Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumite în continuare comisii. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producția exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alții decât contribuabilii mari și mijlocii stabiliți conform reglementărilor în vigoare, micile distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, precum și micile fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale.

Art. 2. -

(1) Comisiile sunt formate din 5 membri, în componența prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă procedura și condițiile în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Comisiile teritoriale sunt formate din 5 membri, în componența prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Se aprobă procedura și condițiile în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la titlul VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(2) Dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 219/2016 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, se abrogă după soluționarea tuturor solicitărilor care se încadrează în prevederile art. III din Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017.

(3) Predarea dosarelor și a documentelor de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se realizează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul direcției care a asigurat secretariatul comisiei la nivel central, pe bază de procese- verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:

a) la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, predarea se realizează prin Direcția generală management al domeniilor reglementate specific;

b) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, preluarea se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor avize și autorizații (case de marcat).

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 2.482.

ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA
comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

1. Directorul general al direcției generale regionale a finanțelor publice - membru, președinte

2. Directorul executiv al direcției regionale vamale - membru, vicepreședinte

3. Director executiv colectare - membru

4. Director executiv inspecție fiscală - membru

5. Șeful structurii juridice din cadrul direcției generale regionale a finanțelor publice - membru

NOTĂ:

În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceștia pot stabili și limite ale mandatului.

Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA ȘI CONDIȚIILE
în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competență să autorizeze contribuabilii administrați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora.

Art. 2. -

(1) Activitatea curentă a comisiilor se realizează prin intermediul biroului/compartimentului avize și autorizații (case de marcat) din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. -

(1) Comisiile funcționează în prezența tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

(2) Lucrările comisiilor sunt conduse de președinții acestora, care conduc și coordonează întreaga activitate a comisiilor. În cazul în care președinții comisiilor lipsesc, aceștia sunt înlocuiți de vicepreședinți, care exercită toate atribuțiile președinților.

(3) Deciziile comisiilor sunt obligatorii pentru toți contribuabilii care intră sub incidența prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociații familiale, persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale.

CAPITOLUL II Organizarea ședințelor de lucru ale comisiilor

Art. 4. -

(1) Comisiile se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situațiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Președinții sau vicepreședinții, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aprobă ordinea de zi și convoacă comisiile, în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc ședința.

(3) Convocarea comisiilor poate fi făcută în mod extraordinar și fără respectarea dispozițiilor alin. (1) și (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însușite de președinți sau de vicepreședinți, după caz, cu privire la situația extraordinară apărută.

Art. 5. -

(1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispoziția membrilor comisiilor, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi și notele de prezentare întocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscală și datele cu privire la cazierele fiscale se obțin de către birourile/compartimentele de specialitate care asigură activitatea curentă a comisiei.

(2) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (3), termenul în care se pun la dispoziția membrilor comisiilor notele de prezentare poate fi redus.

(3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentației, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării și/sau în alte solicitări privind produsele accizabile armonizate, precum și în sesizări primite de la organele cu atribuții de control referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conținutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor note de prezentare, care conțin propuneri motivate de soluționare.

(5) În situația în care în urma analizei documentelor și a legislației în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor, acestea din urmă analizează notele de prezentare și în absența unei propuneri.

Art. 6. -

(1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezintă în plenul comisiilor.

(2) Suplimentar față de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziția membrilor comisiilor, la cerere, orice acte care se află în documentația prevăzută la art. 5 alin. (3).

Art. 7. -

(1) Comisiile analizează situațiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri și a legislației incidente în vigoare, având în vedere competențele comisiilor.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile au dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații de la operatorii economici solicitanți.

(3) Informațiile suplimentare primite de membrii comisiilor în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amânarea soluționării notelor de prezentare și implicit la reanalizarea situației de fapt, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) În cazuri excepționale, analiza informațiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluționării cererilor, cu obligativitatea menționării în procesul-verbal de ședință a motivelor care au impus soluționarea cu celeritate.

Art. 8. -

(1) Comisiile iau hotărâri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care se validează prin semnarea de către toți membrii prezenți în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 1 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menționate acestea. Membrii comisiilor pot vota "pentru" sau "împotrivă".

(2) În baza hotărârilor comisiilor se emit deciziile, care se semnează de către președinții sau vicepreședinții comisiilor, după caz.

Art. 9. -

(1) La ședințele comisiilor participă funcționari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședințelor.

(2) La lucrările comisiilor pot fi invitați, după caz, în funcție de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale căror situații de fapt și de drept sunt supuse analizei comisiilor în mod direct sau prin reprezentant.

CAPITOLUL III Deciziile comisiilor

Art. 10. -

(1) Deciziile comisiilor sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile comisiilor cuprind următoarele elemente:

a) denumirea comisiei;

b) numărul deciziei și data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele și semnătura președintelui sau ale vicepreședintelui, după caz;

h) ștampila comisiei;

i) indicarea posibilității ca decizia să fie contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 11. -

Decizia se comunică operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. -

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui și prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii președintelui ori vicepreședintelui, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 14. -

Comisiile pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceștia, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 11.

CAPITOLUL IV Căi de atac

Art. 15. -

(1) Împotriva deciziilor comisiilor se pot formula contestații la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.

(2) Procedura de soluționare a contestațiilor se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

ANEXA Nr. 3

COMPONENȚA
comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

1. Șeful biroului vamal de interior/frontieră - membru, președinte

2. Șeful administrației județene a finanțelor publice/șeful administrației sectoarelor 1-6 - membru

3. Reprezentantul serviciului (biroului) juridic din cadrul administrației județene a finanțelor publice/administrației sectoarelor 1-6 - membru

4. Persoana desemnată de șeful biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuții de autorizare din cadrul biroului vamal de interior/frontieră - membru

5. Persoana desemnată de șeful biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuții în domeniul mișcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior/frontieră - membru

NOTĂ:

În situația în care președintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta desemnează în scris un președinte de ședință din rândul membrilor titulari prezenți, care exercită toate atribuțiile președintelui, precum și pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca președinte de ședință nu poate transfera delegarea.

În cazul absenței unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale participă persoana desemnată în scris de acesta, persoană care provine din structura membrului titular, care îi preia atribuțiile și dreptul de vot și care nu are calitatea de membru titular.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA ȘI CONDIȚII L E
în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competență să autorizeze contribuabilii administrați de către structurile teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Art. 2. -

(1) Activitatea curentă a comisiilor teritoriale se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuții de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior și/sau frontieră, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

Art. 3. -

(1) Comisiile teritoriale funcționează în prezența tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

(2) Lucrările comisiilor teritoriale sunt conduse de președinții acestora, care conduc și coordonează întreaga activitate a comisiilor teritoriale. În cazul în care președinții comisiilor teritoriale lipsesc, aceștia sunt înlocuiți de alți membri delegați, care exercită toate atribuțiile președinților.

(3) Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toți contribuabilii care intră sub incidența prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociații familiale, persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale.

CAPITOLUL II Organizarea ședințelor de lucru ale comisiilor teritoriale

Art. 4. -

(1) Comisiile teritoriale se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situațiilor care impun luarea unor decizii.

(2) Președinții sau membrii delegați, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aprobă ordinea de zi și convoacă comisiile teritoriale, în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc ședința.

(3) Convocarea comisiilor teritoriale poate fi făcută în mod extraordinar și fără respectarea dispozițiilor alin. (1) și (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însușite de președinți sau de alți membri delegați, după caz, cu privire la situația extraordinară apărută.

Art. 5. -

(1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispoziția membrilor comisiilor teritoriale, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi și notele de prezentare întocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscală și datele cu privire la cazierele fiscale se obțin de către birourile/compartimentele de specialitate care asigură activitatea curentă a comisiei teritoriale.

(2) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (3), termenul în care se pun la dispoziția membrilor comisiilor teritoriale notele de prezentare poate fi redus.

(3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentației, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării și/sau în alte solicitări privind produsele accizabile vinuri, alcool etilic și/sau bere, precum și în sesizări primite de la organele cu atribuții de control referitoare la activitatea contribuabililor, alții decât contribuabilii mari și mijlocii, pentru producția exclusivă de vinuri, precum și referitoare la activitatea micilor distilerii și a micilor fabrici de bere independente.

(4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conținutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor teritoriale note de prezentare, care conțin propuneri motivate de soluționare.

(5) În situația în care în urma analizei documentelor și a legislației în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor teritoriale, acestea din urmă analizează notele de prezentare și în absența unei propuneri.

Art. 6. -

(1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezintă în plenul comisiilor teritoriale.

(2) Suplimentar față de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziția membrilor comisiilor teritoriale, la cerere, orice acte care se află în documentația prevăzută la art. 5 alin. (3).

Art. 7. -

(1) Comisiile teritoriale analizează situațiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri și a legislației incidente în vigoare, având în vedere competențele comisiilor teritoriale.

(2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile teritoriale au dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații de la operatorii economici solicitanți.

(3) Informațiile suplimentare primite de membrii comisiilor teritoriale în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amânarea soluționării notelor de prezentare și implicit la reanalizarea situației de fapt, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) În cazuri excepționale, analiza informațiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluționării cererilor, cu obligativitatea menționării în procesul-verbal de ședință a motivelor care au impus soluționarea cu celeritate.

Art. 8. -

(1) Comisiile teritoriale iau hotărâri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care se validează prin semnarea de către toți membrii prezenți în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 3 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menționate acestea. Membrii comisiilor teritoriale pot vota "pentru" sau "împotrivă".

(2) În baza hotărârilor comisiilor teritoriale se emit deciziile, care se semnează de către președinți sau de alți membri delegați, după caz.

Art. 9. -

(1) La ședințele comisiilor teritoriale participă funcționari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședințelor.

(2) La lucrările comisiilor teritoriale pot fi invitați, după caz, în funcție de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale căror situații de fapt și de drept sunt supuse analizei comisiilor teritoriale în mod direct sau prin reprezentant.

CAPITOLUL III Deciziile comisiilor teritoriale

Art. 10. -

(1) Deciziile comisiilor teritoriale sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile comisiilor teritoriale cuprind următoarele elemente:

a) denumirea comisiei teritoriale;

b) numărul deciziei și data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului economic;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele și semnătura președintelui sau ale altui membru delegat, după caz;

h) ștampila comisiei teritoriale;

i) indicarea posibilității ca decizia să fie contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 11. -

Decizia se comunică operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13. -

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui și prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii președintelui ori membrului delegat, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 14. -

Comisiile teritoriale pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceștia, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 11.

CAPITOLUL IV Căi de atac

Art. 15. -

(1) Împotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula contestații la structura cu atribuții de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - aparat central, potrivit legislației privind contenciosul administrativ.

(2) Procedura de soluționare a contestațiilor se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

;
se încarcă...