Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2883/2017 privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa 714.540 din 29.09.2017, și dispozițiile:

- art. 20 pct. 2 lit. f) din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 126/2016;

- art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului 280 "Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", cod 14.13.06.99/c, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", prevăzut în anexa nr. 3;

b) 281 "Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", cod 14.13.06.99/d, prevăzut în anexa nr. 4;

c) 282 "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", cod 14.13.06.99/d.a., prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Dispozițiile prezentului ordin nu se aplică pentru impozitele și taxele datorate în vamă de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost importate fără plata impozitelor și taxelor datorate.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 3 octombrie 2017.

Nr. 2.883.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate

1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donație și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, denumiți în continuare contribuabili.

2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții în gestiunea declarațiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3. Prin organ fiscal central competent se înțelege, după caz, administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are reședința persoana fizică sau Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în cazul persoanelor fizice care își au reședința în municipiul București.

4.

(1) Persoanele fizice, membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, după caz, depun la organul fiscal central competent formularul 280 "Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Cererea este însoțită de documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de achiziție (factură, bon fiscal) etc.

(3) Cererea, precum și documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care organizează evidența cererilor primite.

5. În cazul în care documentele depuse nu sunt suficiente pentru stabilirea impozitelor și taxelor datorate, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul în vederea clarificării situației.

6. Organul fiscal central competent verifică în evidența fiscală dacă contribuabilul a beneficiat de scutire la plată și/sau de restituirea impozitelor și taxelor pentru articolele care urmează să fie înstrăinate.

7. După primirea cererilor prevăzute la pct. 4 alin. (1), compartimentul de specialitate întocmește un referat cu elementele avute în vedere la stabilirea impozitelor/taxelor datorate în România de către contribuabili, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

8. Sumele datorate se stabilesc la nivelul impozitelor/taxelor datorate în momentul achiziției articolelor care urmează să fie înstrăinate și pentru care contribuabilii au beneficiat de scutire la plată și/sau de restituirea acestora, după caz.

9. Compartimentul de specialitate stabilește impozitele/taxele datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora și emite formularul 281 "Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

10. Cuantumul impozitelor și taxelor se stabilește sub rezerva verificării ulterioare.

11. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

12. În cazul în care contribuabilul renunță la cererea de stabilire înainte de emiterea deciziei prevăzute la pct. 9, compartimentul de specialitate încetează procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România și întocmește un referat în care se înscriu motivele care au condus la încetarea procedurii.

13. În cazul în care după emiterea deciziei prevăzute la pct. 9 contribuabilul renunță la cererea de stabilire, compartimentul de specialitate întocmește un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, și emite, potrivit dispozițiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, formularul 282 "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate".

14. Decizia de anulare se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 280 "Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate", cod 14.13.06.99/c

I. Depunerea formularului

1. Formularul se completează și se depune de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, după caz, care intenționează să înstrăineze în România, prin vânzare, schimb sau donație, articolele achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate în România.

2. Termen de depunere

Cererea se depune înainte de înstrăinarea articolelor achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate în România la organul fiscal central competent.

Prin organ fiscal central competent se înțelege, după caz, administrația județeană a finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are reședința persoana fizică sau Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în cazul persoanelor fizice care își au reședința în municipiul București.

3. Modul de completare și depunere

Formularul se depune, împreună cu copia documentelor doveditoare, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, prin poștă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea formularului

1. Secțiunea I "Date de identificare a persoanei care înstrăinează articolele"

1.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei care înstrăinează articolele, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

1.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele persoanei care înstrăinează articolele.

1.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa persoanei care înstrăinează articolele.

2. Secțiunea II "Date privind articolele care urmează să fie înstrăinate"

2.1. În rubrica "Denumirea articolelor care urmează să fie înstrăinate" se completează datele referitoare la articolele care urmează să fie înstrăinate, în funcție de natura acestora (de exemplu: autoturism, marca, anul achiziției etc.).

2.2. În rubrica "Documentele de achiziție" se completează datele referitoare la documentele de achiziție privind articolele care urmează să fie înstrăinate (de exemplu: factura nr. /data).

3. Secțiunea III "Date de identificare a împuternicitului"

3.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele și prenumele sau denumirea împuternicitului.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor

1. Denumire: Cerere de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 280)

1.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

1.2. Se utilizează pentru: înștiințarea organului fiscal central competent privind intenția de înstrăinare în România prin vânzare, schimb sau donație a articolelor achiziționate fără plata taxelor și impozitelor datorate în România, de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, în vederea stabilirii impozitelor și taxelor datorate.

1.3. Format: A4/t1.

1.4. Se întocmește: în 2 exemplare, de persoana care înstrăinează articolele sau împuternicitul acesteia.

1.5. Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal central competent;

- 1 exemplar la contribuabil.

1.6. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: Referat privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate

2.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

2.2. Se utilizează pentru: emiterea Deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 281) sau a Deciziei de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 282);

2.3. Format: A4/t1.

2.4. Se întocmește: într-un singur exemplar, de organul fiscal central competent.

2.5. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

3. Denumire: Decizie privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 281)

3.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3.2. Se utilizează la: stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, cu excepția impozitelor și taxelor datorate în vamă, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donație și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate.

3.3. Format: A4/t1.

3.4. Se difuzează: gratuit.

3.5. Se întocmește: în 2 exemplare de organul fiscal central competent.

3.6. Circulă:

- 1 exemplar la organul fiscal central competent;

- 1 exemplar la contribuabil.

3.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

4. Denumire: Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate (Formular 282).

4.1. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4.2. Se utilizează la anularea deciziei privind stabilirea impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate.

4.3. Format: A4/t1.

4.4. Se difuzează gratuit.

4.5. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal central competent.

4.6. Circulă:

- 1 exemplar la contribuabil;

- 1 exemplar la organul fiscal central competent.

4.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

;
se încarcă...