Guvernul României

Addendumul la memorandumurile de finanțare din 24.12.1998 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

În cadrul asistenței financiare PHARE acordate României, addenda de mai jos a fost alcătuită după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Natura și obiectul

Comunitatea va realoca fondurile în cadrul alocărilor prevăzute în următoarele memorandumuri de finanțare:

Numărul Programului Data semnării Memorandumului de finanțare Titlul Programului Alocarea inițială (MECU) Sume realocate pentru Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații II (MECU) Alocația revizuită, excluzând Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații II (MECU)
RO 9502 3 mai 1996 Telecomunicații și poștă 12,0 3,450 8,55
RO 9504 29 martie 1996 Energie convențională 21,0 2,825 18,175
RO 9602 22 octombrie 1996 Transferul de tehnologie și managementul calității 8,0 2,730 5,27
TOTAL: 41,0 9,005 31,995

ARTICOLUL 2 Angajamentul Comunității

Modificarea memorandumurilor de finanțare inițiale este descrisă în anexe, care fac parte integrantă din prezenta addendă.

ARTICOLUL 3

Toți ceilalți termeni și condițiile acestor memorandumuri de finanțare rămân neschimbate.

ARTICOLUL 4 Numărul de exemplare

Prezenta addendă la memorandumurile de finanțare este redactată în dublu exemplar în limba engleză.

ARTICOLUL 5 Intrarea în vigoare

Prezenta addendă la memorandumurile de finanțare va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Încheiată la București la 24 decembrie 1998.

Pentru Beneficiar, Pentru Comunitate,
Alexandru I. Herlea, Fokion Fotiadis,
ministru delegat pe lângă primul-ministru șeful Delegației Comisiei Europene
pentru integrare europeană în România
Anexe: - Acordul exprimat de către responsabilii cu autorizarea
programelor (RAP)
- Dispoziții speciale

ACORDUL EXPRIMAT DE CĂTRE RESPONSABILII
CU AUTORIZAREA PROGRAMELOR (RAP)

Gabriel Grecu, RAP-adjunct pentru
directorul Direcției de strategie Programul RO 9502
pentru telecomunicații Telecomunicații și poștă
Nicolae Stăiculescu, RAP pentru
secretar de stat Programul RO 9504
Mihai Pușcă Energie convențională
RAP pentru
Programul RO 9602
Transferul de tehnologie
și managementul calității

DISPOZIȚII SPECIALE

1. Al II-lea program de combatere a efectelor dezastrelor
cauzate de inundații

1.1. Obiective

Obiectivul celui de-al II-lea program de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații este de a contribui la restabilirea infrastructurii economice și sociale din regiunile afectate de inundații, ajutând astfel România în continuarea procesului de transformare economică și socială. Programul va asigura un răspuns rapid al Uniunii Europene către România.

1.2. Descrierea programului

Programul va finanța, în principal, lucrări de mică amploare în regiunile din România afectate de inundații, și anume:

reconstrucția lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor (consolidarea malurilor râurilor, diguri etc.);
reabilitarea infrastructurii de transport (căi, ferate, șosele, poduri etc.);
reconstrucția unor structuri destinate serviciilor publice (rețele de distribuție a gazului, rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de telecomunicații, școli, spitale etc.).

În plus, acolo unde este necesar, un număr limitat de proiecte de amploare mai mare privind infrastructura ar putea fi finanțat împreună cu supervizarea proiectelor respective.

Regiunile eligibile în cadrul acestui program sunt cele afectate de inundațiile din vara anului 1998 și vor fi selecționate de Guvernul României, de comun acord cu Comisia Europeană.

Programul va mai finanța și activitățile de urmărire și monitorizare detaliată a programului, inclusiv controlul financiar și evaluarea impactului programului. Acestor activități li se va aloca un buget de 0,35 MECU.

2. Profilul financiar

Fondurile celui de-al II-lea program de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații vor fi de 9,005 MECU și vor fi obținute prin realocarea unor sume de la un număr de programe PHARE existente, după cum este prezentat în tabelul de mai jos:

Program Analiză în memorandumul de finanțare inițial
(ECU)
Analiză la data de
15 iulie 1998
(ECU)
Analiză după realocarea la programul de combatere a efectelor dezastrelor II
(ECU)
RO 9502 Telecomunicații și poștă
- 00 Rezervă 400.000 197.872 0
- 01 Ministerul Telecomunicațiilor 3.150.000 3.753.000 2.297.000
- 02 Activități UMP 700.000 600.000 479.000
- 03 Romtelecom 2.750.000 1.532.528 1.022.000
- 04 Radiocomunicații 900.000 900.000 896.000
- 05 Poșta Română 4.000.000 2.916.000 1.756.000
- 06 Control, monitorizare, evaluare 100.000 100.000 100.000
- 07 Combaterea dezastrelor - 2.000.000 2.000.000
- 08 Combaterea dezastrelor II - - 3.450.000
TOTAL: 12.000.000 12.000.000 12.000.000
RO 9504 Energie convențională
- 01 Cooperare tehnică 10.500.000 8.824.956 6.099.956
01-01 Transparența prețurilor 500.000 450.000 450.000
01-02 Eficiența energiei 1.900.000 1.175.000 700.000
01-03 Energie și mediu 1.400.000 899.956 899.956
01-04 Siguranța aprovizionării 1.700.000 2.200.000 1.900.000
01-05 Rețelele energetice europene 1.500.000 1.300.000 700.000
01-06 Schema de finanțare B.E.R.D. 2.500.000 2.350.000 1.000.000
01-07 Proiect P.N.U.D./GEF 1.000.000 450.000 450.000
- 02 Asistență pentru infrastructură 9.500.000 9.500.000 9.500.000
- 03 Management 900.000 575.044 475.044
- 04 Control și evaluare 100.000 100.000 100.000
- 05 Combaterea dezastrelor - 2.000.000 2.000.000
- 06 Combaterea dezastrelor II - - 2.820.000
TOTAL: 21.000.000 21.000.000 21.000.000
RO 9602 Transferul de tehnologie și managementul calității
- 00 Rezervă 400.000 230.000 100.000
- 01 Asistență tehnică 345.000 628.000 628.000
- 02 Asistența societăților industriale 4.600.000 4.447.000 3.037.000
- 03 Echipamente pentru cercetare 1.000.000 1.000.000 285.000
- 04 Echipament industrial 1.000.000 1.000.000 525.000
- 05 Programe educaționale 360.000 360.000 360.000
- 06 Evaluarea calității 250.000 250.000 250.000
- 07 UMP - costuri directe 45.000 85.000 85.000
- 08 Combaterea dezastrelor - - 2.730.000
08-01 Monitorizare, evaluare, control - - 350.000
08-02 Lucrări - - 2.380.000
TOTAL: 8.000.000 8.000.000 8.000.000

3. Organizarea instituțională

Legislația română prevede existența unei Comisii Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor. Aceasta este prezidată de primul-ministru și este compusă din miniștri din toate ministerele implicate. Legislația prevede, de asemenea, și existența unui Secretariat tehnic permanent, prezidat de un reprezentant al protecției civile. Comisia și secretariatul coordonează munca a 9 comisii de specialitate (cu secretariate tehnice permanente) pentru diferitele tipuri de dezastre (și anume: inundații, cutremure, accidente nucleare, explozii, comunicații, epidemii, accidente radioactive, de telecomunicații). Comisia națională specializată în apărarea împotriva dezastrelor este prezidată de ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului. Un grup de lucru restrâns din cadrul Secretariatului tehnic permanent al comisiei guvernamentale a fost desemnat în mod special de către primul-ministru drept Comitet de coordonare a acestui program (la fel ca și în cazul programului pentru 1997); acesta se compune din reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Departamentul pentru Integrare Europeană, Departamentul pentru Administrație Publică Locală, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, protecția civilă; comitetul se întrunește săptămânal; un reprezentant al Comisiei Europene va fi invitat să participe ca observator la toate ședințele Comitetului de coordonare. Aceeași structură duală, (Comisia Guvernamentală de Apărare Împotriva Dezastrelor și comisiile de specialitate) este reprodusă și la nivel județean, unde comisiile județene sunt prezidate de prefecți.

Autoritățile locale înaintează cererile de proiect la nivel județean. Comisiile județene asigură selecția proiectelor, iar prefecții înaintează propunerile de la nivel județean către Comitetul de coordonare. Pe baza acestora Comitetul de coordonare pregătește o propunere pentru alocarea fondurilor pentru proiecte. Propunerea va include, în particular, identificarea județelor care vor fi finanțate și identificarea tuturor proiectelor cu o previziune de buget indicativă, bazată pe o analiză de prefezabilitate pentru fiecare proiect. Fișele de proiect (modelul, în anexa nr. 1) și o declarație a Autorității locale de implementare (modelul, în anexa nr. 2) vor fi anexate la propunerea de alocare. Criteriile de acceptare a activităților propuse sunt descrise în anexa nr. 3; proiectele care nu se conformează acestor criterii nu sunt eligibile pentru finanțare.

Suma totală a acestei propuneri de alocare poate depăși suma programului cu până la 30%, iar proiectele vor fi ordonate în funcție de prioritate, astfel încât proiectele să poată fi automat calificate pentru finanțare, în cazul în care rămân fonduri disponibile după elaborarea documentației amănunțite sau după licitație. Propunerea va fi trimisă Delegației CE pentru andosare.

Proiectele de fezabilitate și apoi documentele de licitație cu specificații tehnice sunt elaborate de autoritățile locale de implementare și aprobate de autoritățile române relevante, conform legislației române. Autoritățile locale de implementare predau Comitetului de coordonare și Ministerului Finanțelor proiecte pentru finanțare pe baza studiilor de fezabilitate aprobate și în limita alocațiilor maxime de finanțare a proiectelor.

Comitetul de coordonare va superviza implementarea programului. Pe baza costurilor estimate de studiile de fezabilitate și în cazul nerespectării termenelor limită stabilite de comisiile județene sau de autoritățile locale de implementare, Comitetul de coordonare va propune realocarea fondurilor, care vor trebui andosate de către Delegația CE, dacă suma este diferită de evaluarea aprobată pentru plafonul de finanțare a fiecărui proiect. Ministerul Finanțelor va distribui alocația proiectului în conformitate cu aceasta.

Procedurile de implementare, mecanismele de finanțare și responsabilitățile pentru implementarea programului sunt descrise mai jos.

4. Organizarea implementării

4.1. Generalități

Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații va fi gestionat în Sistemul de implementare descentralizat (SID), cu excepția monitorizării, controlului financiar și a componentelor de evaluare, care vor fi contractate direct de către Comisia Europeană.

Un responsabil cu autorizarea programului (RAP) va fi numit pentru acest program.

Ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru integrare europeană va fi mandatat de Guvern drept singura autoritate cu drept de semnătură pentru addenda la memorandumurile de finanțare corespunzătoare programelor arătate mai sus.

Programul va fi gestionat de Ministerul Finanțelor prin Unitatea de management a proiectului (UMP) existentă, care va colabora cu experți, din ministerele implicate, pe baza directivelor stabilite de Comitetul de coordonare.

S-ar putea întrevedea ca UMP din cadrul Ministerului Finanțelor să fie încorporată în cadrul noului Oficiu de plăți și contractare PHARE, dare este înființat în cadrul aceluiași minister.

Ministerul Finanțelor/UMP va gestiona fondurile primite pentru program în conformitate cu Manualul pentru Sistemul de implementare descentralizat (SID) al PHARE și cu Manualul pentru reglementările de contractare și de achiziție al PHARE, cu excepția prevederilor de mai jos.

Pentru acest program nu va fi elaborat un plan strategic.

Pentru acest program va fi deschis separat un cont bancar în ECU, cu dobândă, gestionat de RAP într-un sistem de contabilitate separat. Dobânda din acest cont va fi raportată cu regularitate Comisiei Europene și va trebui returnată acesteia. Totuși dobânzile pot fi reinvestite în cadrul programului, dacă acest lucru este autorizat de Comisie.

După semnarea addendei la memorandumurile de finanțare corespunzătoare, după depunerea unei cereri scrise a RAP și deschiderea unui cont bancar, va fi efectuat un avans de 20% din programul bugetului.

Alte transferuri vor fi făcute în funcție de soldul bancar necesar, după trimiterea de către RAP a unei cereri scrise, împreună cu un calendar lunar al convențiilor, semnate sau care trebuie semnate, privind contractele pentru lucrări care trebuie licitate sau semnate și o contabilizare a cheltuielilor efectuate sau prevăzute pentru următoarele 6 luni.

4.2. Convenții de alocare și reglementări specifice de achiziție

Convențiile privind finanțarea proiectelor, elaborate în conformitate cu un format standard aprobat de Comisia Europeană, vor fi semnate între RAP și reprezentanții autorităților locale de implementare, după ce lista proiectelor selectate a fost andosată de Delegația CE și după aprobarea convenției de către președintele din județul respectiv. Studiul de fezabilitate aprobat - inclusiv obiectivele, amplasarea, descrierea cuantificată, estimarea costurilor, organizarea supervizării și calendarul de implementare a proiectului - va fi anexat la fiecare convenție. Convenția va specifica faptul că Autoritatea locală de implementare a deschis un cont bancar separat, este responsabilă pentru licitarea și contractarea lucrărilor și că raportează către Ministerul Finanțelor/UMP.

Legile române cu privire la achiziția publică se vor aplica în cazul tuturor proiectelor, însă proiectele trebuie să respecte și următoarele condiții:

toate proiectele cu o valoare totală estimată de peste 50.000 ECU trebuie acordate, respectându-se procedura de licitație deschisă;
Ministerul Finanțelor/UMP va asigura apariția unor anunțuri în presa locală și națională privind fiecare licitație, inclusiv într-un ziar român, într-o limbă comunitară, și va trimite la timp aceste anunțuri ambasadelor din București ale statelor membre;
în Jurnalul Oficial al UE va fi publicată o notă de informare generală cu privire la toate proiectele propuse;
regulile PHARE de eligibilitate și cele privind locul de origine trebuie respectate, neaplicându-se nici un fel de discriminare cu privire la naționalitate;
pentru proiectele de peste 300.000 ECU:

- Ministerul Finanțelor/UMP va contracta separat supervizarea lucrărilor;

- pentru contractele de lucrări autoritățile locale de implementare vor respecta reglementările internaționale de contractare, după modelele FIDIC de contracte pentru lucrări, și vor preda documentele de licitație, rapoartele de evaluare și contractele prin Ministerul Finanțelor/UMP pentru aprobare de către Delegația CE.

4.3. Termene limită

Termenul limită pentru contractare este stabilit pentru 31 decembrie 1999. Totuși:

până la data de 28 februarie 1999 trebuie semnate convenții în valoare de 8 MECU (aproximativ 80% din suma programului). Dacă până la 28 februarie 1999 sunt semnate convenții pentru mai puțin de 8 MECU, diferența de până la 8 MECU va fi anulată;
toate convențiile trebuie semnate până la 30 aprilie 1999. Dacă suma convențiilor semnate până la 30 aprilie 1999 este mai mică decât bugetul prevăzut pentru convenții, atunci restul va fi anulat;
toate contractele pentru lucrări, după cum se specifică în convenții, trebuie semnate de autoritățile locale de implementare și de contractori și înregistrate de UMP până la data de 31 mai 1999. În cazul în care contractele pentru lucrări nu sunt semnate până la 31 mai 1999, convențiile lor vor fi anulate și fondurile respective vor fi rambursate și anulate.

Termenul limită pentru plăți este stabilit pentru 31 decembrie 2000. Totuși:

la contractele pentru lucrări privind proiectele sub 300.000 ECU, termenul de plată este stabilit pentru 28 februarie 2000.

5. Controlul financiar, monitorizarea și evaluarea

Conturile și operațiunile financiare ale UMP pot fi verificate la intervale regulate de un expert contabil extern, contractat de către Comisie și finanțat de prezentul program, fără a prejudicia responsabilitățile Comisiei și ale Curții de Conturi a Uniunii Europene, după cum se precizează în Condițiile generale privind memorandumul de finanțare, anexate la acordul-cadru. Un expert contabil va fi contractat și de UMP pentru controlul ulterior atât al operațiunilor și al conturilor UMP, cât și al conturilor autorităților locale de implementare.

Serviciile Comisiei:

a) vor monitoriza implementarea programului pe baza unor rapoarte regulate trimise de UMP; și

b) vor contracta consultanți independenți pentru a urmări evoluția programului și a componentelor sale și pentru o evaluare ulterioară după terminarea programului.

Pentru a facilita aceste activități va fi definit un set detaliat de indicatori ai gradului de realizare, în conformitate cu obiectivele programului. Acesta include rapoarte, trimise la fiecare două săptămâni de UMP către Comitetul de coordonare și către Delegația CE, despre:

- sumele lunare ale convențiilor semnate;

- sumele lunare ale lucrărilor licitate;

- sumele lunare ale contractelor semnate;

- sumele lunare plătite contractorilor.

6. Condiții speciale

6.1. Guvernul României va asigura terminarea cu succes a programului. Programul actual nu va suporta costuri de gestionare. În acest scop, Guvernul României va asigura, prin hotărâri, care trebuie luate înaintea semnării memorandumului de finanțare, ca:

1. UMP să aibă un, număr minim de personal permanent, specializat pe acest program și finanțat de autoritățile române, după cum urmează:

- pe lângă personalul prevăzut pentru Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundațiile din 1997:

șef UMP;
contabil-șef;
coordonatorul inginerilor de supervizare;
coordonatorul inginerului proiectant;
expertul în contractare (contracte pentru lucrări);
coordonatorii relațiilor cu județele;
contabil;
secretară/translator (2);

- personal suplimentar:

un director adjunct responsabil cu programul de combatere a dezastrelor II;
un expert în contractare;
5 ingineri

și următoarele facilități minime finanțate de autoritățile române:

- pe lângă facilitățile prevăzute pentru Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundațiile din 1997:

3 camere;
5 computere și imprimante;
un copiator;
un fax;
două linii telefonice destinate exclusiv acestui program;

- facilități adiționale:

două camere complet echipate.

2. Comitetul de coordonare va numi, pe lângă oficialitățile nominalizate, o persoană de contact care să lucreze permanent, cu experiență profesională adecvată și cu o bună cunoaștere a unei limbi comunitare. În plus, un secretar de stat din cadrul Departamentului pentru Integrare Europeană va fi responsabil cu buna cooperare dintre Comitetul de coordonare și celelalte autorități române implicate și va participa, direct sau prin intermediul unui delegat nominalizat, la întâlnirile comitetului. Comitetul de coordonare va avea la dispoziție două secretare, un birou adecvat, cel puțin două computere, o conexiune e-mail și două linii telefonice.

Un buget de cel puțin 0,5 MECU, alocat în lei din resurse naționale pentru activități legate de combaterea efectelor dezastrelor, în principal pentru planificarea și pregătirea proiectului, va fi pus la dispoziție Comitetului de coordonare pentru pregătirea și implementarea programului. Înainte de semnarea memorandumului de finanțare se va face un transfer într-un cont special. Comitetul de coordonare va putea folosi aceste fonduri fără alte aprobări.

3. Autoritățile locale și centrale implicate în pregătirea și aprobarea proiectelor vor avea personalul și facilitățile necesare acestui program.

6.2. Guvernul României își asumă responsabilitatea de a informa prefecții, președinții consiliilor județene și primarii din județele implicate cu privire la acest program, cel puțin prin comunicarea traducerii propunerii de față, înaintea semnării Addendei la memorandumurile de finanțare (după cum este arătat în propunerea de față).

6.3. Va fi asigurată o publicitate maximă pentru proiectele finanțate prin alocații UE PHARE, iar sursa de finanțare va fi menționată în mod clar.

După cum este specificat în convenția standard anexată, autoritățile locale de implementare trebuie să publice în presa locală semnarea, obiectivul, fondurile, durata, beneficiarul și finanțatorul convenției. Toate contractele pentru lucrări vor avea o placă după modelul din anexa la convenție, care trebuie plătită din bugetul programului, de la data începerii lucrărilor până la cel puțin 3 ani de la terminarea proiectului. Agenția locală de implementare trebuie să asigure repararea acesteia.

6.4. Guvernul României își asumă complet responsabilitatea pentru alocarea bugetului între județe și pentru selecția finală a proiectelor între autoritățile locale de implementare, în conformitate cu mai sus menționatele proceduri de selecție și criterii de acceptare a proiectelor.

Lista anexelor:

1. Model de fișă de proiect

2. Model de declarație

3. Criterii de acceptare a proiectelor.

ANEXA Nr. 1

MODEL DE FIȘĂ DE PROIECT

Proiectul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numere consecutive începând cu FL98/001)
Județul:
Localitatea:
Funcția:
Autoritatea locală de implementare:
Persoana de contact (nume, adresă, telefon, fax):
Amplasarea proiectului (pentru a se identifica în mod clar locul lucrărilor):
Descrierea distrugerilor (maximum trei rânduri):
Descrierea lucrărilor (maximum cinci rânduri):
Durata estimată a lucrărilor (luni, după semnarea contractului):
Valoarea estimată a lucrărilor (ECU):
Data:
. . . . . . . . . . .
(semnătura autorului)

ANEXA Nr. 2

MODEL DE DECLARAȚIE

Subsemnatul . . . . . . . . . (nume și funcție) declar că am luat cunoștință de mecanismul și procedurile de finanțare a Programului de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundațiile din 1998, finanțat de Programul PHARE al Comisiei Europene.
Cu referire la proiectul numit . . . . . . . . (nume), numărul . . . . . . . . . . , pentru care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele Autorității locale de implementare) va fi responsabilă în cazul în care convenția de finanțare va fi semnată cu Ministerul Finanțelor, declar următoarele:
Lucrările prevăzute în studiul de prefezabilitate înaintat protecției civile vor fi executate de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele Autorității locale de implementare) în concordanță cu procedurile stabilite în memorandumul de finanțare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele Autorității locale de implementare) va acoperi toate diferențele dintre costul lucrărilor și bugetul alocat, pentru a asigura terminarea corectă și la timp a lucrărilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele Autorității locale de implementare) va asigura execuția la timp a lucrărilor, ținând seama de termenele fixate în memorandumul de finanțare.
Locul și data . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 3

CRITERII DE ACCEPTARE A PROIECTELOR

În cadrul Programului de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundațiile din 1998 vor putea fi finanțate numai lucrările incluse în categoriile enumerate mai jos:

a) reabilitarea străzilor și a podurilor (naționale, județene sau municipale);

b) reabilitarea infrastructurii de protecție de pe malurile râurilor (lucrări hidrotehnice);

c) reabilitarea infrastructurii publice a apei (distribuție, colectare, deversare) și a rețelelor de distribuție a gazelor;

d) reabilitarea clădirilor publice (școli, spitale, biserici etc.);

e) reabilitarea rețelelor electrice și de telecomunicații, la nivel local.

Prin reabilitare se înțelege toate lucrările necesare pentru reparația daunelor și, eventual, lucrări de construcție a unor protecții împotriva unor viitoare distrugeri, în cazul în care există riscul concret de producere a unor fenomene similare (fundații, diguri etc.).

Datorită duratei limitate a programului și a naturii sale urgente, va fi posibilă doar finanțarea activităților ce trebuie încheiate până la 31 decembrie 1999.

Nu va fi posibilă finanțarea unor lucrări cu o valoare mai mică de 50.000 ECU.

În definirea cerințelor tehnice ale acțiunilor propuse, o durată de funcționare de 10 ani trebuie să fie unul dintre criteriile de acceptare.

Criterii de selecție a acțiunilor

Selecția proiectelor se va face nu numai pe baza criteriilor enumerate mai sus, care sunt criterii necesare, nu și criterii suficiente. Selecția proiectelor se va mai concentra și asupra impactului social și beneficiilor proiectului însuși.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...