Consiliul Național al Audiovizualului - CNA

Norma obligatorie privind realizarea publicității în cadrul programelor audiovizuale radiodifuzate sau distribuite prin cablu din 22.07.1998 *)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 1998 până la 24 septembrie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Normă 2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Normele obligatorii sunt reproduse în forma revizuită, adoptată de Consiliul Național al Audiovizualului în ședințele din 20 martie și 25 mai 1998, cuprinzând și modificările aduse prin deciziile nr. 12 din 30 ianuarie 1997, nr. 41 din 24 aprilie 1997 și nr. 71 din 24 iunie 1997.

Definiții

a) Publicitate înseamnă orice tip de anunț - difuzat contra cost sau în schimbul unei alte modalități de plată, ori difuzat în scop autopromoțional - al unei societăți sau instituții, publice sau private, în legătură cu o activitate comercială, o tranzacție, o afacere, o meserie sau o profesie, cu scopul promovării furnizării, contra cost, de bunuri sau servicii, inclusiv de bunuri imobiliare, drepturi sau obligații.

b) Autopublicitate înseamnă orice tip de publicitate promovată de proprietarul și/sau operatorul unui mijloc de comunicație audiovizuală - prin intermediul acestui mijloc - în legătură cu activitățile sale de orice natură, el trebuind să se supună, în consecință, tuturor regulilor obligatorii privind publicitatea.

Autopublicitatea - difuzată în scop promoțional și care se referă strict la anunțarea cu anticipație a unor emisiuni din grila de program a postului prin care se face anunțul sau a oricărui alt post aparținând aceluiași titular de licență - face excepție de la regulile privind durata și forma de prezentare a publicității, dar nu poate fi inserată, în intervalul orar 19,00 - 23,00, decât între emisiuni sau între părțile autonome și pauzele emisiunilor cu o astfel de structură.

c) Publicitate mascată înseamnă prezentarea în cadrul programelor, prin cuvinte, prin sunete sau prin imagini, a produselor, serviciilor, numelui mărcii sau al activităților unui producător de bunuri sau furnizor de servicii, atunci când o astfel de prezentare este făcută de postul de difuzare în mod vădit intenționat, cu scop publicitar nedeclarat și poate înșela publicul în legătură cu natura acestei prezentări.

d) Spot publicitar izolat înseamnă publicitatea difuzată, de regulă, într-un moment de tensiune dramatică a programului în care este inserat.

Acest moment publicitar, care face excepție de la regulile privind forma de prezentare a publicității, trebuie să conțină, în mod obligatoriu, un singur titlu de publicitate și nu poate avea o durată mai mare de 15 secunde.

ARTICOLUL 1 Norme generale

(1) Orice publicitate trebuie să fie loială și onestă.

(2) Publicitatea nu trebuie să fie înșelătoare și nu trebuie să dăuneze intereselor consumatorilor. În spiritul concurenței loiale, publicitatea trebuie să promoveze, nu să descurajeze.

Publicitatea de orice fel trebuie să conțină explicit informația - vizuală și/sau acustică - prin care să se poată identifica, în mod clar și fără echivoc, obiectul său (produsul sau serviciul căruia i se face publicitate). În caz contrar, aceasta este considerată ca fiind publicitate mascată.

(3) Publicitatea destinată copiilor sau făcând apel la copii trebuie să evite prejudicierea intereselor acestora și să țină seama de sensibilitatea lor deosebită, trebuind să se conformeze următoarelor criterii:

a) să nu recomande minorilor să cumpere un produs, să solicite un serviciu sau să practice o activitate, bazându-se pe lipsa de experiență și pe credulitatea lor;

b) să nu încurajeze minorii să-și convingă părinții sau alte persoane să le cumpere respectivele bunuri sau servicii;

c) să nu exploateze încrederea pe care minorii o au în părinți, în profesori sau în alte persoane;

d) să nu prezinte, în mod nejustificat, minori în situații periculoase sau frizând vulgaritatea.

(4) Operatorii mijloacelor de comunicație audiovizuală nu vor accepta din partea beneficiarului publicității nici o influență asupra structurii și conținutului programelor în care aceasta se inserează.

(5) Publicitatea nu trebuie:

a) să conțină manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;

b) să aducă prejudicii demnității, onoarei și vieții particulare a persoanei;

c) să incite la violență, ură națională, rasială, de clasă sau religioasă ori să includă discriminări bazate pe considerente de rasă, sex sau naționalitate;

d) să stimuleze comportamente care ar putea aduce prejudicii sănătății și siguranței personale;

e) să încurajeze comportamente care ar putea aduce prejudicii protecției mediului înconjurător.

(6) Prezentarea publicității în programele de radio, de televiziune, precum și în programele proprii distribuite prin cablu se face în limba română.

(7) Publicitatea nu trebuie să facă uz de însemnele naționale, prin combinarea de culori, de semne grafice sau de sunete, care să evoce drapelul sau imnul național al României.

ARTICOLUL 2 Durata

(1) Timpul de transmisie consacrat publicității nu trebuie să depășească 15% din timpul de transmisie zilnică a programului.

Acest procent poate ajunge la 20%, dacă publicitatea include oferte făcute direct publicului pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de produse și pentru furnizarea de servicii, cu condiția însă ca timpul consacrat publicității să nu depășească 15% din timpul de transmisie zilnică a programului.

(2) Timpul de transmisie consacrat publicității în interiorul unui interval de o oră nu trebuie să depășească 20%.

Intervalul de o oră (60 de minute) se delimitează prin luarea în calcul a orei exprimate în numere întregi.

Pentru timpii de emisie situați în afara intervalelor orare întregi, durata publicității nu va depăși 20% din durata respectivei fracțiuni orare.

(3) Formele de publicitate, cum sunt, ofertele făcute direct pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de produse și pentru furnizarea de servicii, nu trebuie să depășească 5% din timpul zilnic de transmisie a programului.

ARTICOLUL 3 Forma și prezentarea

(1) Publicitatea trebuie să fie în mod clar identificabilă și să fie separată distinct de alte elemente ale serviciului de programe prin mijloace optice și/sau acustice. În principiu, publicitatea trebuie să fie transmisă grupat.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent spoturile publicitare izolate, pentru care este însă obligatorie separarea lor de programul în care sunt inserate, prin realizarea unor ecrane neutre cu o durată de minimum o secundă.

(2) Publicitatea mascată - în sensul prezenței, în spațiul în care se realizează o emisiune, a unor produse sau mărci comerciale, precum și prezentarea de servicii în cadrul acelei emisiuni, fără a fi anunțate ca fiind publicitate - este interzisă.

Prevederile alineatului precedent sunt aplicabile și în cazul în care, pentru produsele, mărcile comerciale sau serviciile, prezentate într-o emisiune prin natura acelei emisiuni, se fac și aprecieri privind calitățile, performanțele sau avantajele conferite de acestea.

În cazul în care organizatorul unei transmisii nu poate condiționa efectuarea transmisiei sau a înregistrării unei emisiuni, astfel încât să se respecte prevederile alin. (1) al acestui articol, producătorul sau realizatorul acesteia va evita - prin alegerea încadraturilor și a unghiurilor de filmare și, în orice caz, prin renunțarea la filmările în prim-plan sau în plan detaliu - prezentarea produselor, mărcilor comerciale sau serviciilor, prezente sub o formă sau alta în cadrul acelei emisiuni.

(3) Publicitatea nu trebuie să facă apel, nici vizual, nici oral, la persoane care prezintă în mod regulat jurnalele de știri televizate sau programele de actualități.

(4) Publicitatea subliminală nu este permisă.

ARTICOLUL 4 Inserarea publicității

(1) Publicitatea trebuie să fie inserată între emisiuni. Sub rezerva unor condiții stabilite în alin. (2)-(5) ale acestui articol, publicitatea poate fi inserată și în timpul emisiunilor, astfel încât să nu dăuneze integrității și valorii emisiunilor și în așa fel încât să nu prejudicieze drepturile celor îndreptățiți.

(2) În emisiunile compuse din părți autonome sau în emisiunile sportive și în spectacolele cu structură similară, cuprinzând pauze, publicitatea nu poate fi inserată decât între părțile autonome sau în pauze.

(3) Transmiterea de programe audiovizuale, cum ar fi lung-metrajele cinematografice și filmele concepute pentru televiziune (cu excepția serialelor, foiletoanelor, emisiunilor de divertisment sau a documentarelor), cu o durată care depășește 45 de minute, poate fi întreruptă o singură dată la fiecare perioadă completă de 45 de minute.

O altă întrerupere este permisă, dacă durata totală a acestor programe este cu cel puțin 20 de minute mai mare decât două sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

(4) Când emisiunile, altele decât cele la care se referă alin. (2), sunt întrerupte de publicitate, între sfârșitul și, respectiv, începutul a două grupaje publicitare sau autopublicitare, difuzate succesiv în interiorul emisiunii, trebuie să se scurgă o perioadă de cel puțin 20 de minute.

(5) Publicitatea nu poate fi inserată în transmiterea sau în retransmiterea serviciilor religioase.

Emisiunile de știri, programele de actualități, documentarele, emisiunile cu caracter religios și emisiunile pentru copii, a căror durată este mai mică de 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate. Când aceste emisiuni au o durată de minimum 30 de minute, se aplică dispozițiile alineatelor precedente.

(6) Transmisiunile în direct ale unor evenimente sau manifestări politice, culturale, sportive etc., care au o desfășurare continuă, nu pot fi întrerupte pentru inserare de publicitate, decât cu condiția unei înțelegeri prealabile, scrise, între părțile interesate.

ARTICOLUL 5 Publicitate pentru anumite produse

(1) Publicitatea pentru produsele din tutun nu este admisă.

(2) Publicitatea pentru băuturile alcoolice de orice fel este supusă următoarelor reguli:

a) nu trebuie să se adreseze în special minorilor și nici o persoană care poate fi considerată minoră nu trebuie să fie asociată într-o publicitate pentru consumul de băuturi alcoolice;

b) nu trebuie să se asocieze consumul de alcool cu performanțe fizice sau cu conducerea automobilului;

c) nu trebuie să sugereze că băuturile alcoolice au proprietăți terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ sau că pot rezolva probleme personale;

d) nu trebuie să încurajeze consumul de băuturi alcoolice sau să dea o imagine negativă despre abstinență sau despre sobrietate;

e) nu trebuie să evidențieze într-un mod nepotrivit conținutul în alcool al băuturilor.

(3) În orele de maximă audiență, publicitatea pentru băuturi alcoolice este admisă, cu condiția de a nu fi însoțită de gestul băutului.

Publicitatea pentru băuturi alcoolice nu va putea fi inserată în timpul emisiunilor destinate copiilor și al transmisiunilor sportive.

(4) Publicitatea pentru medicamentele și tratamentele medicale care nu se pot obține decât prin rețete medicale nu este admisă.

(5) Publicitatea pentru celelalte medicamente, tratamente și aparate medicale trebuie să fie în mod clar identificabilă ca atare, loială, veridică și controlabilă și trebuie să se conformeze cerinței de a nu avea efecte periculoase pentru individ, fapt care va trebui să fie atestat de Ministerul Sănătății sau de un organism abilitat de către Ministerul Sănătății.

(6) Publicitatea pentru orice tip de arme, muniții, explozivi, metode și mijloace pirotehnice nu poate fi făcută decât cu aprobarea, pentru fiecare obiect al publicității, dată de Ministerul de Interne.

(7) Publicitatea pentru filmele și pentru spectacolele interzise minorilor, precum și pentru filmele cu scene șocante sau de extremă violență nu este permisă decât în intervalul orar 00,00-5,00.

Publicitatea cu scop promoțional privind programarea unor producții cinematografice sau a altor genuri de emisiuni din categoria celor erotice și a celor din categoria sexy, precum și a celor de o violență excesivă nu va conține imagini și sunete de natură să prejudicieze măsurile de protecție a minorilor și nici nu va fi însoțită de comentarii care să sporească interesul acestora de a le viziona.

În caz contrar, difuzarea acestei publicități este permisă numai în intervalul orar 00,00 - 5,00. Acest regim de difuzare se aplică și publicității pentru convorbirile telefonice erotice sau pentru convorbirile telefonice de natură să exploateze lipsa de experiență și credulitatea minorilor.

ARTICOLUL 6 Publicitate transfrontieră

(1) Pentru a evita distorsiunile de concurență și afectarea sistemului propriu de radiodifuziune sonoră și vizuală, mesajele publicitare radiodifuzate de posturi aparținând altor țări și care sunt retransmise în România nu trebuie să contravină normelor prevăzute în Convenția europeană pentru televiziunea transfrontieră.

(2) Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică în cazurile în care România a încheiat acorduri bi- sau multilaterale în acest domeniu cu țările cărora le aparțin posturile de emisie în cauză.

ARTICOLUL 7 Responsabilități

(1) Răspunderea civilă pentru conținutul informației publicitare, transmisă prin mijloace de comunicare audiovizuale, revine, după caz:

realizatorului;

autorului;
titularului licenței;
proprietarului stației radioelectrice și/sau al rețelei de distribuție prin care s-a făcut publicitatea.

Această răspundere cuprinde și responsabilitatea pentru respectarea reglementărilor privind drepturile de autor, protecția proprietății intelectuale și protecția consumatorilor.

(2) Nerespectarea prezentelor norme se sancționează, în funcție de gravitatea faptelor, potrivit prevederilor cap. V din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

ARTICOLUL 8 Publicitatea în cadrul programelor audiovizuale
distribuite prin cablu

(1) În cazul programelor audiovizuale distribuite prin cablu, prevederile prezentelor norme se vor aplica integral numai pentru difuzarea de programe de concepție proprie.

(2) La retransmisia prin rețelele de distribuție prin cablu a programelor audiovizuale difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit, responsabilitățile ce decurg din aplicarea prezentelor norme nu sunt în sarcina organizatorului retransmisiei.

(3) La retransmisia prin rețelele de distribuție prin cablu a unor programe audiovizuale autorizate provenind din alte state, sunt obligatorii prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din prezentele norme.

ARTICOLUL 9 Dispoziții tranzitorii

Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată până la care își fac efectul prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 105 din 22 iulie 1993, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...