Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1857/2017 privind recunoașterea echivalenței mecanismelor juridice, de supraveghere și de punere în aplicare ale Statelor Unite ale Americii referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare derivate supravegheate de Comisia pentru tranzacții cu contracte futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) cu anumite cerințe ale articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D1857

Modificări (...)

În vigoare de la 14 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 13 alineatul (2),

(1) JO L 201, 27.7.2012.

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede un mecanism ce vizează identificarea unor soluții prin care să se asigure coerența dintre cerințele juridice stabilite de Uniune și cele prevăzute de țările terțe în domeniul de aplicare al regulamentului menționat anterior. Una dintre soluții este împuternicirea Comisiei să adopte decizii prin care să constate că mecanismele juridice, de supraveghere și de punere în aplicare ale unei țări terțe sunt echivalente cu cerințele prevăzute la articolele 4, 9, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel încât contrapărțile care încheie o tranzacție ce face obiectul regulamentului menționat, atunci când cel puțin una dintre contrapărți este stabilită în acea țară terță, să poată fi considerate a fi conforme cerințelor prevăzute în regimul juridic al țării terțe respective. Această declarație de echivalență permite evitarea aplicării unor norme repetitive sau conflictuale și contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 de reducere a riscului sistemic și de sporire a transparenței piețelor instrumentelor financiare derivate, prin asigurarea aplicării consecvente la nivel internațional a principiilor convenite cu partenerii internaționali ai Uniunii și prevăzute în regulamentul respectiv.

(2) Dispozițiile articolului 11 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum au fost specificate în standardele tehnice adoptate în temeiul articolului 11 alineatul (14) literele (a) și (b) și al articolului 11 alineatul (15) din regulamentul respectiv, stabilesc cerințele juridice ale Uniunii privind confirmarea la timp, comprimarea și reconcilierea portofoliilor, care se aplică contractelor derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o CPC, obligațiile de evaluare și de soluționare a litigiilor aplicabile contractelor respective ("tehnici de diminuare a riscurilor operaționale"), precum și obligațiile privind schimbul de garanții ("marje") între contrapărți.

(3) Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent regimului juridic al Uniunii în ceea ce privește cerințele referitoare la tehnicile de diminuare a riscurilor operaționale și la marje, rezultatul mecanismelor juridice, de supraveghere și de punere în aplicare în vigoare ar trebui să fie echivalent, pe fond, cu cel al cerințelor Uniunii, din perspectiva obiectivelor de reglementare pe care le urmăresc. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este de a verifica dacă mecanismele juridice, de supraveghere și de punere în aplicare ale Statelor Unite ale Americii (SUA) garantează că prin contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o CPC și care au fost încheiate de cel puțin o contraparte stabilită în țara terță respectivă piețele financiare din Uniune nu sunt expuse la un nivel de risc mai mare decât cel la care ar putea fi expuse piețele în cauză de către tipul respectiv de contracte derivate încheiate de contrapărți stabilite în Uniune și că, în consecință, nu se generează un nivel inacceptabil al riscului sistemic în Uniune.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...