Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 din 08.04.2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Situații financiare trimestriale

1.1. Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

1.2. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2011 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, ce includ politici contabile și note explicative.

1.3. Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 30, 40a-40c);

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28);

- prezentele norme metodologice.

1.3.(1) Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" se introduce anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

- anexa 9 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

- anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

- anexa 12 "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;

- anexa 13 "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

- anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

- după anexa 30 "Plăți restante" se introduce anexa 30b "Plăți restante", care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;

- după anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de" se introduce anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici", care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice;

- anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare" se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

1.4. Instituțiile publice întocmesc situațiile financiare trimestriale în anul 2011 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit celorlalte acte normative în vigoare.

1.5. Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale în anul 2011 sunt publicate și pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

1.6. Ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora bugetul unităților administrativ-teritoriale și al instituțiilor subordonate, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, după caz, se aprobă separat pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare, începând cu situațiile financiare trimestriale aferente trimestrului I 2011 și cu raportările financiare lunare aferente lunii aprilie 2011, formularele de situații financiare și anexele se întocmesc astfel:

1.6.(1) Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare situații financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli, distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

1.6.(2) Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală indiferent de modul de finanțare a acestora, pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli, distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

1.6.(3) Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat.

1.6.(4) Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate, în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

1.6.(5) Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

1.6.(6) Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local cu informații privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare).

1.6.(7) Formularul "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice indiferent de subordonare și de sursa de finanțare. Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei și valută deschise la instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (contul 770 "Finanțarea de la buget"). Tot la acest rând se raportează și soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituțiile publice care primesc mijloace bănești în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" și efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor județene.

1.6.(8) Formularul "Plăți restante" (anexa 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor.

1.6.(9) Formularul "Plăți restante" (anexa 30b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.

Soldurile finale ale plăților restante la 31 decembrie 2010 aferente fondurilor în afara bugetului local (sursa 11), care au fost incluse în bugetul local (sursa 02), se vor raporta ca solduri inițiale la bugetul local (sursa 02), la codul 42. Soldurile finale ale plăților restante la 31 decembrie 2010 aferente fondurilor care nu au fost incluse în bugetul local și care se gestionează prin conturi de disponibilități deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri inițiale la codul 50.

1.6.(10) Formularul "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2010.

Coloana 3 se completează cu codul județului din care face parte unitatea administrativ-teritorială.

Coloana 6 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar direct la operatorul economic (situația în care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu acțiuni sau părți sociale la un operator economic).

Coloana 7 se completează cu unitatea administrativ-teritorială care este acționar indirect la operatorul economic (situația în care un operator economic, la care o unitate administrativ-teritorială deține în nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni sau părți sociale, este acționar sau deține părți sociale la un alt operator economic).

În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.

Coloana 10 se completează cu denumirea operatorilor economici, societăți comerciale la care o unitate administrativ-teritorială deține acțiuni sau părți sociale, respectiv regii autonome aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Se vor raporta toți operatorii economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect.

1.6.(11) Formularul "Corelații între formularele de situații financiare" - anexa 41 la situațiile financiare.

1.7. Patrimoniul unităților sanitare cu paturi desființate, aflate în rețeaua autorităților publice locale, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere, însoțit de balanța de verificare sintetică, balanțele de verificare analitice, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-primire, se preia de către căminele pentru persoanele vârstnice înființate în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice".

1.7.(1) Datele din coloana 1 "Sold la începutul anului" din bilanțul unităților sanitare cu paturi desființate trebuie să se regăsească în coloana 1 din bilanțul căminelor pentru persoane vârstnice.

1.7.(2) În situația în care unitățile sanitare cu paturi s-au desființat și nu s-au înființat cămine pentru persoane vârstnice, situațiile financiare de închidere vor fi preluate în situațiile financiare centralizate ale unității administrativ-teritoriale. În acest caz, datele din coloana 1 "Sold la începutul anului" din bilanțul unităților sanitare cu paturi desființate trebuie să se regăsească în coloana 1 din bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale, precum și în celelalte anexe centralizate la situațiile financiare în care se raportează solduri inițiale, iar datele din coloana 2 "Sold la sfârșitul perioadei" din bilanțul unităților sanitare cu paturi desființate trebuie să se regăsească în coloana 2 din bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale, precum și în celelalte anexe centralizate la situațiile financiare în care se raportează soldurile finale. Soldurile conturilor în afara bilanțului se înregistrează pe baza protocoalelor de predare-primire.

1.8. Patrimoniul unităților sanitare cu paturi reorganizate aflate în rețeaua autorităților publice locale, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-primire, se preia de către unitățile sanitare cu paturi stabilite prin hotărârea consiliului local/județean.

1.8.(1) Datele din coloana 1 "Sold la începutul anului" din bilanțul unităților sanitare cu paturi reorganizate trebuie să se regăsească în coloana 1 din bilanțul unităților care le-au preluat.

1.8.(2) Unitățile sanitare care preiau alte unități sanitare au obligația să întocmească bilanțul contabil de deschidere la data preluării. Soldurile conturilor în afara bilanțului se înregistrează pe baza protocoalelor de predare-primire.

1.9. Din formularele de situații financiare se elimină următoarele:

- anexa 8 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri";

- anexa 10 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli";

- anexa 19 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Venituri";

- anexa 20 "Contul de execuție a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local - Cheltuieli".

1.10. La "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) și la "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 7b, 11 și 13 la situațiile financiare), coloana 1 "Credite de angajament" se completează cu creditele de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare.

1.11. Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

1.11.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situațiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare (Oficiul de plăți și contractare PHARE sau alte agenții/autorități de implementare).

CAPITOLUL II Raportări financiare lunare

2.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome raportează următoarele:

a) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare) și, respectiv, a Fondului pentru mediu, în formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), respectiv în formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexele 6 și 7 la situațiile financiare)

La raportările lunare, în formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare) se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

b) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare)

Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

2.2. Unitățile administrativ-teritoriale raportează lunar următoarele:

a) execuția cheltuielilor efectuate din finanțările rambursabile externe și interne, în formularele: "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" și "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli (anexele 15 și 16 la situațiile financiare), precum și în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare)

La raportările lunare, în formularele "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli (anexa 16 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

b) execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, în formularele: "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare)

La raportările lunare, în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situațiile financiare) se completează numai coloana 6 "Încasări realizate", iar în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare) se completează numai coloana 6 "Plăți efectuate".

În formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situațiile financiare), la secțiunile de funcționare și dezvoltare informațiile se completează numai la nivel de capitol.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri și articole de cheltuieli;

c) execuția cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare)

Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situațiile financiare), întocmit pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56), se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate și plăți efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informațiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive și plăți efectuate.

Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitole, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

2.3. Toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și modul de finanțare a cheltuielilor, raportează lunar următoarele:

a) formularul "Plăți restante" (anexa 30 la situațiile financiare) și formularul "Plăți restante", după caz (anexa 30b la situațiile financiare), care vor fi însoțite de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) următorii indicatori din bilanț: "Creanțe comerciale și avansuri", cod rând 22, "Avansuri acordate", cod rând 22.1, "Datorii comerciale și avansuri", cod rând 61, "Avansuri primite", cod rând 61.1, "Datoriile instituțiilor către bugete", cod rând 63, "Contribuții sociale", cod rând 63.1, "Salariile angajaților", cod rând 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)", cod rând 73, "Pensii, indemnizații de șomaj, burse", cod rând 73.1.

Această raportare va fi însoțită de o notă explicativă pentru creșterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii menționați mai sus.

CAPITOLUL III Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare

3.1. Termenele de depunere a situațiilor financiare trimestriale la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice - sunt cele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată.

3.2. Situațiile financiare întocmite de ordonatorii terțiari și secundari de credite se depun la organul ierarhic superior potrivit prevederilor legale în vigoare.

3.3. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situațiile financiare centralizate la Direcția generală de programare bugetară, iar instituțiile publice autonome la Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

3.4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare și în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

3.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuție bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice și indicatori din bilanț, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunica cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.

3.6. Termenul de depunere la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice - a raportărilor financiare lunare precizate la cap. II pct. 2.1 și 2.2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2.3 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

CAPITOLUL IV Alte prevederi

4.1. În aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evidențierii sumelor din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, începând cu luna ianuarie 2011, în Planul de conturi pentru instituțiile publice se introduc următoarele conturi:

- Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă";

- Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă".

4.1.(1) Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"

Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.

Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele acordate, potrivit legii, iar în credit sumele restituite.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.

Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se debitează prin creditul contului:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

- cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile bugetului local.

Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se creditează prin debitul contului:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

- cu sumele restituite în cursul anului, din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli.

4.1.(2) Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"

Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii.

Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite, potrivit legii, iar în debit sumele restituite.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, potrivit legii, nerestituite.

Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se creditează prin debitul contului:

5211 "Disponibil al bugetului local"

- cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli.

Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă" se debitează prin creditul contului:

5211 "Disponibil al bugetului local"

- cu sumele restituite pentru reîntregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta în cursul anului.

4.2. Monografia principalelor operațiuni

4.2.(1) Înregistrarea sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, la secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare:

4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

4.2.(2) Înregistrarea sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă la secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare:

5211 "Disponibil al bugetului local"
(cod 40.02.11)
= 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă"/analitic distinct: secțiunea de
funcționare
5211 "Disponibil al bugetului local"
(cod 40.02.13)
= 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casă"/analitic distinct: secțiunea de
dezvoltare

4.2.(3) La sfârșitul anului, restituirea sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli din timpul anului:

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"
concomitent:
5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

4.2.(4) Evidențierea sumelor din excedentul anului precedent ce vor fi utilizate ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se efectuează astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"
(cod 40.02.14)
= 5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

4.2.(5) Sumele încasate la codul 40.02.14 "Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" nu se mai restituie la finele anului în contul de excedent al anului precedent.

4.2.(6) Utilizarea sumelor încasate la codurile 40.02.11 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare", 40.02.13 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare" și 40.02.14 "Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" se efectuează prin deschidere de credite bugetare, iar plățile se înregistrează cu ajutorul contului 7702 "Finanțarea de la bugetul local".

4.2.(7) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2)-(6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, evidențierea vărsămintelor din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare a bugetelor locale se efectuează astfel:

- la unitățile administrativ-teritoriale:

% = 581 "Viramente interne"
5211 "Disponibil al bugetului local"
(- cod 37.02.03)
5211 "Disponibil al bugetului local"
(+ cod 37.02.04)

- la instituțiile subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activitățile finanțate din venituri proprii ale unităților administrativ-teritoriale:

% = 581 "Viramente interne"
560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
(- cod 37.10.03)
560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"
(+cod 37.10.04)
% = 581 "Viramente interne"
561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
(- cod 37.10.03)
561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"
(+ cod 37.10.04)
% = 581 "Viramente interne"
562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
(- cod 37.10.03)
562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"
(+ cod 37.10.04)

4.3. Ca urmare a modificărilor și completărilor intervenite în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, în Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele modificări:

- contul sintetic 736 își păstrează denumirea: "Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale", iar contul sintetic de gradul II 7361 "Taxe vamale și alte taxe pe tranzacții internaționale" își schimbă denumirea astfel: "Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene";

- veniturile încasate la bugetul de stat la codul 44.01 "Donații din străinătate" și la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 "Donații din străinătate" se evidențiază cu ajutorul contului 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".

4.4.(1) Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții și cele finanțate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidențierea subvențiilor primite de la bugetul de stat în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare și fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenții de la bugetul statului".

4.4.(2) Următoarele conturi: 450 "Sume de primit și de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" și contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4646 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din bugetul local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" își schimbă denumirea astfel: contul 450 "Sume de primit și de restituit Comisiei Europene/altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" și contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI", contul 4646 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI".

4.4.(3) Din Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se elimină contul 475 "Sume în curs de declarare/certificare - instituții publice finanțate integral din buget - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI".

4.5. Ca urmare a prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce contul 8035 "Sume solicitate la restituire", cu următoarea funcțiune:

Contul 8035 "Sume solicitate la restituire"

Cu ajutorul acestui cont autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, țin evidența sumelor solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire.

În debitul contului se înregistrează sumele solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire, iar în credit se înregistrează sumele comunicate de organul fiscal competent cu privire la efectuarea operațiunilor de compensare/restituire.

Soldul contului reprezintă sumele solicitate la restituire de către persoanele care au drept de restituire la un moment dat.

4.6. Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

___________

*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...