ANEXA Nr 3 -
Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1. Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, întrucât prezentau risc fiscal ridicat, precum și persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

2. După primirea cererii de înregistrare, corect completată, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) a) -e) din Codul fiscal.

3. Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerțului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor și ale asociaților persoanei impozabile, precum și ponderea deținută de aceștia din urmă în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

4. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) a) -e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

5. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

6. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

7. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a) -e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite cererea de înregistrare, însoțită, după caz, de declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, către compartimentul de evaluare, în vederea aplicării procedurii de evaluare a riscului fiscal, respectiv de stabilire a încetării situației care a condus la anularea codului de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Ca urmare a aplicării procedurii, compartimentul de evaluare întocmește referatul motivat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, în baza căruia compartimentul de specialitate întocmește proiectul de decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

8. În cazul în care, la data primirii referatului prevăzut la pct. 7 cu propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate constată că, între timp, persoana impozabilă se încadrează într-o situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a) -e) din Codul fiscal, acesta întocmește referatul și decizia de respingere a cererii de înregistrare în scopuri de TVA. Modelul și conținutul referatului și deciziei sunt stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

9. Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 7, se avizează de șeful compartimentului de evaluare și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

10. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 7 și 8, precum și referatul prin care se propune respingerea cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 8, se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

11.

(1) Deciziile prevăzute la pct. 7 și 8 se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

(2) Deciziile cuprind, în concret, motivele de fapt și de drept care au stat la baza soluției adoptate.

12. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 7 și 8 se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

13. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

14. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

15. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum și cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Mergi la:
Dispoziții generale
Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art 316 alin (1) lit a) și c) și alin (12) lit e) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal
Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art 316 alin (12) lit e) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal
Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art 316 alin (11) lit h) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal
Criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art 316 alin (1) lit a) și c) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal
Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art 316 alin (11) lit h) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art 316 alin (12) lit e) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...