Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2899/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 316 și 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 714.702 din 3 octombrie 2017,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera b) se abrogă.

2. În anexa nr. 1, la capitolul I "Dispoziții generale" punctul 6.1, litera c) se abrogă.

3. În anexa nr. 1, la capitolul I "Dispoziții generale", punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situațiile prevăzute la pct. 6.1 lit. b), d)-f) și h), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată și aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA."

4. În anexa nr. 1, la capitolul III "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", secțiunea a 2-a "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului" se abrogă.

5. În anexa nr. 1, la capitolul III "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", secțiunea a 4-a "Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive", punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic."

6. În anexa nr. 1, la capitolul IV "Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", punctele 6 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din acest registru ca urmare a îndreptării erorii.

7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în acest registru ca urmare a îndreptării erorii."

7. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

8. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 4 octombrie 2017.

Nr. 2.899.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.012/2016)

DECIZIE
privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (Normele metodologice), a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . și a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare și/sau a Raportului de inspecție fiscală nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., vă comunicăm următoarele:

Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal aveați obligația:

□ să vă înregistrați în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal și ale Normelor metodologice

SAU

□ să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare, pentru servicii sau pentru livrări intracomunitare, potrivit dispozițiilor art. 317 din Codul fiscal și ale Normelor metodologice.

Întrucât nu ați solicitat înregistrarea până în prezent, se procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice.

Ca urmare, veți proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Motivația înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/î.o.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.012/2016)

DECIZIE
privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., vă comunicăm că:

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de . . . . . . . . . ., ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/asociații/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, cu data de . . . . . . . . . ., întrucât nu ați depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcție de perioada fiscală utilizată;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, cu data de . . . . . . . . . ., întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcție de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidențiate operațiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de . . . . . . . . . ., ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din același Cod fiscal;

□ înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu erați persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveați dreptul să solicitați înregistrarea în scopuri de TVA.

Motivația anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu (motive de fapt și de drept): . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Vă înștiințăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . .

De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/a.î.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.012/2016)

DECIZIE
pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., etaj . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că:

□ din eroare ați fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de . . . . . . . . . .

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., precum și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veți fi scos din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum și din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare și data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;

□ din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de . . . . . . . . . .

Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .

Ca urmare a îndreptării erorii, vă înștiințăm că veți fi înregistrat în scopuri de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.

Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispozițiile art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin. (1) și art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/e.m.

;
se încarcă...