Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 316 alin. (8), (9), alin. (11) lit. h) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7, 56, 58, art. 342 alin. (1), art. 346 și art. 352 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Dispozițiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. -

(1) Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă procedura de evaluare anterioară intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv procedura de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA.

(3) Prin procedură de evaluare nefinalizată se înțelege situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de aprobare/respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv de anulare/menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unității fiscale.

(4) Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse prevederilor anexelor nr. 2 și 3. În cazul acestor persoane impozabile criteriile pentru evaluarea riscului fiscal sunt cele prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 8. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2017.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017.

Art. 12. -

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 2 octombrie 2017.

Nr. 2.856.

ANEXA Nr. 1

Dispoziții generale

1. Organ fiscal central este Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

2. Organ fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

3. Direcția regională antifraudă fiscală competentă este direcția regională antifraudă fiscală care are sediul în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.

4. Evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și în cazul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se efectuează de către compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal, din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informații fiscale de la nivel județean/regional, denumit în continuare compartiment de evaluare.

5. Înregistrarea, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat se efectuează de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. În sensul procedurilor, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:

a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

b) șeful administrației județene a finanțelor publice;

c) șeful administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;

d) șeful serviciului fiscal municipal;

e) șeful serviciului fiscal orășenesc;

f) șeful biroului fiscal comunal;

g) șeful administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii.

7. În sensul procedurilor, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

b) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz;

c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;

d) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației pentru contribuabili mijlocii.

8. În sensul procedurilor, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 2

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1.

(1) Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse evaluării riscului fiscal potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

(2) Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei pentru a stabili dacă au încetat situațiile care au condus la anularea codului de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

(3) Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

2.

(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică dacă administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.

4.

(1) Situația prevăzută la pct. 3 se referă la:

a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.

(2) În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, definiți la alin. (1), nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.

5.

(1) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexată declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2), compartimentul de specialitate notifică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentației.

(2) În situația în care persoana impozabilă nu transmite declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2) în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de 3 zile lucrătoare, o înștiințare cu privire la imposibilitatea soluționării cererii.

(3) Compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal care au anexată, după caz, declarația prevăzută la pct. 4 alin. (2), în vederea evaluării riscului fiscal, respectiv analizării încetării situației care a condus la anularea codului de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

(4) Pentru soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică și dacă persoana impozabilă nu se regăsește în altă situație de anulare dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) -e) din Codul fiscal.

(5) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă de compartimentul de specialitate dacă:

a) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4 alin. (1), sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4 alin. (1), care nu sunt înregistrați fiscal în România, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;

c) persoana impozabilă care solicită înregistrarea conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) - e) din Codul fiscal.

(6) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

6.

(1) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, precum și al persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal după data intrării în vigoare a prezentului ordin, compartimentul de evaluare procedează la analiza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute la anexa nr. 5 la ordin, în vederea determinării nivelului riscului fiscal.

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la analiza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute la anexa nr. 6 la ordin, în vederea stabilirii încetării situației care a condus la anularea codului de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat.

(3) Fiecărui criteriu prevăzut la anexele nr. 5 și 6 la ordin îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.

(4) Persoana impozabilă prevăzută la alin. (1) și (2) prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.

7.

(1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c), precum și solicitările de înregistrare depuse potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, care nu se află în situațiile de la pct. 5 alin. (5), sunt supuse analizei prevăzute la pct. 6.

(2) Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare și are ca scop:

a) evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România;

b) stabilirea încetării situațiilor care au condus la anularea codului de TVA, respectiv dacă persoana impozabilă nu mai prezintă risc fiscal ridicat

(3) După efectuarea analizei prevăzute la alin. (1), dacă:

a) persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se află în situația prevăzută la pct. 6 alin. (4), înainte de transmiterea către compartimentul de specialitate a referatului cu propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare asigură persoanei impozabile posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la decizia ce va fi adoptată conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală;

b) persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Codul fiscal nu se află în situația prevăzută la pct. 6 alin. (4), compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

8.

(1) În situația prevăzută la pct. 7 alin. (3) lit. a), compartimentul de evaluare transmite persoanei impozabile o notificare prin care invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile. Notificarea cuprinde data, ora și locul la care reprezentantul legal al persoanei impozabile este obligat să se prezinte, precum și motivele care au condus la soluția care urmează să fie adoptată. În cadrul audierii reprezentantul legal al persoanei impozabile are dreptul să își exprime, în scris, punctul de vedere și să prezinte documente cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei sau să notifice despre renunțarea la acest drept.

(2) La stabilirea termenelor înscrise în notificarea prevăzută la alin. (1) se vor avea în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

(3) Persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramată audierea. Persoana impozabilă va fi informată și în cazul în care nu se admite cererea de amânare.

(4) Termenul de soluționare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungește cu perioada cuprinsă între data comunicării notificării și data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...