FORMULAR DE ÎNSCRIERE | Hotărâre 761/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 3 la Hotărârea Guvernului nr 611/2008) -
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituția publică . . . . . . . . . .

Funcția publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele și prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale și de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituția Perioada Diploma obținută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută

Studii superioare de lungă durată:

Instituția Perioada Diploma obținută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituția Perioada Diploma obținută

Alte tipuri de studii:a

Instituția Perioada Diploma obținută

Limbi străine1):

Limba Scris Citit Vorbit

Cunoștințe operare calculator2):

Cariera profesională3):

Perioada Instituția/Firma Funcția Principalele responsabilități

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon

Declarații pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

- am fost □ destituit(ă) dintr-o funcție publică

- nu am fost □

și/sau

- mi-a încetat □ contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfășurat □

- nu am desfășurat □

activități de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

□ Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

□ Consimt ca instituția să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.

□ Consimt ca instituția să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.

□ Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare.

□ Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției și la domeniul funcției publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

1) Se vor trece calificativele "cunoștințe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" și, respectiv, "utilizator experimentat".

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.

3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.

6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.

7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimțământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziție candidatului de către instituția organizatoare a concursului.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 761/2017:
FIȘĂ INDIVIDUALĂ pentru membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor
BORDEROU cu lucrările predate la proba scrisă a concursului organizat în data de (data) pentru ocuparea funcției/funcțiilor publice de (numele funcției/funcțiilor publice) din cadrul (numele instituției publice)
ADEVERINȚĂ
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
;
se încarcă...