Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare din 27.05.1998

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 1998 până la 26 ianuarie 2004, fiind abrogat prin Hotărâre 1627/2003 și înlocuit de Regulament 2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Art. 1. -

(1) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare comisia, este autoritatea națională competentă care exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, prevăzute în Legea nr. 111/1996, republicată.

(2) Comisia este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; sediul comisiei este în București, Bdul Libertății nr. 12, sectorul 5.

(3) Președintele comisiei este ordonator principal de credite bugetare.

Art. 2. -

(1) Comisia își exercită funcțiile în mod independent față de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale subordonate Guvernului.

(2) Comisia prezintă semestrial, în ședință a Guvernului, un raport privind activitatea sa și modul în care titularii autorizațiilor pentru desfășurarea activităților nucleare respectă obligațiile prevăzute de lege și propune măsurile necesare.

(3) Comisia prezintă în ședință a Guvernului, ori de câte ori este necesar, informări privind:

a) situațiile ce pot afecta operarea în condiții de securitate nucleară a instalațiilor și obiectivelor nucleare de interes național;

b) situațiile ce pot afecta atât interesele României, cât și protecția radiologică a populației și a proprietății pe teritoriul României.

Art. 3. -

Atribuțiile principale ale comisiei sunt:

1. eliberează autorizații și permise de exercitare a activităților în domeniul nuclear, în condițiile legii;

2. controlează aplicarea prevederilor legale, a instrucțiunilor și a reglementărilor, în vederea desfășurării în siguranță a activităților nucleare;

3. propune inițierea proiectelor de legi, de ordonanțe, sau, după caz, de hotărâri ale Guvernului privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și elaborează reglementările proprii și comune cu alte autorități competente, potrivit legii;

4. elaborează instrucțiuni cu caracter obligatoriu, precum și reglementări de securitate nucleară privind asigurarea calității și funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor și instalațiilor nucleare, protecția împotriva radiațiilor nucleare a personalului expus profesional, a populației, a mediului înconjurător și a bunurilor materiale, evidența, păstrarea, protecția fizică și transportul materialelor radioactive și al materialelor fisionabile speciale, precum și gestionarea deșeurilor radioactive;

5. emite reglementări pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară, de protecție împotriva radiațiilor ionizante, de asigurare a calității, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică și de intervenție în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare și control, precum și orice alte reglementări necesare activității de autorizare și control în domeniul nuclear;

6. avizează proiectele de acte normative ce au implicații asupra domeniului nuclear;

7. revizuiește, ori de câte ori este necesar, Regulamentul de taxe și tarife pentru autorizarea și controlul activităților nucleare, cu avizul Ministerului Finanțelor;

8. propune Guvernului reactualizarea nivelului amenzilor aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor Legii nr. 111/1996, republicată, în raport cu rata inflației;

9. organizează, exercită și răspunde de controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor ce adăpostesc instalații nucleare de interes național, în toate etapele și componentele sistemului calității în acest domeniu; constată contravențiile, aplică sancțiunile prevăzute de lege și dispune, dacă este cazul, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător;

10. cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuții în domeniul funcționării în condiții de siguranță a obiectivelor și instalațiilor nucleare, în corelare cu cerințele de protecție a mediului și a populației;

11. solicită avizul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, în cazul obiectivelor și instalațiilor nucleare de interes național;

12. coordonează, la nivel național, activitățile privind fundamentarea, dezvoltarea și menținerea performanțelor sistemelor de protecție fizică a obiectivelor și instalațiilor nucleare de interes național, în conformitate cu legislația internă și cu recomandările organizațiilor internaționale;

13. coordonează, la nivel național, activitățile privind prevenirea, combaterea și eliminarea traficului ilicit cu materiale radioactive și materiale nucleare;

14. avizează Programul național de cercetare din domeniul securității nucleare și radiologice, al radioactivității naturale și induse (poluare radioactivă) a mediului și al urgenței radiologice în caz de accident nuclear; aprobă și urmărește realizarea programelor sectoriale de cercetare din aceste domenii; Modificări (1)

15. elaborează proceduri pentru urmărirea radioactivității mediului, organizează și asigură supravegherea permanentă a acesteia pe teritoriul național;

16. informează prompt autoritatea centrală pentru protecția mediului și Ministerul Apărării Naționale despre orice creștere semnificativă a radioactivității mediului; Modificări (1)

17. aprobă, potrivit legii, planurile de intervenție pentru cazurile de accident nuclear și participă la asigurarea intervenției;

18. colaborează cu organizații și organisme internaționale de profil;

19. inițiază și negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul nuclear;

20. inițiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acțiuni de promovare a intereselor specifice României în relațiile cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică, Agenția pentru Energia Nucleară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale specializate în domeniul reglementărilor și controlului activităților nucleare și cooperează, în condițiile legii, cu instituții similare din alte state;

21. urmărește și controlează respectarea obligațiilor asumate de România prin semnarea convențiilor și a acordurilor internaționale în domeniul nuclear;

22. controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în vigoare privind controlul garanțiilor, protecția fizică, transportul materialelor fisionabile și radioactive, protecția împotriva radiațiilor, asigurarea calității și securitatea nucleară a instalațiilor;

23. elaborează și transmite Agenției Internaționale pentru Energia Atomică raportul privind măsurile luate de România pentru implementarea obligațiilor rezultate din Convenția privind securitatea nucleară, semnată la Viena la 17 iunie 1994 și ratificată prin Legea nr. 43/1995, după aprobarea acestuia de către Guvern;

24. reprezintă punctul de contact național în relația cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică în privința notificării rapide a accidentelor nucleare, a asistenței în caz de accident nuclear sau de urgență radiologică și în privința asistenței tehnice din domeniul nuclear; Modificări (1)

25. achită Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, din bugetul propriu, contribuția de 8% din valoarea asistenței tehnice primite de comisie de la aceasta;

26. editează materiale de specialitate și de informare specifice domeniului său de activitate;

27. asigură informarea publicului prin publicații oficiale, comunicate de presă și alte forme specifice de informare;

28. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării și controlului activităților nucleare.

Art. 4. -

Finanțarea comisiei se asigură în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) și (5) din Legea nr. 111/1996, republicată.

Art. 5. -

(1) Comisia va prelua în administrare de la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, bunurile mobile și imobile utilizate în prezent de personalul cu atribuții în domeniul stabilit de lege în competența comisiei, precum și bunurile ce îi revin din derularea acordurilor și contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Comisia va prelua în administrare de la Institutul de Cercetări și Ingineria Mediului, pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, întregul inventar de aparatură, utilaje specifice și mobilier de laborator, autolaboratoare pentru prelevări de probe și intervenție în caz de accident nuclear, care au fost utilizate de Laboratorul de radioactivitate a mediului până la data de 31 decembrie 1997, precum și bunurile ce revin acestui laborator prin derularea acordurilor și contractelor încheiate până la data de 31 decembrie 1997. Modificări (1)

(3) Până la repartizarea unor sedii corespunzătoare, personalul comisiei cu locul de muncă în afara sediului central va funcționa în sediile și spațiile de lucru actuale din cadrul agențiilor de protecție a mediului și al Regiei Autonome "Apele Române" din fiecare județ și din municipiul București.

Art. 6. -

(1) Comisia are un număr maxim de 306 posturi, exclusiv demnitarul.

(2) Posturile se preiau de la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, astfel: 27 de posturi din aparatul propriu al ministerului și 280 de posturi de la agențiile de protecție a mediului.

(3) Distribuția pe fiecare județ și pe municipiul București a celor 280 de posturi prevăzute la alin. (2) se stabilește prin protocol, încheiat între comisie și Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, în condițiile legii, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(4) Personalul preluat de comisie din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului este considerat transferat în interesul serviciului, urmând a fi reatestat pe post.

(5) Reprezentanții în teritoriu ai comisiei, care lucrează în condiții de izolare, beneficiază de spor de izolare la salariul de bază, conform legii.

Art. 7. -

(1) Comisia este condusă de un președinte numit de primul-ministru.

(2) Funcția de președinte al comisiei este asimilată celei de secretar de stat.

Art. 8. -

Președintele comisiei conduce întreaga activitate a comisiei și o reprezintă în raporturile cu ministerele, cu autoritățile centrale ale administrației publice, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu Agenția pentru Energia Nucleară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și cu alte organizații internaționale, regionale sau naționale din alte țări, de profil.

Art. 9. -

În exercitarea atribuțiilor sale, președintele comisiei emite ordine și instrucțiuni.

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a comisiei este prevăzută în anexa la prezentul regulament. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui comisiei se pot organiza servicii, birouri, laboratoare și colective temporare, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) Comisia poate avea reprezentanți și structuri teritoriale fără personalitate juridică în teritoriu, stabilite prin ordin al președintelui comisiei.

(3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al președintelui comisiei.

(4) Persoanelor care fac parte din comisie le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț și participarea la administrarea sau la conducerea unor regii autonome, societăți comerciale sau organizații cooperatiste cu obiect de activitate în domeniul de competență al comisiei. Încălcarea acestei prevederi atrage după sine desfacerea contractului individual de muncă și sancțiuni penale sau contravenționale, după caz, conform legii.

(5) Atribuțiile și modul de funcționare a compartimentelor din structura organizatorică a comisiei se stabilesc prin ordin al președintelui acesteia.

Art. 11. -

(1) Președintele comisiei numește, prin ordin, responsabili naționali pentru următoarele activități:

a) raportarea evenimentelor nucleare;

b) raportarea de garanții pentru materiale nucleare, probleme de protecție fizică în domeniul nuclear, trafic ilicit de materiale nucleare și instalații nucleare, controlul importului și exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear;

c) coordonarea proiectelor de asistență tehnică realizate cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică în domeniul de activitate al comisiei;

d) coordonarea proiectelor de asistență tehnică realizate cu Agenția pentru Energia Nucleară a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în domeniul de activitate al comisiei;

e) alte activități specifice comisiei, care implică contacte cu organizații și organisme internaționale de profil.

(2) Atribuțiile responsabililor naționali se stabilesc prin ordin al președintelui comisiei.

Art. 12. -

Președintele înființează, prin ordin, consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu.

Art. 13. -

(1) Consiliul este compus din: Modificări (1)

a) președintele comisiei;

b) directorul general al Direcției generale centrale nuclearoelectrice și ciclul combustibil;

c) directorul general al Direcției generale aplicații radiații ionizante;

d) directorul general al Direcției generale supravegherea radioactivității mediului;

e) directorul general al Direcției generale dezvoltare și resurse.

(2) Președintele comisiei este și președintele consiliului.

(3) Consiliul își desfășoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de președintele comisiei, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 14. -

Consiliul are următoarele atribuții:

a) analizează și propune președintelui comisiei măsuri ce trebuie luate în domeniul desfășurării în siguranță a activităților nucleare, în concordanță cu legislația românească în vigoare și cu acordurile internaționale la care România este parte;

b) avizează măsuri interne pentru comisie, în limita competențelor stabilite prin ordin al președintelui, cu respectarea normelor legale.

Art. 15. -

(1) Pe lângă consiliu funcționează un consiliu consultativ al comisiei, alcătuit din specialiști și personalități din diferite domenii de activitate, care nu sunt angajați ai comisiei.

(2) Componența și atribuțiile consiliului consultativ se aprobă, respectiv se stabilesc, prin ordin al președintelui comisiei.

(3) Pentru activitățile desfășurate, membrii consiliului consultativ pot beneficia de drepturile prevăzute de lege, cu avizul președintelui comisiei.

Art. 16. - Modificări (1)

Comisia are în dotare un parc auto propriu pentru transport de persoane, stabilit potrivit normelor legale în vigoare, precum și un parc auto propriu, destinat controlului activităților nucleare, precum și desfășurării activității de supraveghere a radioactivității mediului, format din 25 de autovehicule, reducându-se corespunzător numărul maxim de autovehicule cu aceste destinații din Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și din agențiile de protecție a mediului.

ANEXĂ la regulament Modificări (1)

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL        Numărul maxim de posturi: 306
   ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE               (exclusiv demnitarul)

                 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                 - PREȘEDINTE -
                 L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬        -       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- CONSILIUL DE CONDUCERE +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ CONSILIUL CONSULTATIV -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-        -       L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                     -
     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-DIRECȚIA GENERALĂ --DIRECȚIA GENERALĂ- -   DIRECȚIA  --         -
-CENTRALE NUCLEARO---  APLICAȚII  - -   GENERALĂ  --DIRECȚIA GENERALĂ-
- ELECTRICE ȘI  --  RADIAȚII   - - SUPRAVEGHEREA -- DEZVOLTARE ȘI -
-   CICLUL    --  IONIZANTE  - - RADIOACTIVITĂȚII--   RESURSE   -
-  COMBUSTIBIL  --         - -   MEDIULUI  --         -
L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-
     -         -           -         -
-¦¦¦¦¦¦¦¦-    -¦¦¦¦¦¦¦¦-      -¦¦¦¦¦¦¦¦-      -¦¦¦¦¦-
- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- -  Direcția  -- -  Direcția  -  - -  Direcția  -  - -  Direcția  -
--+ securitate ---+ securitate -  --+  rețea   -  --+ economică  -
---  nucleară  ---- radiologică -  --- națională  -  ---       -
--L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  --L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  --L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
L+        L+          L+          L+
 --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 --  Direcția  - --  Direcția  -   --  Direcția  -   --       -
 -- supraveghere - L+radioprotecție-   --  analize  -   --  Direcția  -
 L+ instalații - - operațională -   L+   și   -   L+administrativă-
 -  nucleare  - -       -   -  evaluări  -   -       -
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...