Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Acordul de împrumut*) (Proiectul privind patrimoniul cultural) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din data de 23 decembrie 1998

Modificări (7), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 29 ianuarie 1999.

În vigoare de la 29 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Acord din data de 23 decembrie 1998 între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca)

Având în vedere că:

(A) Împrumutatul, fiind convins în ceea ce privește fezabilitatea și prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii sprijin pentru finanțarea Proiectului;

(B) Împrumutatul, prin Ministerul Culturii, intenționează să primească de la Fondul Mondial pentru Monumente (FMM) un grant în valoare de 600.000 dolari echivalent (Grant FMM), pentru a sprijini finanțarea părților A, B și D ale Proiectului, conform termenilor și condițiilor stabilite în acordul care se va încheia între Împrumutat și FMM (Acordul de Grant FMM); și

având în vedere că Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor expuse mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii și în condițiile stabilite în acest acord,

prin prezentul acord părțile semnatare convin asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Condiții generale; definiții

Secțiunea 1.01.

"Condițiile generale aplicabile acordurilor de împrumut și garanție pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii din data de 30 mai 1995, după cum au fost modificate la data de 2 decembrie 1997 (Condiții generale), constituie parte integrantă a acestui acord.

Secțiunea 1.02.

În cazul în care contextul nu cere altfel, diferiți termeni definiți în Condițiile generale și în Preambulul la acest acord au respectivul înțeles stabilit în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înțelesuri:

a) lei - moneda Împrumutatului;

b) Manualul de implementare al Proiectului înseamnă manualul la care se face referire în secțiunea 3.06 la acest acord;

c) U/P înseamnă Unitatea de implementare a Proiectului, înființată în cadrul Ministerului Culturii al Împrumutatului; și

d) contul special înseamnă contul la care se face referire în secțiunea 2.02 b) la acest acord.

ARTICOLUL II Împrumutul

Secțiunea 2.01.

Banca acceptă să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile stabilite sau la care se face referire în acordul de împrumut, o sumă egală cu 5 milioane dolari (5.000.000 $).

Secțiunea 2.02.

a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va conveni altfel, care vor fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor și serviciilor necesare pentru Proiect și care vor fi finanțate din sumele împrumutului.

b) Împrumutatul, pentru scopurile Proiectului, poate deschide și menține un cont special de depozit în dolari la o bancă comercială, în termeni și în condiții satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând protecția corespunzătoare împotriva daunelor, sechestrului și confiscării. Depozitele în și plățile din contul special vor fi făcute conform prevederilor anexei nr. 5 la acest acord.

Secțiunea 2.03.

Data limită de tragere va fi 31 decembrie 2002 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului despre această dată ulterioară. Modificări (2)

Secțiunea 2.04.

La sau imediat după data intrării în efectivitate, Împrumutatul va plăti Băncii un comision a cărui valoare este egală cu un procent (1%) din suma împrumutului.

Secțiunea 2.05.

Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament, la o rată egală cu trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%), pe an, aplicat asupra valorii împrumutului netrasă de la o perioadă la alta.

Secțiunea 2.06.

a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei împrumutului, trasă din împrumut și nerestituită, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) În scopurile acestei secțiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada inițială de la și incluzând data semnării acestui acord până la, dar excluzând prima dată de plată a dobânzii care are loc după aceea și după perioada inițială, fiecare perioadă de la și incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând următoarea dată de plată a dobânzii;

(ii) data de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificată în secțiunea 2.07 a acestui acord;

(iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata interbancară oferită pe piața Londrei pentru depozitele la 6 luni în dolari pentru valoarea primei zile - a acelei perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei de dobândă inițiale, pentru valoarea de la data de plată a dobânzii care are loc sau urmează imediat primei zile a acelei perioade de dobândă), așa cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă și exprimată ca un procent pe an;

(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru acea perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piața interbancară londoneză sau alte rate de referință pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Băncii sau pentru părți ale acestora alocate de Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură monedă ori pentru părți ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, așa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă și exprimată ca un procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului rata de bază LIBOR și marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, imediat după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, în funcție de schimbările în ceea ce privește practicile pieței, care afectează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în această secțiune, Banca constată că este în interesul împrumutaților săi, luați în totalitate, și al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în această secțiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului privind noua bază cu cel puțin șase (6) luni înainte. Noua bază va deveni efectivă la expirarea perioadei notificate, dacă Împrumutatul nu notifică Băncii, în timpul perioadei menționate, obiecțiile lui, caz în care modificările respective nu vor fi aplicabile împrumutului.

Secțiunea 2.07.

Dobânda și alte costuri vor fi plătite semianual, în jurul datelor de 15 mai și 15 noiembrie în fiecare an.

Secțiunea 2.08.

Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la acest acord.

ARTICOLUL III Executarea Proiectului

Secțiunea 3.01.

Împrumutatul declară că se angajează să îndeplinească obiectivele Proiectului și în acest scop va realiza Proiectul prin Ministerul Culturii, ca agenție de implementare, cu diligența și eficiența necesare și în conformitate cu practicile corespunzătoare de inginerie, financiare, administrative, și va asigura cu promptitudine, după caz, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesare Proiectului.

Secțiunea 3.02.

Cu excepția cazului în care Banca nu va stabili altfel, achiziționarea bunurilor, lucrărilor și a serviciilor de consultanță, necesare, Proiectului și care vor fi finanțate din sumele împrumutului, va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.

Secțiunea 3.03.

Pentru scopurile secțiunii 9.08 din Condițiile generale și fără a se limita la acestea, Împrumutatul, prin Ministerul Culturii:

a) va pregăti, pe baza liniilor directoare acceptabile Băncii, și va furniza Băncii, cu cel mult șase (6) luni înaintea datei limită de tragere sau la o altă dată ulterioară, așa cum poate fi convenită în acest scop de către Împrumutat și Bancă, un plan privind. funcționarea viitoare a Proiectului; și

b) va acorda Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Împrumutatul în legătură cu planul respectiv.

Secțiunea 3.04.

Împrumutatul, prin Ministerul Culturii:

a) va menține politici și proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze și să evalueze în continuare, conform indicatorilor acceptabili Băncii, realizarea Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia;

b) va pregăti, conform termenilor de referință satisfăcători Băncii, și va furniza Băncii, la sau în jurul datei de 30 noiembrie 2000, un raport care integrează rezultatele monitorizării și evaluării activităților efectuate conform paragrafului a) al acestei secțiuni, privind progresul obținut în realizarea Proiectului în perioada precedentă datei raportului menționat și stabilirea măsurilor recomandate pentru a asigura realizarea eficientă a Proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada următoare acestei date; și

c) va analiza, împreună cu Banca, până la data de 31 decembrie 2000 sau la o altă dată ulterioară așa cum va fi cerută de Bancă, raportul la care s-a făcut referire în paragraful b) al acestei secțiuni și după aceea va lua toate măsurile cerute pentru asigurarea finalizării cu eficiență a Proiectului și îndeplinirii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor și a recomandărilor din raportul menționat și a analizei Băncii în această privință.

Secțiunea 3.05. Modificări (1)

Pe tot parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul va menține, într-o manieră și conform termenilor de referință satisfăcători Băncii, un comitet consultativ compus din reprezentantul Ministerului Culturii (în calitate de președinte) și din reprezentanții Ministerului Finanțelor, ai Ministerului Turismului, ai Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, ai Ministerului Cercetării și Tehnologiei, ai Bibliotecii Naționale a României, ai FMM, ai Comisiei Naționale pentru Monumente Istorice, ai Fundației Internaționale "Brâncuși" și ai autorităților locale. Comitetul consultativ va fi responsabil cu furnizarea consultanței pe perioada implementării Proiectului și a supravegherii.

Secțiunea 3.06.

Pe tot parcursul implementării Proiectului, Împrumutatul, prin Ministerul Culturii:

a) va menține UIP cu un număr suficient de personal calificat și facilitățile adecvate, satisfăcătoare Băncii; și

b) va asigura că în realizarea Proiectului UIP respectă Manualul de implementare a Proiectului, satisfăcător Băncii, și că nici o modificare la Manualul de implementare a Proiectului nu va fi introdusă fără aprobarea anterioară a Băncii.

ARTICOLUL IV Înțelegeri financiare

Secțiunea 4.01.

a) Împrumutatul va crea, până la data de 30 iunie 1999 și după aceea va menține tot timpul, un sistem de management financiar, incluzând înregistrări și conturi, și va pregăti situațiile financiare adecvate într-un format acceptabil Băncii, pentru a reflecta operațiunile, resursele și cheltuielile în legătură cu Proiectul.

b) Împrumutatul:

(i) va ține înregistrările, conturile și situațiile financiare, la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei secțiuni, înregistrările și conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate în mod consecvent de către auditori independenți acceptabili Băncii;

(ii) va furniza Băncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni de la sfârșitul fiecărui an fiscal, (A) copii certificate de pe situațiile financiare la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei secțiuni pentru acel an auditat și (B) un punct de vedere privind acele situații, înregistrări și conturi și un raport, al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi în acel scop, și acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; și

(iii) va furniza Băncii alte. astfel de informații privind acele înregistrări, conturi și auditul acestora și privind respectivii auditori, așa cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile au fost efectuate din contul împrumutului, pe baza declarațiilor de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va ține sau va face să fie ținute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secțiuni, înregistrări și conturi separate, care să reflecte astfel de cheltuieli;

(ii) va păstra, cel puțin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuată ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care evidențiază astfel de cheltuieli;

(iii) va permite reprezentanților Băncii să examineze astfel de înregistrări; și

(iv) va asigura că acele înregistrări și conturi sunt incluse în auditul anual la care s-a făcut referire în paragraful b) al acestei secțiuni și că raportul acestui audit conține opinia separată a respectivilor auditori, că declarațiile de cheltuieli prezentate în cursul fiecărui an fiscal, împreună cu procedurile și controalele interne implicate în pregătirea lor, pot fi folosite ca bază pentru a justifica tragerile respective.

ARTICOLUL V Clauze asiguratorii pentru Bancă

Secțiunea 5.01.

Conform secțiunii 6.02 (p) a Condițiilor generale, este specificat în plus următorul eveniment, și anume că:

a) Acordul de Grant FMM nu va deveni efectiv până la 31 martie 1999 sau la o altă dată ulterioară pe care Banca o poate conveni; cu condiția ca totuși prevederile acestui paragraf nu se vor aplica dacă Împrumutatul stabilește, spre satisfacția Băncii, că fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, conform termenilor și condițiilor corespunzătoare obligațiilor Împrumutatului asumate în cadrul acestui acord.

b)

(i) Sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) al acestui paragraf, dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din sumele oricărui grant acordat Împrumutatului pentru finanțarea Proiectului va fi fost suspendat, anulat sau terminat, în totalitate sau parțial, conform termenilor acordului prin care se asigură aceste sume.

(ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf nu se va aplica, dacă Împrumutatul stabilește, spre satisfacția Băncii, că: (A) această suspendare, anulare sau terminare nu este cauzată de neîndeplinirea de către Împrumutat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate în cadrul acestui acord; și (B) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, conform termenilor și condițiilor corespunzătoare obligațiilor asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord.

ARTICOLUL VI Terminare

Secțiunea 6.01.

Perioada de o sută douăzeci (120) de zile de la data semnării prezentului acord este specificată prin prezentul pentru scopurile secțiunii 12.04 din Condițiile generale.

ARTICOLUL VII Reprezentantul Împrumutatului; adrese

Secțiunea 7.01.

Ministrul finanțelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din Condițiile generale.

Secțiunea 7.02.

Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secțiunii 11.01 din Condițiile generale:

Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanțelor
Str. Apolodor nr. 17
București, România
Telex: 11239
Pentru Bancă:
International Bank for Reconstruction and
Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Adresa telegrafică: Telex:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau
Washington, D.C. 64145 (MCI)

Drept urmare, părțile la prezentul acord, acționând prin reprezentanții lor legal autorizați, au dispus ca acest acord să fie semnat în numele lor în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua și anul menționate la început.

Pentru România, Pentru Banca Internațională pentru Reconstrucție
Mircea Geoană, și Dezvoltare,
reprezentant autorizat Andrew Vorkink
Director pentru România și Bulgaria,
Regiunea Europa și Asia Centrală

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT Modificări (1)

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de poziții care vor fi finanțate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie și procentul cheltuielilor pentru pozițiile care vor fi astfel finanțate din fiecare categorie: Modificări (1)

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.) Procentul din cheltuieli care va fi finanțat
(1) Lucrări 3.690.000 80%
(2) Bunuri 300.000 100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) și 80% din cheltuieli locale pentru alte articole achiziționate pe plan local
(3) Servicii de consultanță, inclusiv audit și pregătire profesională 500.000 100%
Nealocate 510.000
TOTAL: 5.000.000
Modificări (2)

2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului pentru bunuri și servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului; și

b) cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului pentru bunuri și servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului.

3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru: a) plăți efectuate pentru cheltuieli anterioare datei semnării acestui acord, cu excepția acelor trageri într-o sumă absolută care nu depășește 150.000 dolari S.U.A., care pot fi efectuate pentru categoriile (1), (2) și (3); stabilite în tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, în contul plăților efectuate pentru cheltuieli înaintea acestei date, dar după 1 septembrie 1998; și b) plăți pentru cheltuieli în cadrul categoriilor (1), (2) și (3), stabilite în tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, până când comisionul la care s-a făcut referire în secțiunea 2.04 a acestui acord nu va fi plătit.

4. Banca poate cere ca tragerile din contul împrumutului să fie făcute pe baza declarațiilor de cheltuieli pentru: (i), lucrări civile în cadrul contractelor care costă mai puțin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; (ii) toate contractele de bunuri; (iii) servicii în cadrul contractelor care costă mai puțin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare pentru angajarea firmelor de consultanță și în cadrul contractelor care costă mai puțin de 50.000 dolari S.U.A. fiecare pentru angajarea consultanților individuali; și (iv) pregătirea personalului, în cadrul acelor termeni și condiții pe care Banca le va fi specificat prin notificare către Împrumutat.

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în:

(i) conservarea locurilor și obiectelor de patrimoniu cultural prioritare; și

(ii) dezvoltarea unei noi strategii parteneriale naționale pentru sectorul cultural, prin testarea diferitelor modalități de abordare în vederea îmbunătățirii managementului său general.

Proiectul constă în următoarele părți, sub rezerva acelor modificări pe care Împrumutatul și Banca le pot conveni periodic în vederea realizării acestor obiective.

Partea A: Ansamblul Sculptural Brâncuși Modificări (2)

Restaurarea ansamblului de la Târgu Jiu și stabilirea aranjamentelor instituționale locale și naționale pentru managementul și întreținerea sa

Partea B: Palatele brâncovenești Modificări (2)

(i) Lucrări de restaurare a Palatului Mogoșoaia

(ii) Lucrări urgente de reparare și pregătirea unui plan de dezvoltare și management pentru Palatul Potlogi.

Partea C: Dezvoltarea satelor saxone

(i) Continuarea studiilor privind evaluarea socială și impactul asupra comunității, legate de conservarea patrimoniului în circa 4 sate saxone Modificări (1)

(ii) Realizarea unor reparații de urgență a structurilor istorice și sprijinirea unui program comunitar special, care va promova sustenabilitatea financiară prin activități-pilot, cum ar fi: turism cultural, dezvoltarea artizanatului la domiciliu și expoziții istorice Modificări (1)

Partea D: Întărirea capacității instituționale Modificări (1)

(i) Îmbunătățirea capacității instituționale a UIP pentru realizarea Proiectului.

(ii) Formularea unei strategii parteneriale naționale pentru conservarea patrimoniului, incluzând actualizarea și implementarea-pilot a unei inventarieri a patrimoniului cultural național. Modificări (1)

(iii) Educarea publicului și campania pentru sensibilizarea opiniei publice.

(iv) Îmbunătățirea capacității de monitorizare și evaluare a UIP.

(v) Pregătirea unui studiu de fezabilitate privind posibila utilizare și destinație a noii clădiri a Bibliotecii Naționale a României.

*

Se așteaptă ca Proiectul să fie finalizat până la 30 iunie 2002.

ANEXA Nr. 3

GRAFICUL DE AMORTIZARE

Data scadentă Ratele de capital*) (exprimate în dolari S.U.A.)
15 mai 2004 105.000
15 noiembrie 2004 110.000
15 mai 2005 110.000
15 noiembrie 2005 115.000
15 mai 2006 120.000
15 noiembrie 2006 120.000
15 mai 2007 125.000
15 noiembrie 2007 130.000
15 mai 2008 135.000
15 noiembrie 2008 135.000
15 mai 2009 140.000
15 noiembrie 2009 145.000
15 mai 2010 150.000
15 noiembrie 2010 155.000
15 mai 2011 160.000
15 noiembrie 2011 165.000
15 mai 2012 170.000
15 noiembrie 2012 175.000
15 mai 2013 180.000
15 noiembrie 2013 185.000
15 mai 2014 190.000
15 noiembrie 2014 195.000
15 mai 2015 200.000
15 noiembrie 2015 205.000
15 mai 2016 215.000
15 noiembrie 2016 220.000
15 mai 2017 225.000
15 noiembrie 2017 235.000
15 mai 2018 240.000
15 noiembrie 2018 245.000

*) Cifrele din coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu excepția celor prevăzute în secțiunea 4.04 d) din Condițiile generale.

ANEXA Nr. 4

ACHIZIȚII

SECȚIUNEA I Achiziții de bunuri și lucrări

Partea A: Generalități

Bunurile și lucrările vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile secțiunii I a Liniilor directoare pentru achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor IDA, publicate de Bancă în ianuarie 1995 și revizuite în ianuarie și august 1996 și septembrie 1997 (Linii directoare) și cu următoarele prevederi ale secțiunii I ale acestei anexe.

Partea B: Licitația competitivă internațională

Cu excepția celor prevăzute în partea C a acestei secțiuni, bunurile și lucrările vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii II a Liniilor directoare și ale paragrafului 5 al anexei nr. 1 la acestea.

Partea C: Alte proceduri de achiziție Modificări (1)

1. Licitație competitivă națională Modificări (1)

Lucrări estimate să coste mai puțin de 500.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract până la o sumă totală care să nu depășească 500.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 și 3.4 ale Liniilor directoare.

2. Achiziții de lucrări mici

Lucrările estimate să coste mai puțin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract până la o sumă totală care să nu depășească 400.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achiziționate în cadrul contractelor cu sumă globală și prețuri fixe, adjudecate pe baza cotațiilor obținute de la trei (3) contractori locali calificați ca răspuns la o invitație scrisă. Invitația va include o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificațiile de bază, data solicitată de finalizare, o formă inițială de contract, acceptabilă Băncii, și schițe relevante, unde este cazul. Adjudecarea va fi acordată contractorului care oferă cotația cea mai mică de preț pentru lucrarea solicitată și care are experiența și resursele pentru a realiza în bune condiții contractul.

3. Cumpărare națională

Bunuri estimate să coste mai puțin de 75.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract până la o sumă totală care să nu depășească 380.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare națională, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 ale Liniilor directoare.

Partea D: Analiza Băncii privind decizia de achiziție

1. Planificarea achizițiilor

Anterior transmiterii oricărei invitații de licitație pentru contracte, se va transmite Băncii spre analiză și aprobare planul de achiziție propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare. Achiziția bunurilor și a lucrărilor va fi efectuată în conformitate cu planul de achiziție, astfel cum a fost aprobat de către Bancă, și în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza anterioară Modificări (1)

a) În ceea ce privește: (i) fiecare contract adjudecat în conformitate cu prevederile secțiunii I, partea B, a acestei anexe; și (ii) primele două contracte adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii I, partea C1 a acestei anexe, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 și 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.

b) În ceea ce privește primele două contracte care vor fi achiziționate în conformitate cu procedurile la care s-a făcut referire în secțiunea I, partea C3 a acestei anexe, se vor aplica următoarele proceduri:

(i) anterior selecției oricărui furnizor în cadrul procedurilor de cumpărare, Împrumutatul va furniza Băncii un raport privind compararea și evaluarea cotațiilor primite;

(ii) anterior semnării oricărui contract adjudecat în cadrul procedurilor de cumpărare, Împrumutatul va furniza Băncii o copie de pe specificații și un proiect de contract; și

(iii) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2(f), 2(g) și 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.

3. Postanaliza

În ceea ce privește fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei părți, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare.

SECȚIUNEA II Angajarea consultanților

Partea A: Generalități

Serviciile de consultanță vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile introducerii și ale secțiunii IV ale Liniilor directoare: "Selectarea și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale", publicate de către Bancă în ianuarie 1997 și revizuite în septembrie 1997 (Linii directoare pentru servicii de consultanță) și cu următoarele prevederi ale secțiunii II a acestei anexe.

Partea B. Selecția pe baza costului și a calității

Cu excepția celor prevăzute la partea C a acestei secțiuni, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secțiunii II a Liniilor directoare, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acestea, ale anexei nr. 2 la acestea și ale paragrafelor 3.13-3.18 ale acestora, aplicabile selecției consultanților pe baza costului și a calității.

Partea C. Proceduri de selecție a consultanților

1. Selecția pe baza costului minim

Serviciile de audit estimate să coste mai puțin de 40.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 și 3.6 ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanță.

2. Selecția pe baza calificării consultanților Modificări (2)

Serviciile din cadrul părții D (iii), (iv) și (v) a Proiectului pot fi achiziționate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 al Liniilor directoare pentru serviciile de consultanță.

3. Selecția dintr-o singură sursă

Serviciile pentru evaluare socială și studiile privind impactul care sunt estimate să coste mai puțin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, cu acordul anterior al Băncii, pot fi achiziționate în conformitate cu prevederile paragrafelor de la 3.8 până la 3.11 ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanță:

4. Consultanți individuali

Serviciile pentru activitățile care îndeplinesc cerințele stabilite în paragraful 5.1 al Liniilor directoare pentru servicii de consultanță vor fi achiziționate în cadrul contractelor adjudecate consultanților individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor de la 5.1 până la 5.3 ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanță.

Partea D: Analiza Băncii privind selecția consultanților

1. Planificarea selecției

Anterior transmiterii consultanților a oricărei cereri de ofertă, planul propus pentru selecția consultanților în cadrul Proiectului va fi furnizat Băncii pentru analiză și aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanță. Selecția tuturor serviciilor de consultanță va fi efectuată în conformitate cu acel plan de selecție care va fi fost aprobat de Bancă și în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menționat.

2. Analiza prealabilă

În ceea ce privește toate contractele în cadrul părții C, secțiunea II, paragraful 1 al acestei anexe și fiecare contract pentru angajarea consultanților individuali, estimat să coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experiența, termenii de referință și termenii de angajare ai consultanților vor fi furnizați Băncii pentru analiză prealabilă și aprobare. Contractul va fi adjudecat numai după ce aprobarea menționată va fi fost dată.

3. Postanaliza

În ceea ce privește fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei părți, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanță.

ANEXA Nr. 5

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2) și (3), prevăzute în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord; Modificări (1)

b) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile referitoare la costurile rezonabile ale bunurilor și serviciile necesare Proiectului și care vor fi finanțate din sumele împrumutului, alocate periodic pentru categoriile eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; și

c) alocație autorizată înseamnă o sumă egală cu 500.000 dolari S.U.A. care va fi trasă din contul împrumutului și depozitată într-un cont special, conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, cu condiția că totuși, dacă Banca nu va conveni altfel, alocația autorizată va fi limitată la o valoare egală cu 200.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Bancă, conform secțiunii 5.02 a Condițiilor generale, va fi egală sau va depăși echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.

2. Plățile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare pentru ea că a fost deschis, în mod corespunzător, contul special, tragerile pentru alocația autorizată și tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează:

a) Pentru tragerile aferente alocației autorizate, Împrumutatul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care nu vor depăși suma totală a alocației autorizate.

Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special acea sumă sau acele sume pe care Împrumutatul le va fi solicitat.

b)

(i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va furniza Băncii cereri pentru depozite în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica.

(ii) Înainte de sau la momentul fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va furniza Băncii documente și alte evidențe cerute conform paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plățile pentru care realimentarea este cerută. Pe baza fiecăreia dintre aceste cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului și va depozita în contul special acea sumă pe care Împrumutatul o va fi cerut și va fi fost dovedită, prin documentele menționate și alte evidențe, că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de către Bancă din contul împrumutului pentru categoriile eligibile respective și în sumele echivalente respective, astfel cum vor fi fost ele justificate prin documentele menționate sau alte evidențe.

4. Pentru fiecare plată făcută de Împrumutat din contul special, la anumite momente precizate în mod rezonabil de către Bancă, Împrumutatul va furniza Băncii acele documente și alte evidențe care dovedesc că o astfel de plată a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere să facă noi depozite în contul special:

a) dacă, în orice moment, Banca va fi stabilit că toate tragerile ulterioare ar trebui să fie efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile art. V din Condițiile generale și ale paragrafului a) al secțiunii 2.02 la acest acord;

b) dacă Împrumutatul nu va furniza Băncii în perioada de timp specificată în secțiunea 4.01 paragraful b) subparagraful (ii) al acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute să fie transmise Băncii conform secțiunii menționate cu privire la auditarea înregistrărilor și conturilor pentru contul special;

c) dacă, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului despre intenția sa de a suspenda, în totalitate sau parțial, dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului, conform prevederilor secțiunii 6.02 a Condițiilor generale; sau

d) atunci când sumele totale netrase din împrumut, alocate pentru categoriile eligibile, minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate cu privire la Proiect, asumate de Bancă conform secțiunii 5.02 a Condițiilor generale, va fi egală cu echivalentul dublului valorii alocației autorizate. După aceea, tragerile din contul împrumutului ale sumelor rămase netrase din împrumut, alocate pentru categoriile eligibile, vor urma acele proceduri pe care Banca le va specifica Împrumutatului prin notificare. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după și cu condiția ca Banca să fi fost convinsă că toate acele sume rămase în depozit în contul special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plăților pentru cheltuieli eligibile.

6.

a) Dacă Banca va fi stabilit în orice moment că orice plată din contul special: (i) a fost făcută pentru o cheltuială sau pentru o valoare neeligibilă, conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată cu documente remise Băncii, Împrumutatul, imediat după notificarea Băncii: (A) va furniza acele documente suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va depozita în contul special (sau, dacă Banca va cere astfel, va restitui Băncii) o sumă egală cu valoarea acelei plăți sau a unei părți a acesteia neeligibile sau nejustificate. Dacă Banca nu va conveni altfel, nici un depozit ulterior nu va fi făcut de către Bancă în contul special până când Împrumutatul nu a furnizat acele documente sau nu a făcut acea depunere sau restituire, după caz.

b) Dacă Banca va fi constatat în orice moment că orice sumă neutilizată din contul special nu va fi necesară pentru acoperirea plăților ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat după notificarea primită de la Bancă, va restitui Băncii acea sumă neutilizată.

c) Împrumutatul poate, după ce a notificat Banca, să restituie Băncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.

d) Restituirile către Bancă, efectuate conform paragrafelor 6 a), b) și c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Condițiilor generale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...