Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană
Număr celex: 32017L1852

Modificări (...)

În vigoare de la 03 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 6 iulie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

(2) Avizul din 22 februarie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Situațiile în care diferite state membre interpretează sau aplică diferit dispozițiile acordurilor și convențiilor fiscale bilaterale, inclusiv ale Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/CEE) (3) (denumită în continuare "Convenția de arbitraj a Uniunii"), pot crea obstacole fiscale importante pentru societățile comerciale care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Acestea creează o sarcină fiscală excesivă pentru societățile comerciale și pot să perturbe activitatea economică și să genereze probleme de eficacitate, având în același timp un impact negativ asupra investițiilor transfrontaliere și a creșterii economice.

(3) JO L 225, 20.8.1990.

(2) Din acest motiv, este necesar să existe în Uniune mecanisme care să facă posibilă soluționarea eficace a litigiilor legate de interpretarea și aplicarea tratatelor fiscale bilaterale și a Convenției de arbitraj a Uniunii și, în special, a litigiilor care conduc la o dublă impunere.

(3) Mecanismele prevăzute în prezent în tratatele fiscale bilaterale și în Convenția de arbitraj a Uniunii ar putea să nu asigure soluționarea eficace a unor astfel de litigii în timp util în toate cazurile. Exercițiul de monitorizare desfășurat în cadrul implementării Convenției de arbitraj a Uniunii a evidențiat o serie de deficiențe importante, în special în ceea ce privește accesul la procedură și durata și încheierea efectivă a acesteia.

(4) Pentru a crea un mediu fiscal mai echitabil, este necesar ca normele în materie de transparență să fie înăsprite, iar măsurile de combatere a evitării obligațiilor fiscale să fie consolidate. În același timp, în spiritul unui sistem fiscal echitabil, este necesar să se garanteze că mecanismele de soluționare a litigiilor sunt cuprinzătoare, eficace și sustenabile. Îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a litigiilor este necesară și pentru a se face față riscului creșterii numărului de litigii legate de cazuri de dublă impunere sau de impunere multiplă, având ca obiect sume posibil importante, deoarece administrațiile fiscale au instituit practici de audit mai regulate și mai bine direcționate.

(5) Este esențial să fie introdus un cadru funcțional și eficient de soluționare a litigiilor fiscale care să garanteze securitatea juridică și un mediu economic favorabil investițiilor, pentru a obține sisteme de impozitare echitabile și eficiente în Uniune. Mecanismele de soluționare a litigiilor ar trebui totodată să creeze un cadru armonizat și transparent pentru soluționarea litigiilor și, astfel, să ofere beneficii tuturor contribuabililor.

(6) Soluționarea litigiilor ar trebui să se aplice în situații diferite de interpretare și aplicare a tratatelor fiscale bilaterale și a Convenției de arbitraj a Uniunii, în special în situații diferite de interpretare și aplicare care conduc la dubla impozitare. Acest lucru ar trebui să se realizeze printr-o procedură în cadrul căreia, ca prim pas, cazul să fie transmis autorităților fiscale din statele membre vizate în vederea soluționării litigiului prin procedura de acord amiabil. Statele membre ar trebui încurajate să utilizeze mijloace alternative de soluționare a litigiilor, fără caracter obligatoriu, cum ar fi medierea sau concilierea, pe parcursul ultimelor etape ale perioadei procedurii de acord amiabil. Dacă nu se ajunge la un acord amiabil într-un anumit interval de timp, cazul ar trebui să fie supus unei proceduri de soluționare a litigiilor. Alegerea metodei pentru soluționarea litigiilor ar trebui să fie flexibilă, fie prin structuri ad-hoc, fie prin structuri cu un caracter mai permanent. Procedurile de soluționare a litigiilor s-ar putea concretiza prin intermediul unei comisii consultative, alcătuite atât din reprezentanți ai autorităților fiscale în cauză, cât și din personalități independente, sau ar putea fi o comisie de soluționare alternativă a litigiilor (aceasta din urmă asigurând flexibilitatea în alegerea metodei de soluționare a litigiilor). De asemenea, după caz, statele membre ar putea alege, prin acord bilateral, să utilizeze orice altă procedură de soluționare a litigiilor pentru soluționarea litigiului cu efect obligatoriu, cum ar fi procedura de arbitraj cu ofertă finală - final offer arbitration (cunoscută și sub numele de arbitraj cu cea mai bună ofertă finală - last best offer arbitration). Autoritățile fiscale ar trebui să ia o decizie finală obligatorie ținând cont de avizul comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor.

(7) Mecanismul îmbunătățit de soluționare a litigiilor ar trebui să se bazeze pe sistemele existente în Uniune, inclusiv pe Convenția de arbitraj a Uniunii. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie mai extins decât cel al Convenției de arbitraj a Uniunii, care se limitează la litigiile privind prețurile de transfer și atribuirea profiturilor către sediile permanente. Prezenta directivă ar trebui să se aplice tuturor contribuabililor cărora li se aplică impozite pe venit și pe capital reglementate de tratate fiscale bilaterale și de Convenția de arbitraj a Uniunii. Totodată, persoanele fizice, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să aibă o sarcină administrativă mai redusă atunci când apelează la procedura de soluționare a litigiilor. De asemenea, ar trebui să fie consolidată faza de soluționare a litigiilor. Mai exact, este necesar să se prevadă un termen limită pentru durata procedurilor de soluționare a litigiilor privind dubla impunere și să se stabilească termenii și condițiile procedurii de soluționare a litigiilor pentru contribuabili.

(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...