Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 1342/2017 privind sancționarea Societății GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în cadrul ședinței din data de 20 septembrie 2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcția reglementare-autorizare, Serviciul autorizare-avizare, cu nr. SA-DRA - 2.887 din 7.07.2017, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în localitatea Rudeni, str. Panduri nr. 126 A, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-684/09.06.2011, reprezentată legal de domnii Tarciatu Marius și Tarciatu George Alexandru, în calitate de administratori,

și a constatat următoarele:

Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentația pentru aprobarea unui nou conducător executiv.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) și (13) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) și g) și ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul în localitatea Rudeni, str. Panduri nr. 126 A, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-684/09.06.2011, cu interzicerea temporară a exercitării activității până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condițiile prevăzute în Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Art. 2. -

(1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activității de intermediere, Societății i se interzic desfășurarea activității de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea are obligația să aducă la cunoștința clienților săi interzicerea temporară a exercitării activității de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. -

Reluarea activității Societății se dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. -

(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii dispuse în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 28 septembrie 2017.

Nr. 1.342.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...