Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordinul nr. 2616/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, cu modificările ulterioare,

în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 35, alineatele (2), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, precum și de clasificare a filmelor cinematografice, a sălilor și grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror altor spații în care se prezintă proiecții publice de filme pentru care se percepe contravaloarea biletelor de intrare, în vederea asigurării protecției publicului spectator.

. . . . . . . . . .

(4) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie înainte de începerea exploatării lor pe teritoriul României, indiferent de formatul și de suportul pe care sunt fixate acestea, și este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a filmului pe teritoriul României.

. . . . . . . . . .

(6) Persoanele care dețin, cu orice titlu, săli și/sau grădini de spectacole cinematografice sau orice alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare au obligația de a solicita clasificarea acestora conform prezentelor norme metodologice."

2. La articolul 36, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) importul, exportul și comercializarea de utilaje și echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice și de substanțe de procesare a acestora sau de alte materiale cinematografice;".

3. La articolul 36, a opta liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

"

- videogramă - reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizată în scopul exploatării prin comercializare sau închiriere, cu excepția copiilor pe peliculă cinematografică, HDD/DCP sau a recepției prin satelit destinate exclusiv proiecției publice în săli/și sau în grădini de spectacole cinematografice;".

4. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Registrul cinematografiei se ține de către Compartimentul Registrul cinematografiei din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Compartimentul Registrul cinematografiei răspunde de exactitatea și corectitudinea înregistrărilor efectuate în Registrul cinematografiei în baza datelor puse la dispoziție de către persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei, precum și de întocmirea la termen a certificatelor de înscriere sau de clasificare a filmelor ori a cinematografelor, după caz."

5. La articolul 38 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) «Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare»;".

6. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru fiecare secțiune se organizează registre de evidență, care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor și documentației prezentate, potrivit prezentelor norme metodologice. Pentru secțiunile de la alin. (1) lit. b)-f) registrele se vor organiza în format electronic."

7. La articolul 39 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Cererile pentru înscrierea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei se depun la Compartimentul Registrul cinematografiei și se înscriu în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire», în ordinea cronologică a depunerii acestora."

8. La articolul 39 alineatul (3) punctul A, literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, ultimul certificat constatator eliberat de acesta și istoricul firmei;

. . . . . . . . . .

d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;".

9. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) extras la zi din Registrul național al persoanelor juridice fără scop lucrativ;".

10. La articolul 39 alineatul (3) punctul B, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;".

11. La articolul 39 alineatul (3), punctul C se modifică și va avea următorul cuprins:

"

C. pentru persoanele fizice autorizate:

a) certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificatul constatator și istoricul PFA;

b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei și pentru eliberarea certificatului de înscriere;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;".

12. La articolul 39 alineatul (3), după punctul C se introduce un nou punct, punctul D, cu următorul cuprins:

"

D. pentru alte entități juridice cu activități în domeniul cinematografiei:

a) actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum și orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activitățile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfășoare, codificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN;

b) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei și pentru eliberarea certificatului de înscriere;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană."

13. La articolul 39, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Documentele menționate la alin. (3) pct. A lit. a) și b), pct. B lit. a) și b), pct. C lit. a) și pct. D lit. a) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original și copie semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «Conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului pe loc, după verificare."

14. La articolul 39, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Documentele transmise prin poștă sau curier vor fi acceptate numai în copie autentificată și vor rămâne atașate cererii, la dosarul solicitantului."

15. La articolul 39, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.

(6) În situația în care documentația depusă este incompletă, cererea de înscriere este returnată solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire»."

16. La articolul 40, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Compartimentul Registrul cinematografiei, în dosarul solicitantului."

17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Cererea pentru clasificarea unui film se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul României la Compartimentul Registrul cinematografiei și este înregistrată în secțiunea «Registrul unic de intrare- ieșire», în ordinea cronologică a depunerii."

18. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Cererile de clasificare a filmelor cinematografice pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secțiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Activități de distribuție a filmelor cinematografice și video»".

19. La articolul 42 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;".

20. La articolul 42 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;".

21. La articolul 42 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care acestea nu sunt depuse de reprezentantul legal;".

22. La articolul 42 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) firma distribuitoare are obligația de a depune la Registrul cinematografiei, cu 10 zile înaintea începerii exploatării filmului prin comercializare/închiriere, a câte unui tip de suport conținând filmul, în forma în care acesta va fi exploatat, atât în ceea ce privește suportul, cât și ambalajul."

23. La articolul 42, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(7) Documentele care însoțesc cererea de clasificare a unui film cinematografic vor fi prezentate astfel:

a) documentele prezentate în limba română se prezintă în original și copie semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne atașată cererii;

b) pentru documentele redactate în alte limbi decât limba română se prezintă copia contractului original, semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul», precum și traducerea autorizată, în original. Aceste documente vor rămâne atașate cererii.

(8) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont."

24. La articolul 43 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) pe coperta casetei/DVD-ului, CD-ului, a oricărui altui tip de suport, în cazul comercializării, iar în situația închirierii, direct pe suport, se aplică seriile etichetelor de clasificare eliberate de Compartimentul Registrul cinematografiei;".

25. La articolul 43 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) pe pagina web de descriere a produsului în cazul comercializării/închirierii prin magazinele on-line. Afișarea clasificării pe pagina de prezentare a filmului nu exclude aplicarea seriei etichetei de clasificare pe coperta suportului."

26. La articolul 43, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Filmele clasificate în categoriile menționate la alin. (1) lit. a)-e) pot fi comunicate către public, indiferent de suport, numai cu respectarea condiției obligatorii de subtitrare sau, după caz, de dublaj în limba română al tuturor copiilor destinate exploatării, indiferent de modalitatea acesteia."

27. La articolul 44, alineatele (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Comisia de clasificare a filmelor funcționează ca o comisie de specialitate a Centrului Național al Cinematografiei și este formată din 7 membri, incluzând președintele comisiei, numiți prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.

. . . . . . . . . .

(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, care nu are drept de vot.

(7) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de clasificare a filmelor membrii acesteia sunt remunerați în condițiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii."

28. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Vizionările pentru stabilirea clasificării se pot face în sala de proiecție a Centrului Național al Cinematografiei. În situațiile în care, din motive obiective, proiecția nu poate avea loc în sala de proiecție a Centrului Național al Cinematografiei, distribuitorului îi revine sarcina de a asigura condiții optime de vizionare într-o altă sală."

29. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În urma vizionării, Comisia de clasificare a filmelor decide cu majoritate simplă de voturi clasificarea filmului în una dintre categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1). Fișa de clasificare a filmului se completează de secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor și se semnează de membrii acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, precizând criteriile care au stat la baza deciziei de acordare a unei anumite clasificări."

30. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

În situația în care, ulterior obținerii clasificării pentru un film, persoana fizică sau juridică ce a solicitat clasificarea obține cesiunea drepturilor de exploatare a acelui film în alte modalități decât cele prevăzute inițial ori în situația în care o altă persoană fizică sau juridică obține cesiunea unor drepturi de exploatare a filmului respectiv, clasificarea filmului rămâne valabilă, iar beneficiarul cesiunii are obligația de a obține certificatele de mențiuni și seriile pentru etichetele de clasificare conform prezentelor norme metodologice."

31. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL V Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare"

32. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Eliberarea seriilor etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării și/sau închirierii ca videograme se face în urma depunerii de către solicitanți a următoarelor:

a) cererea-tip de eliberare a seriilor etichetelor de clasificare, prevăzută în anexa nr. 11, completată de către titularul drepturilor de licență pentru comercializare și/sau închiriere, pe baza certificatului de clasificare a filmului respectiv, eliberat de Centrul Național al Cinematografiei;

b) documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate corespunzător numărului de copii ce urmează a fi puse în circulație pentru fiecare film;

c) în situația achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;

d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele și care urmează a ridica seriile etichetelor de clasificare, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană.

(2) Pentru filmele clasificate în categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-e), titularul drepturilor de licență pentru comercializare și/sau închiriere are obligația de a solicita eliberarea seriilor etichetelor de clasificare și de a le aplica pe coperta fiecărei videograme destinate comercializării și, respectiv, pe suportul fiecărei videograme destinate închirierii.

(3) În urma solicitării primite de la titularul drepturilor de licență pentru comercializare și/sau închiriere, seriile etichetelor de clasificare vor fi eliberate de către Centrul Național al Cinematografiei în ordine crescătoare, în funcție de numărul solicitat, urmând ca fiecare suport să aibă o serie unică.

(4) Certificatele de mențiuni și seriile etichetelor de clasificare se eliberează, contra cost, de către Centrul Național al Cinematografiei prin Compartimentul Registrul cinematografiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

(5) Seriile etichetelor de clasificare se eliberează numai în baza clasificării acordate pentru fiecare film.

(6) Pe parcursul exploatării filmului, titularul dreptului de licență pentru exploatarea filmului prin comercializare și/sau închiriere poate solicita oricând, cu respectarea prevederilor alin. (1), eliberarea de serii de etichete de clasificare, corespunzătoare unei noi tranșe de tiraj, depunând în acest scop cererea-tip și documentul de plată a sumei echivalente numărului de serii de etichete de clasificare solicitate.

(7) În situații deosebite, precum pierderea sau furtul seriilor etichetelor, distrugerea sau degradarea lor, în caz de forță majoră sau de caz fortuit și cu aprobarea conducerii Centrului Național al Cinematografiei, se pot elibera, contra cost, alte serii de etichete de clasificare, cu respectarea prevederilor alin. (4)."

33. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Cererea pentru clasificarea cinematografului se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia la Compartimentul Registrul cinematografiei și este înregistrată în secțiunea «Registrul unic de intrare-ieșire», în ordinea cronologică a depunerii."

34. La articolul 52, alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) în situația achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcției economice din cadrul Centrului Național al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;".

35. La articolul 52, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Documentele care însoțesc cererea de clasificare a unui cinematograf vor fi prezentate astfel:

a) documentele în limba română se prezintă în original și copie semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul». Originalele vor fi restituite solicitantului imediat după verificare, iar copia va rămâne atașată cererii;

b) în cazul documentelor redactate într-o limbă străină se prezintă traducerea efectuată de un traducător autorizat în original și copie a contractului semnată și ștampilată de solicitant cu mențiunea «conform cu originalul». Aceste documente vor rămâne atașate cererii.

(5) Cererile de clasificare a cinematografelor pot fi depuse numai de persoanele fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secțiunea «Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei», având ca obiect de activitate «Proiecția cu public a filmelor cinematografice și video»."

36. La articolul 54, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Național al Cinematografiei. În cazul în care personalul Centrului Național al Cinematografiei nu poate îndeplini această atribuție, secretariatul tehnic va fi preluat de unul dintre membrii comisiei de clasificare săli, fără remunerație suplimentară.

(6) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor, membrii acesteia sunt remunerați în condițiile legii, prin încheierea unor contracte de mandat, conform legii."

37. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În Registrul cinematografiei, secțiunea «Înscriere mențiuni, radieri, suspendări, sancțiuni», se înregistrează mențiuni referitoare la orice modificare privitoare la înscrisurile și mențiunile înregistrate, precum modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei, telefonului, a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, încetarea sau suspendarea activității, fuziunea, comasarea, dizolvarea și lichidarea, suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare, radierea înscrierii ori clasificării, modificarea titlului filmului distribuit și clasificat, exploatarea unui film clasificat pe alt suport decât cel pentru care s-a acordat clasificarea, modificarea titularului licenței sau a perioadei de licență și altele asemănătoare."

38. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) documentele referitoare la înscrierea mențiunilor conform art. 39 alin. (4), art. 42 alin. (6) sau art. 52 alin. (4), după caz;".

39. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Pentru cererile de mențiuni referitoare la comercializarea/închirierea de videograme solicitantul va depune la Registrul cinematografiei un exemplar al videogramei în forma în care aceasta va fi exploatată pe piață, respectiv copertă și suport."

40. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de înscriere de mențiuni, Centrul Național al Cinematografiei, prin Compartimentul Registrul cinematografiei, eliberează un certificat de înscriere de mențiuni, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17."

41. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La propunerea Centrului Național al Cinematografiei, tarifele percepute pentru efectuarea operațiunilor în cadrul Registrului cinematografiei pot fi modificate și actualizate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale."

42. La articolul 64, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Constatarea contravențiilor și sancționarea acestora se fac de către Corpul de control al Centrului Național al Cinematografiei, numit prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, în baza legitimațiilor nominale de control și a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 19 și 20."

43. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

Videogramele depuse, în condițiile prezentelor norme metodologice, la Compartimentul Registrul cinematografiei se transferă, cu titlu gratuit, după expirarea drepturilor de licență ale acestora la Arhiva Națională de Filme."

44. Anexa nr. 4 "Cerere pentru înscrierea în Registrul Cinematografiei" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

45. Anexa nr. 5 "Certificat de înscriere în registrul cinematografiei" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

46. Anexa nr. 6 "Cerere de clasificare a filmelor" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

47. Anexa nr. 7 "Criterii de clasificare a filmelor" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

48. Anexa nr. 8 "Formatul și dimensiunile marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

49. Anexa nr. 9 "Fișa de clasificare a filmului" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

50. Anexa nr. 10 "Certificat de clasificare a filmelor" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

51. Anexa nr. 11 "Cerere de eliberare a etichetelor de clasificare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

52. Anexa nr. 12 "Cerere de clasificare a cinematografelor" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

53. Anexa nr. 13 "Criterii generale de clasificare a sălilor și grădinilor de cinematograf" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

54. Anexa nr. 15 "Certificat de clasificare pentru cinematograf" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

55. Anexa nr. 16 "Cerere pentru înscrierea de mențiuni în Registrul cinematografiei" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

56. Anexa nr. 17 "Certificat de înscriere de mențiuni în Registrul cinematografiei" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

Art. II. -

(1) Persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei au obligația de a-și actualiza codurile CAEN conform legislației naționale în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) conduce la radierea din oficiu a persoanei fizice sau juridice respective din Registrul cinematografiei."

Art. III. -

Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. -

Centrul Național al Cinematografiei asigură punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. V. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și identității naționale,
Lucian Romașcanu

București, 12 septembrie 2017.

Nr. 2.616.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Normele metodologice)

CERERE
pentru înscrierea în Registrul cinematografiei

Subscrisa persoană (fizică sau juridică) . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., J . . . . . . . . . ., cu următoarele puncte de lucru . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., posesor al C.I./pașaportului seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . eliberată/eliberat de . . . . . . . . . ., solicit înscrierea în Registrul cinematografiei pentru desfășurarea activității de*):

Activitatea Cod CAEN
I. Activități de producție cinematografică, video 5911
- activități de post-producție cinematografică, video 5912
II. Multiplicare de filme pe orice tip de suport 1820
III. Activități de distribuție a filmelor cinematografice și video 5913
IV. Proiecția cu public a filmelor cinematografice și video 5914
V. Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video/DVD/CD 4763
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791
Închiriere a filmelor pe casete video/DVD/CD 7722

Anexez**) în copie autentificată sau în original și copie următoarele:
- pentru societăți: actul constitutiv, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, istoricul firmei emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului și documentul de plată a tarifului;
- pentru fundații, asociații, uniuni etc.: dovada înscrierii în Registrul național al asociațiilor și fundațiilor, codul fiscal și documentul de plată a tarifului;
- pentru persoane fizice autorizate: autorizația eliberată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul fiscal și documentul de plată a tarifului;
- pentru alte entități juridice cu activități în domeniul cinematografiei: actul constitutiv sau statutul, după caz, hotărârea consiliului local, precum și orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activitățile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfășoare, codificate potrivit dispozițiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităților din economia națională - CAEN.

Numele reprezentantului legal în clar
(administrator, asociat, director general)
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

*) Se vor sublinia activitățile pentru care se solicită înscrierea în domeniu.

**) Se menționează documentele care se depun.

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la Normele metodologice)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 6 la Normele metodologice)

CERERE
de clasificare a filmelor

Subscrisa (persoană fizică sau juridică) . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în calitate de distribuitor, reprezentată legal de . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., pe baza documentelor anexate, solicit clasificarea filmului care se identifică prin:

Titlul original: . . . . . . . . . .
Titlul de distribuție . . . . . . . . . .
Durata . . . . . . . . . . min. Genul . . . . . . . . . . Anul de producție . . . . . . . . . .
Societatea producătoare . . . . . . . . . . Țara . . . . . . . . . .
Scenariul . . . . . . . . . . Regia . . . . . . . . . .
Principalii interpreți . . . . . . . . . .
Subiectul (o frază) . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Distribuitor internațional . . . . . . . . . .Țara . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentat legal de . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . .
Licența deținută este valabilă până la data de . . . . . . . . . . (data expirării licenței prevăzută în contractul de distribuție)
Data intrării în țară (prima copie) . . . . . . . . . . Data lansării în România . . . . . . . . . .
Drepturile de exploatare pe teritoriul României sunt deținute pentru:
proiecție peliculă - cinema
proiecție video - cinema /2d/3d/IMAX (s.a. . . . . . . . . . . se va preciza alt tip de proiecție. . .)
comercializare DVD/CD/UMD/BD (s.a. . . . . . . . . . . se va preciza alt suport comercializat. . .)
închiriere DVD/CD/UMD/BD (s.a. . . . . . . . . . . se va preciza alt suport închiriat. . .)
Anexez la dosar documentele prevăzute la art. nr. 42 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Data . . . . . . . . . . Numele reprezentantului legal în clar
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 7 la Normele metodologice)

CRITERII
de clasificare a filmelor

1. Pentru categoria de clasificare "A.G. - Audiență generală"

Filme accesibile tuturor categoriilor de public care:

a) prin subiectele abordate și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat pot fi vizionate și înțelese de persoane din orice categorie de vârstă;

b) prin conținutul lor nu afectează dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;

c) se încadrează în standardele de decență acceptate de majoritatea publicului din România;

d) nu conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:

1. scene de violență; acestea sunt acceptate dacă au un caracter minimal și dacă sunt integrate într-un context comic, inofensiv pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;

2. limbaj sau expresii vulgare;

3. nuditate sexuală și comportamente sexuale;

4. scene care prezintă comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi ușor imitate de copii;

5. scene care prezintă consumul de alcool, droguri sau tutun;

6. scene care prezintă uzul de arme albe și de arme de foc, cu excepția celor plasate în context comic și care sunt inofensive pentru dezvoltarea psihică a spectatorilor;

e) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 2-6.

2. Pentru categoria de clasificare "A.P. - 12 - Acordul părinților pt. copiii sub 12 ani"

Filme care pot fi vizionate de copiii până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia și care conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:

a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 12 ani;

b) violență psihică și fizică de durată și intensitate minimă, în context realist sau susceptibil de a fi perceput ca atare, inclusiv în filmele de animație, comedii, parodii sau în filme cu subiecte fantastice și S.F.;

c) vulgarități de limbaj, gesturi obscene de durată și intensitate minimă;

d) nuditate neînsoțită de comportamente de tip sexual;

e) scene în care uzul de arme albe sau de foc este minimal;

f) scene care prezintă consumul de alcool și tutun;

g) scene de disensiuni în familie, acompaniate de violențe verbale;

h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 3-6.

3. Pentru categoria de clasificare "N-15 - Filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani"

Filme care conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:

a) subiecte sau teme care prin aria de interes pe care o reprezintă și prin nivelul de dezvoltare intelectuală implicat nu se adresează publicului spectator cu vârsta de până la 15 ani;

b) scene de violență fizică și psihică cu intensitate și durată medie (care nu depășesc 50% din durata filmului);

c) comportamente sexuale și scene de viol nedetaliate;

d) vulgarități de limbaj, gesturi obscene de durată și intensitate medie;

e) scene de consum de alcool, tutun sau de droguri, fără a face apologia folosirii lor, care nu îndeamnă în mod explicit la imitarea acestor comportamente;

f) scene cu comportamente și atitudini antisociale ce pot fi imitate cu ușurință;

g) scene în care se face uz de arme albe sau arme de foc;

h) scene de cruzime față de oameni sau de animale de durată și intensitate medie;

i) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 4-6.

4. Pentru categoria de clasificare "I.M.-18 - Filme interzise minorilor"

Filme de genul horror, erotic etc. care conțin unul sau mai multe din următoarele elemente:

a) scene de violență fizică și psihică repetată, care depășesc 50% din durata filmului;

b) scene de prezentare a actului sexual explicit, scene de viol;

c) limbaj vulgar, gesturi obscene de durată și intensitate mare;

d) scene care încurajează în mod explicit plăcerile sadice ori consumul de droguri;

e) scene cu conținut de cruzime sau sadism de durată și intensitate mare;

f) scene care detaliază tehnicile criminale;

g) scene care detaliază actele și tehnicile suicidare;

h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la pct. 5 și 6.

5. Pentru categoria de clasificare I.M. 18-XXX - Filme interzise minorilor și proiecției cu public"

Filme care conțin:

a) scene cu conținut excesiv de cruzime sau sadism;

b) filme pornografice;

c) nu se încadrează în categoria de clasificare de la pct. 6.

6. Pentru categoria de clasificare "IC-Filme cu interdicție de comunicare"

În această categorie intră:

a) filmele care prin conținutul lor incită la violență, ură, discriminare și intoleranță sau care promovează și glorifică orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naționalitate, rasă, sex și preferințe sexuale, culoare, limbă, religie sau apartenență religioasă, opinii politice sau de altă natură, origine socială, apartenență la sau asociere cu o minoritate națională, proprietate, naștere sau care încalcă drepturile fundamentale ale omului;

b) filmele al căror scop principal este de a face referiri peiorative sau discriminatorii cu privire la originea etnică, naționalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor;

c) filmele care prezintă în detaliu mijloacele și metodele de sinucidere;

d) filmele pornografice cu minori implicați sub orice formă în comportamente sexuale explicite;

e) filmele în care actori adulți interpretează roluri de minori având un comportament sexual explicit ori imagini care, deși nu prezintă personaje reale, simulează, în mod credibil, comportamente sexuale explicite ale minorilor;

f) filmele cu caracter zoofil sau necrofil.

Filmele înregistrate pe casete video, DVD-uri, CD-uri, UMD-uri etc. pentru care se solicită clasificarea sau înscrierea de mențiuni trebuie prezentate, în mod obligatoriu, comisiei de clasificare în forma în care urmează a fi exploatate prin comercializare și/sau închiriere, atât în ceea ce privește suportul, cât și ambalajul, astfel încât comisia să se poată pronunța și asupra imaginilor și a conținutului textelor înscrise pe coperți sau pe suport.

Textele sau imaginile care prezintă filmele supuse clasificării nu trebuie să aibă conținut obscen care să contravină bunelor moravuri.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 8 la Normele metodologice)

FORMATUL ȘI DIMENSIUNILE
marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 9 la Normele metodologice)

CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

Comisia de clasificare a filmelor

CATEGORIA DE PUBLIC*)

*) Rămâne neanulată clasificarea acordată de Comisie pentru teritoriul României.

AUDIENȚĂ GENERALĂ
AG
ACORDUL PĂRINȚILOR PT.
COPII SUB 12 ANI
AP-12
NERECOMANDAT SUB 15 ANI
N-15
INTERZIS MINORILOR
IM-18
INTERZIS MINORILOR ȘI
PROIECȚIEI CU PUBLIC
IM-18-XXX
INTERDICȚIE DE
COMUNICARE
IC
FIȘA DE CLASIFICARE A FILMULUI
Titlul original: . . . . . . . . . .
Titlul de distribuție: . . . . . . . . . .
Distribuitor internațional: . . . . . . . . . .
Distribuitor român: . . . . . . . . . .
Societatea producătoare: . . . . . . . . . . Țara: . . . . . . . . . .
Regia . . . . . . . . . . Principalii interpreți: . . . . . . . . . .
Subiectul (o frază): . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Durata: . . . . . . . . . . min. Genul: . . . . . . . . . .
Data vizionării filmului: . . . . . . . . . . pe suport . . . . . . . . . .
Componența comisiei
Nume și prenume Clasificarea
acordată
Semnătura Criteriul pe baza
căruia se acordă
clasificarea
1 Președinte
2 Membru
3 Membru
4 Membru
5 Membru
6 Membru
7 Membru
Întocmit, secretar de comisie,
. . . . . . . . . .
Data predării fișei Comisiei de vizionare și clasificare la Registrul cinematografiei:
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 10 la Normele metodologice)

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 11 la Normele metodologice)

CERERE
de eliberare a etichetelor de clasificare

Solicitant: . . . . . . . . . .
Nr. Certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Reprezentat prin: administrator/asociat/director general . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . .
Solicit eliberarea etichetelor cinematografice de clasificare pentru filmele:
Nr. crt. Titlul original al filmului Titlul de distribuție Data expirării
licenței
Suportul Nr. /data certificatului
de clasificare
Clasificarea
acordată
Etichete solicitate Preț/serie
Total A.G.
Total A.P.-12
Total N-15
Total I.M.-18
Total I.M.-18-XXX
Total etichete solicitate
Suma achitată
Atașez copia documentului de plată nr. . . . . . . . . . ./cu care a fost achitata suma de . . . . . . . . . .
Data depunerii cererii . . . . . . . . . .
Etichetele vor fi ridicate de împuternicitul societății (numele în clar - funcția) . . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului: administrator/director general . . . . . . . . . .
Ștampila societății

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

ANEXA Nr. 9 (Anexa nr. 12 la Normele metodologice)

CERERE
de clasificare a cinematografelor

Subscrisa (persoană fizică/juridică) . . . . . . . . . ., cu sediul în:
localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,
sectorul/județul . . . . . . . . . ., înscrisă în Registrul cinematografiei la nr. . . . . . . . . . ., reprezentată legal de (administrator/asociat/director general) . . . . . . . . . .,
având funcția de . . . . . . . . . ., solicit clasificarea pentru cinematograful: . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., în scopul organizării activității de proiecție de filme, folosind următoarele suporturi: peliculă/casete/discuri video/hard disc/satelit.
1. Cinematograful . . . . . . . . . ., situat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .
2. Aparate de proiecție - tip . . . . . . . . . ., buc. . . . . . . . . . .
3. Videoproiector tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., buc. . . . . . . . . . .
4. Computer/Server/Media player - tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., buc. . . . . . . . . . .
5. Sistem proiecție 3 D (Real D / Dolby / Xpand/Master Image/Depthq etc.) . . . . . . . . . .
6. Amplificatori sunet/Procesor sunet- tip . . . . . . . . . ., buc. . . . . . . . . . .
7. Sursa de lumină pentru proiecție/putere în W (lampă cu halogen/lampă cu Xenon/Led/Laser etc.)
. . . . . . . . . .
8. Redresori - tip . . . . . . . . . . buc. . . . . . . . . . .
9. Sonorizare sală (mono; stereo; Dolby SR; Dolby Digital; 3D, YHX etc.) . . . . . . . . . .
10. Ecranul - tip . . . . . . . . . ., dimensiuni . . . . . . . . . ., factor de reflexie: . . . . . . . . . .
11. Difuzoare - tip . . . . . . . . . ., buc. . . . . . . . . . .
12. Instalația de ventilație/condiționare - tip . . . . . . . . . .
13. Sistemul de încălzire - lemne, gaze, centrală proprie, termoficare etc. . . . . . . . . . .
14. Fotolii - tip . . . . . . . . . .
15. Număr proiecționiști . . . . . . . . . .
16. Capacitate (locuri) total . . . . . . . . . ., din care la parter . . . . . . . . . .
17. Alte facilități . . . . . . . . . .
Anexez următoarele documente prevăzute la art. 52 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte și mă angajez să respect prevederile legale în vigoare în domeniul Cinematografiei.
Numele reprezentantului legal în clar
(administrator/asociat/director general)
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 13 la Normele metodologice)

CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE
a sălilor și grădinilor de cinematograf

Criteriile generale potrivit cărora se clasifică sălile și grădinile de cinematograf sunt următoarele:

A. Cinematografele care asigură PROIECȚIA VIDEO

a) Pentru categoria "0"

• Calitatea proiecției cinematografice, conform specificațiilor DCI:

1. proiecția:

- rezoluție imagine minimum 2 K;

- proiecție digitală de tip 3D;

- luminozitatea imagine: - minimum 3.5 fL (foot Lambert);

2. configurare audio:

- audio digital pe minimum 5.1 canale;

- setare mixer: 85 dB (decibeli);

• Condiții de confort și siguranța spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată;

- iluminatul treptelor și a căilor de acces și evacuare;

- aer condiționat, climatizare;

- grupuri sanitare cu gresie și faianță, apă caldă, uscător pentru mâini;

- existența facilităților pentru persoanele cu dizabilități motorii.

• Servicii colaterale:

- posibilități de achiziție anticipată a biletelor/on-line/automate de bilete;

- spații de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (standy, bannere, afișe, monitoare TV, video scroluri etc.)

b) Pentru categoria I

• Calitatea proiecției cinematografice, conform specificațiilor DCI:

1. proiecția:

- rezoluție imagine minimum 2 K;

- proiecție digitală de tip 2 D;

- luminozitate imagine: - minimum 14 fL (foot Lambert);

2. configurare audio:

- audio digital pe minimum 5.1 canale;

- setare mixer: 85 dB (decibeli).

• Condiții de confort și siguranța spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată;

- iluminatul treptelor și a căilor de acces și evacuare;

- aer condiționat, climatizare;

- grupuri sanitare cu gresie și faianță, apă caldă, uscător pentru mâini;

- existența facilităților pentru persoanele cu dizabilități motorii.

• Servicii colaterale:

- posibilități de achiziție anticipată a biletelor/on-line/automate de bilete;

- spații de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (standy, bannere, afișe, monitoare TV, video scroluri etc.).

c) Pentru categoria a II-a

• Calitatea proiecției cinematografice - medie; vizibilitate și audiție bune în întreaga sală:

1. proiecția:

- rezoluție imagine între 720 x 576 și 2 K

- luminozitatea imagine: - minimum 10fL (foot Lambert);

2. configurare audio:

- sunet stereo.

• Condiții de confort pentru vizionare - medii:

- scaune tip cinema cu șezutul capitonat, numerotate;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- sistem de încălzire central sau propriu;

- posibilități de aerisire a sălii.

• Servicii colaterale:

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (panotaj interior).

d) Pentru categoria a III-a

• Calitatea proiecției cinematografice - satisfăcătoare/Vizibilitate și audiție satisfăcătoare pentru toate locurile din sală:

1. proiecția:

- rezoluție imagine sub 720 x 576;

- luminozitatea imagine: - minimum 8 fL (foot Lambert).

2. configurare audio:

- sunet mono;

• Condiții de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:

- sistem de încălzire central sau propriu;

- scaune cinema din lemn sau plastic;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- grup sanitar în stare de funcționare.

• Servicii colaterale:

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (afișaj interior).

B. Cinematografele care asigură proiecția cu peliculă:

a) Pentru categoria "0"

• Calitatea proiecției cinematografice - proiecția și audiția foarte bune;

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 180 lx;

- sunet Dolby Digital, ex 5.1, 7.1, DTS, norme de acustică și audiție THX;

- vizibilitate și audiție perfectă în întreaga sală.

• Condiții de confort și siguranța spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată;

- iluminatul treptelor și a căilor de acces și evacuare;

- aer condiționat, climatizare;

- grupuri sanitare cu gresie și faianță, apă caldă, uscător pentru mâini;

- existența facilităților pentru persoanele cu dizabilități motorii.

• Servicii colaterale:

- posibilități de achiziție anticipată a biletelor/on-line/automate de bilete;

- spații de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (standy, bannere, afișe, monitoare TV, video scroluri etc.).

b) Pentru categoria I

• Calitatea proiecției cinematografice - bună:

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 140 lx;

- sunet Dolby SR;

- vizibilitate și audiție bune în întreaga sală.

• Condiții de confort și siguranța spectatorului:

- scaune tip fotolii numerotate;

- pardoseală mochetată pe culoarele de acces în sală;

- iluminatul căilor de acces și evacuare;

- instalație de ventilare a aerului;

- grupuri sanitare cu gresie, faianță și apă caldă;

- existența facilităților pentru persoanele cu dezabilități motorii.

• Servicii colaterale:

- spații de deservire pentru spectatori, în interior;

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (panotaj interior).

c) Pentru categoria a II-a

• Calitatea proiecției cinematografice - medie;

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 100 lx;

- sunet tip Dolby Stereo;

- vizibilitate și audiție medii în întreaga sală.

• Condiții de confort pentru vizionare - medii:

- scaune tip cinema cu șezutul capitonat, numerotate;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- sistem de încălzire central sau propriu;

- posibilități de aerisire a sălii.

• Servicii colaterale:

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (panotaj interior).

d) Pentru categoria a III-a

• Calitatea proiecției cinematografice - satisfăcătoare:

- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 70 lx;

- sunet tip Mono;

- vizibilitate și audiție satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.

• Condiții de confort pentru vizionare - satisfăcătoare:

- sistem de încălzire central sau propriu;

- scaune cinema din lemn sau plastic;

- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;

- grup sanitar în stare de funcționare.

• Servicii colaterale:

- modalități de informare a spectatorului privind filmele aflate în exploatare și cele viitoare (afișaj interior).

OBSERVAȚIE

În cazul în care o sală nu îndeplinește cumulativ toate criteriile de clasificare pentru o clasă, ea poate fi clasificată, cu acordul beneficiarului, la o clasă inferioară, până la remedierea deficiențelor constatate de membrii comisiei de clasificare. După înlăturarea deficiențelor constatate și îndeplinirea condițiilor de către beneficiar, acesta va suporta costurile deplasării membrilor comisiei de clasificare ce vor verifica situația pe teren, urmând a se emite o nouă clasificare adecvată noii situații.

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 15 la Normele metodologice)

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 16 la Normele metodologice)

CERERE
pentru înscrierea de mențiuni în Registrul cinematografiei

Subscrisa persoană (fizică sau juridică) . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., cu Certificatul de înscriere în Registrul cinematografiei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., reprezentată legal de: . . . . . . . . . ., având
funcția de . . . . . . . . . ., pe baza documentelor anexate*) solicit înscrierea în Registrul cinematografiei a următoarelor:
1. **) Persoana juridică/fizică: modificarea denumirii firmei din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., a adresei din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail,
din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., extinderea obiectului de activitate cu . . . . . . . . . ., având codurile CAEN . . . . . . . . . ., apariția sau desființarea punctelor de lucru . . . . . . . . . .,
înlocuirea administratorului/ directorului general . . . . . . . . . . cu . . . . . . . . . . etc.
(Se vor detalia mențiunile care se înscriu în Registrul cinematografiei.);
2. **) Filmul cu titlul original . . . . . . . . . ., titlul de distribuție în limba română . . . . . . . . . ., clasificat . . . . . . . . . . cu Certificatul nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
pentru distribuitorul român . . . . . . . . . . pe suportul . . . . . . . . . . se înscrie în Registrul cinematografiei cu următoarele mențiuni: titlul original . . . . . . . . . ., titlul de distribuție în limba română . . . . . . . . . ., suportul . . . . . . . . . ., durata licenței . . . . . . . . . ., distribuitorul internațional . . . . . . . . . .,
cu sediul în . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . .;
3. **) Cinematograful . . . . . . . . . ., modificarea denumirii din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., a adresei din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., a numerelor de telefon, fax, adresei de e-mail din . . . . . . . . . .
în . . . . . . . . . ., a exploatantului din . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., înlocuirea administratorului/directorului general . . . . . . . . . . cu . . . . . . . . . . etc.
Anexez următoarele documente*):
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Declar pe propria răspundere că până la această dată nu au survenit alte modificări privind faptele și mențiunile înscrise în Registrul cinematografiei.
Numele reprezentantului legal
(administrator/director general)
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

*) Se vor menționa documentele pe baza cărora se solicită înscrierea de mențiuni.

**) Se completează numai rubricile referitoare la mențiunile solicitate.

NOTĂ:

Nu se admit cereri completate de mână.

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 17 la Normele metodologice)

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...