Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 7, art. 56, 58, 64 și 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 714.742 din 5.10.2017,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul și instrucțiunile pentru completarea formularului (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA", prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul și conținutul Referatului privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Se aprobă modelul și conținutul Deciziei de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, prevăzută în anexa nr. 4.

(5) Se aprobă modelul și conținutul Invitației pentru prezentarea contribuabilului la audiere, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 2. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru cererile depuse de contribuabil, în temeiul art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 octombrie 2017.

Art. 5. -

Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 10 octombrie 2017.

Nr. 2.927.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA"

1. Formularul (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, denumită în continuare ordonanță.

Formularul (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se depune la organul fiscal competent, pentru solicitarea transferurilor de sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) și k) din ordonanță.

Cererea se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF care are atașate două fișiere, astfel:

- un fișier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF); și

- un fișier cu extensia zip care va conține documentele justificative anexate la cerere.

Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-guvernare, secțiunea Depunere declarații, situație în care, pentru depunerea cererii, plătitorul trebuie să dețină un certificat digital calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Cererea în format electronic copiată pe suport CD și însoțită de formularul listat și semnat se poate depune și direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.

Formularul se completează cu ajutorul programelor de asistență existente pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), secțiunea Servicii online subsecțiunea Declarații electronice.

2. Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea A. "Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA"

A.1. Caseta "Denumire" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire" se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii).

A.2. Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu excepția comercianților, asociațiile sau alte entități fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comercianții, inclusiv sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- contribuabilii persoane fizice, cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 316 din Codul fiscal;

- contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, și sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 316 din același act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

A.3-A.15. Caseta "Domiciliu fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 88 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României și sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta "Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă și să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

B. Date de identificare a persoanei împuternicite să solicite transferul sumelor din contul de TVA, respectiv ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului

1. Denumire/Nume și prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Informații despre sume

Acest cartuș conține:

C.1. Nr. crt. - se va înscrie numărul atribuit fiecărei instituții bancare/instituție de trezorerie, o singură dată.

Pentru fiecare instituție bancară/unitate de trezorerie se vor detalia informațiile de la C.2-C.7, astfel:

C.2. Cont TVA (IBAN) Denumirea instituție de credit/unitate de trezorerie - se va înscrie contul de TVA (IBAN) [așa cum este definit la art. 1 lit. d) din ordonanță] și denumirea instituției de credit/unității de trezorerie la care este deschis contul de TVA pentru care se solicită transferul de sume.

C.3. Contul curent (IBAN) - se înscrie contul curent (IBAN) deschis la instituția de credit/unitatea de trezorerie (menționată la pct. C.2) la care este deschis contul curent în care se solicită transferul sumelor din contul de TVA.

C.4. Motivul pentru care se solicită transferul - se va/vor selecta motivul/motivele pentru care a fost depusă cererea de a aprobare a transferului și care trebuie să se încadreze în prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) și k) din ordonanță, astfel:

- e) sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

- g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

- h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d) din ordonanță;

- j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) din ordonanță și nu mai au obligații de plată privind TVA;

- k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță, sau cu cardul din contul curent.

C.5. Acte justificative - se va completa cu denumirea documentelor justificative, numărul și data acestora, corelate cu suma solicitată așa cum au fost ele adăugate în arhiva de documente atașată acestui formular, după cum urmează:

a) pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din ordonanță: instrumente financiar-bancare de plată, extrase de cont, facturi;

b) pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. g) din ordonanță: ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte și orice alte documente care pot susține corectarea facturilor sau ajustarea bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;

c) pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanță: documentele de plată și extrasele de cont din care rezultă suma transferată din contul curent;

d) pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din ordonanță: aceasta se realizează pe baza informațiilor existente în evidența fiscală;

e) pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. k) din ordonanță: documentele prevăzute de lege care au stat la baza plății în numerar și/sau a plăților efectuate cu cardul din contul curent (factura, bonuri fiscale, declarații vamale de import etc.), documentele de plată (în numerar, cu cardul din contul curent).

Pentru toate situațiile de mai sus pot fi anexate și orice alte documente care justifică solicitarea transferului sumelor din contul de TVA.

Responsabilitatea pentru conținutul documentelor justificative revine integral contribuabilului. Pentru fiecare motiv pentru care se solicită transferul de sume din contul de TVA și pentru fiecare cauză care a stat la baza solicitării se vor înscrie documentele justificative.

Documentele justificative, în copie certificată conform cu originalul de către contribuabil, vor fi scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a arhivei de fișiere în format zip. Pentru eficiența lucrului cu documente justificative este recomandată structurarea acestora în funcție de sume și motive.

C.6. Cauze - pentru fiecare motiv pentru care se solicită transferul de sume din contul de TVA se vor prezenta detaliat cauzele care au stat la baza solicitării.

C.7. Sumă solicitată - pentru fiecare motiv pentru care se solicită transferul de sume din contul de TVA și pentru fiecare cauză care a stat la baza solicitării de sume a fi transferate din contul de TVA se va înscrie suma de TVA aferentă fiecărui document justificativ înscris.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală . . . . . . . . . . 
Administrația . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Sigla
DGRFP/DGAMC
Adresa . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . .

Aprobat,
Conducătorul adjunct al unității fiscale,
. . . . . . . . . .

REFERAT
privind soluționarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

A. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea contribuabilului: . . . . . . . . . .

Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

B. Analiza situației contribuabilului

1. Prin Cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la organul fiscal competent, contribuabilul solicită aprobarea transferului sumei/sumelor din contul/conturile de TVA, în temeiul art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

2. Pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA au fost verificate documentele anexate cererii, astfel:

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din ordonanță: . . . . . . . . . .

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. g) din ordonanță: . . . . . . . . . .

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanță: . . . . . . . . . .

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din ordonanță: . . . . . . . . . .

- pentru situația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. k) din ordonanță: . . . . . . . . . .

3. În urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile art. 7, art. 56, art. 58, art. 64 și art. 77 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA, s-au constatat următoarele:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Ca urmare a celor prezentate, situația sumelor din contul de TVA este următoarea:

Nr. crt. Instituția de credit/Unitatea de trezorerie la care este deschis contul de TVA Cont TVA - IBAN Cont curent - IBAN în care se transferă suma solicitată și aprobată Suma solicitată a fi transferată Suma aprobată a fi transferată Sumă respinsă a fi transferată*)
1
2
3
. .
TOTAL:

*) Pentru suma respinsă a fi transferată urmează procedura audierii, în conformitate cu prevederile lit. B pct. 10 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017.

Avizat
Șef serviciu . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit
Funcție . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală . . . . . . . . . .
Administrația . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Sigla
DGRFP/DGAMC
Adresa . . . . . . . . . .

Tel.: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . .

DECIZIE
de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

1. Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea/Nume și prenume: . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare în scopuri de TVA: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Județul/Sectorul . . . . . . . . . .

2. Date privind modul de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

În temeiul prevederilor art. 7, 56, 58, 64 și 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA,

având în vedere Cererea dumneavoastră înregistrată la organul fiscal competent cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., vă comunicăm că se aprobă/respinge transferul sumei/sumelor din contul de TVA deschis la . . . . . . . . . ., (denumirea instituției de credit) solicitat prin cerere, după cum urmează:

Nr. crt. Instituția de credit/Unitatea de trezorerie la care este deschis contul de TVA Cont TVA - IBAN Cont curent - IBAN în care se transferă suma solicitată și aprobată Suma solicitată a fi transferată Suma aprobată a fi transferată Sumă respinsă la transfer

2.1. Motivul de fapt: . . . . . . . . . .

2.2. Temeiul de drept: . . . . . . . . . .

3. Data comunicării:

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

4. Mențiuni privind audierea contribuabilului

. . . . . . . . . .

5. Dispoziții finale

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Aprobat,
Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală . . . . . . . . . .

Administrația . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./zz.ll.aa

INVITAȚIE

Domnului/Doamnei . . . . . . . . . ., în calitate/având funcția de . . . . . . . . . . la/al/a . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . ., vă înștiințăm că în data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . ., va avea loc audierea asupra constatărilor și rezultatelor soluționării Cererii nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.

Vă informăm că aveți posibilitatea să vă exprimați punctul de vedere cu privire la constatările organelor fiscale, ce vor fi prezentate cu ocazia audierii, în conformitate cu prevederile lit. B pct. 10 din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

Totodată, pentru soluționarea cererii pentru aprobarea transferului este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, urmând să prezentați la sediul nostru documente certificate conform cu originalul, pentru următoarele conturi de TVA și pentru următoarele situații, astfel:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Vă înștiințăm că termenul de soluționare a cererii se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitației către contribuabil și data prezentării acestuia la organul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care, la data și ora stabilită, nu vă veți prezenta și nu veți notifica organul fiscal despre renunțarea la acest drept vă comunicăm că audierea se consideră îndeplinită în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Șef administrație adjunct/Director general adjunct
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

a) Denumire: "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

3. Se utilizează de către contribuabilii prevăzuți la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, titulari ai conturilor de TVA, în baza art. 1 alin. (2) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

4. Se întocmește de contribuabil sau împuternicitul acestuia.

5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal, transmis, după caz, în format electronic sau în format hârtie, semnat, potrivit legii;

- un exemplar, la contribuabil.

6. Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

b) Denumire: "Referat privind soluționarea cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

3. Se utilizează în baza art. 1 alin. (3) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

4. Se întocmește de organul fiscal, se avizează de șeful de serviciu coordonator, se propune spre aprobare de către conducătorul adjunct al unității fiscale și se aprobă de către conducătorul unității fiscale, într-un singur exemplar.

5. Circulă la organul fiscal.

6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

c) Denumire: "Decizie de soluționare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

3. Se utilizează în baza art. 1 alin. (4) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

4. Se întocmește în trei exemplare de către organul inspecție fiscal, pentru fiecare cont de TVA deschis la instituțiile de credit cuprinse în cererea depusă de contribuabil.

5. Circulă:

- două exemplare la contribuabil, din care un exemplar va fi utilizat la instituția de credit/unitatea de trezorerie la care este deschis contul de TVA pentru care se aprobă/respinge transferul de sume;

- un exemplar la organul fiscal.

6. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

d) Denumire: "Invitație"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

3. Se utilizează de către organul fiscal pentru invitarea contribuabilului la audiere, în baza art. 1 alin. (5) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

4. Se întocmește de organul fiscal, în două exemplare.

5. Circulă:

- un exemplar, la contribuabil;

- un exemplar, la organul fiscal.

6. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...