Act Internațional

Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est din 26.09.1998 *)

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

*) Traducere.

Statele părți la prezentul acord, denumite în continuare părți,

reafirmându-și atașamentul față de scopurile și principiile prevăzute în Carta O.N.U.,

cunoscând faptul că cooperarea politico-militară a devenit un element-cheie în întărirea capabilităților europene în domeniile securității și apărării,

încrezătoare în faptul că dialogul și cooperarea dintre țările din zona Europei de Sud-Est trebuie dezvoltate în continuare,

dorind să contribuie la creșterea interoperabilității,

considerând angajamentul lor de a contribui la securitatea și stabilitatea regională, la edificarea relațiilor de bună vecinătate dintre țările Europei de Sud-Est, în contextul procesului determinat de Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, al Consiliului Parteneriatului Euroatlantic și în spiritul Parteneriatului pentru Pace,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I Definiții

În prezentul acord expresiile:

a) coaliția de voință înseamnă grupul de state, bazat pe deciziile și preferințele individuale, care constituie o coaliție în scopul de a participa efectiv la anumite operațiuni și/sau de a asigura sprijin politic, logistic și de altă natură acestora;

b) prevenirea conflictului înseamnă activitățile desfășurate în mod obișnuit, potrivit prevederilor cap. VI din Carta O.N.U. Acestea se întind de la inițiative diplomatice la desfășurări preventive ale forțelor, în scopul de a preveni transformarea disputelor în conflicte armate sau de a preveni extinderea acestora. Prevenirea conflictului poate include, de asemenea, misiuni de constatare a faptelor, consultări, avertizări, inspecții și supraveghere;

c) încadrarea cu personal în operațiuni înseamnă statul de organizare a personalului Comandamentului Forței în condiții operaționale;

d) planurile de operațiuni pentru situații neprevăzute înseamnă planurile care se elaborează pentru posibilele operațiuni în care factorii de planificare (de exemplu: scopul, forțele, destinația, riscurile, zona de operațiuni etc.) au fost identificați sau pot fi estimați. Aceste planuri se elaborează cât mai detaliat posibil, incluzând forțele necesare și variantele de dislocare ca bază de planificare operațională ulterioară;

e) desfășurarea înseamnă repoziționarea forțelor în zonele de operațiuni dorite; Modificări (1)

f) angajarea înseamnă întrebuințarea forțelor în teatrul de operațiuni; Modificări (1)

g) operațiuni umanitare înseamnă operațiunile desfășurate pentru atenuarea suferinței umane. Operațiunile umanitare pot precede sau pot însoți activitățile umanitare asigurate de organizații civile specializate; Modificări (1)

h) întrebuințarea și întreținerea înseamnă toate activitățile care asigură utilizarea efectivă a facilităților finanțate în comun, în conformitate cu scopul pentru care acestea au fost construite sau modificate și pentru menținerea infrastructurii pe timpul duratei utile de viață a acesteia în condiții corespunzătoare criteriilor și standardelor pentru care aceasta a fost proiectată și construită; Modificări (1)

i) organizarea pentru acțiune înseamnă organizarea finală a Brigăzii din Europa de Sud-Est (SEEBRIG/Brigada), prezentată sub formă de tabel; Modificări (1)

j) consolidarea păcii înseamnă acțiunile care acoperă măsuri cu caracter politic, economic, social și militar, precum și structurile ce vizează întărirea și consolidarea instituțiilor politice în scopul eliminării cauzelor unui conflict. Aceasta include mecanismele de identificare și structurile de sprijin care tind la consolidarea păcii, promovează sentimentul de încredere și de bunăstare și sprijină reconstrucția economică și civilă; Modificări (1)

k) impunerea păcii înseamnă operațiunile desfășurate potrivit prevederilor cap. VII din Carta O.N.U. Ele sunt de natură coercitivă și se desfășoară atunci când consimțământul tuturor părților în conflict nu s-a realizat sau ar putea fi incert. Ele sunt destinate să mențină sau să restabilească pacea ori să impună condițiile prevăzute în mandat; Modificări (1)

l) menținerea păcii înseamnă, în general, operațiunile asumate potrivit prevederilor cap. VI din Carta O.N.U. și desfășurate cu consimțământul tuturor părților în conflict pentru monitorizarea și înlesnirea implementării unui acord de pace; Modificări (1)

m) înfăptuirea păcii înseamnă activitățile de natură diplomatică desfășurate după începerea unui conflict, îndreptate spre încetarea focului sau pentru o soluționare pașnică și rapidă a conflictului. Ele pot include bunele oficii, medierea, concilierea și acțiuni cum ar fi presiunea diplomatică, izolarea sau sancțiunile; Modificări (1)

n) operațiuni în sprijinul păcii înseamnă operațiunile multinaționale desfășurate imparțial în sprijinul mandatului O.N.U./O.S.C.E., implicând forțe militare și organizații diplomatice și umanitare destinate să realizeze o soluție politică pe termen lung sau alte condiții specificate în mandat. Ele includ menținerea și impunerea păcii, precum și prevenirea conflictului, înfăptuirea și consolidarea păcii și operațiunile umanitare; Modificări (1)

o) încadrarea cu personal înseamnă statul de organizare a personalului Nucleului de stat major; Modificări (1)

p) reguli de angajare înseamnă directivele date forțelor militare (inclusiv indivizilor), care definesc împrejurările, condițiile, măsura și maniera în care forțele sau acțiunile care ar putea fi considerate provocatoare pot sau nu pot fi aplicate. Regulile de angajare nu sunt folosite pentru a încredința misiuni sau a da instrucțiuni de nivel tactic. Cu excepția autoapărării, pe timpul operațiunilor regulile de angajare conferă trupelor singura autoritate de folosire a forței; Modificări (1)

r) transferul de autoritate înseamnă transferul oficial al unui anumit grad de autoritate asupra forțelor desemnate, efectuat între o parte și comandantul SEEBRIG (COMSEEBRIG) sau între oricare din cei doi comandanți aflați în subordinea acestuia; Modificări (1)

s) contribuția națională voluntară înseamnă, sub rezerva aprobării de către Comitetul Director Politico Militar (P.M.S.C.), participarea voluntară cu personal a părților la comandamentul brigăzii sau la alte formațiuni multinaționale, dincolo de scopul statului de organizare aprobat, pentru o perioadă de timp limitată și în vederea asigurării unor nevoi specifice de expertiză. Modificări (1)

ARTICOLUL II Principii

1. Părțile declară că activitățile Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est sau ale Brigăzii din Europa de Sud-Est, constituite prin prezentul acord, sunt în conformitate cu scopurile și principiile Cartei O.N.U. Modificări (1)

2. Această inițiativă:

a) nu este îndreptată împotriva unui alt stat terț și nici nu intenționează să formeze o alianță militară de orice tip, îndreptată împotriva vreunei țări sau grup de țări;

b) este transparentă și deschisă țărilor N.A.T.O. și PfP din regiune "capabile și doritoare" să contribuie constructiv în oricare dintre fazele următoare;

c) este pe linia și în sprijinul programelor PfP care vizează îmbunătățirea cooperării regionale în cadrul acestuia și permite cooperarea esențială în cadrul O.N.U., N.A.T.O., O.S.C.E. și U.E.O.

3. Prezentul acord nu afectează în nici un fel drepturile și obligațiile părților decurgând din tratatele și acordurile pe care acestea le-au semnat anterior.

4. Toate deciziile cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est se iau prin consens de către părți.

ARTICOLUL III Constituirea, desfășurarea și angajarea Forței Multinaționale
de Pace din Europa de Sud-Est
Modificări (1)

1. Părțile constituie prin prezentul acord Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est (M.P.F.S.E.E.) la nivel de brigadă. Locul de dispunere a Comandamentului Forței/Nucleului de stat major se va decide prin consens de către părți. Modificări (1)

2. Brigada, este notificată O.N.U. și O.S.C.E. Aceasta va fi pusă la dispoziție, în raport cu capabilitățile sale, pentru angajarea în prevenirea conflictelor și în alte operațiuni în sprijinul păcii, inclusiv în menținerea, înfăptuirea și consolidarea păcii, precum și în operațiuni umanitare. Modificări (1)

3. Forța se va pune la dispoziție, pentru o eventuală angajare, sub mandat O.N.U. sau O.S.C.E., sub conducerea N.A.T.O. sau U.E.O., în prevenirea conflictului și în alte operațiuni în sprijinul păcii. Aceasta ar putea, de asemenea, să participe la inițiativele internaționale de tipul "coaliție de voință". Forța va funcționa, de asemenea, "în spiritul" PfP. Modificări (1)

4. Decizia cu privire la participarea în operațiuni și cu privire la desfășurări, care este inițial propusă de către Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.) va face obiectul consultărilor politice și militare, și va fi aprobată de către părți prin procedurile lor legale naționale.

5. După luarea deciziei politice comune pentru fiecare caz de participare la operațiuni și de desfășurare a Forței de către părți, acestea trebuie să își pună la dispoziție Forței contribuțiile, în timpul propus de către autoritățile competente și hotărât de Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.). Participarea într-o structură de forțe specifică pentru o anume operațiune este o opțiune pur națională. Modificări (1)

6. Misiunile asumate de Brigadă și Regulile de Angajare (R.O.E.) derivă din rezoluțiile organizației internaționale care și-a asumat operațiunea respectivă și fac obiectul aprobării de către părți, pe baza propunerilor Comitetului Director Politico-Militar. Modificări (1)

7. În operațiunile în sprijinul păcii, conduse de N.A.T.O. sau U.E.O., Brigada se va subordona organismelor stabilite prin mandatul organizațiilor internaționale, după ce părțile au convenit să își asume o astfel de operațiune. Organismul militar sub care Brigada va funcționa este decis în comun de către părți. Modificări (1)

8. Brigada se retrage din operațiune ca urmare a deciziei comune luate de către părțile care au angajat forțe la respectiva operațiune. Modificări (1)

9. Fiecare dintre părți își rezervă dreptul de a-și retrage forțele și/sau personalul dintr-o operațiune, cu condiția ca toate celelalte părți să fie informate și invitate în timp util la consultări, nu mai târziu de 30 de zile înainte ca o asemenea decizie să fie implementată.

ARTICOLUL IV Consultarea și luarea deciziilor de natură politică și militară

1. Consultarea politică și militară și luarea deciziilor se vor realiza prin întâlniri ale miniștrilor de externe, miniștrilor apărării, șefilor de state majore ai apărării și prin întruniri ale Comitetului Director Politico-Militar (P.M.S.C.).

2. Reuniunile miniștrilor de externe se vor concentra pe probleme politice și pe aspectele politice ale operațiunilor militare, cum ar fi: primirea de noi membri, participarea în cadrul Forței, implicarea în inițiative de pace și/sau operațiuni în sprijinul păcii, situații neprevăzute, relațiile cu organizațiile internaționale, revizuirea și completarea acordului și a documentelor aferente, precum și îndrumarea politică de ansamblu. Modificări (1)

3. Reuniunile miniștrilor apărării vor examina problemele militare și vor lua hotărâri/recomandări, după cum este cazul, în special privind participarea în operațiuni, liniile directoare referitoare la folosirea forței, regulile de angajare, aprobarea planurilor pentru operațiuni neprevăzute și a planurilor operaționale. Modificări (1)

4. Întâlnirile șefilor statelor majore ai apărării sunt forumuri de consultare la nivel militar înalt, care asigură discutarea oricăror aspecte de natură tehnico-militară și fac recomandări, după cum este necesar, în legătură cu astfel de subiecte.

5. Întâlnirile la nivel ministerial sau cele la nivelul șefilor statelor majore ai apărării vor avea loc cel puțin o dată pe an sau ca răspuns la invitația uneia dintre părți. Necesitatea, frecvența, data și locul întâlnirilor fac obiectul consultării între părți.

6. Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.) se constituie în calitate de organism executiv comun de supraveghere și orientare politică pentru desfășurarea, angajarea și în vederea altor activități ale Forței. Modificări (1)

7. Fiecare parte va desemna o delegație în cadrul P.M.S.C., condusă de către un reprezentant național de rang superior, însoțit de experți din diferite domenii.

8. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, președinția P.M.S.C. se rotește anual între părți. Această rotire se face în ordine alfabetică, dacă nu se decide altfel de către părți.

9.P.M.S.C. hotărăște asupra propriei sale organizări și, dacă consideră necesar, asupra regulilor sale interne de funcționare, cu respectarea următoarelor principii generale: Modificări (1)

a) se întrunește cu regularitate la intervale astfel stabilite, pentru a-și îndeplini cât mai repede posibil responsabilitățile ce îi revin, ca răspuns la solicitările oricăreia dintre părți sau la invitația președintelui;

b) reuniunile ordinare se țin de două ori pe an - primăvara și toamna -, fiind găzduite de către partea care deține președinția. Această parte își asumă, de asemenea, responsabilitatea pentru activitatea de secretariat;

c) toate deciziile se iau prin consens de către participanți.

10.P.M.S.C. poate constitui în subordinea sa grupuri de lucru ad-hoc pentru examinarea în detaliu a anumitor probleme specifice, după cum este necesar. Modificări (1)

11. Rolul principal al P.M.S.C. este de a asigura supravegherea în vederea obținerii conformității și armoniei cu scopurile și principiile stabilite în prezentul acord. Modificări (1)

12.P.M.S.C. elaborează orientările generale pe care le supune aprobării reuniunilor miniștrilor, necesare funcționării și angajării eficiente a Forței, în următoarele domenii: Modificări (2)

a) programul anual de exerciții și pregătire, bazat pe propunerile Comandantului Forței; Modificări (1)

b) administrarea și coordonarea datelor cu privire la contribuțiile de trupe posibile și corespunzătoare Forței;

c) propunerile cu privire la posibilele desfășurări;

d) orientările generale cu privire la angajare și directivele referitoare la folosirea Forței și la regulile de angajare;

e) sprijinul logistic, cerințele și capacitățile de mișcare și de transport;

f) bugetul comun, inclusiv, dar nu limitat la acestea, bugetele pentru Comandamentul Forței, Nucleul de stat major și pentru exerciții; Modificări (2)

g) restructurarea Forței și organizarea activității de comandă și control, după cum este necesar;

h) relațiile cu formațiunile similare din cadrul O.N.U., N.A.T.O., O.S.C.E. și U.E.O.;

j) politica de informare publică;

i) revederea prezentului acord și a documentelor conexe pentru desfășurarea în continuare a activității, după cum este necesar;

k) probleme privind interoperabilitatea și standardizarea.

13.P.M.S.C. examinează noile solicitări - care includ și realocarea posturilor în Comandamentul Forței - de participare la M.P.F.S.E.E. și face recomandări reuniunii miniștrilor în vederea aprobării acestora. Modificări (1)

14. În plus, P.M.S.C. are în autoritatea sa: Modificări (1)

a) a aproba planurile operațiunilor pentru situații neprevăzute (C.O.Ps.), pregătite de către Nucleul de stat major, în conformitate cu directivele miniștrilor; Modificări (1)

b) a supraveghea pregătirea planurilor de operații efective și a le supune spre aprobare miniștrilor;

c) a stabili standarde pentru instruire;

d) a aproba documentele cu caracter doctrinar pentru M.P.F.S.E.E.;

e) a aproba documentele de instruire pregătite de către Comandamentul Forței; Modificări (1)

f) a aproba Directiva privind Securitatea informațiilor în cadrul M.P.F.S.E.E.;

g) a constitui echipe comune de inspecție pentru a evalua nivelul stării de pregătire a unităților în conformitate cu standardele și regulile stabilite.

15.P.M.S.C. este, de asemenea, responsabil pentru: Modificări (1)

a) supravegherea activității, finanțării, încadrării cu personal - care include și supravegherea încadrării cu personal pe baza contribuțiilor naționale voluntare - și sprijinirii Nucleului de stat major, inclusiv aprobarea bugetului Comandamentului Forței; Modificări (1)

b) revederea termenilor de referință pentru comandant, locțiitorii comandantului și pentru șeful de stat major, după curți este necesar.

16.P.M.S.C. va înainta spre examinare rapoarte reuniunilor miniștrilor și șefilor apărării ai părților, anual și/sau ori de câte ori este necesar. Modificări (1)

17. Costurile ocazionate de conferințe, precum și alte cheltuieli administrative legate de reuniunile P.M.S.C., cu excepția costurilor legate de transport, cazare și masă se suportă, în principiu, de către țara gazdă. Modificări (1)

ARTICOLUL V Limba

Limba oficială de lucru a M.P.F.S.E.E. este engleza.

ARTICOLUL VI Structura Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est Modificări (1)

1. Forța se compune numai din elemente terestre, nefiind prevăzută nici un fel de participare a forțelor aeriene sau navale, cu excepția Echipelor de Control Aerian Tactic (T.A.C.P.). Brigada este o forță terestră "în așteptare", sprijinită de elementele altor categorii de forțe, atunci când și dacă este necesar. Modificări (1)

2. Unitățile destinate Forței rămân pe locurile de dislocare din teritoriul național și se regrupează pentru constituirea Forței în cazul exercițiilor și activităților de instruire, în conformitate cu programele comune existente, iar pentru situații neprevăzute, în conformitate cu decizia părților în acest sens. Modificări (1)

3. Părțile desemnează unități și/sau capabilități separate, împreună cu echipamentul necesar, din cadrul forțelor lor armate, pentru a fi încorporate în structura Brigăzii. Aceste unități rămân în structura de comandă națională până în momentul în care sunt declarate gata pentru îndeplinirea misiunii și sunt subordonate comenzii întrunite/comandantului Brigăzii. Modificări (1)

4. Unitățile de bază ale Forței sunt de mărimea batalionului. Fiecare batalion se compune din două-trei companii, unități de sprijin de luptă și unități de sprijin logistic. Unitățile de mărimea batalionului pot fi, de asemenea, multinaționale. Unitățile, în principiu, trebuie să fie autonome. Modificări (1)

5. Detaliile necesare cu privire la structura Forței, incluzând contribuțiile/angajamentele naționale și procedurile de menținere la zi a organizării pentru acțiune (O.R.A.C.T.), sunt prezentate în anexa A (Structura Forței). Procedurile de transfer de autoritate (T.O.A.) și de generare a Forței sunt prezentate în anexa B (Generarea Forței). Modificări (1)

ARTICOLUL VII Structura de comandă și control

1. Structura Comandamentului Forței, care include și Nucleul de stat major, încadrarea cu personal a Comandamentului Forței pentru operațiuni și situații obișnuite, este prezentată în anexa C (Comandamentul Forței) la prezentul acord. Posturile din cadrul statului major, cu excepția Grupului de Comandă al Brigăzii, se distribuie părților în raport cu contribuția lor în cadrul Forței. Modificări (2)

2. Grupul de Comandă al Brigăzii se compune din comandantul Brigăzii, doi locțiitori, șeful de stat major și doi locțiitori ai acestuia. Comandantul Brigăzii este general de brigadă din cadrul trupelor de uscat ale părților și se rotește la doi ani, iar șeful de stat major al brigăzii aparține țării gazdă și are gradul de colonel. Alte posturi de comandă importante se rotesc la fiecare doi-trei ani între părți. Stabilirea exactă a momentului rotirii se face prin consultarea prealabilă dintre părți. Țara gazdă este exclusă de la rotirea funcțiilor de comandant, locțiitori ai comandantului și locțiitori ai șefului de stat major. Modificări (2)

3. Comandamentul Forței se activează complet pentru exerciții și operațiuni. În afara acestor situații, un nucleu permanent de stat major funcționează în subordinea comandantului Brigăzii. Modificări (1)

4. Nucleul de stat major, în strânsă coordonare și consultare cu comandamentele naționale, elaborează proceduri de acțiune standard (S.O.Ps.), baze de date și opțiunile necesare pentru transportul strategic, cu scopul de a reduce timpul de planificare și desfășurare anterior oricărei desfășurări efective. Nucleul de stat major planifică și pregătește desfășurarea instruirii în domeniul logistic și operațional, precum și exercițiile pe baza deciziilor Comitetului Director Politico-Militar (P.M.S.C.). Nucleul de stat major elaborează planurile de operațiuni pentru diverse situații neprevăzute. De asemenea, Nucleul de stat major participă la misiuni de recunoaștere desfășurate în vederea pregătirii misiunilor care implică desfășurarea și angajarea Brigăzii. Modificări (1)

5. Întregul personal care încadrează Comandamentul Forței se desfășoară, în principiu, pe timpul operațiunilor cu Comandamentul Brigăzii, indiferent de participarea națională în cadrul Forței pentru respectiva operațiune: Modificări (1)

6. Compania de stat major și Compania de transmisiuni din cadrul Brigăzii se mențin la un nivel de operativitate corespunzător pentru a asigura sprijinul necesar Nucleului de stat major în îndeplinirea de către acesta a funcțiilor sale esențiale.

7. Comandantul Brigăzii are dreptul de a emite ordine unităților din subordinea sa, atunci când desfășoară pregătire în comun, când se pregătește de acțiune în zona de operațiuni în care Brigada urmează să participe și pe timpul unei astfel, de operațiuni. Aceste unități sunt obligate să execute ordinele primite, cu condiția ca ele să nu intre în conflict cu legea internă a țării de care unitățile respective aparțin și cu condiția ca ordinele să fie în acord cu scopurile și cu principiile pentru care Forța a fost creată, precum și în conformitate cu mandatul sub care acționează Forța si cu Regulile de Angajare (R.O.E.) în vigoare. Modificări (1)

8. Comandantul Forței prezintă un raport anual, iar ori de câte ori este nevoie, rapoarte intermediare Comitetului Director Politico-Militar (P.M.S.C.). Copii de pe aceste rapoarte se trimit, cu caracter informativ, și autorităților militare competente ale părților. Modificări (1)

ARTICOLUL VIII Activități de instruire

1. Activitățile de instruire a unităților, exercițiile, vizitele, recunoașterile, perioadele de studiu pentru planificarea și dezvoltarea conceptelor, pregătirea prin cursuri și pregătirea lingvistică se vor desfășura astfel încât să conducă la creșterea operativității Forței. Modificări (1)

2. Părțile vor fi responsabile pentru pregătirea propriilor unități în locurile de dispunere din țară și de asigurare a facilităților de pregătire, în concordanță cu standardele stabilite în comun.

3. Pregătirea comună, care include activități de recunoaștere, exerciții de stat major/aplicații în teren și exerciții de gestionare a crizelor, se va desfășura în conformitate cu programele și cu planurile convenite în comun. Modificări (1)

ARTICOLUL IX Securitatea informațiilor

1. Toate informațiile secrete schimbate, referitoare la acest acord, vor fi protejate în funcție de clasificarea acestora dată de către inițiatorul documentului și în concordanță cu prevederile legislației interne a fiecărei părți care primește astfel de informații.

2. Părțile nu au dreptul să dezvăluie astfel de informații nici unei terțe părți fără consimțământul scris al inițiatorului documentului.

3. Principiile detaliate și metodele pentru asigurarea securității informațiilor secrete vor fi stipulate în Directiva de securitate a informațiilor (I.S.D.), care va fi aprobată de P.M.S.C.

ARTICOLUL X Logistica

1. Logistica, în principiu, constituie o responsabilitate națională. Fiecare parte este responsabilă pentru sprijinul logistic al propriilor trupe, inclusiv pentru manevra strategică atât în timpul exercițiilor, cât și al desfășurării Brigăzii în situații neprevăzute. Mai mult decât atât, părțile sunt responsabile, pentru organizarea și echiparea propriilor trupe cu echipament standardizat și/sau interoperabil. Modificări (1)

2. Părțile vor dezvolta un sistem logistic multinațional. Principiile privind asigurarea sprijinului logistic în operațiuni și exerciții vor face obiectul unor acorduri separate/memorandumuri de înțelegere, în funcție de situație. Modificări (1)

3. Țara care va găzdui Comandamentul Brigăzii va pune la dispoziție Nucleului permanent de stat major următoarele: Modificări (1)

a) facilități de comandament (inclusiv comunicații) - gratuit;

b) îngrijire medicală ambulatorie prin serviciul medical al forțelor armate, pentru membrii Nucleului și pentru membrii de familie ai acestora - gratuit;

c) tratament de urgență în spitalele militare sau civile - fără rambursare; Modificări (1)

d) carburanți, uleiuri și lubrifianți (P.O.L.) - pe baze rambursabile;

e) întregul mobilier de bază și echipamentul pentru comandament.

4. Națiunea gazdă va acționa ca agent de contractare și procurare în numele Comandamentului Forței, în probleme de achiziție, închiriere și în alte înțelegeri legale obligatorii, pe baza bugetului aprobat. Modificări (2)

5. Anexa D (Sprijinul națiunii gazdă) va specifica principiile și toate detaliile necesare pentru sprijinul națiunii gazdă, inclusiv pe cete de la paragrafele 3 și 4. Modificări (1)

ARTICOLUL XI Probleme legale

1. Prevederile PfP SOFA, (Acord între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace au privire la statutul forțelor lor) și Protocolul său adițional, încheiate la data de 19 iunie 1995, vor fi în totalitate aplicate acestui acord, mutatis mutandis în urma încheierii procesului de ratificare a acestor instrumente de către părți. Dacă la data intrării în vigoare a prezentului acord mai sunt încă părți care nu au ratificat PfP SOFA, statutul legal al Forței va fi definit printr-un acord separat între toate părțile. Modificări (1)

2. Când Brigada se desfășoară pentru operațiuni în sprijinul păcii, statutul forțelor va fi precizat prin acorduri separate, în funcție de situație. Modificări (2)

3. Personalul Nucleului permanent de stat major și membrii de familie ai acestuia vor beneficia de facilitățile militare și de condițiile similare oferite pentru grade comparabile cu cele ale personalului din țara gazdă.

4. Anexele A-E fac parte integrantă din acest acord.

ARTICOLUL XII Probleme financiare

1. Costurile inițiale specificate în anexa D (Sprijinul națiunii gazdă) pentru înființarea Comandamentului permanent al Forței vor fi suportate de națiunea gazdă. Modificări (1)

2. Cheltuielile comune, inclusiv cele de funcționare și de întreținere a Comandamentului vor fi suportate de către părți, în funcție de participarea lor cu personal în cadrul Nucleului permanent de stat major.

3. Echipamentul achiziționat din fondurile comune reprezintă proprietate comună a părților. Situația proprietății comune și a echipamentului național asigurat de națiunea gazdă pentru folosire temporară va fi contabilizată în liste de inventare separate, iar astfel de achiziții vor fi incluse ca listă completă în rapoartele anuale. Modificări (1)

4. Salariile personalului, alocațiile pentru hrănire și cazare, costurile de transport pentru sosirea și plecarea la și de la Comandamentul Forței și alte cheltuieli similare vor reprezenta responsabilitate națională.

5. Părțile vor fi responsabile pentru finanțarea contingentelor naționale pe timpul pregătirii și al exercițiilor, în pregătirea pentru participarea la și pe timpul operațiunilor de menținere a păcii, inclusiv pentru echiparea lor la standardele convenite.

6. Principiile detaliate și metodele de rezolvare a problemelor financiare sunt cuprinse în anexa E (Finanțe).

ARTICOLUL XIII Rezolvarea diferendelor

1. Diferendele care vor apărea din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin consultare între părți, fără recurgerea la o competență juridică din afară.

2. În situația în care una dintre părți consideră că o altă parte nu respectă sau nu poate respecta prevederile acestui acord, ea poate propune, în scris, consultarea dintre părți, care va începe după 30 de zile de la primirea notificării scrise oficiale.

ARTICOLUL XIV Amendarea și revizuirea

1. Părțile pot propune oricând amendarea sau revizuirea acestui acord și a anexelor sale, în scris. În acest caz consultarea va începe după 30 de zile de la primirea notificării scrise oficiale.

2. Orice astfel de amendamente vor intra în vigoare după ce vor fi acceptate în scris de către toate părțile.

ARTICOLUL XV Ratificarea; intrarea în vigoare

1. Prezentul acord, împreună cu cele 5 anexe ale sale, va fi supus ratificării. Toate instrumentele de ratificare vor fi înaintate Guvernului ....., care va notifica părților despre fiecare depozit. Acordul va intra în vigoare la 30 de zile după ce patru state semnatare au înaintat instrumentele lor de ratificare. Pentru celelalte state semnatare, acordul va intra în vigoare la 30 de zile după depunerea instrumentelor lor de ratificare.

2. După intrarea în vigoare a prezentului acord, țara depozitară va informa O.N.U., O.S.C.E., N.A.T.O. și U.E.O. despre înființarea Forței. Modificări (1)

ARTICOLUL XVI Accederea

1. Prezentul acord va rămâne deschis accederii și altor state N.A.T.O./PfP din zonă, capabile și disponibile să își aducă o contribuție constructivă.

2. Solicitarea unui stat de a accede la prezentul acord va fi discutată de către miniștrii de externe ai părților.

3. După luarea unei decizii pozitive, prin consens, de către miniștrii de externe ai părților și după aprobarea deciziei de accedere și a eventualelor amendamente la prezentul acord și la anexele acestuia de către toate părțile, statul solicitant va avea dreptul să își depună instrumentele de accedere la depozitar, care va informa celelalte părți în consecință.

4. Pentru fiecare stat care accede la acord, acesta va intra în vigoare după 30 de zile de la depunerea instrumentelor de accedere.

ARTICOLUL XVII Durata și terminarea

1. Acest acord este valabil pentru o perioadă de timp nedefinită, dacă părțile nu decid altfel.

2. Terminarea acestui acord nu va afecta drepturile părților de a continua să revendice cheltuielile de instruire, aprovizionare, pregătire și de acțiune ale Brigăzii. Modificări (1)

ARTICOLUL XVIII Denunțarea

1. Prezentul acord poate fi denunțat de către orice parte, oricând.

2. Această denunțare va fi realizată printr-o notificare scrisă, adresată de către această parte depozitarului.

3. Denunțarea va intra în vigoare la o lună după primirea notificării. După expirarea acestei perioade acordul își va înceta valabilitatea în ceea ce privește partea care l-a denunțat, dar el își păstrează valabilitatea pentru părțile rămase.

4. Dacă la data denunțării efective mai sunt probleme financiare sau revendicări care afectează partea denunțătoare și care nu sunt încă rezolvate, prezentul acord va fi considerat în vigoare pentru acea parte și pentru această problemă particulară, până la rezolvarea acestora.

Acest acord a fost întocmit într-un exemplar original în limba engleză și semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și va rămâne depozitat în arhivele țării unde a fost semnat.

ANEXA A

STRUCTURA FORȚEI Modificări (1)

1. Detaliile privind structura Forței în cadrul Brigăzii din Europa de Sud-Est (SEEBRIG), așa cum este ea prezentată în paragrafele 1-4 ale art. VI din prezentul acord, sunt cele care urmează: Modificări (1)

2. Fiecare batalion va fi compus din 2 sau 3 companii, subunități de sprijin de luptă și de asigurare logistică și trebuie să dispună de capabilități, cum ar fi: Modificări (1)

a) sprijin de foc, inclusiv tunuri-obuziere organice și armament antitanc cu bătaie medie;

b) capabilități genistice;

c) sprijin logistic și medical;

d) mijloace de transmisiuni. Modificări (1)

3. Fiecare batalion trebuie să se desfășoare cu formațiuni logistice capabile să asigure sprijinul logistic de prima și a doua linie. În funcție de mărimea și de organizarea companiei/batalionului, elementele logistice trebuie să aibă capacitatea să îndeplinească următoarele funcțiuni:

a) întreținere generală;

b) reaprovizionare;

c) administrarea generală a stocurilor;

d) distribuția și mânuirea stocurilor de batalion de prima și a doua linie;

e) sprijin medical de linia I și limitat de linia II;

f) transport.

4. Părțile vor desemna unități separate, împreună cu echipamentul acestora, care vor fi incluse în Organizarea pentru Acțiune (ORACT) a Brigăzii. Modificări (1)

5. Contribuțiile naționale vor fi transmise Comandamentului Brigăzii și, informativ, celorlalte părți prin mesaje ORACT, iar orice modificare va fi înaintată prin mesaje ORACT de modificare. Aceste mesaje vor indica angajamentele naționale, sub rezerva confirmării, și vor fi transmise în timp util, în vederea planificării exercițiilor și operațiunilor, prin proceduri detaliate în anexa B (Generarea Forței). Modificări (1)

6. Bazat pe declarațiile ORACT, comandantul Brigăzii va menține inventarul ORACT actualizat și îl va transmite în mod regulat părților. Modificări (1)

7. Structura generală a Forței din cadrul Brigăzii este prezentată în apendicele nr. 1. SEEBRIG se compune dintr-un comandament, o companie de stat major și o companie de transmisiuni asigurate de națiunea gazdă, unități de manevră, unități de sprijin de luptă și un batalion multinațional de asigurare logistică.

8. Contribuțiile cu trupe ale statelor participante sunt prezentate în apendicele nr. 2.

9. Organizarea SEEBRIG este prezentată în apendicele nr. 3.

10. Structura Forței, pentru o desfășurare reală, se poate schimba în funcție de necesitățile acesteia în cadrul misiunilor de sprijinire a păcii, prin consultări directe, între părți. Modificări (1)

APPENDIX-1 Modificări (3)

STRUCTURA GENERALĂ A FORȚEI ÎN CADRUL SEEBRIG

                  X
                -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                -----------
                --SEEBRIG--
                -----------
                L¦¦¦¦T¦¦¦¦-
    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¬

    -        -       -               - -
-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦+¦+¦¦¬
-       ---------------------------------UNITĂȚI--UNITĂȚI--SERVICII-
-COMANDAMENTUL---COMPANIE DE----COMPANIE DE---- DE  -- DE  --  DE  -
- BRIGĂZII  ---STAT MAJOR-----TRANSMISIUNI---MANEVRĂ--SPRIJIN--SPRIJIN -
-       ---------------------------------    --    --    -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦-
  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
  -      -
  -      - MULTINAȚIONALĂ
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
  -------------
  ------------- NAȚIUNEA GAZDĂ
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

APPENDIX-2 Modificări (3)


CU TRUPE ALE STATELOR PARTICIPANTE

APPENDIX-3 Modificări (3)

ANEXA B

GENERAREA FORȚEI

1. Procesul de generare a Forței începe pe baza deciziei miniștrilor țărilor participante la Forța de Pace Multinațională din Europa de Sud-Est, de a participa la o misiune comună. Corespunzător acesteia, Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.) solicită comandantului Forței să inițieze procesul de generare a Forței (apendicele: Procesul de generare a Forței).

2. Sub responsabilitatea comandantului Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est (COMMPFSEE) Nucleul, de stat major al Comandamentului Forței elaborează un concept specific al operațiunilor (CONOPS) pentru a defini cerințele referitoare la forțe. Dacă există, în acest scop se poate utiliza un plan corespunzător de operațiuni pentru situații neprevăzute. Modificări (1)

3. Inițial, Comandamentul Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est (MPFSEE HQ) definește, în termeni generali, cerința referitoare la Forță și o comunică părților pentru ca acestea să își identifice propriile contribuții cu forțe. Pe baza intențiilor părților se va transmite țărilor contributoare o declarație de solicitare care cuprinde detalii asupra mărimii, timpului și compunerii Forței. După mai multe consultări (dacă este cazul) asupra procesului menționat anterior se ajunge la o punere de acord satisfăcătoare între cerințe exprimate și angajamentele naționale referitoare la forțe. Apoi localizarea Forței, timpul de sosire și prioritățile (lista de dispunere) vor fi definite în cooperare cu națiunile contributoare. Modificări (1)

4. O dată finalizată lista de dispunere (DL), Comandamentul Forței încheie procesul de planificare a desfășurării, proces la care participă părțile contributoare. Modificări (1)

5. Potrivit orientării date de P.M.S.C., comandantul Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est emite înștiințarea de activare (ACTWARN) și ordinul de activare (ACTORD) către părțile contributoare1) pentru a începe procesul transferului de autoritate (TOA). În conformitate cu liniile directoare respective, contingentele naționale având nivelul corespunzător al stării de pregătire operativă se vor desfășura în teatru. Transferul de autoritate asupra forțelor naționale are loc în condițiile specificate în documentele referitoare la acesta. Începând cu acest moment, contingentele naționale sunt subordonate autorității comandantului Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est (COMMPFSEE), așa cum s-a convenit în cadrul Comitetului Director Politico-Militar (P.M.S.C.). Modificări (1)

1) O națiune contributoare este acea parte care contribuie la o operațiune specifică cu orice fel de resurse naționale (personal, forțe, echipament, materiale etc.).

6. Procedurile detaliate pentru generarea Forței vor fi elaborate de către Nucleul de stat major, sub responsabilitatea comandantului Forței de Pace Multinaționale din Europa de Sud-Est, pentru, a fi aprobate de către Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.).

APENDICE
(la Anexa B)
Modificări (1)

PROCESUL DE GENERARE A FORȚEI

               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
               -DECIZIA MINIȘTRILOR -
               -   ȚĂRILOR    -
               - PARTICIPANTE LA  -
               -  FORȚA DE PACE  -
               -MULTINAȚIONALĂ DIN -
               - EUROPA DE SUD-EST -
               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
               - COMITETUL DIRECTOR -
               - POLITICO-MILITAR -
               L¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
              - COMANDAMENTUL FORȚEI -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -DE PACE MULTINAȚIONALĂ-
- COMPLETAREA -      -DIN EUROPA DE SUD-EST -
- CU PERSONAL A +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+PREGĂTIREA CONCEPTULUI-             -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-COMANDAMENTULUI-      -  OPERAȚIUNILOR   - SOLICITAREA       -  NAȚIUNI  -
-  FORȚEI   -      -DEFINIREA SOLICITĂRII - DE FORȚE        -CONTRIBUTOARE-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      -    DE FORȚĂ    -             L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦-
              L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                 -
                  -¦¦+¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                 -
                  -  LISTA   -INTENȚIA PĂRȚII/PREGĂTIREA FORȚEI-
                  - DE DISPUNERE +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                  L¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                  -¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                  -  PROCESUL  -
                  -DE PLANIFICARE-
                  -A DESFĂȘURĂRII-
                  L¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
              - PLANUL DE DESFĂȘURARE -
              -    A FORȚEI    -
              -MULTINAȚIONALE DE PACE -
              - DIN EUROPA DE SUD-EST -
              L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

ANEXA C

COMANDAMENTUL FORȚEI Modificări (1)

1. Scopul

a) Scopul acestei anexe este de:

(1) a stipula proceduri de operare, staționare, încadrare cu personal, finanțare, administrative și de sprijin logistic pentru Comandamentul Brigăzii, inclusiv pentru Nucleul permanent de stat major;

(2) a reglementa situația Comandamentului Brigăzii, a Nucleului permanent de stat, major și a personalului care le încadrează;

(3) a face cunoscute angajamentele naționale privind asigurarea personalului pentru comandament.

b) Nucleul permanent de stat major formează partea permanentă a Comandamentului Brigăzii. Nucleul permanent de stat major este înființat pentru sprijinirea SEEBRIG prin exercitarea funcțiilor de rutină, iar după activarea Forței - pentru exerciții și operațiuni - urmează să devină nucleul Comandamentului Brigăzii.

2. Organizarea Comandamentului Brigăzii și a Nucleului permanent de stat major

a) Structura Comandamentului Brigăzii și a Nucleului permanent de stat major este prezentată în apendicele nr. 1 și 2. Încadrarea cu personal a Comandamentului Brigăzii la apariția evenimentelor neprevăzute, precum și a Nucleului permanent de stat major este prezentată în apendicele nr. 3 și 4.

b) Alocarea posturilor și angajamentele naționale de îndeplinit în cadrul Comandamentului Brigăzii și al Nucleului permanent de stat major sunt, de asemenea, prezentate în apendicele nr. 3 și 4.

c) Orice suplimentare ori reducere în alocarea posturilor, convenită, sau orice altă schimbare va fi făcută numai după acordul scris al tuturor participanților. Modificări (1)

d) Comandamentul Brigăzii și Nucleul permanent de stat major vor angaja personal în concordanță cu cerințele posturilor. Tipul funcțiilor, inclusiv orice schimbare a acestora, va fi subiect al înțelegerii tuturor părților.

e) Comandantul Brigăzii, pentru a satisface necesitatea de personal de un anumit tip și pentru scurtarea timpului, poate invita părțile, în conformitate cu procedurile descrise la art. IV (Consultarea și luarea deciziilor de natură politică și militară), să asigure prin contribuție națională voluntară personalul suplimentar celui stabilit. În acest caz, toate părțile vor fi informate, simultan, despre cerință, justificarea acesteia, domeniul de activitate și despre numărul, de personal necesar.

f) Ofițerii de legătură ai țărilor cu statut de observator:

(1) țările cu statut de observator (în prezent Slovenia și Statele Unite ale Americii) au dreptul să desemneze ofițeri de legătură la Comandamentul permanent al Brigăzii (un ofițer pentru fiecare țară);

(2) sarcina de bază a ofițerilor de legătură este să faciliteze legătura și să îmbunătățească cooperarea dintre Comandamentul Brigăzii și comandamentele lor naționale;

(3) prevederile prezentului acord sunt aplicabile în mod corespunzător și ofițerilor de legătură, iar aceștia se vor conforma atât acestor prevederi, cât și regulilor interne/SOPs ale Comandamentului Brigăzii;

(4) numirea ofițerilor de legătură la Comandamentul Brigăzii din partea oricărei alte țări va necesita înțelegeri separate, pe baza unei aprobări explicite a părților, potrivit art. II paragraful 4 din acord.

3. Funcțiile Comandamentului Brigăzii

Misiunea Comandamentului Brigăzii, condus de către comandantul acesteia, este de a exercita comanda și controlul trupelor desfășurate în concordanță cu planurile pentru situații neprevăzute, de a desfășura pregătirea de rutină și de a rezolva alte sarcini ale Forței.

4. Nucleul permanent de stat major,

a) Activarea:

Nucleul permanent de stat major va fi funcțional în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestui acord.

b) Roluri și sarcini:

(1) Nucleul permanent de stat major își va desfășura activitatea sub îndrumarea comandantului și sub supravegherea P.M.S.C., în strânsă coordonare și consultare cu comandamentele naționale.

(2) Ca funcții anterioare desfășurării, Nucleul permanent de stat major va trebui să asigure:

(a) elaborarea de Proceduri de Operare Standard pentru Comandamentul Brigăzii; Modificări (1)

(b) dezvoltarea de baze de date și de variante pentru manevra strategică, necesare pentru reducerea timpului de planificare și desfășurare, înaintea oricărei desfășurări reale;

(c) pregătirea de propuneri vizând programul anual, inclusiv pentru pregătire și exerciții, care se transmit P.M.S.C. pentru a fi analizate;

(d) planificarea și conducerea instruirii operaționale și logistice, precum și a exercițiilor, pe baza deciziilor P.M.S.C.;

(e) dezvoltarea planurilor operaționale generale pentru situații neprevăzute; Modificări (1)

(f) un raport anual autorităților competente ale statelor participante;

(g) pregătirea unui set de reguli de angajare;

(h) participarea în misiuni de recunoaștere pentru pregătirea misiunilor care implică desfășurarea și angajarea Brigăzii;

(i) colectarea și evaluarea învățămintelor rezultate din misiunile anterioare;

(j) îndeplinirea oricăror alte misiuni care i-au fost încredințate.

(3) Ca structură de bază a statului major al Brigăzii, Nucleul permanent de stat major va fi desfășurat cu Brigada. Tot personalul Nucleului permanent de stat major va fi, în principiu, desfășurat cu statul major al Brigăzii pe timpul operațiunilor.

(4) Cel puțin o perioadă de studiu completă de 1-2 săptămâni va fi organizată anual de către Nucleul permanent de stat major cu participarea personalului de bază din cadrul trupelor alocate, în scopul menținerii eficienței forței.

c) Statutul personalului Nucleului de stat major

(1) Prevederile Protocolului adițional suplimentar la PfP SOFA sunt aplicabile în ceea ce privește activitățile Nucleului permanent de stat major și personalului acestuia, în condițiile în care nu se stabilește altfel în acest acord sau în anexele sale.

(2) Personalul va purta pe timpul serviciului uniforma propriului stat.

5. Funcțiile posturilor-cheie de comandă

a) Termeni de referință (TOR) pentru comandantul Brigăzii (COMSEEBRIG):

(1) COMSEEBRIG va fi numit pentru o perioadă de 2 ani. Ocuparea postului se va face prin rotație între părți, cu excepția țării gazdă.

(2) Comandantul va avea gradul de general de brigadă.

(3) Comandantul va participa la întrunirile P.M.S.C. și va acționa ca un punct de legătură pentru Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.) și ofițerii-șefi naționali și va reprezenta persoana juridică a Comandamentului Brigăzii.

(4) Comandantul este responsabil pentru întreaga activitate a Brigăzii. El își va asuma comanda unităților alocate SEEBRIG pentru misiuni/exerciții specifice, prin transferul de autoritate, și se va subordona comandantului Forței din teatrul de operațiuni/zona de exercițiu, mai puțin în situația în care chiar el este desemnat comandantul Forței. În principiu, el va deține controlul operațional (OPCON) al unităților alocate Brigăzii pentru misiuni/exerciții specifice.

(5) Comandantul Brigăzii va avea dreptul să emită ordine către unitățile subordonate, atunci când SEEBRIG desfășoară activități de instruire în comun, se pregătește pentru acțiune într-o zonă de operațiuni în care SEEBRIG urmează să participe, precum și pe durata unei astfel de operațiuni. Modificări (1)

(6) Comandantul Brigăzii va remite un raport anual și rapoarte de situație, după cum este necesar, Comitetului Director Politico-Militar, însoțite de copii, în scopul informării autorităților militare competente ale părților. Modificări (1)

(7) Comandantul Brigăzii (COMSEEBRIG) va răspunde de următoarele:

(a) La pace/anterior desfășurării:

(i) raportarea permanentă către Comitetul Director Politico-Militar;
(ii) conducerea Comandamentului SEEBRIG/Nucleului permanent de stat major prin locțiitori și/sau șeful de stat major al SEEBRIG;
(iii) vizite la unitățile din componența SEEBRIG;
(iv) inițierea și participarea la misiunile de recunoaștere, la cerere;
(v) pregătirea unui program anual de instruire și exerciții, pentru a fi aprobat de P.M.S.C.;
(vi) elaborarea unor standarde de pregătire pentru unități, pentru a fi supuse atenției P.M.S.C.;
(vii) elaborarea unor linii directoare pentru interoperabilitate logistică;
(viii) transmiterea directivelor pentru planificarea programelor de exerciții;
(ix) inițierea și conducerea diverselor activități multinaționale la scară mică, de exemplu: exerciții în posturi de comandă (CPX), exerciții asistate de calculator (CAX), seminarii etc.;
(x) îndeplinirea oricăror alte misiuni/sarcini încredințate de P.M.S.C.
Modificări (1)

(b) În timpul desfășurării:

(i) exercitarea autorității de comandă (OPCON) prin comandanții de unități aflați sub comanda sa operativă;
(ii) controlul asupra elementelor de logistică multinaționale și a resurselor din cadrul Brigăzii (SEEBRIG);
(iii) colaborarea cu ofițerii seniori ai contingentelor în probleme de interes național (de exemplu, o problemă care îl preocupă pe comandantul brigăzii, cum ar fi performanța unității sau disciplina, acestea fiind, de asemenea, și sarcina ofițerilor seniori ai contingentelor naționale);
(iv) colaborarea cu alți comandanți, agenții, organizații neguvernamentale și cu autoritățile locale din zona de misiune (dacă există vreuna), sub îndrumarea comandantului Forței;
(v) menținerea integrității și securității SEEBRIG.
Modificări (1)

b) Locțiitorii comandantului (DCOMs):

(1) Vor fi doi locțiitori - locțiitor pentru operațiuni (DCOM OPS) și locțiitor pentru sprijin (DCOM SUP); fiecare locțiitor va fi numit pentru o perioadă de 3 ani și apoi funcția se va roti între părți. Națiunea gazdă este exclusă de la rotirea DCOMs;

(2) Locțiitorul pentru operațiuni (DCOM OPS) este responsabil pentru informații, operațiuni, operațiuni civile și geniu;

(3) Locțiitorul pentru sprijin (DCOM SUP) este responsabil pentru personal, logistică, sistemul de informații și comunicații (CIS) și pentru finanțe;

(4) Locțiitorii comandantului SEEBRIG vor avea gradul de colonel;

(5) Locțiitorii comandantului SEEBRIG vor aparține altor națiuni decât comandantul Brigăzii (COMSEEBRIG);

(6) Locțiitorii comandantului se vor achita de îndatoririle lor specifice, așa cum se stabilește de către comandantul Brigăzii (COMSEEBRIG);

(7) Locțiitorii comandantului SEEBRIG se vor disloca cu SEEBRIG atât în exerciții, cât și în situații reale;

(8) Prim-locțiitorul SEEBRIG trebuie să fie pregătit să preia, la nevoie, îndatoririle suplimentare ale comandantului.

c) Șeful de stat major/SEEBRIG:

(1) Șeful de stat major (COS) al SEEBRIG va fi numit pentru o perioadă de 2 ani de către națiunea gazdă;

(2) COS va avea gradul de colonel;

(3) COS este șeful Comandamentului/Nucleului permanent de stat major la pace și șeful Centrului Operațional Tactic (TOC) al SEEBRIG în timpul operațiunilor. Sarcina șefului de stat major (COS) al SEEBRIG la pace este să direcționeze și să conducă stabilirea și funcționarea Comandamentului SEEBRIG/Nucleului permanent, de stat major în concordanță cu prevederile acestei anexe;

(4) COS/SEEBRIG va fi responsabil pentru următoarele:

(a) conducerea și direcționarea Comandamentului SEEBRIG/Nucleului permanent de stat major în timpul operațiunilor;

(b) asigurarea folosirii economice a fondurilor comune aferente Comandamentului/Nucleului;

(c) instruirea și antrenarea Comandamentului/Nucleului și a personalului suplimentar;

(d) supervizarea planificării operaționale/pentru situații neprevăzute;

(e) orice alte sarcini sau misiuni atribuite de către comandantul Brigăzii COMSEEBRIG.

d) Locțiitorii șefului de stat major (DCOSs):

(1) Vor fi doi locțiitori pentru operațiuni și sprijin;

(2) DCOSs vor fi numiți pentru o perioadă de 2 ani prin rotație între părți. Națiunea gazdă este exclusă de la rotirea acestora; Modificări (1)

(3) DCOSs vor avea gradul de colonel; Modificări (1)

(4) Locțiitorul pentru operațiuni (DCOS OPS/SEEBRIG) este cel care îl înlocuiește pe șeful de stat major la comanda Centrului Operațional Tactic (TOC) în timpul operațiunilor; Modificări (1)

(5) DCOSs vor fi responsabili pentru orice alte sarcini sau misiuni atribuite de către comandantul Brigăzii (COMSEEBRIG). Modificări (1)

6. Domenii de responsabilitate ale Comandamentului Brigăzii și Nucleului permanent de stat major

a) G-1 (PERSONAL): planuri, evidență și status, sprijin lingvistic, aspecte sociale, religie, moral, victime, reținerea indivizilor, protocol/vizite (dacă biroul de protocol nu a fost activat), medalii/premii, aprecieri de serviciu și poliția militară (în coordonare cu G-2, G-3 și G-4);

b) G-2 (INFORMAȚII): planuri, evaluări/elaborări și informări, politica de securitate și sprijinul geografic, legătura cu elementele/echipele naționale de informații;

c) G-3 (OPERAȚIUNI): planuri, exerciții și operațiuni curente, Centrul Operațional Tactic (TOC), legături cu comandamentele superioare și adiacente;

d) G-4 (LOGISTICĂ): resurse - cu excepția resursei umane -, rapoarte și statute, plenuri logistice, SOPs, suport logistic, sprijin medical, transport;

e) G-5 (CIMIC): planuri și orientări generale, centrul CIMIC, Comisie militară mixtă/JMC, programe și proiecte, legături cu autorități locale și cu organizații neguvernamentale (NGOs) și informarea publică dacă biroul de informare publică (PIO) nu este activat; Modificări (1)

f) G-6 SISTEMUL DE INFORMAȚII-COMUNICAȚII (CIS): sprijinirea conducerii și planificării C4, planuri;

g) G-7 (GENIU): mobilitatea/amenajarea locului Brigăzii și funcțiile de protecție, sprijin acordat autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale (NGOs);

h) G-8 BUGET-FINANȚE (BUDFIN): gestionarea resurselor și programarea bugetului, evidențele financiare și starea lor, finanțe și contabilitate, buget și plăți, contracte și gestionarea proprietății (șeful BUDFIN are acces direct la COMSEEBRIG);

i) PIO (INFORMAȚII PUBLICE): politica de informare publică, centrul de informații publice/comunicate de presă, legătura cu mass-media; Modificări (1)

j) CONSILIER JURIDIC: sfătuiește COMSEEBRIG în ceea ce privește aspectele legale, sprijină, statul major cu expertiza în domeniu; Modificări (1)

k) CONSILIER POLITIC: sfătuiește COMSEEBRIG în probleme politice privind misiunea/exercițiile. Modificări (1)

7. Responsabilitățile părților

a) Responsabilitățile naționale:

(1) Părțile vor desemna personalul corespunzător pentru încadrarea Comandamentului SEEBRIG în funcțiile alocate lor (apendicele nr. 3 și 4), în scopul asigurării unei încadrări eficiente și complete a Comandamentului SEEBRIG.

(2) Părțile își asumă responsabilitatea de a asigura în permanență încadrarea cu personal cu grad, experiență, abilitate lingvistică, capacitate mentală și fizică corespunzătoare, în unele cazuri pregătire academică, așa cum urmează a fi prevăzut în fișa postului.

b) Responsabilitățile națiunii gazdă:

Națiunea gazdă va răspunde de asigurarea sprijinului de țară gazdă pentru Comandamentul/Nucleul Brigăzii și pentru personalul acestora, așa cum este prevăzut în anexa D (HNS).

APPENDIX-1 Modificări (2)

                      STRUCTURA COMANDAMENTULUI SEEBRIG

                           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                           ---------------
                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  --COMANDANTUL--
                  - CONSILIER +¬ --BRIGĂZII*)---
                  -  JURIDIC  -- ---------------
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦-
                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-     -        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                  -  CENTRUL  --     -        - AGHIOTANT -
                  -DE INFORMAȚI ++¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+  (ADC)  -
                  -  PUBLICE  -- -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬    -      -
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- --------------+¦¬   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- --LOCȚIITORI-----     TOTAL: 105
                  - PROTOCOL  +- -----------------     ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  L¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---     1 Gl. Bg. (OF-6)
                            ---------------     5 Col. (OF-5)
                            L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦-     11 Lt. col. (OF-4)
                                -        26 Mr. (OF-3)
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                -        23 Cpt. (OF-2)
      --------------------                -        15 Subof. (OR-5/OR-9)
      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬    26 Soldați/cap (OR-1/OR-4)
      POSTURI PRIN ROTAȚIE -ECHIPA OFIȚERILOR-  -----------------
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -  DE LEGĂTURĂ  +¦¦¦+------ȘEF-------
      -------------------- -  NAȚIONALĂ  - -+-DE-STAT-MAJOR-+¦¦¦¦¬
      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ------------------  -
        NAȚIUNEA GAZDĂ    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -L¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-  --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                   -SECRETARIATUL- -    -      L+------------
                   -  ȘEFULUI  +¦¦-    -       --CONSILIER--
                   -DE STAT MAJOR-      -       ---JURIDIC---
                   -       -      -       -------------
                   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      -       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬     -     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                  -  LOCȚIITORUL  -     -     - LOCȚIITORUL  -
                  -   ȘEFULUI   +¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+  ȘEFULUI   -
                  - DE STAT MAJOR -     -     - DE STAT MAJOR -
                  -PENTRU OPERAȚIUNI-     -     -PENTRU LOGISTICĂ-
                  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     -     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
 -  CG-1  - -  CG-2  - -  CG-3  - -  CG-4  - -  CG-5  - -  CG-6  - -  CG-7  - -  CG-8  -
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
          INFORMAȚII                  COOPERARE
   PERSONAL      ȘI     OPERAȚIUNI   LOGISTICĂ   CIVIL-MILITARĂ TRANSMISIUNI    GENIU   BUGET-FINANȚE
         CONTRAINFORMAȚII

 *) REZERVAREA PENTRU CREAREA UNEI ALTE FUNCȚII DE LOCȚIITOR

APPENDIX-2 Modificări (3)

                 STRUCTURA COMANDAMENTULUI SEEBRIG/NUCLEULUI PERMANENT DE STAT MAJOR

                              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                              -------------------
   TOTAL: 32                       ---COMANDAMENTUL---
   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦                       -----BRIGĂZII*)----
                              -------------------
   1 Gl. Bg. (OF-6)                   L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-             -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
   3 Col. (OF-5)                         -                 -AGHIOTANT-
  10 Lt. col. (OF-4)                       +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ (ADC) -
   3 Mr. (OF-3)                          -                 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
   1 Cpt. (OF-2)                         -
  14 Subof.                            -
                   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬    -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                   -SECRETARIATUL-    ---------------       ---------------
                   -  ȘEFULUI  -    ------ȘEF------       ---CONSILIER---
                   -DE STAT MAJOR+¦¦¦¦¦¦¦¦+DE STAT MAJOR+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-- JURIDlC ---
                   -       -    ---------------       ---------------
                   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦-       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -   -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                      -  LOCȚIITORUL  -   -   - LOCȚIITORUL  -
                      -   ȘEFULUI   -   -   -  ȘEFULUI   -
                      - DE STAT MAJOR +¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+ DE STAT MAJOR -
                      -PENTRU OPERAȚIUNI-   -   -PENTRU LOGISTICĂ-
                      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   -   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
 -   CG-1   - -   CG-2   - -   CG-3   - -   CG-4   - -   CG-5   - -   CG-6   - -   CG-7   - -   CG-8   -
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

           INFORMAȚII
   PERSONAL      ȘI      OPERAȚIUNI    LOGISTICĂ     COOPERARE   TRANSMISIUNI     GENIU    BUGET-FINANȚE
         CONTRAINFORMAȚII                  CIVIL-MILITARĂ

 *) REZERVAREA PENTRU CREAREA UNEI ALTE FUNCȚII DE LOCȚIITOR

APPENDIX-3 Modificări (3)

COMANDAMENTULHQ SEEBRIG
ELEMENTUL DE COMANDĂ 1 COMANDAMENT SEEBRIG
BIROUL COMANDANTULUI BRIGĂZII
ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECGA001 CMD GP COMANDANT BATALION OF-6 A PRIN ROTAȚIE DIN PERSONALUL NUCLEULUI DE STAT MAJOR
CECGA002 CMD GP ASISTENT MILITAR/ AGIOTANT OF-3 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ CECGA001 NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECGA003 CMD GP FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-6 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ CECGA001 NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECGA004 CMD GP ASISTENT POLITIC OF-4/A-4 A/CIV
CECGA005 CMD GP FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-6 A
CECGA006 CMD GP ȘEF BIROU INFORMAȚII PUBLICE OF-4 A
CECGA007 CMD GP OFIȚER RELAȚII CU MASS MEDIA OF-3 A
FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4
CECGA008 CMD GP INTERPRET OF-2 A
OFIȚER CU PROTOCOLUL OF-3 A
CECGA009 CMD GP TEHNICIAN FOTO/ CAMERAMAN OR-8 A
CECGA010 CMD GP FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
1

BIROUL LOCȚIITORULUI COMANDANTULUI PENTRU OPERAȚII

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECGB001 CMD GP LOCȚ.CDT.Bg. OF-5 A PRIN ROTAȚIE
CECGB002 CMD GP OFIȚER EXECUTIV OF-2 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ CECGB001
CECGB003 CMD GP FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ CECGB001
3

BIROUL LOCȚIITORULUI COMANDANTULUI PENTRU
LOGISTICĂ/COOPERARE CIVIL MILITARĂ

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECGC001 CMD GP LOCȚ.CDT.Bg. OF-5 A PRIN ROTAȚIE
CECGC002 CMD GP OFIȚER EXECUTIV OF-2 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ CECGC001
CECGC003 CMD GP FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ CECGC001
3

BIROUL ȘEFULUI DE STAT MAJOR

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECOS001 COS ȘEF DE STAT MAJOR OF-5 A NAȚIUNEA GAZDĂ NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECOS002 COS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-5 A ACELAȘI NAT CA ȘI ELEMENTUL DE COMANDĂ COS001/N.STAT MAJ.
CECOS003 COS SECRETARUL ȘEF.ST.MAJ. OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECOS004 COS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECOS005 COS ASISTENT JURIDIC OF-3 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECOS006 COS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-5 A NAȚIUNEA GAZDĂ NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECOS007 COS OFIȚER DE LEGĂTURI OF-3 A
CECOS008 COS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
CECOS009 COS OFIȚER DE LEGĂTURI OF-3
CECOS010 COS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
1

BIROUL LOCȚIITORULUI ȘEFUL DE STAT MAJOR PENTRU OPERAȚII

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CEDCOS001 DCOS LOCȚ.AL ȘEF. DE STAT MAJOR OF-5 A PRIN ROTAȚIE CU ȘEFUL OPSCEN
CEDCOS002 DCOS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A ACELAȘI NAT ELEMENTUL DE COMANDĂ CEDCOS001
2

BIROUL LOCȚIITORULUI ȘEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU SPRIJIN

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CEDCOSS001 DCOS LOCȚ.AL ȘEF. DE STAT MAJOR OF-5 A PRIN ROTAȚIE CU ȘEFUL OPSCEN
CEDCOSS002 DCOS FUNCȚIONARI ȘOFER OR-4 A ACELAȘI NAT ELEMENTUL DE COMANDĂ CEDCSS001
2

BIROUL ȘEFULUI PERSONALULUI CG-1

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG101 CG-1 ȘEF CG-1 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG102 CG-1 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG103 CG-1 OFIȚER CU EFECTIVE OF-3 A
CECG104 CG-1 ȘEFUL POLIȚIEI MILITARE OF-3 A
CECG105 CG-1 ȘOFER OR-3 A
CECG106 CG-1 CAPELAN/OF. CU ASIST. RELIG. OF-2 A
CECG107 GG-1 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG108 CG-1 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR

BIROUL ȘEFULUI INFORMAȚIILOR ȘI CONTRAINFORMAȚIILOR CG-2

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG201 CG-2 ȘEFUL CG-2 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG202 CG-2 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A
CECG203 CG-2 ANALIST INF. OF-3 A
CECG204 CG-2 ANALIST INF. OF-2 A
CECG205 CG-2 SPECIALIST INF. OF-2 A
CECG206 CG-2 SUBOF. INF. OR-6 A
CECG207 CG-2 INTERPRET OF-2 A NAȚIUNEA GAZDĂ/ ENGLEZA
CECG208 CG-2 OFIȚER CONTRAINF. OF-2 A
CECG209 CG-2 OFIȚER GEODEZ OF-2 A
CECG210 CG-2 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG211 CG-2 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
1

BIROUL ȘEFULUI OPERAȚII CG-3

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG301 CG-3 ȘEF CG-3 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG302 CG-3 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A
CECG303 CG-3 OfIȚER OPERAȚII OF-3 A
CECG304 CG-3 OFIȚER OPERAȚII OF-2 A
CECG305 CG-3 OFIȚER TRNG OF-3 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG306 CG-3 SPECIALIST OR-8 A
RAPOARTE
CECG307 CG-3 SUBOF. OPERAȚII OR-3 A
CECG308 CG-3 SUBOF. OPERAȚII OR-6 A
CECG309 CG-3 OFIȚER CU FORȚA DE PROTECȚIE OF-2 A
CECG310 CG-3 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG311 CG-3 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
1

BIROUL ȘEFULUI PENTRU LOGISTICĂ CG-4

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG401 CG-4 ȘEF CG-4 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG402 CG-4 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A
CECG403 CG-4 OFIȚER CU OPERAȚII LOG. OF-2 A
CECG404 CG-4 OFIȚER CU CIRCULAȚIA OF-2 A
CECG405 CG-4 OFIȚER CU INFRA. OF-3 A
CECG406 CG-4 OFIȚER DE SPRIJIN OF-2 A
CECG407 CG-4 OFIȚER CU ASIG. TEHNICĂ OF-2 A
CECG408 CG-4 OFIȚER MEDIC OF-2 A
CECG409 CG-4 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG410 CG-4 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
1

BIROUL ȘEFULUI COOPERARE CIVIL-MILITARĂ CG-5

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG502 CG-5 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG503 CG-5 OFIȚER OPERAȚII OF-3 A
CECG504 CG-5 OFIȚER OPERAȚII OF-3 A
CECG505 CG-5 OFIȚER DE LEG. NAȚIONALĂ LOCAL OF-3 A CONTACTE CU OFICIALITĂȚILE LOCALE
CECG506 CG-5 ȘOFER OR-3 A
CECG507 CG-5 OFIȚER DE LEG. NAȚIONALĂ (NGO) OF-2 A CONTACTE CU ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE
CECG508 CG-5 ȘOFER OR-3 A
CECG509 CG-5 OFIȚER DE LEG. NAȚIONALĂ (GO) OF-3 A CONTACTE CU ORGANIZAȚII GUVERNAMENTALE
CECG510 CG-5 ȘOFER OR-3 A
CECG511 CG-5 INTERPRET OF-2 A NAȚIUNEA GAZDĂ/ ENGLEZĂ
CECG512 CG-5 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
1

BIROUL ȘEFULUI TRANSMISIUNILOR CG-6

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG601 CG-6 ȘEF CG-6 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG602 CG-6 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A
CECG603 CG-6 OFIȚER OP.TRS. OF-3 A
CECG604 CG-6 OFIȚER FRECVENȚA MGMT OF-2 A
CECG605 CG-6 MANAGER CIRCUIT OF-2 A
CECG606 CG-6 SPECIALIST TECH. OR-6 A
CECG607 CG-6 SPECIALIST ADP. OR-7 A
CECG608 CG-6 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG609 CG-6 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR

BIROUL ȘEFULUI GENIULUI CG-7

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG701 CG-7 ȘEF CG-7 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG702 CG-7 OFIȚER PLANIF. GENIU OF-3 A
CECG703 CG-7 OFIȚER ENF OF-3 A
CECG704 CG-7 OFIȚER OP. GENIU OF-2 A
CECG705 CG-7 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG706 CG-7 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR

BIROUL ȘEFULUI BUGET-FINANȚE CG-8

ELEMENT DE COMANDĂ NR. DIVIZIUNEA TITLUL FUNCȚIEI GRAD STUDII SURSA OBS.
CECG801 CG-8 ȘEF CG-8 OF-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
CECG802 CG-8 MANAGER FOND OF-3 A
CECG803 CG-8 OFIȚER CONTRACTE OF-2 A
CECG804 CG-8 OFIȚER RAMBURS OF-2 A
CECG805 CG-8 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-3 A
CECG806 CG-8 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A NUCLEUL DE STAT MAJOR
6
TOTAL: 103
1 Gl.Bg. (OF-6)
4 Col. (OF-5)
11 Lt.col. (OF-4)
26 Mr. (OF-3)
23 Cpt. (OF-2)
11 Subof. (OR-5/OR-9)
27 Soldați/caporali (OR-1/OR-4

APPENDIX-4 Modificări (3)

NUCLEUL STATULUI MAJOR AL COMANDAMENTULUI SEEBRIG (PE1HQNUC)

BIROUL COMANDANTULUI BRIGĂZII

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECGA001 PECGA001 CDT. Bg. OF-6 A PRIN ROTAȚIE
CECGA001 PECGA002 ASISTENT MILITARI AGIOTANT OF-3 A ACELAȘI NAT CA ȘI PE CGA001
CECGA003 PECGA003 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-6 A ACELAȘI NAT CA ȘI PE CGA001
3

BIROUL ȘEFULUI DE STAT MAJOR

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CEC05001 PECOS001 ȘEFUL DE STAT MAJOR OF-5 A NAȚIUNEA GAZDĂ
CEC05002 PECOS002 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-6 A ACELAȘI NAT CA ȘI CE C0S001
CEC05003 PEC05003 SECRETARUL ȘEF.ST.MAJ. OF-4 A
CEC05004 PEC0S004 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-5/6 A
CECO5005 PEC05005 CONSILIER JURIDIC OF-3/4 A NAȚIUNEA GAZDĂ
CEC05006 PEC05006 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4/& A

BIROUL LOCȚIITORULUI ȘEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU OPERAȚII

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CEDCOS001 DCOS LOCȚ.ȘEF.ST. MAJ. OF-5 A PRIN ROTAȚIE ȘEF AL OPSCE
CEDCOS002 DCOS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A ACELAȘI NAT CA ȘI CEDCOS001
2

BIROUL LOCȚIITORULUI ȘEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU SPRIJIN

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CEDCOSS001 DCOS LOCȚ.ȘEF.ST. OF-5 A PRIN ROTAȚIE ȘEF AL OPSCE
CEDCOSS002 DCOS FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A ACELAȘI NAT CA ȘI CEDCSS001
2

BIROUL ȘEFULUI PERSONALULUI CG-1

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG101 PECG101 ȘEF CG-1 OF-4 A OFIȚER CU PROTOCOLUL
CECG102 PECG102 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A OFIȚER CU EFECTIVELE
CECG108 PECG103 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4/6 A
3

BIROUL ȘEFULUI INFORMAȚIILOR ȘI CONTRAINFORMAȚIILOR CG-2

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG201 PECG201 ȘEF CG-2 OF-4 A OFIȚER CU PLANIFICAREA
CECG211 PECG202 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4/6 A
2

BIROUL ȘEFULUI OPERAȚIILOR CG-3

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG301 PECG301 ȘEF CG-3 OF-4 A OFIȚER CU PLANIFICAREA
CECG305 PECG302 OFIȚER TRNG OF-3 A
CECG311 PECG303 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
3

BIROUL ȘEFULUI LOGISTICII CG-4

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG401 PECG401 ȘEFCG-4 OF-4 A OFIȚER CU PLANIFICAREA
CECG410 PECG402 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
2

BIROUL ȘEFULUI COOPERĂRII CIVIL-MILITAR CG-54

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG501 PECG501 ȘEF CG-5 OF-4 A
CECG502 PECG502 OFIȚER CU PLANIFICAREA OF-3 A NAȚIUNEA GAZDĂ OFIȚER CU PLANIFICAREA
CECG512 PECG503 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
3

BIROUL ȘEFULUI TRANSMISIUNILOR CG-6

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG601 PECG601 ȘEF CG-6 OF-4 A OFIȚER CU PLANIFICAREA
CECG609 PECG602 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
2

BIROUL ȘEFULUI GENIULUICG-76 Modificări (1)

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG701 PECG701 ȘEF CG-7 OF-4 A OFIȚER CU PLANIFICAREA GENIULUI
CECG706 PECG702 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
2

BIROUL ȘEFULUI BUGET-FINANȚE CG-8 Modificări (1)

ELEMENT DE COMANDĂ NR. PE NR. O TITLUL FUNCȚIEI GRADUL STUDII SURSA OBS.
CECG801 PECG801 ȘEF CG-8 OF-4 A MANAGER FOND
CECG806 PECG802 FUNCȚIONAR/ ȘOFER OR-4 A
2
TOTAL: 32
1 Gl.Bg. (OF-6)
3 Col. (OF-5)
10 Lt. col. (OF-4)
3 Mr. (OF-3)
1 Cpt. (OF-2)
14 Subof.

ANEXA D

Sprijinul națiunii gazdă

ARTICOLUL I Scopul

1. Scopul prezentei anexe este identificarea și detalierea sprijinului logistic acordat de națiunea gazdă pentru înființarea și funcționarea Nucleului permanent de stat major al Comandamentului Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE), precum și a principiilor și procedurilor de urmat pentru aceasta. Modificări (1)

2. Această anexă va specifica toate tipurile de sprijin logistic, sursele și metodele de plată, după cum este necesar, precum și orice alte înțelegeri specifice.

3. Prevederile acestei anexe, asociate cu cele ale anexei E (Financiară), după aprobarea de către părți, constituie obligație pentru națiunea gazdă de asigurare a sprijinului logistic specific Nucleului permanent de stat major, în conformitate cu principiile detaliate in continuare.

ARTICOLUL II Definiții

1. Națiune gazdă reprezintă țara pe al cărei teritoriu este dispus Nucleul permanent al Comandamentului Brigăzii.

2. Sprijinul națiunii gazdă reprezintă sprijinul logistic acordat de către națiunea gazdă Comandamentului Forței, Nucleului de stat major și membrilor de familie ai acestuia din urmă. Modificări (1)

3. Fonduri comune reprezintă acele fonduri asigurate de părți conform anexei financiare, care sunt incluse în bugetul comun și sunt utilizate numai pentru efectuarea cheltuielilor comune.

4. Costuri inițiale reprezintă acele costuri necesare pentru constituirea Comandamentului permanent al Forței, până la intrarea în funcțiune a acestuia. Modificări (1)

5. Nucleul de stat major reprezintă personalul de bază al comandamentului, asigurat permanent de către părți și aflat sub autoritatea comandantului Brigăzii, pentru executarea planificării curente și a altor funcțiuni de stat major, așa cum este detaliat in anexa C (Comandamentul Forței) apendicele nr. 4 (Nucleul permanent de stat major). Modificări (2)

6. Membru de familie înseamnă soțul (soția) unui membru al Nucleului permanent de stat major sau copiii acestuia (acesteia), depinzând de el (ea) in ceea ce privește întreținerea.

ARTICOLUL III Principii generale

1. Națiunea gazdă consimte să pună la dispoziție Comandamentului Forței infrastructura, echipamentul și facilitățile necesare pentru funcționarea acestuia. Modificări (1)

2. Națiunea gazdă consimte să asigure sprijin logistic Nucleului permanent de stat major al Comandamentului MPFSEE pe întreaga durată a activității sale, atâta timp cât se află localizat pe teritoriul acesteia. Modificări (1)

3. Alte înțelegeri privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pot fi convenite pe baze bilaterale.

ARTICOLUL IV Constituirea Comandamentului permanent al Forței Modificări (1)

1. Pentru buna desfășurare a activităților Nucleului permanent de stat major, națiunea gazdă va pune la dispoziție acestuia, în mod gratuit, următoarele facilități, infrastructură si servicii:

- spații de lucru (birouri, săli de conferințe și de protocol, bibliotecă etc.);

- spații sociale (club, sală de sport, dușuri, saună, terenuri de sport etc.);

- spații de preparare și servire a mesei;

- grupuri sanitare;

- dispensar medical și cabinet stomatologic;

- spații de parcare;

- spații de depozitare;

- spații pentru personalul de pază;

- mobilier și echipament adecvat necesităților funcționale;

- sisteme de comunicații si informaționale:

rețea telefonică internă;
acces la rețeaua telefonică comercială;
rețea informatică internă, inclusiv hard și soft;
echipament de prelucrare automată a datelor;
acces la rețelele de transfer de date internaționale, civile sau militare;

- asistență pentru asigurarea nevoilor de locuințe în zona urbană cea mai apropiată;

- transport la și de la zona de cazare și asigurarea securității.

2. După selecția locului de dispunere a Comandamentului Forței pe teritoriul națiunii gazdă, un grup de studiu comun va fi stabilit și însărcinat ca, pe baza unei recunoașteri la fața locului, să hotărască asupra compunerii finale și tipului exact de sprijin material și moral, precum și asupra altor cerințe în legătură cu sprijinul acordat de națiunea gazdă. Modificări (1)

3. Costurile de inițiere (Starf-up) vor fi suportate de către națiunea gazdă.

ARTICOLUL V Principiile sprijinului națiunii gazdă pentru funcționarea
Comandamentului permanent al Forței
Modificări (1)

1. Națiunea gazdă va acționa ca agent de contractare și achiziție în numele Nucleului permanent de stat major al Comandamentului MPFSEE in probleme de achiziție, închirieri sau alte înțelegeri legale obligatorii. Pentru a asigura sprijinul convenit, națiunea gazdă va face înțelegerile corespunzătoare cu agențiile civile sau militare relevante ori cu elementele de contractare locale. Aceste înțelegeri vor fi aprobate de către părți prin reprezentanții lor specificați în următorul paragraf. Modificări (1)

2. Nucleul permanent de stat major va desemna un ofițer și un birou de primă responsabilitate (OPR), răspunzător pentru coordonarea activității de sprijin a națiunii gazdă, și va notifica națiunii gazdă persoanele autorizate să înainteze cereri în anumite domenii, precum și competențele acestora. Activitățile de contractare si închiriere desfășurate de OPR vor fi supravegheate de către o comisie alcătuită din reprezentanții părților.

3. Națiunea gazdă va desemna, de asemenea, un birou de primă responsabilitate (OPR) și personalul corespunzător pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin.

4. Comandantul Forței are dreptul să facă achiziții de bunuri și servicii în mod direct, dacă este necesar. Modificări (1)

5. Națiunea gazdă și Nucleul permanent de stat major vor ține evidențele administrative și financiare, inclusiv pentru stabilirea rambursării sprijinului asigurat. Acestea se vor păstra cel puțin 5 ani.

6. În relația cu națiunea gazdă, pe probleme de HNS, țările participante sunt de acord să fie reprezentate de șefii grupurilor naționale din Comandamentul permanent al Forței. Modificări (1)

7. Tipul de sprijin logistic asigurat de națiunea gazdă și metodele de plată/rambursare a acestuia sunt prezentate în apendicele nr. 1.

8. Pentru comanda, recepția și livrarea (ORD) de bunuri și servicii ce vor fi furnizate de către națiunea gazdă se va utiliza un formular "ORD FORM" ce urmează a fi stabilit. Completarea și semnarea formularului de comandă, recepție și livrare "ORD FORM" vor fi acceptate ca certificare a faptului că serviciul/bunul a fost asigurat în condiții optime. Pentru a fi valid formularul de comandă, recepție și livrare va fi completat cu următoarele date minime: data, locul emiterii, descrierea și cantitatea/calitatea sprijinului logistic asigurat, numele, gradul și semnătura ofițerilor autorizați de către Nucleul permanent de stat major și de către națiunea gazdă.

9. Prețul pentru sprijinul logistic va fi stabilit astfel încât să nu includă elemente de profit sau de pierdere pentru națiunea gazdă.

10. Plata costurilor operaționale și de întreținere necesare funcționării Nucleului permanent de stat major se va face din bugetul comun al MPFSEE prin procedurile detaliate în anexa F (Financiară). Modificări (1)

11. Națiunea gazdă va asigura compania de stat major și compania de transmisiuni la un nivel de operativitate corespunzător, pentru a furniza sprijin Nucleului permanent de stat major. Toate costurile referitoare la acestea, cu excepția costurilor pentru carburanți-lubrifianți, întreținere și alte consumabile direct legate de sprijinirea transportului/mișcării Nucleului permanent de stat major/Comandamentului MPFSEE, sunt în responsabilitatea națiunii gazdă și nu sunt rambursate. Modificări (1)

12. Activitățile majore, cum ar fi exercițiile, operațiunile sau alte activități de anvergură, desfășurate în afara sediului Nucleului permanent de stat major, vor necesita înțelegeri separate de sprijin al națiunii gazdă.

13. Națiunea gazdă consimte, de asemenea, să asigure următoarele:

a) asistență în asigurarea de spații de cazare corespunzătoare personalului Nucleului permanent de stat major al Forței în zona urbană cea mai apropiată;

b) transport către și de la zona de cazare;

c) securitatea Nucleului permanent de stat major al Forței și a zonei de cazare a personalului, dacă este cazul;

d) emiterea de cupoane pentru procurare de combustibil, fără taxe, pentru uz personal.

14. La solicitarea adresată națiunii gazdă de către o parte sau de Nucleul permanent de stat major al Forței privind transportul sau mutarea unor bunuri ce le aparțin Națiunea gazdă va asigura sprijin pe baza următoarelor proceduri:

a) partea deținătoare a proprietății trebuie să transmită națiunii gazdă instrucțiuni cu privire la modalitatea de transport sau de mutare. Aceste instrucțiuni trebuie să fie transmise națiunii gazdă cu 3 luni înainte;

b) costurile de ambalare și de transport pentru returnare sau mutare vor fi suportate de către partea deținătoare.

15. Nucleul permanent de stat major al Forței va elabora procedurile de operare standard (SOPs), necesare pentru activitățile de aprovizionare și sprijin desfășurate de națiunea gazdă.

ARTICOLUL VI Scutiri de taxe

1. Carburanții și lubrifianții asigurați de către națiunea gazdă sau achiziționați de către Nucleul permanent de stat major vor fi scutiți de orice fel de taxe, în conformitate cu legislația națiunii gazdă. Părțile vor stabili de comun acord procedurile de recuperare a T.V.A. sau a altor taxe plătite cu ocazia achiziționării de carburanți și lubrifianți.

2. Bunurile, materialele sau serviciile, importate temporar sau achiziționate de pe plan local și, ulterior, exportate pentru desfășurarea activității Nucleului permanent de stat major, vor fi scutite de taxe vamale în conformitate cu legislația națiunii gazdă.

APPENDIX-1 Modificări (1)

SPRIJIN LOGISTIC ACORDAT DE ȚARA GAZDĂ PENTRU CONSTITUIREA
ȘI FUNCȚIONAREA SEDIULUI NUCLEULUI PERMANENT DE STAT MAJOR
Nr. crt. Tipul de sprijin Metoda de plată
Fără plată Cu plată de către indivizi/părți Prin rambursare Acord special
1. Utilizarea spațiilor de lucru (birouri, săli de conferințe, biblioteci etc.) X
2. Utilizarea mobilierului aferent spațiilor de la pct. 1 X
3. Utilizarea echipamentului de birou (calculatoare, copiatoare; echipament de comunicații, etc.) X
4. Utilizarea spațiilor sociale și sportive
5. Utilizarea poligoanelor de antrenament X
6. Utilizarea facilităților pentru servitul mesei X
7. Hrană X
8. Cazare X
9. Întreținere, modernizare sau amenajări speciale pentru spațiile destinate funcționării Nucleului permanent de stat major X
10. Utilizarea spațiilor de parcare X
11. Asigurarea serviciului de spălare a rufelor X
12. Asigurarea serviciului de curățenie, inclusiv salubritate X
13. Asigurarea serviciului de stingere a incendiilor X
14. Apă potabilă și menajeră din surse aparținând armatei X
15. Apă potabilă și menajeră din surse comerciale X
16. Energie electrică X
17. Servicii medicale tip dispensar și tratament stomatologic de urgență X
18. Tratament de urgență în spitalele militare pentru membrii Nucleului permanent de stat major și pentru membrii de familie ai acestora X
19. Tratament stomatologic/medical sau spitalizare, altele decât cele indicate la pct. 17 și 18 X
20. Utilizarea spațiilor din baze militare pentru depozitare X
21. Transport local pe grupuri între locul de cazare și locul de desfășurare a activității X
22. Alte tipuri de transport decât cele indicate la pct. 21 X
23. Asigurarea de carburanți-lubrifianți X
24. Asigurarea de echipamente, piese de schimb și consumabile X
25. Costuri pentru pachetizare și transport la întoarcerea bunurilor (proprietății) X
26. Produse și servicii obținute din surse comerciale X
27. Comunicații prin rețeaua comercială X
28. Comunicații prin rețeaua militară internațională X
29. Servicii poștale:
- în interes de serviciu X
- particulare X
30. Servicii de schimb valutar X
31. Asigurarea securității zonei în care este dispus Nucleul permanent de stat major X
32. Ridicarea gunoiului/reciclare X
33. Eliberarea cupoanelor pentru carburanți X

ANEXA E

FINANȚE

ARTICOLUL 1 Subiect

1. Anexa de față prezintă, în general, principiile, metodele și procedurile financiare necesare formării, funcționării, pregătirii operațiunilor și sprijinului Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE-Multinațional Peace Force South-Eastern Europe) și condițiile în care se realizează finanțarea MPFSEE.

2. Procedurile financiare pentru finanțarea multinațională vor fi elaborate de către Comandamentul permanent al MPFSEE (PHQ MPFSEE) pentru toate aspectele financiare. Acest document va fi aprobat de către Comitetul de Coordonare Politico-Militară (P.M.S.C.) și va fi prezentat separat. Modificări (1)

ARTICOLUL 2 Principii

1. Autoritatea: comandantul MPFSEE (COMMPFSEE) este autorizat să execute, prin intermediul personalului biroului G8, bugetul aprobat. Modificări (1)

2. Transparența: bilanțurile financiare trimestriale și de sfârșit de an vor fi puse la dispoziție părților participante după prezentarea lor P.M.S.C.

3. Alocarea specifică a fondurilor: toate fondurile specificate în buget vor fi repartizate concret în conturi bugetare. Realocarea fondurilor va fi aprobată, dacă este cazul, de P.M.S.C.

ARTICOLUL 3 Definiții și proceduri

1. Pentru gestionarea financiară și administrativă a Brigăzii și a PHQ MPFSEE vor fi folosite următoarele definiții și proceduri: Modificări (1)

a) An fiscal: anul fiscal începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

b) Valuta: moneda folosită pentru planificarea bugetului, contabilitate și plata contribuției semestriale a părților participante va fi dolarul american (U.S.D.). Toate rapoartele și declarațiile înaintate P.M.S.C. vor avea sumele specificate în U.S.D. Toate plățile efectuate pe piața locală vor fi în moneda țării gazdă (HN). Rata de schimb a U.S.D. în moneda locală va fi determinată de către Banca Centrală a HN (sau de o bancă indicată de către guvern) periodic (periodicitatea urmează a fi stabilită);

c) surse financiare: pentru finanțarea Brigăzii vor fi folosite următoarele surse: Modificări (1)

(1) Finanțarea unui buget comun:

Toate părțile participante sunt de acord cu finanțarea MPFSEE și a MPFSEE PHQ pe baza unei împărțiri a costurilor, așa cum este definită în prezenta anexă, și cu formarea unui buget comun, inclusiv bugetele pentru operațiuni, exerciții sau situații de urgență. Bugetul comun va acoperi următoarele cheltuieli: Modificări (1)

(a) costurile operaționale și de întreținere (O&M). Acestea reprezintă cheltuielile necesare funcționării întregului MPFSEE PHQ și orice alte costuri care nu reprezintă cheltuieli pentru investiții, așa cum sunt definite în subparagraful (f), precum și costurile ce apar pentru dislocarea MPFSEE HQ în afara locului de dispunere permanentă; Modificări (1)

(b) costurile generate de misiunile de legătură, planificare, pregătire, aplicații și dislocarea (operațională) MPFSEE HQ; Modificări (1)

(c) de transport, asociate serviciului temporar autorizat în afara MPFSEE HQ, unde serviciul este legat de rolul multinațional al acestui comandament, menținându-se în limitele bugetului anual și ale planului de deplasări al MPFSEE HQ; Modificări (1)

(d) generate de nevoile de comandă, control, comunicații și informații (peste responsabilitățile HN), pentru a sprijini MPFSEE PHQ pe timpul localizării permanente și Comandamentul MPFSEE pe timpul dislocării și în operațiuni; Modificări (1)

(e) costurile rezultate din reclamațiile (contractuale și necontractuale) împotriva MPFSEE HQ; Modificări (1)

(f) costurile pentru investiții

Costurile pentru investiții sunt acele costuri necesare achizițiilor. Cheltuielile de capital (investiții) necesare funcționării MPFSEE PHQ, altele decât cele inițiale, vor fi finanțate din bugetul comun. Aceste cheltuieli sunt destinate pentru:

- echipament de luptă;

- echipament de comunicații;

- echipament de prelucrare a datelor;

- achiziționare de autovehicule (dacă este necesară);

- echipamente de birou;

- alte cheltuieli definite de către P.M.S.C. ca investiții;

(g) costurile pentru exerciții. Costurile pentru exercițiile cu MPFSEE HQ, conduse de către COMMPFSEE, vor fi suportate din bugetul comun, în conformitate cu prevederile acordului de finanțare a exercițiilor MPFSEE (acesta va fi elaborat ulterior). Modificări (1)

(2) Sprijinul HN: HN va finanța costurile inițiale și va pune la dispoziție facilitățile necesare, așa cum sunt specificate în anexa D.

(3) Finanțarea națională: fiecare parte va fi responsabilă pentru toate costurile necesare sprijinului direct al forțelor proprii:

(a) costurile necesare antrenamentelor și exercițiilor pentru pregătirea și participarea la operațiunile în sprijinul păcii, inclusiv echiparea lor conform standardelor stabilite;

(b) salarizarea personalului;

(c) alocațiile necesare traiului, cazării, diurnei, care se plătesc conform reglementărilor naționale;

(d) costurile de transport pentru: personalul care se instalează sau părăsește Comandamentul MPFSEE, pentru orice element național de sprijin sau pentru altă reprezentare națională, desemnate de către COMMPFSEE, altele decât cele aflate în structura Brigăzii. Modificări (1)

(e) orice echipament sau personal in plus față de suportul HN;

(f) comunicațiile stabilite ca urmare a cerințelor naționale;

(g) costurile suplimentare pentru orice tip de echipament sau facilități speciale cerute de necesitățile naționale și orice alte cheltuieli care au fost identificate separat de către HN;

(h) despăgubirile rezultate din obligațiile (contractuale și necontractuale) ale unităților naționale dislocate în cadrul MPFSEE; Modificări (1)

(i) orice alte cheltuieli stabilite de către părți.

d) Împărțirea costurilor:

(1) Aceasta reprezintă contribuția fiecărei părți participante la bugetul comun și se va calcula în funcție de numărul de posturi alocate în cadrul Nucleului permanent al MPFSEE PHQ. Posturile vacante, cele care se rotesc și cele suplimentate temporar nu vor afecta contribuția financiară națională. În principiu, aceasta va fi neschimbată pe durata întregului an fiscal. Deci orice schimbare în structura posturilor alocate în timpul anului fiscal va afecta contribuția financiară a anului fiscal următor. Modificări (2)

(2) Procentul contribuției naționale, calculat conform subparagrafului d(3), va fi aprobat de către P.M.S.C. și publicat ca document separat. Acest proces se va repeta la fiecare schimbare a numărului de funcții alocate structurii de pace a MPFSEE PHQ.

(3) Pentru stabilirea contribuției financiare va fi întrebuințată următoarea formulă de calcul:

 N
¦¦¦ x 100,
 S

în care:

N = numărul de funcții în structura de pace permanentă, alocate fiecărei părți;

S = numărul total de funcții al structurii de pace permanente.

e) Dacă o nouă parte se alătură MPFSEE, aceasta va contribui la bugetul comun potrivit celor stabilite mai sus, iar contribuția la bunurile de natura mijloacelor fixe (investiții) va fi determinată de către P.M.S.C.

f) Proprietatea comună:

Echipamentul procurat din fondurile comune este proprietatea comună a părților. Statutul proprietății comune și al echipamentului pus la dispoziție de către HN pentru folosință temporară va fi înregistrat în liste separate de inventariere; acestea, inclusiv achizițiile de acest gen, vor fi incluse pe o listă completă în bilanțul anual. Bunurile proprietate comună, plătite din fondurile comune, vor fi înregistrate într-un registru de inventar, iar administratorul financiar va răspunde de actualizarea acestui inventar. Nucleul de stat major va pregăti în detaliu procedurile de operare (SOP) cu bunurile proprietate comună, proceduri care vor fi supuse aprobării P.M.S.C.

g) Plafoanele de cheltuieli ale administratorului financiar și ale comandantului MPFSEE vor fi stabilite prin acordul cu privire la procedurile financiare pentru finanțarea multinațională a Brigăzii.

h) Autorizarea scoaterii din evidență (declasare, casare):

(1) Ofițerul financiar (contabil) este un ofițer din biroul G8, prin cumul, și este responsabil de inițierea unui raport (analiză), ori de câte ori apare un caz de scoatere din evidență a bunurilor. Comandantul Forței va demara procedurile necesare pentru aprobarea casării de către P.M.S.C. Modificări (1)

(2) Acest raport va conține toate detaliile necesare despre articole care vor fi casate (declasate) și va scoate în evidentă circumstanțele care au condus la solicitarea scoaterii din evidență (casării).

(3) Bunurile proprietate comună, aprobate pentru casare, vor fi dispuse conform instrucțiunilor autorității care aprobă.

(4) Bunurile proprietate comună vor fi scoase din evidență ori de câte ori devin neoperative, se pierd sau se strică ori se dispune astfel de către Consiliul reprezentanților național superiori la Comandamentul permanent al Forței. Modificări (1)

(5) Ofițerul financiar va elabora proceduri detaliate pentru raportarea și scoaterea din evidență a pierderilor de numerar, care vor face subiectul aprobării de către Comitetul director.

ARTICOLUL 4 Bugetul

1. Elaborarea și aprobarea bugetului:

a) Bugetul Forței va fi pregătit de către Comandamentul Forței și va fi înaintat spre aprobare ministerială, prin Comitetul director.

b) Estimările pentru bugetul comun, necesar funcționării Comandamentului Forței, vor fi pregătite de către Comandamentul permanent al Forței până la data de 30 iulie a fiecărui an pentru anul următor și pentru următorii 4 ani. Înaintea remiterii către Comitetul director, cerințele militare care au stat la baza acestor estimări vor fi revăzute de către Consiliul reprezentanților național superiori. După aceea Comitetul director va urmări și va submite bugetul pentru aprobare Întâlnirii ministeriale. Modificări (1)

2. Ciclul bugetar:

a) Părțile sunt de acord cu ciclul bugetar, după cum urmează: Modificări (1)

Termenul Activitatea
1 ianuarie Începutul anului fiscal
31 ianuarie Primul trimestru - prima tranșă la buget HN trimite facturile pentru eventualele rambursări
28 februarie Financiarul efectuează plățile către HN
31 martie Financiarul trimite bilanțul pe anul precedent către Comitetul director
Financiarul trimite către Comitetul director raportul provizoriu privind situația plăților părților
Bilanțul financiar pe primul trimestru către P.M.S.C.
15 aprilie Financiarul trimite părților solicitarea pentru tranșele datorate
30 iunie Virarea celei de-a doua tranșe
Bilanțul financiar pe al doilea trimestru către P.M.S.C.
31 iulie Comandantul Forței trimite Comitetului director propunerile de buget, directive și recomandări
15 septembrie Comitetul director aprobă bugetul și îl remite miniștrilor
30 septembrie Bilanțul pe al treilea trimestru
31 octombrie Întâlnirea ministerială pentru aprobarea bugetului pe anul următor
15 noiembrie Financiarul trimite părților solicitarea de fonduri
31 decembrie Sfârșitul anului fiscal.
Modificări (1)

b) O dată cu bilanțul pe trimestrul IV, COMMPFSEE este responsabil și pentru solicitările de realocare a fondurilor. Modificări (1)

3. Bilanțuri și rapoarte financiare și bugetare:

a) Comandamentul Forței va pregăti următoarele, conform unor SOP detaliate (urmează a fi elaborate): Modificări (1)

(1) bugetul pentru anul fiscal următor, inclusiv veniturile, conturile de cheltuieli cu toate documentațiile și cu justificările relevante;

(2) bilanțurile contabile trimestriale vor fi însoțite de:

(a) conturile de cheltuieli și proprietăți, cu toate documentațiile relevante;

(b) balanța de verificare, cu toate documentațiile relevante;

(c) listele de inventariere cuprinzând bunurile achiziționate.

b) Rapoartele și balanțele mai sus menționate vor fi remise Comitetului director, conform prevederilor art. 4 paragraful 2 din această anexă.

ARTICOLUL 5 Plata contribuțiilor

1. Conform cheii de împărțire a costurilor, stabilită la art. 3 paragraful d), plata contribuției la bugetul comun va fi făcută în două tranșe. Financiarul va trimite solicitările de plată către părți până la data de 15 aprilie, respectiv 15 noiembrie a fiecărui an. Aceste fonduri vor fi achitate până la data de 31 ianuarie, respectiv 30 iunie a anului fiscal respectiv. Plățile vor fi făcute în U.S.D. și vor fi scutite de taxe.

2. În primul an fiecare parte va face un depozit inițial cu o sumă calculată conform cheii de împărțire a costurilor, prezentată la art. 3.

Suma și termenul limită de plată vor fi stabilite de P.M.S.C. în termen de două luni după intrarea în vigoare a acordului. Acest depozit bancar va fi scăzut din tranșa plătită de către părți.

3. Contribuțiile vor fi transferate la banca indicată de națiunea gazdă și aprobată de P.M.S.C.

4.P.M.S.C. va fi informat de COMMPFSEE atunci când nu se face plata. P.M.S.C. va decide măsurile necesare care vor fi luate în vederea continuării participării părții în litigiu, precum și consecinței financiare pentru PHQ. Modificări (1)

5. Dacă este nevoie de suplimentarea fondurilor în afara ciclului normal de finanțare, cererile și justificările amănunțite vor fi propuse de COMMPFSEE la P.M.S.C. spre aprobare. Modificări (1)

Pe baza aprobării P.M.S.C. părțile vor plăti tranșele suplimentare în termen de 60 de zile după notificarea corespunzătoare.

Finanțarea pentru anul fiscal curent poate să fie, de asemenea, solicitată în conjuncție cu solicitarea plății contribuției pentru următorul an fiscal.

ARTICOLUL 6 Venituri din dobânzi și economii

Veniturile din dobânzi și economii vor fi reportate de la un an fiscal la următorul și vor fi incluse în bugetele estimate.

ARTICOLUL 7 Contabilitate

1. Conform Procedurilor financiar-administrative ofițerul financiar va fi responsabil pentru stabilirea și administrarea tuturor conturilor bancare și poștale. Transferurile și retragerile din conturile bancare administrate de către ofițerul financiar vor fi autorizate prin două semnături (a financiarului și a comandantului sau a unui ofițer desemnat de comandant).

2. Ofițerul financiar va fi numit de către o parte, alta decât HN.

ARTICOLUL 8 Audit

1. Procedurile și reglementările vor fi pregătite de MPFSEE PHQ și remise spre aprobare P.M.S.C. Modificări (1)

2. Bilanțul anual cu toate documentele relevante (urmează a fi stabilite) va fi verificat contabil de revizori numiți de P.M.S.C. Raporturile de audit vor fi remise adunării ministeriale prin P.M.S.C. și, de asemenea, vor fi puse la dispoziție părților și COMMPFSEE. Modificări (1)

ARTICOLUL 9 Procedurile pentru terminarea sau denunțarea acordului

1. Terminarea acordului nu va afecta dreptul părților de a revendica unele cheltuieli ale MPFSEE. Modificări (1)

2. Consecințele financiare la terminarea acordului includ determinarea valorii reziduale a infrastructurii, facilităților și echipamentului, care au făcut obiectul finanțării comune, și vor fi stabilite prin negocieri între părți. Valoarea reziduală va fi determinată pe baza uzanțelor militare sau economice, conform duratei tehnice de viață a echipamentului și materialelor.

3. În caz de denunțare, partea denunțătoare va primi balanța pentru tranșa aferentă anului fiscal curent, "dacă există", și îi va fi rambursată partea din proprietatea comună din bugetul comun al următorului an financiar.

PROTOCOL ADIȚIONAL
la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...