Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Normele tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură din 28.09.2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică pentru înregistrarea exportatorilor în Sistemul exportatorilor înregistrați (REX), prevăzut la titlul II cap. 2 secțiunea 2 subsecțiunea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine sau declarațiilor pe factură, care presupun înregistrarea acestora.

Art. 2. -

Înregistrarea exportatorilor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 în ceea ce privește regulile de origine aplicabile în cadrul Sistemului generalizat de preferințe al Uniunii și ale protocoalelor privind regulile de origine și procedurile de determinare a originii, inclusiv ale anexelor acestora.

CAPITOLUL II Înregistrarea exportatorilor pentru întocmirea atestatului de origine în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene

Art. 3. -

În vederea înregistrării, exportatorii care doresc să facă dovada originii prin intermediul atestatului de origine depun la Direcția Generală a Vămilor o cerere conform modelului din anexa 22-06 din Regulamentul (UE) 2015/2.447.

Art. 4. -

În vederea validării informațiilor furnizate în cerere, aceasta va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societății, în fotocopie;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, în fotocopie;

c) descrierea procesului tehnologic de obținere a produselor finite;

d) structura de preț a produsului finit în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare și regula de origine este una valorică;

e) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime și materialele ce urmează a fi folosite - cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară - la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincție clară între materialele originare, neoriginare și cele achiziționate de pe piața internă.

Art. 5. -

Direcția Generală a Vămilor analizează cererea în scopul înregistrării exportatorului în Sistemul exportatorilor înregistrați (REX), având în vedere, în special, criteriul de origine aplicat, originea materiilor prime și a materialelor folosite, precum și corectitudinea informațiilor din cerere, și ia o decizie în ceea ce privește înregistrarea exportatorului în sistem.

Art. 6. -

(1) Exportatorul care solicită înregistrarea în Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) trebuie să fie producător sau comerciant și să îndeplinească cerințele și obligațiile cuprinse în Regulamentul (UE) 2015/2.447.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii complete de obținere a statutului de exportator înregistrat și a documentelor justificative, Direcția Generală a Vămilor înregistrează exportatorul și comunică acestuia numărul de înregistrare REX. În cazul în care dosarul nu este complet, Direcția Generală a Vămilor va solicita documente/informații suplimentare, iar termenul de la paragraful (2) curge de la data prezentării acestora.

(3) În situația în care se ia decizia de a nu permite înregistrarea, Direcția Generală a Vămilor comunică solicitantului, în scris, motivele pe care se bazează aceasta, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum și ale art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(4) Solicitantului i se acordă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă, în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(5) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al solicitantului, fie la expirarea termenului acordat, menționat la alin. (4), Direcția Generală a Vămilor decide să nu efectueze înregistrarea în registrul exportatorilor înregistrați, aceasta comunică solicitantului motivele neînregistrării, precum și calea de atac prevăzută la art. 44 din Codul vamal al Uniunii.

Art. 7. -

(1) Numărul de înregistrare (numărul REX) se alocă, după verificarea corectitudinii informațiilor cuprinse în cerere, prin completarea casetei 7 din cererea de înregistrare.

(2) Numărul de înregistrare (numărul REX) va avea următoarea structură: RO/REX/XXXX/YYYYY/ZZZZZZZZZZ, unde "XXXX" reprezintă anul în care a fost făcută înregistrarea, "YYYYY" reprezintă codul direcției regionale vamale în a cărei rază de competență se află sediul exportatorului, iar "ZZZZZZZZZZ" reprezintă numărul de înregistrare, sub formă consecutivă.

(3) Codurile utilizate pentru direcțiile regionale vamale vor fi următoarele:

a) DRVBU - Direcția Regională Vamală București;

b) DRVBV - Direcția Regională Vamală Brașov;

c) DRVCJ - Direcția Regională Vamală Cluj;

d) DRVCR - Direcția Regională Vamală Craiova;

e) DRVGL - Direcția Regională Vamală Galați;

f) DRVIS - Direcția Regională Vamală lași;

g) DRVPL - Direcția Regională Vamală Ploiești;

h) DRVTM - Direcția Regională Vamală Timișoara.

(4) După completarea casetei 7, cererea de obținere a statutului de exportator înregistrat în scopul sistemelor generalizate de preferințe tarifare ale Uniunii Europene, Norvegiei, Elveției și Turciei se transmite exportatorului înregistrat. Data înregistrării cererii va figura, de asemenea, în caseta 7, împreună cu data de la care este valabilă înregistrarea. O copie a acestei cereri va rămâne în evidențele Direcției Generale a Vămilor.

(5) Numărul de înregistrare este unic, iar exportatorul trebuie să își asume întreaga responsabilitate în ceea ce privește utilizarea acestuia.

(6) Înregistrarea este valabilă pentru exporturi efectuate de pe întreg teritoriul vamal al Uniunii Europene și nu este limitată în timp. Întrucât înregistrarea este valabilă pentru toate acordurile preferențiale în care sistemul de certificare a originii este sistemul REX, nu este necesară o nouă înregistrare atunci când un nou acord comercial preferențial aplică sistemul REX.

CAPITOLUL III Înregistrarea exportatorilor pentru întocmirea atestatului de origine/declarației de origine/declarației pe factură, în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere

Art. 8. -

În vederea înregistrării, exportatorii care doresc să facă dovada originii mărfurilor exportate în țările partenere prin întocmirea atestatului de origine/declarației de origine /declarației pe factură pentru transporturi constituite din unul sau mai multe colete care conțin produse originare a căror valoare depășește 6.000 EUR depun la Direcția Generală a Vămilor o cerere conform modelului din anexă.

Art. 9. -

Art. 4-7 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Înregistrarea exportatorilor pentru întocmirea atestatului de origine în cadrul acordului care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările și teritoriile de peste mări

Art. 10. -

În vederea înregistrării, exportatorii care doresc să facă dovada originii mărfurilor exportate în țările și teritoriile de peste mări, prin întocmirea "atestatului de origine" pentru transporturi constituite din unul sau mai multe colete care conțin produse originare a căror valoare depășește 10.000 EUR, depun la Direcția Generală a Vămilor o cerere conform modelului din anexă.

Art. 11. -

Art. 4-7 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. -

Dispozițiile prezentului capitol vor fi puse în aplicare de la data notificată de țările și teritoriile de peste mări pentru aplicarea sistemului, în cazul amânării aplicării prevederilor anexei VI din Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ("Decizia de asociere peste mări") privind sistemul exportatorilor înregistrați.

CAPITOLUL V Verificarea utilizării numărului de înregistrare REX

Art. 13. -

(1) Monitorizarea și controlul utilizării numărului de înregistrare REX și a respectării condițiilor pentru întocmirea atestatelor de origine/declarațiilor de origine sau a documentelor de origine se efectuează de direcția regională vamală în a cărei rază de competență se află exportatorul, anual sau ori de câte ori este necesar, pe baza unor criterii de risc.

(2) Controlul este finalizat printr-un proces-verbal de control care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoștință și se comunică Direcției Generale a Vămilor pentru a fi anexat la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea înregistrării.

(3) În cazul în care sunt detectate nereguli, pot fi luate următoarele tipuri de măsuri:

a) solicitarea actualizării informațiilor din cerere, în cazul în care se constată discrepanțe care nu afectează buna funcționare a înregistrării. Pentru transmiterea modificărilor față de datele furnizate în cererea de înregistrare, exportatorul poate utiliza formularul de cerere;

b) aplicarea sancțiunilor contravenționale (avertisment sau amendă contravențională) de către direcția regională vamală care a efectuat controlul, conform legislației în vigoare, exportatorului înregistrat, subliniind deficiențele constatate;

c) revocarea de către Direcția Generală a Vămilor a înregistrării exportatorului înregistrat, în baza procesului-verbal de control.

Art. 14. -

(1) Revocarea din registrul exportatorilor înregistrați se face:

a) când exportatorul a încetat să mai existe, fapt notificat de către acesta sau constatat ca urmare a acțiunii de monitorizare;

b) când exportatorul nu mai îndeplinește condițiile pentru a exporta mărfuri originare în cadrul aranjamentelor preferențiale menționate în prezentele norme sau pentru a întocmi atestate de origine, declarații de origine sau declarații pe factură, informație notificată autorității vamale de către exportator sau ca urmare a constatării acestui fapt în urma acțiunii de monitorizare;

c) când exportatorul nu mai efectuează operațiuni de export cu produse originare în cadrul aranjamentelor preferențiale menționate în prezentele norme, informație notificată autorității vamale de către exportator sau ca urmare a constatării acestui fapt în urma acțiunii de monitorizare;

d) când exportatorul nu își menține actualizate datele de înregistrare și nu răspunde la solicitarea de actualizare a informațiilor din cerere, prevăzută la art. 13 alin. (3) lit. (a).

(2) Revocarea din registrul exportatorilor înregistrați se realizează și la cererea titularului.

(3) Revocarea se notifică în scris exportatorului și produce efecte numai în viitor.

(4) Împotriva deciziei de revocare exportatorul poate introduce o acțiune în contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Direcția Generală a Vămilor, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Atunci când o revocare este anulată de instanța judecătorească, același număr de înregistrare este realocat exportatorului. În situația unei revocări incorecte (de exemplu, dintr-o eroare de operare în sistem), revocarea se anulează, iar exportatorul va primi același număr de înregistrare pe care l-a avut înainte de revocare.

(6) Numerele de înregistrare revocate nu vor fi utilizate pentru alți exportatori.

(7) Dacă situația care a dus la revocarea unui număr de înregistrare a fost remediată, un exportator poate depune o nouă cerere de înregistrare și se va acorda un nou număr de înregistrare.

(8) În situația în care se intenționează să se revoce înregistrarea exportatorului înregistrat din registrul exportatorilor înregistrați REX, Direcția Generală a Vămilor comunică solicitantului, în scris, motivele pe care se bazează aceasta, conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum și ale art. 8 și 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(9) Exportatorului i se acordă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înaintea luării unei decizii care i-ar fi nefavorabilă, în termenul prevăzut la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

(10) Dacă, fie din analiza punctului de vedere al exportatorului, fie la expirarea termenului acordat, menționat la alin. (8), Direcția Generală a Vămilor decide să revoce înregistrarea din registrul exportatorilor înregistrați, aceasta comunică exportatorului motivele revocării, precum și calea de atac prevăzută la art. 44 din Codul vamal al Uniunii.

Art. 15. -

Modificările survenite față de datele înscrise în cererea de obținere a statutului de exportator înregistrat se comunică de exportator în termen de 10 zile de la producerea acestora. Comunicările se anexează la cererea de înregistrare.

Art. 16. -

Registrul exportatorilor înregistrați va fi utilizat ulterior și în afara cadrului Sistemului generalizat de preferințe, în contextul acordurilor preferențiale care conțin prevederi referitoare la acest sistem; în acest sens prevederile referitoare la sistemul REX din prezentele norme se vor aplica mutatis mutandis noilor acorduri.

Art. 17. -

Prevederile referitoare la întocmirea atestatului de origine/declarației de origine/declarației pe factură sunt aplicabile și atestatelor de origine/declarațiilor de origine sau declarațiilor pe factură înlocuitoare.

Art. 18. -

Atestatele de origine înlocuitoare în ceea ce privește produsele care urmează să fie trimise în Norvegia, Elveția sau Turcia pot fi întocmite doar de reexpeditorii înregistrați în sistemul REX. Reexpeditorii din UE (înregistrați sau nu) pot emite atestate/declarații de origine înlocuitoare pentru înlocuirea declarațiilor de origine întocmite în contextul unui acord de liber schimb în care se aplică sistemul REX, în condițiile prevăzute la art. 69(4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 19. -

(1) Textul atestatului de origine/declarației de origine/declarației pe factură trebuie să conțină numărul de înregistrare pentru transporturi de bunuri a căror valoare depășește 6.000 EUR, în cazul SGP și al acordurilor de comerț liber, sau 10.000 EUR, în cazul țărilor și teritoriilor de peste mări.

(2) Atestatul de origine/declarația de origine/declarația pe factură este valabil(ă) în cazul în care a fost făcut(ă) în momentul în care înregistrarea exportatorului înregistrat care a întocmit dovada de origine a fost valabilă.

(3) Atestatul de origine/declarația de origine/declarația pe factură, întocmit(ă) de un exportator înregistrat care a fost revocat, este admisibil(ă) dacă a fost întocmit(ă) înainte de revocare.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii

Art. 20. -

(1) Exportatorii care dețin autorizații de exportator autorizat valabile, emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere, precum și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2015, și în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.191/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială și a certificatelor A.TR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 22 aprilie 2016, vor depune în vederea înregistrării în registrul exportatorilor înregistrați cererea prevăzută în anexa 22-06 din Regulamentul (UE) 2015/2.447, însoțită de copia autorizației de exportator autorizat.

(2) Înregistrarea exportatorilor autorizați în registrul exportatorilor înregistrați în scopul efectuării exporturilor în cadrul SGP se va face până la data de 31 decembrie 2017.

Art. 21. -

Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

ANEXĂ la normele tehnice

CERERE DE OBȚINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT
în afara cadrului SGP al Uniunii Europene

1. Numele, adresa completă și țara exportatorului, EORI sau TIN1
2. Datele de contact, inclusiv numerele de telefon și de fax, precum și adresa de e-mail, dacă există
3. A se preciza dacă activitatea principală este producția sau comercializarea.
4. Descrierea orientativă a mărfurilor eligibile pentru acordarea unui tratament preferențial, însoțită de o listă orientativă a pozițiilor din Sistemul armonizat (sau a capitolelor, dacă mărfurile comercializate se încadrează la mai mult de 20 de poziții din Sistemul armonizat)
5. Angajamentele exportatorului
Prin prezenta, subsemnatul (subsemnata):
- declar că informațiile de mai sus sunt corecte;
- certific că nu am făcut niciodată obiectul revocării unei înregistrări sau, dacă am făcut obiectul unei astfel de revocări, certific faptul că am remediat situația care a condus la o astfel de revocare;
- mă angajez să întocmesc dovezi de origine numai pentru mărfuri care sunt eligibile pentru acordarea unui tratament preferențial și care respectă regulile de origine aplicabile ale sistemului generalizat de preferințe;
- mă angajez să țin o contabilitate comercială adecvată a producției/furnizării de mărfuri eligibile pentru acordarea unui tratament preferențial și să păstrez evidențe contabile timp de cel puțin 3 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a fost întocmită dovada de origine;
- mă angajez să notific imediat autoritatea competentă cu privire la modificările datelor de înregistrare de îndată ce acestea apar după obținerea numărului de exportator înregistrat;
- mă angajez să cooperez cu autoritatea competentă;
- mă angajez să accept orice verificare a exactității dovezilor de origine emise de mine, inclusiv orice verificări ale evidențelor contabile și orice vizite la sediile mele efectuate de Comisia Europeană sau de autoritățile statelor membre, precum și de autoritățile din Norvegia, Elveția și Turcia (se aplică numai exportatorilor din țări beneficiare);
- mă angajez să solicit radierea mea din sistem în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile necesare pentru exportul de mărfuri în cadrul schemei;
- mă angajez să solicit radierea mea din sistem în cazul în care nu mai intenționez să export astfel de mărfuri în cadrul schemei.
Locul, data și semnătura semnatarului autorizat, numele și funcția
6. Acordul prealabil expres și în cunoștință de cauză al exportatorului prin care acesta acceptă publicarea datelor sale pe site-ul public
Subsemnatul (subsemnata) declar prin prezenta că am fost informat(ă) asupra faptului că informațiile furnizate în prezenta declarație pot fi făcute publice pe site-ul public. Accept publicarea acestor informații pe site-ul public. Îmi pot retrage acordul de publicare a informațiilor pe site-ul public prin trimiterea unei cereri către autoritățile competente responsabile cu înregistrarea.
Locul, data și semnătura semnatarului autorizat, numele și funcția
7. Casetă rezervată pentru uzul oficial al autorității competente Solicitantul este înregistrat cu următorul număr:
Numărul de înregistrare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data înregistrării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de la care este valabilă înregistrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Indicarea numărului EORI este obligatorie pentru exportatorii și reexpeditorii din UE. Pentru exportatorii din țările beneficiare, Norvegia, Elveția și Turcia, este obligatorie indicarea TIN.

Notă de informare privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal incluse în sistem

1. Atunci când Comisia Europeană prelucrează datele cu caracter personal din prezenta cerere de obținere a statutului de exportator înregistrat, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii Europene și privind libera circulație a acestor date. În cazul în care autoritățile competente ale unei țări beneficiare sau ale unei țări terțe care transpune Directiva 95/46/CE prelucrează datele cu caracter personal conținute în prezenta cerere de obținere a statutului de exportator înregistrat, se aplică dispozițiile naționale relevante care transpun directiva menționată anterior.

2. Datele cu caracter personal cuprinse în cererea de obținere a statutului de exportator înregistrat sunt prelucrate în scopul regulilor de origine din cadrul SGP al UE, conform definiției din legislația UE relevantă. Legislația menționată care prevede regulile de origine din cadrul SGP al UE constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la cererea de obținere a statutului de exportator înregistrat.

3. Autoritatea competentă din țara în care a fost depusă cererea este operatorul responsabil cu prelucrarea datelor în sistemul REX.

a) Lista autorităților/serviciilor vamale competente este publicată pe site-ul Comisiei.

4. Accesul la toate datele din prezenta cerere se acordă, prin intermediul unui nume de utilizator/unei parole, utilizatorilor din cadrul Comisiei, autorităților competente din țările beneficiare și autorităților vamale din statele membre, Norvegia, Elveția și Turcia.

5. Datele aferente unei înregistrări revocate trebuie păstrate în sistemul REX timp de 10 ani calendaristici de către autoritățile competente ale țării beneficiare și de către autoritățile vamale ale statelor membre. Acest termen curge de la sfârșitul anului în care a avut loc revocarea înregistrării.

6. Persoanele vizate au drept de acces la datele lor care sunt prelucrate în sistemul REX și, dacă este cazul, au dreptul de a rectifica, de a șterge sau de a bloca datele în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 sau cu legislația națională de transpunere a Directivei 95/46/CE. Toate cererile de drept de acces, rectificare, ștergere sau blocare se depun la și sunt prelucrate de autoritățile competente ale țărilor beneficiare și de autoritățile vamale ale statelor membre responsabile cu înregistrarea, după caz. În cazul în care un exportator înregistrat a trimis Comisiei o cerere de exercitare a dreptului respectiv, Comisia transmite respectiva cerere autorităților competente din țara beneficiară sau autorităților vamale din statele membre în cauză, după caz. În cazul în care exportatorul înregistrat nu a reușit să își obțină drepturile de la operatorul de date, exportatorul înregistrat prezintă o astfel de cerere Comisiei, care acționează în calitate de operator. Comisia are dreptul de a rectifica, de a șterge sau de a bloca datele.

7. Plângerile pot fi adresate autorității naționale competente în domeniul protecției datelor. Datele de contact ale autorităților naționale pentru protecția datelor sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene Direcția Generală Justiție (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

8. În cazul în care plângerea se referă la prelucrarea datelor de către Comisia Europeană, ea trebuie adresată Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...