slovacia SR 9812 15 Reabilitarea drumurilor europene - etapa a III-a

3.1. Implementarea prin programele naționale PHARE

După cum s-a indicat în tabelul de mai sus, marea majoritate a proiectelor din Programul LSIF pe anul 1998 vor fi implementate. prin sistemul programelor naționale PHARE și, astfel, procedurile programelor naționale vor fi aplicate conform aranjamentelor de implementare și fluxurilor financiare specificate în prezenta propunere de finanțare și în fișa de descriere a proiectului, care reflectă faptul că proiectele sunt cofinanțate de IFI ca partener majoritar.

Ca și pentru proiectele finanțate prin Programul național PHARE, fluxurile financiare se vor derula, prin Fondul național, prin Unitatea centrală de contractare și plăți sau prin Agenția de implementare, către contractant. Beneficiarul va fi implicat în supervizarea permanentă, raportând progresul lucrărilor Unității centrale de contractare și plăți sau Agenției de implementare.

Aceste proiecte vor fi gestionate conform procedurilor Sistemului de implementare descentralizat (SID) al PHARE. Acestea prevăd că, în cazul cofinanțării cu IFI, dacă PHARE este partenerul cofinanțator minoritar (cum este cazul în toate proiectele LSIF), vor fi, respectate îndeaproape structurile și sistemele de implementare ale IFI care cofinanțează (în special în ceea ce privește achizițiile, supervizarea și monitorizarea prin unitățile de implementare a proiectelor IFI deja existente), respectându-se în același timp regulile PHARE de origine, transparența, publicitatea și eligibilitatea în toate achizițiile. Această abordare a fost folosită cu efecte bune în proiectele anterioare, având ca rezultat creșterea eficienței în implementare.

Un fond național condus de un conducător autorizat la nivel național va superviza managementul financiar al programului și va răspunde de raportarea financiară la Comisia Europeană. Autoritatea națională de control financiar va realiza controlul financiar corespunzător referitor la implementarea programului.

Comisia Europeană va transfera fondurile la Fondul național conform Memorandumului de înțelegere semnat între Comisia Europeană și Ministerul Finanțelor. Fondurile vor fi transferate ca urmare a solicitării conducătorului autorizat la nivel național. O plată de până la 20% din valoarea fiecărui proiect condus local de fiecare fond național va fi transferată în Fondul național după semnarea memorandumului de finanțare. Se vor efectua patru alimentări ale fondului, constând din echivalentul a până la 20% din valoarea proiectului. Prima alimentare va avea loc când Agenția de implementare și Unitatea centrală de contractare și plăți vor efectua plata a 10% din buget. Cea de-a doua alimentare poate fi solicitată după plata a 30% din totalul bugetului în vigoare. Cea de-a treia alimentare se va face după plata a 50% din totalul bugetului, iar cea de-a patra tranșă, după plata a 70% din totalul bugetului. Nu se poate solicita alimentarea, cu excepția autorizării acesteia de la sediul Comisiei Europene, dacă totalul fondurilor depozitate în Fondul național de către Agenția de implementare depășește 10% din bugetul total în vigoare angajat. În mod excepțional, conducătorul autorizat la nivel național poate solicita plata unui avans de peste 20%, conform procedurilor prevăzute în memorandumul de înțelegere menționat mai sus.

Aranjamente de implementare
Titlul proiectului Fluxuri financiare Agenția de implementare Achiziții și supervizare permanentă Monitorizare globală
Înlocuirea șinelor de cale ferată în Bulgaria de la Fondul național la Autoritatea de implementare Ministerul Transporturilor Căile Ferate Bulgare Căile Ferate Bulgare
Reabilitarea coridorului feroviar est-vest în Letonia de la Fondul național la Autoritatea de implementare Ministerul TranSporturilor Căile Ferate Letone (Technirail) Ministerul Transporturilor
Autostrada A1 în Polonia de la Fondul național la Autoritatea de implementare Ministerul Transporturilor - Direcția Generală a Drumurilor Publice Direcția Drumurilor din Gdansk Ministerul Transporturilor - Direcția Generală a Drumurilor Publice
Reabilitarea drumurilor - etapa a III-a în România de la Fondul național la Autoritatea de implementare Administrația Națională a Drumurilor Administrația Națională a Drumurilor Administrația Națională a Drumurilor
Reabilitarea drumurilor europene - etapa a III-a în Slovacia de la Fondul național la Autoritatea centrală de contractare și plăți Autoritatea centrală de contractare și plăți Administrația Națională a Drumurilor din Slovacia Administrația Națională a Drumurilor din Slovacia

Fondul național va transfera fonduri agențiilor de implementare, inclusiv Unității centrale de contractare și plăți, conform acordurilor de finanțare semnate între Fondul național și agențiile de implementare/unitățile centrale de contractare și plăți, unde este cazul. În cazul în care însuși Fondul național este agentul plătitor pentru Unitatea centrală de contractare și plăți, nu vor exista transferuri de fonduri între Fondul național și pentru Unitatea centrală de contractare și plăți. Unitatea centrală de contractare și plăți și agențiile de implementare vor fi conduse de câte un conducător autorizat de program, numit de conducătorul autorizat la nivel național după consultări cu coordonatorul programelor naționale PHARE. Conducătorul autorizat de program va răspunde de toate operațiunile desfășurate de Unitatea centrala de contractare și plăți sau de Agenția de implementare respectivă.

Fondul național va deschide și va gestiona un cont purtător de dobândă în ECU în numele proiectului și administrat ca un cont separat, Îa o bancă convenită în prealabil cu Comisia Europeană. Dobânda survenită în cont va fi raportată cu regularitate Comisiei Europene; dacă hotărăște Comisia Europeană astfel, pe baza propunerii conducătorului autorizat la nivel național, dobânda va fi reinvestită în program.

Conducătorul autorizat la nivel național și conducătorul autorizat de program vor asigura ca toate contractele să fie redactate conform procedurilor prevăzute în procedurile din Manualul SID referitoare la proiectele cofinanțate de IFI și PHARE.

3.2. Condiții generale

Toate contractele trebuie încheiate până la data de 31 decembrie 2000. Toate plățile pentru toate proiectele trebuie efectuate până la data de 31 decembrie 2003.

Comisia Europeană va avea un rol direct și va oferi expertiză în sprijinirea și supervizarea procesului de achiziții și implementare a proiectelor LSIF, dată fiind importanța programului, datorită urgenței termenelor de contractare și faptului că fondurile naționale și unitățile centrale de contractare și plăți sunt în curs de înființare în prezent. Acesta este un aspect critic în respectarea termenelor de contractare și plată. Dacă structurile naționale respective nu sunt înființate la timp pentru a respecta programele de angajare a fondurilor stabilite în anexele la prezenta propunere și în fișele de descriere a proiectelor, contractarea poate fi efectuată direct de către Comisia Europeană.

Fondurile nefolosite la data expirării programului vor fi recuperate de Comisia Europeană.

Pentru acele contracte cu fonduri reținute pentru o perioadă de garanție care se extinde după terminarea perioadei de efectuare a plăților în cadrul programului fondurile totale legate de aceste contracte, așa cum au fost calculate de conducătorul autorizat de program și stabilite de Comisia Europeană, vor fi plătite Agenției de implementare înainte de închiderea oficială a programului. Agenția de implementare își asumă responsabilitatea deplină în continuare față de contractanți referitor la îndeplinirea obligațiilor referitoare la clauzele de reținere a sumelor. Dobânzile acumulate la fondurile depozitate vor fi plătite Comisiei Europene după efectuarea plății finale către contractanți. Fondurile neplătite contractanților după încheierea plăților finale vor fi rambursate Comisiei Europene. Conducătorul autorizat la nivel național va pune anual la dispoziție Comisiei Europene o situație de ansamblu privind utilizarea fondurilor depuse în conturile de garanție - și, în special, privind plățile efectuate din aceste conturi -, ca și a dobânzilor acumulate în acestea.

4. MONITORIZARE ȘI EVALUARE

O comisie mixtă de monitorizare va fi înființată la nivel național. Aceasta va include coordonatorul programeLor PHARE la nivel național, conducătorul autorizat la nivel național și Comisia Europeană. Comisia mixtă de monitorizare se va reuni cel puțin o dată pe an pentru a analiza toate programele cu finanțare PHARE, inclusiv proiectele finanțate prin LSIF în țările respective, pentru a evalua progresul acestora în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute în memorandumurile de finanțare și în Parteneriatul de aderare. Comisia mixtă de monitorizare poate recomanda schimbarea priorităților și/sau realocarea fondurilor PHARE.

Comisia mixtă de monitorizare va fi sprijinită de subcomisii de monitorizare care vor include conducătorul autorizat la nivel național, conducătorul autorizat de program din fiecare agenție de implementare (și din Unitatea centrală de contractare și plăți, unde este cazul) și serviciile Comisiei Europene. Subcomisiile de monitorizare vor analiza în detaliu progresul fiecărui program, inclusiv componentele acestuia și contractele, pe baza unor rapoarte de monitorizare și evaluare elaborate cu asistența consultantului extern (conform prevederilor Manualului SID), și vor face recomandări privind aspecte ale managementului și structurării programelor, asigurându-se că aceste recomandări sunt implementate. Subcomisiile de monitorizare vor raporta Comisiei mixte de monitorizare, căreia îi vor înainta rapoarte globale detaliate privind toate programele cu finanțare PHARE.

Date fiind caracteristicile speciale ale proiectelor LSIF, implementarea va fi monitorizată îndeaproape și de aparatul central al Comisiei Europene.

5. CONTROL FINANCIAR ȘI EVALUARE

Proiectele finanțate prin structurile Programului național PHARE, conturile și operațiunile Fondului național și, unde este cazul, ale Unității centrale de contractare și plăți și ale tuturor agențiilor de implementare vor fi supuse controlului financiar, la hotărârea Comisiei Europene, de către un revizor extern contractat de către Comisia Europeană, fără a aduce prejudicii responsabilităților Comisiei Europene și Curții de Conturi a Uniunii Europene așa cum au fost prevăzute în Condițiile generale privind memorandumurile de finanțare anexate la acordul-cadru.

În cazul proiectelor a căror implementare este delegată IFI care le cofinanțează, Comisia Europeană își menține aceleași drepturi de acces la înregistrările financiare ale IFI privind fondurile PHARE în scopul controlului financiar, după cum s-a menționat mai sus în cadrul programelor naționale.

Serviciile Comisiei Europene se vor asigura că la terminarea implementării programului va avea loc o evaluare ex-post.

6. VIZIBILITATE/PUBLICITATE

Conducătorul autorizat de program va răspunde de luarea măsurilor necesare pentru asigurarea publicității corespunzătoare pentru toate activitățile finanțate prin program. Aceasta se va efectua în strânsă legătură cu Delegația Comisiei Europene. Anexa conține detalii suplimentare în această privință.

7. CONDIȚII SPECIALE

În cazul în care angajamentele convenite nu sunt îndeplinite din motive aflate sub controlul autorității de implementare respective sau al IFI care cofinanțează proiectul, Comisia poate analiza programul în vederea anulării integrale sau parțiale, la decizia Comisiei Europene, și/sau a realocării fondurilor nefolosite pentru alte scopuri, corespunzătoare obiectivelor Programului PHARE.

Anexe:

1. Fișa proiectului

2.Tabel cumulativ trimestrial de contractare și plăți

3. Informare și publicitate

4. Rezumat al articolului 118 din Jurnalul Oficial

ANEXA Nr. 1

FIȘA PROIECTULUI RO 9808

TITLU : ROMÂNIA - PROIECTE DE REABILITARE A DRUMURILOR NAȚIONALE

Amplasament (numai componentele LSIF 1998 - Programul privind Facilitatea infrastructurii de mari dimensiuni pe anul 1998)

Coridorul paneuropean nr. IX (Helsinki - St. Petersburg - Moscova/Pskov - Kiev - Lybasevko - Chișinău - București - Dimitrovgrad - Alexandroupolis)

România

DN2

Secțiunea Râmnicu Sărat - Mărășești (48,1 km)

A se vedea harta anexată.

Obiective:

asistență pentru România în perioada de preaderare și adoptare a acquisului comunitar, în special în legătură cu dezvoltarea coridoarelor prioritare de transport;
asistență pentru construcția și modernizarea Coridorului paneuropean de transport nr. IX și viitoarea sa integrare în rețeaua de transport transeuropean a Uniunii Europene;
asistență pentru România în scopul respectării obiectivelor Directivei europene nr. 96/53 privind greutățile și dimensiunile;
asistență pentru transport internațional de persoane și de mărfuri mai economic și mai eficient în zone de. interes ale Uniunii Europene, în România și în țările vecine;
asistență pentru dezvoltarea social-economică regională și schimburi internaționale printr-o mișcare îmbunătățită a persoanelor și mărfurilor.

Acest proiect corespunde cerințelor privind modernizarea infrastructurii transporturilor (menționat în Programul de aderare).

Generalități și conținut

Programul LSIF va contribui la reabilitarea drumurilor de-a lungul Coridorului paneuropean de transport nr. IX (Marea Baltică - Marea Egee).

Programul intenționează să finanțeze 100% lucrările de reabilitare a circa 48 km suplimentari pe drumurile București - Iași spre nord (tronsonul Râmnicu Sărat - Mărășești). Acest tronson este considerat ca o legătură ce lipsește pe coridoare, pentru care finanțarea privată nu este adecvată.

Până în prezent s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția proiectului. În continuare, documentația tehnică este pregătită și licitația se va putea lansa în 1998, în vederea începerii lucrărilor în primăvara anului 1999.

Aceste proiecte fac parte din programele mai largi de reabilitare a drumurilor, cofinanțate de Guvernul României și de 3 instituții de finanțare internațională (IFI) Banca Europeană de Investiții (B.E.I.), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).

Proiectul rutier al etapei a II-a a fost pregătit de Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) și IFI începând din octombrie 1995. Evaluarea tehnica, a protejării mediului și economică s-a efectuat pentru câteva tronsoane de drum pe principala rețea națională (circa 3.100 km). Pe această baza autoritățile române au solicitat finanțare externă pentru circa 1.000 km, în afara tronsoanelor evaluate care prezintă o rată economică de restituire de peste 15%. Acordurile de împrumut au fost semnate cu B.E.I. (70 MECU, 28 octombrie 1996) B.E.R.D. (781 MECU, 20 noiembrie 1996) și B.I.R.D. (136,4 MECU, 1 iulie 1997). Aflat în limite foarte strânse, bugetul de stat nu permite alocarea de fonduri suplimentare pentru proiect în afara sumelor importante pentru care deja s-a convenit. Pentru completarea fondurilor guvernamentale și a finanțării IFI Guvernul României a solicitat Comisiei Europene să examineze prin programe de infrastructură de mari dimensiuni (LSIF) posibilitatea alocării de fonduri de cofinanțare care să sprijine reabilitarea tronsoanelor suplimentare pe coridoarele paneuropene de transport.

Programul național PHARE 1998 va finanța reabilitarea tronsonului de drum Vestem - Miercurea Sibiului (40,7 km - DN1), situat pe Coridorul nr. IV.

Un al treilea proiect rutier, care are ca obiectiv reabilitarea drumurilor naționale de pe Coridorul nr. IX, se află în prezent în curs de tratative cu B.E.I. În cadrul acestui proiect se află și reabilitarea tronsoanelor de drum ale Coridorului nr. IX de la Mărășești spre nord și nord-est.

Descriere

DN2 - Reabilitarea drumului Râmnicu Sărat-Mărășești (48,1 km) - 25 MECU

Se intenționează reabilitarea tronsonului de drum Râmnicu Sărat - Mărășești (48,1 km), situat pe drumul național DN2 km 152 + 500 - 200 + 600. Acest tronson este amplasat pe Coridorul paneuropean de transport nr. IX (în România: Giurgiu - București - Iași spre Chișinău) și face parte din etapa a II-a a Programului de reabilitare a drumurilor (fără o cofinanțare IFI specificată). În prima etapă a Programului de reabilitare a drumurilor s-a reabilitat și lărgit tronsonul București - Urziceni (63 km) cu o cofinanțare IFI. În cea de-a II-a etapă a proiectului rutier B.I.R.D. va finanța lucrările de reabilitare pentru drumul Urziceni - Râmnicu Sărat (89 km).

În acest fel, prin reabilitarea drumului Râmnicu Sărat-Mărășești va crește lungimea drumurilor reabilitate de la 152 km la 200 km, de-a lungul Coridorului nr. IX, cu începere de la București. Așa cum s-a menționat mai sus, etapa a III-a a proiectului rutier se află în prezent în curs de tratative cu B.E.I. și ar include reabilitarea următoarelor tronsoane de drum: Mărășești - Bacău - Roman - Săbăoani (DN2) și Mărășești - Tecuci - Bârlad - Huși - Albița (DN24).

Documentele de licitație s-au elaborat și sunt finalizate. Precalificarea antreprenorilor s-a efectuat deja: anunțul general de procurare a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 22 august 1997 și în două ziare centrale. Raportul de evaluare a precalificării a fost finalizat în februarie 1998 și transmis Delegației CE din București.

Proiectul cuprinde:

1.1. Lucrări de reabilitare a drumului: 25,00 milioane ECU.

1.2. Servicii de supervizare a lucrărilor: p.m. (finanțate prin Programul național PHARE 1998 împreună cu serviciile de supervizare a lucrărilor pe drumul V-MS).

Total

Costul estimat nu cuprinde exproprierea terenului, T.V.A. și alte taxe, care vor fi finanțate de autoritățile române.

Se așteaptă ca lucrările să fie licitate printr-o singură licitație. Considerând că începerea lucrărilor se va face în mai 1999, lucrările vor fi terminate în aprilie 2002.

Buget
(milioane ECU)
1998 FPIMD Programul național PHARE 1998 Primitor IFI Total
1. Râmnicu Sărat - Mărășești (DN2) 25,0 25,0
1.1. Lucrări 25,0
1.2. Supervizare lucrări Pro memoria
2. Vestem - Miercurea Sibiului (DN1) (incluzând supervizarea lucrărilor) 27,0 27,0
3. B.E.I. (etapa a II-a) 70,0 70,0
4. B.E.R.D. (etapa a II-a) 78,1 78,1
5. B.I.R.D. (etapa a (I-a) 136,4 136,4
6. Componenta națională (inclusiv taxele) 197,4 197,4
TOTAL: 25,0 27,0 197,4 284,5 533,9

NOTĂ:

Cifrele prezentate ca fiind finanțarea IFI și română se referă la cea de-a doua etapă a Programului de reabilitare a drumurilor.

Sumele prezentate în ECU se bazează pe cursul 1 ECU = 1,1 USD pentru sumele exprimate inițial în USD.

Programe de implementare

Programul va fi gestionat prin Sistemul de implementare descentralizat SID)

Administrația Națională a Drumurilor va fi numită Agenția de implementare (AI).

Un funcționar pentru autorizarea programelor (FAP) va fi numit în cadrul programului de către Biroul național de autorizare (BNA) după consultarea, în prealabil, a coordonatorului național CN.

Programul va fi condus de către Administrația Națională a Drumurilor (Direcția Proiecte cu finanțare externă), care gestionează și componentele IFI.

Program de implementare

Lucrări de reabilitare a drumului Râmnicu Sărat - Mărășești

Precalificare: deja finalizată
Începerea licitației: 15 septembrie 1998
Începerea activității proiectului: 1 mai 1999
Încheierea lucrărilor: 30 aprilie 2002
Terminarea perioadei de garanție: 30 aprilie 2003

Posibilități egale de participare

Se va asigura participarea egală în cadrul proiectului atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Protecția mediului

Prima analiză

O primă analiză s-a realizat cu scopul de a evalua efectul programului asupra mediului înconjurător: Această analiză a fost luată în considerare de eătre IFI în etapa de evaluare a întregului proiect.

A fost elaborat raportul privind impactul asupra mediuluiș Da.

Dacă da, de unde se poate obțineș De la Administrația Națională a Drumurilor.

Efecte majore asupra mediului

Trebuie să se facă distincție între impactul asupra mediului datorat exclusiv execuției lucrărilor civile, și impactul datorat realizării Programului de reabilitare a drumurilor.

Primul tip de impact va trebui să fie în mod serios monitorizat pe parcursul execuției lucrărilor. Documentele de licitație elaborate prevăd măsuri de protecție a mediului, și anume: reducerea nivelului de poluare prin controlul emisiilor de noxe aferente echipamentelor folosite stații de concasare, stații de asfalt), stropirea corespunzătoare a drumului pentru a reduce cantitatea de praf, controlul scurgerilor incidentale de apă prin realizarea unor șanțuri corespunzătoare de colectare, punerea în funcțiune a unui rezervor de colectare a apei reziduale rezultate din operațiunea de întreținere a utilajelor și echipamentelor prevenirea poluării stratului de apă freatică, controlul poluării fonice produse de echipamentele utilizate, implementarea unui sistem adecvat de management al traficului și realizarea unei semnalizări corespunzătoare verificarea respectării de către cariere a normelor de mediu și asigurarea fiabilității carierelor. Consultanții de supervizare vor fi direct implicați în monitorizarea acestor măsuri.

În ceea ce privește al doilea tip de impact asupra mediului acesta este foarte limitat, deoarece proiectul implică numai reabilitarea unor drumuri existente și nu execut a de trasee noi. Realizarea proiectului va contribui la fluidizarea traficului la atingerea unei viteze optime de rulare și la reducerea consumului de carburanți. O cale de rulare bună va reduce gradul de uzură a vehiculelor și cantitatea de metale care poate fi descoperită în vecinătatea drumurilor.

Rata economică de rentabilitate

Reabilitarea drumului Râmnicu Sărat - Focșani 28 km 42,30%

Reabilitarea drumului Focșani - Mărășești 21,1 km 47,60%

Criterii de investiție

1. Catalizator

Sprijinul LSIF va determina ca reabilitarea drumurilor să înceapă cu secțiunile de drum supuse unei deprecieri rapide secțiuni localizate pe Coridorul nr. IX, pentru care finanțarea nu este încă disponibilă.

În plus secțiunea Râmnicu Sărat - Mărășești apare ca o verigă lipsă pe Coridorul nr. IX atâta timp cât proiectele de reabilitare cofinanțate de către IFI includ tronsonul București - Urziceni - Râmnicu Sărat și, respectiv, Mărășești - Albița/Mărășești - Săbăoani.

2. Resurse suplimentare

Sprijinul LSIF furnizează un plus de resurse financiare, atâta timp cât resursele bugetare ale României sunt limitate iar pentru secțiunea propusă nu se are în vedere nici o finanțare din partea IFI. Mai mult, o finanțare privată nu este probabilă și nici compatibilă cu reabilitarea drumurilor naționale.

3. Conformitate

Lucrările de reabilitare a drumurilor vor fi executate în conformitate cu normele și standardele europene, în special cu cele care vizează protecția mediului. Rolul consultanței de supervizare este acela de a asigura ca respectiva calitate a lucrărilor să fie conformă cu cerințele contractuale.

Mai mult, secțiunile reabilitate vor trebui să respecte prevederile Directivei CE nr. 96/53 privind greutatea și dimensiunile.

În ceea ce privește întreținerea Administrația Națională a Drumurilor este pe cale de a implementa un program ambițios de restructurare, care va garanta atât o planificare adecvată și resursele financiare necesare, cât și standardele maxime de calitate în ceea ce privește activitățile de întreținere a drumurilor. Acest plan de restructurare este fundamentat pe următoarele principii:

comercializarea activității de întreținere periodică, un plan de acțiune a fost convenit în anul 1996 cu B.E.R.D. În anul 1997 au fost înființate în cadrul fiecărei regionale societăți comerciale cu capital de stat, independente. Într-o primă etapă: acestor societăți li s-au acordat lucrări de întreținere prin încredințare directă. Începând cu anul 1998, astfel de lucrări au început să fie acordate prin licitație. În planul de restructurare se mai prevede și o viitoare comercializare a anumitor activități de întreținere curentă, precum și a serviciilor de supervizare a execuției lucrărilor. O primă evaluare interimară a rezultatelor acestui proces a scos în evidență o îmbunătățire substanțială a calității lucrărilor de întreținere executate;
consolidarea Fondului special al drumurilor publice, în octombrie 1996 a fost adoptată Legea Fondului special al drumurilor publice care ulterior, a fost amendată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/1997, instituind o taxă de 25% asupra prețului carburanților (ex-rafinărie), o taxă asupra prețului de vânzare a vehiculelor și o taxă de licență a vehiculelor. Existența Fondului special al drumurilor publice și nivelul prognozat al veniturilor acestuia au redus considerabil riscul insuficienței fondurilor în contrapartidă, necesare în realizarea programelor de reabilitare cofinanțate de către IFI ca și pe cel al unor resurse neadecvate pentru finanțarea activității de întreținere;
implementarea Programului de management al sistemului rutier (PMS): programele anterioare ale PHARE au susținut elaborarea și implementarea unui PMS care să permită definirea strategiilor de întreținere și să îmbunătățească activitățile de planificare.

4. Concurența

Toate acțiunile finanțate de către LSIF vor respecta regulile de achiziție și adjudecare ale Uniunii Europene.

Condiționare și secvențialitate

1. Guvernul României va furniza angajamentul său de a cofinanța întregul proiect de reabilitare a drumurilor etapa a II-a. Un raport privind stadiul finanțării Programului de reabilitare a drumurilor - etapa a II-a (incluzând referiri și asupra datelor privind contractarea și tragerile pe fiecare finanțator) va fi prezentat în fiecare an.

2. Autoritatea de implementare va avea un personal corespunzător ca număr, cu cel puțin 3 persoane angajate permanent pentru proiectul LSIF.

Acestui personal i se va asigura dacă se va considera necesar și asistența tehnică adecvată, finanțată din resursele programului.

3. Pentru fiecare proiect autoritățile române se angajează să informeze Uniunea Europeană, înainte de semnarea contractelor de lucrări civile, despre faptul că întreaga achiziție de terenuri aferente construcției s-a realizat.

4. Contractele de lucrări civile vor respecta Condițiile de contractare FIDIC.

5. Contractul de execuție va fi încheiat în ECU.

6. Fiecare proiect de execuție va include o supervizare independentă și adecvată a proiectelor. Consultantul de supervizare va avea rolul inginerului asa cum este acesta definit în condițiile de contract FIDIC. Acesta (consultantul) va aproba, de asemenea, și detaliile de execuție întocmite de constructor.

7. Lucrările vor fi scoase la licitație, cu participarea constructorilor precalificați, care trebuie să aibă capacitate financiară relevantă și experiență tehnică în lucrări executate conform prevederilor FIDIC.

8. Înainte de desfășurarea licitației acest program va fi făcut public în conformitate cu un plan de publicitate întocmit de Autoritatea de implementare și aprobat de Comisie înainte de licitarea lucrărilor.

9. Vor fi luate toate măsurile necesare de management al traficului, pe parcursul execuției, în vederea asigurării unei maxime siguranțe a tuturor persoanelor care participă la execuție a publicului călător și terților.

10. Condiții e generale referitoare la Memorandumul de finanțare din anexa la Acordul-cadru, semnat între Comisia Comunității Europene și România la 12 martie 1991, vor fi aplicate cu prioritate și în totalitate. În mod special nici un fel de fonduri LSIF nu vor fi utilizate pentru achiziții de terenuri T.V.A. sau pentru alte taxe.

11. Contractele de execuție și, respectiv contractele de supervizare a lucrărilor vor urma practicile internaționale și, în consecință, condițiile contractului vor fi respectate cu precădere față de următoarele prevederi ale legislației române:

Legea nr. 10/1995 - art 5 art 13, art. 21-31, art. 40ț
Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 - pct. II, cap. 1, lit. d) din anexă;
Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997;
Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 784-34/N/1998 pentru aprobarea ~Normelor~ metodologice privind conținutul-cadru de organizare a licitațiilor prezentare a ofertelor, adjudecare contractare și decontare a execuției lucrărilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 și 230 bis din 24 iunie 1998;
Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului ~nr. 3~/N/1995.

12. Guvernul României se angajează să finanțeze orice costuri adiționale ce ar putea apărea după contractare, în vederea asigurării execuției proiectului la termen.

~PROGRAMUL NAȚIONAL DE REABILITARE A DRUMURILOR~

ANEXA Nr. 2

TABEL CUMULATIV TRIMESTRIAL
de contractare și plăți

Tabelul nr. 1: Defalcarea bugetului

În MECU LSIF Programul național PHARE 1998 Destinatar IFI Total
1. Râmnicu Sărat - Mărășești (DN2) 25,0 25,0
1.1. Lucrări 25,0
1.2. Supervizare
2. Vestem - Miercurea Sibiului (DN1) (inclusiv supervizarea lucrărilor) 27,0 27,0
3. B.E.f. (etapa a II-a) 70,0 70,0
4. B.E.R.D. (etapa a II-a) 78,1 78,1
5. B.f.R.D. (etapa a II-a) 136,4 136,4
6. Componenta locală (inclusiv taxele) 197,4 197,4
TOTAL: 25,0 27,0 197,4 284,5 533,9

Tabelul nr. 2: Calendarul detaliat în implementare a proiectelor

Proiect de reabilitare a drumurilor naționale

PLAN DE OPERAȚIUNI
Proiect Titlu Buget 1998 1999 2000 2001 2002 2003
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII
Perioada de contractare
Perioada de efectuare a plăților
01 Reabilitarea drumului Râmnicu Sărat - Mărășești 31 MECU
Activități de preconstrucție
Perioadă de construcție: 36 luni
/ \
Perioada de remediere a defectelor: 12 luni
/ \ / \
1 mai 1999 30 aprilie 2002 30 aprilie 2003

Numărul Programului Document Fișă de proiect Anexă Versiune 01
Calendar detaliat de implementare Data de pregătire: 1 iunie 1998
Perioada de planificare: 1 iulie 1998-30 iunie 1999
Titlul Programului Proiect de reabilitare a drumurilor naționale
Proiecte Subproiecte Responsabil Calendar detaliat de implementare (luni)
PLANIFICAT
Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
1998 1999
(1) (2)
Proiecte de construcție (01-01)
Publicația anunțului Internet AND+EC 15 septem- brie 1998
Perioada de pregătire a ofertelor Ofertanți
Evaluarea ofertelor AND
Negocierea și pregătirea contractului AND
Andosarea contractului EC
Semnarea contractului Contractor 1 aprilie 1999
Începerea lucrărilor ADN+consultanță 1 mai 1999

ANEXA Nr. 3

INFORMARE ȘI PUBLICITATE
pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

1. Scop și obiective

Informațiile și activitățile de publicitate privind asistența Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate creșterii gradului de conștientizare a publicului și a transparenței acțiunilor UE precum și pentru crearea unei imagini consistente privind activitățile respective în toate țările beneficiare. Informarea și publicitatea privesc activitățile care primesc o contribuție de la Programul PHARE al Uniunii Europene.

2. Principii generale

Fiecare PAO, responsabil de implementarea memorandumurilor de finanțare, precum și a altor forme de asistență va fi responsabil cu publicitatea la fața locului. Această acțiune se va desfășura în cooperare cu Delegația Comisiei UE, care va fi informată despre demersurile făcute în acest scop.

Autoritățile naționale și regionale competente vor desfășura activitățile necesare unei aplicări efective a acestor prevederi în colaborare cu Delegația Comisiei UE din țara respectivă.

Informarea și măsurile publicitare descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor și deciziilor ce se aplică fondurilor structurale. Acestea sunt:

- art. 32 din Reglementarea (Comisiei UE) nr. 4.253/88, amendată de Reglementarea (Comisiei UE) nr. 2.082/93, Buletinul Oficial al Comunităților Europene nr. L193/20, 31 iulie 1993;

- Decizia Comisiei din 31 mai 1994, Buletinul Oficial al Comunităților Europene nr. L152/39, 18 iunie 1994.

Informarea și măsurile publicitare trebuie să fie conforme cu prevederile Ghidului informativ pentru Delegațiile Comisiei Europene din Europa Centrală. Partea relevantă din acest ghid informativ va fi atașată tuturor contractelor de lucrări și achiziții.

3. Informarea și publicitatea privind programele PHARE

Informarea și măsurile publicitare vor face subiectul unui set de măsuri coerente definite de autoritățile naționale regionale și locale competente în colaborare cu Delegația Comisiei, pentru toată durata memorandumului de finanțare și vor privi atât programele, cât și alte forme de asistență.

Costul informării și publicității privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.

În cazul implementării programelor PHARE, se vor aplica măsurile menționate mai jos la lit. a) și b):

a) Autoritățile competente din țara beneficiară trebuie să publice conținutul programelor și al altor forme de asistență în forma cea mai potrivită.

Aceste documente trebuie distribuite corespunzător și trebuie ținute la dispoziția părților interesate. Trebuie asigurată prezentarea în teritoriul tării beneficiare a informațiilor și materialelor publicitare produse, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ.

b) Informarea și măsurile publicitare la fața locului trebuie să cuprindă următoarele:

(i) Pentru investiții de infrastructură ce depășesc 1 milion ECU:
- panouri ridicate la fața locului, instalate în concordanță cu prevederile Ghidului informativ;
- panouri informative pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului, instalate conform prevederilor Ghidului informativ.
(ii) În cazul investițiilor de producție, măsuri pentru dezvoltarea potențialului local și alte măsuri beneficiind de finanțare PHARE:
- măsuri care să conștientizeze beneficiarii potențiali și opinia publică cu privire la asistența PHARE, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ;
- măsuri adresate solicitanților de ajutoare de stat parțial finanțate de PHARE, sub forma unei indicații în formularul care trebuie completat de asemenea solicitanți, care să indice faptul că o parte a acestui ajutor vine din partea UE și să specifice Programul PHARE, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ.

4. Transparența asistenței UE în cercurile de afaceri, printre potențialii beneficiari și publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie implicate în cea mai mare măsură în asistența ce le privește direct.

Autoritățile responsabile cu implementarea asistenței vor asigura existența canalelor relevante pentru diseminarea informațiilor către potențialii beneficiari, în special către întreprinderile mici și mijlocii. Acestea trebuie să cuprindă și indicații privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2 Alți beneficiari potențiali

Autoritățile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existența canalelor relevante pentru diseminarea informațiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri de formare, angajare sau de dezvoltare a resurselor umane. În acest sens se va asigura cooperarea organismelor de pregătire profesională implicate în angajare grupurilor de afaceri, centrelor de formare și a organizațiilor neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de autoritățile locale, naționale sau regionale privind anunțarea și solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entități eligibile pentru acest fel de asistență vor trebui să indice faptul că UE și în mod special Programul PHARE asigură aceste surse financiare. Notificarea de asistență transmisă beneficiarilor trebuie să menționeze procentul sau volumul de asistență finanțat de Programul PHARE. În cazul în care astfel de documente poartă stema națională sau regională, ele trebuie să poarte și un însemn al UE de aceeași mărime.

4.3. Publicitate generală

Media

Autoritățile competente vor informa mass-media, de maniera cea mai potrivită în ceea ce privește acțiunile cofinanțate de UE și de PHARE, în special. Contribuția PHARE va fi reflectată corespunzător în această informare.

În acest context, demararea operațiunilor (o dată adoptate de Comisie) și fazele importante ale implementării vor face subiectul unor acțiuni de publicitate, cu precădere în mass-media regională (presă, radio, televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu Delegația Comisiei din țara respectivă.

Cele două principii menționate mai sus se aplică anunțurilor precum și comunicatelor de presă și comunicatelor publice.

Acțiuni informative

Organizarea de acțiuni informative, precum: conferințe, seminarii târguri și expoziții în legătură cu implementarea operațiunilor parțial finanțate de Programul PHARE va urmări să facă explicită participarea UE. În acest context se vor expune steagurile UE în camerele unde au loc întâlniri și se va pune emblema UE pe documente, în funcție de situație.

Delegația Comisiei din țara beneficiară va ajuta, după necesități, la pregătirea și implementarea acestui tip de acțiuni.

Materiale informative

Publicațiile (precum broșuri și pliante) despre programe și măsuri similare, finanțate sau cofinanțate de PHARE, trebuie să conțină pe prima pagină o indicare clară privind participarea UE, precum și simbolul UE, în cazul în care stema națională sau regională este folosită

În cazul în care aceste publicații au o prefață, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă din țara beneficiară, cât și de delegatul Comisiei, în numele acesteia, pentru a putea face clară participarea PHARE.

Aceste publicații trebuie să se refere la organismele naționale și regionale responsabile cu informarea părților interesate.

Principiile menționate mai sus se aplică, de asemenea, și materialelor audiovizuale.

5. Prevederi privind panourile, posterele și panourile permanente

Țările beneficiare vor asigura transparența măsurilor parțial finanțate de Programul PHARE, în concordanță cu următoarele măsuri și informații publicitare:

Panouri

Panourile cu informații privind participarea UE la finanțarea investiției trebuie să fie ridicate în locurile de aplicare a tuturor proiectelor cu participare UE în proporție de 1 milion ECU sau mai mult. Chiar dacă autoritățile locale sau regionale nu ridică un panou care să menționeze propria lor implicare, finanțarea UE trebuie menționată pe un panou special. Aceste panouri trebuie să aibă o mărime corespunzătoare anvergurii proiectului (ținându-se seama de mărimea contribuției UE) și trebuie să corespundă instrucțiunilor prevăzute în Ghidul informativ.

Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrării și în măsura în care este posibil, aceste panouri vor fi înlocuite cu plăcuțe permanente, în concordanță cu prevederile Ghidului informativ.

Plăcuțe permanente

Aceste plăcuțe vor trebui plasate în zonele accesibile publicului larg (centre de conferințe, aeroporturi, stații etc.). Plăcuțele trebuie să cuprindă, pe lângă simbolul UE, și o mențiune privind Programul PHARE și cofinanțarea UE.

În cazurile în care autoritățile locale, regionale sau naționale, precum și orice alt beneficiar montează un asemenea panou, plăcuță permanentă sau. poster ori fac orice alt demers menit să asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de 1 milion ECU, trebuie indicată participarea UE și PHARE.

6. Prevederi finale

Autoritățile naționale, regionale sau locale implicate pot derula în orice situație măsuri suplimentare, dacă se consideră necesar. În aceste cazuri trebuie consultată și informată Delegația Comisiei, astfel încât aceasta să poată participa, dacă consideră necesar, la realizarea acestor măsuri.

Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul Delegației din țara respectivă, va asigura asistență tehnică sub forma îndrumării asupra cerințelor de design, în cazul în care este necesar.

ANEXA Nr. 4

REZUMAT
al articolului 118 din Jurnalul Oficial
Facilitatea PHARE pentru infrastructuri de mari dimensiuni (LSIF) 1998

Comisia a agreat Facilitatea PHARE pentru infrastructuri de mari dimensiuni pentru anul 1998. Comunitatea Europeană va contribui cu o sumă maximă de 89 MECU din bugetul B7-5000 pentru acest program, care trebuie să fie implementat până la data de 1 octombrie 2003.

În contextul noilor orientări PHARE, crearea unei facilități pentru infrastructuri de mari dimensiuni a fost propusă spre a oferi un suport suplimentar, începând din anul 1998, unor proiecte care nu sunt suficient acoperite prin programele naționale PHARE și care au un impact transfrontalier clar.

Această necesitate de suport suplimentar pentru infrastructură în țările candidate la aderare a fost, de asemenea, recunoscută în propunerea pentru crearea unui instrument de politici structurale pentru preaderare (ISPA) cu un buget anual de circa 1 BECU începând cu anul 2000.

În consecință, LSIF va fi un precursor pentru ISPA și din acest motiv LSIF se va concentra asupra proiectelor de mediu și de infrastructură de transport (vezi art. 3 din propunerea pentru facilitatea ISPA).

Pentru a câștiga un efect maxim din limitatele fonduri PHARE disponibile, toate proiectele vor fi cofinanțate cu o instituție financiară internațională (IFI) relevantă.

Selecția proiectelor pentru suport prin LSIF a fost făcută pe baza unui exercițiu de trecere în revistă, efectuat de către Comisia Europeană cu R scopul de a identifica acele proiecte propuse de către IFI și țările care întrunesc cel mai bine criteriile specifice de selecție pentru acest fond și, în particular, criteriul de relevantă în adoptarea acquisului comunitar în conformitate cu noile orientări PHARE.

Prezenta propunere financiară formează una dintre cele trei propuneri financiare ce vor fi prezentate Comitetului de conducere PHARE pentru LSIF. Prezenta propunere financiară propune să acorde suport pentru proiecte pentru o valoare totală a contribuției CE de 85 MECU.

Implementarea proiectelor care beneficiază de suport prin LSIF se va face prin structurile naționale de implementare prin Sistemul de implementare descentralizat sau prin IFI respectivă, pe baza unei cofinanțări legate și paralele.

Mai multe informații despre acest program pot fi obținute de la:

a) serviciul Internet PHARE la: http://europa.eu.int/comm/dg1a/phare;

b) Comisia Europeană, DG 1A Unitate de informare PHARE;

fax: + 32 2 299 17 77 sau

e-mail: phare.info@dgla.cec.be

Detalii suplimentare despre oportunități de licitații vor fi disponibile după cum urmează:

a) pentru licitații de servicii, prin serviciul Internet PHARE la adresa menționată mai sus;

b) pentru toate licitațiile de echipament cu o valoare mai mare de 300.000 ECU și pentru toate licitațiile de lucrări cu o valoare mai mare de 1 MECU, prin Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Oportunitățile de licitații cu valori mai mici vor fi, de asemenea, publicate, dar aceasta poate fi făcută doar local.

Exprimarea interesului pentru licitații poate fi făcută când detaliile relevante au fost publicate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...