Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2011 până la 07 februarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 521/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 66 alin. (1) lit. d) și e) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în condițiile art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depune la organul fiscal competent declarația de înregistrare/mențiuni, având completată rubrica "Date privind vectorul fiscal", secțiunea "taxa pe valoarea adăugată".

(2) Prin organ fiscal competent, în sensul prezentului ordin, se înțelege organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își păstrează valabilitatea.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului menționat la art. 2 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Se aprobă Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Modificări (1)

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în condițiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Art. 7. -

În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, potrivit art. 6.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianții care se înregistrează în scopuri de TVA de la înființare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2007.

Art. 11. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 11 aprilie 2011.

Nr. 1.967.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

DECIZIE
privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către:

Denumirea/Numele și prenumele ............................................................................................................................

Domiciliu fiscal:

Localitatea .............................., str. .............................. nr. ........., bl. ........, ap. ...., et. ......, județul/sectorul ................

Cod de identificare fiscală ....................................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a)/c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a analizei informațiilor cuprinse în declarația de înregistrare/mențiuni, vă comunicăm că solicitarea dumneavoastră a fost:

[ ] aprobată, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu data comunicării prezentei decizii de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

[ ] aprobată, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată fiind valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care vi s-a comunicat prezenta decizie de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

[ ] respinsă, din următoarele motive:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ..........................
Semnătura și ștampila unității ...............

Cod 14.13.02.60/î.c.

www.anaf.ro

ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare ale formularului "Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"

1.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"

1.2. Cod: 14.13.02.60/î.c.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (2 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

1.8. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 3

PROCEDURĂ
de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...