Guvernul României

Acordul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane din 03.09.1998

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 1999 până la 15 decembrie 2006, fiind abrogat prin Lege 421/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, denumite în continuare părți,

dorind strângerea relațiilor lor de prietenie, întărirea spiritului de cooperare pe baza principiilor respectului suveranității naționale, egalității și avantajului reciproc,

animate de speranța dezvoltării și întăririi relațiilor comerciale dintre cele două țări,

reafirmând obligațiile asumate de fiecare parte în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului,

căutând să întărească legăturile comerciale pe care părțile le-au menținut de-a lungul timpului,

considerând ca o necesitate facilitarea unui acces mai bun la piețele lor și evitarea instituirii de noi bariere în comerț,

considerând că stabilirea unui mecanism consultativ bilateral va îmbunătăți cooperarea economică dintre țările lor,

căutând să stabilească un cadru adecvat pentru desfășurarea de consultări în materie de comerț,

convin următoarele:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Părțile, în conformitate cu legislația lor internă, stabilesc ca obiectiv principal al prezentului acord extinderea relațiilor lor economice în general și, în special, a relațiilor comerciale bilaterale.

ARTICOLUL 2

Părțile reafirmă voința lor de a-și realiza schimburile comerciale în conformitate cu dispozițiile Organizației Mondiale a Comerțului (O.M.C.).

ARTICOLUL 3

În conformitate cu dispozițiile Organizației Mondiale a Comerțului, în special cu cele stabilite prin Acordul general pentru tarife și comerț din 1994, în relațiile comerciale în materie de bunuri și în scopul de a facilita relațiile lor bilaterale, părțile se vor conforma principiilor:

a) națiunii celei mai favorizate; și

b) tratamentului național.

ARTICOLUL 4

Prevederile art. 3 din prezentul acord nu se vor aplica beneficiilor și preferințelor pe care oricare dintre părți le-a acordat sau le va acorda în viitor în legătură cu:

a) participarea sa la o zonă de comerț liber, uniune vamală sau la acorduri de integrare regională ori de comerț de frontieră cu țările limitrofe, în conformitate cu Acordul general pentru tarife și comerț din 1994 (GATT 1994); și

b) produsele originare din țările în curs de dezvoltare, în conformitate cu prevederile părții a IV-a "Comerț și dezvoltare" din GATT 1994.

ARTICOLUL 5

Părțile convin să garanteze, în baza legilor și reglementărilor lor naționale, o protejare adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu normele internaționale actuale, stipulate prin Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul O.M.C.

În conformitate cu prevederile prezentului articol, se consideră proprietate intelectuală: drepturile de autor - inclusiv cele corespunzătoare programelor de prelucrare a datelor pe calculator -, drepturile conexe, mărcile comerciale, denumirile geografice - inclusiv denumirile de origine -, desenele și modelele industriale, patentele, schemele circuitelor integrate, protecția informațiilor confidențiale și protecția împotriva concurenței neloiale, astfel cum se specifică la art. 10 bis din Convenția de la Paris din anul 1967 privind protecția proprietății industriale.

CAPITOLUL II Comisia interguvernamentală româno-mexicană de comerț

ARTICOLUL 6

Părțile convin crearea Comisiei interguvernamentale româno-mexicane de comerț, denumită în continuare comisia.

Comisia va fi formată din reprezentanți ai Ministerului Industriei și Comerțului și ai Ministerului Comerțului și Dezvoltării Industriale ale respectivelor guverne, la nivel ministerial, sau din persoane pe care acestea le vor desemna.

Comisia va putea convoca funcționari din alte organisme guvernamentale, va putea stabili și delega responsabilități comitetelor ad-hoc sau permanente, grupurilor de lucru și de experți și va putea solicita asistență de la persoane sau grupuri care nu aparțin organismelor guvernamentale.

ARTICOLUL 7

Comisia:

a) poate stabili orientările generale de cooperare economică bilaterală;

b) va analiza evoluția și perspectivele schimburilor comerciale;

c) va identifica și va promova oportunitățile pentru creșterea schimburilor comerciale și a cooperării economice, inclusiv în domeniul investițiilor;

d) va avea rol de for consultativ al părților în probleme specifice de comerț;

e) va evalua periodic derularea prezentului acord.

ARTICOLUL 8

În scopul identificării de produse cu potențial de export, a altor forme de cooperare economică și facilitării comerțului între părți, comisia va promova cooperarea economică și comercială, în principal prin:

a) organizarea de târguri și expoziții comerciale, de întâlniri între agenții economici, de misiuni economice, seminarii și simpozioane;

b) schimbul de informații și date statistice privind comerțul, investițiile și reglementările legislative;

c) schimbul de informații în legătură cu normele industriale, comerciale, sanitare, fitosanitare și cu alte norme referitoare la bunuri comercializate sau comercializabile între cele două țări;

d) prospectarea piețelor de către instituții naționale specializate în comerț internațional din cele două părți;

e) elaborarea de studii asupra schimburilor comerciale bilaterale, în scopul identificării acțiunilor care să îmbunătățească condițiile de acces pe piețele celor două părți;

f) identificarea și propunerea de măsuri pentru soluționarea problemelor care afectează cooperarea economică bilaterală;

g) analizarea dezvoltării schimburilor comerciale de interes comun în plan multilateral și regional.

ARTICOLUL 9

Comisia se va reuni periodic, alternativ în România și în Mexic sau în orice alt loc convenit de părți.

Ordinea de zi a reuniunilor va fi stabilită de comun acord cu două luni înainte.

Informările și recomandările asupra problemelor tratate în cadrul comisiei vor fi supuse atenției miniștrilor de resort.

ARTICOLUL 10

Dispozițiile acestui capitol se vor aplica fără a prejudicia obligațiile internaționale asumate de cele două țări și în conformitate cu legislațiile lor naționale.

CAPITOLUL III Consultări

ARTICOLUL 11

Prin intermediul cooperării și al consultărilor părțile vor căuta să ajungă la o soluție reciproc acceptabilă în orice divergență care ar putea interveni în comerțul cu bunuri.

Părțile vor putea organiza consultări în orice moment, la cererea oricăreia dintre ele, prin intermediul comisiei, și privind orice problemă care afectează sau ar putea afecta aplicarea acestui acord sau privind relațiile lor de comerț cu bunuri.

Consultările vor avea loc în următoarele 30 de zile de la primirea în scris a solicitării, dacă părțile nu vor stabili o dată ulterioară.

CAPITOLUL IV Extinderea și modificarea acordului

ARTICOLUL 12

Părțile vor putea conveni orice modificare sau completare a prezentului acord, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea acestuia. Partea care va solicita o modificare sau completare o va adresa în scris comisiei și, dacă va fi oportun, se vor face modificări sau completări la prezentul acord, după îndeplinirea procedurilor legale interne de către fiecare parte.

Completările sau modificările vor intra în vigoare o dată cu efectuarea schimbului de notificări, în scris, care să certifice că formalitățile juridice necesare au fost îndeplinite.

CAPITOLUL V Valabilitate

ARTICOLUL 13

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări care confirmă îndeplinirea de către fiecare parte a procedurilor legale necesare pentru intrarea lui în vigoare.

De la data intrării în vigoare acest acord va înlocui în relațiile dintre părți Acordul comercial și Acordul de cooperare economică și industrială dintre Guvernul Statelor Unite Mexicane și Guvernul Republicii Socialiste România, semnate la 25 octombrie 1974 și, respectiv, la 10 iunie 1975.

ARTICOLUL 14

Prezentul acord va avea o valabilitate de 3 ani de la data intrării sale în vigoare și va fi prelungit automat pe perioade de câte un an. Oricare dintre părți va putea denunța acordul, notificând în scris intenția sa celeilalte părți cu cel puțin 6 luni înainte de încheierea perioadei de valabilitate.

Denunțarea va avea efect la 90 de zile de la data notificării corespunzătoare.

Semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998, în două exemplare originale, în limbile română și spaniolă, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Mihai Berinde,
subsecretar de stat
la Ministerul Industriei și Comerțului

Pentru Guvernul Statelor Unite Mexicane,
Jaime Zabludovsky,
subsecretar de negocieri comerciale internaționale
la Ministerul Comerțului și Dezvoltării Industriale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...