Parlamentul României

Hotărârea nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:

a) verificarea modului în care au fost transpuse în legislația secundară obligațiile ce decurg din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

b) analiza modului în care au fost respectate atribuțiile și obligațiile care decurg din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, precum și analiza modului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din punctul de vedere al structurii organizatorice, al promovării personalului, al desfășurării activității de control privind modul în care operatorii și-au îndeplinit obligațiile legale;

c) verificarea modului în care a fost asigurat un mediu concurențial eficient, transparent și nediscriminatoriu în funcționarea piețelor de energie electrică, gaze naturale, energie regenerabilă și certificate verzi;

d) verificarea modului în care a fost asigurată protecția consumatorului final și sprijinirea clienților vulnerabili;

e) analiza modului în care lucrările de mentenanță, întreținere, exploatare și investiții au fost realizate de către operatori și modul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a urmărit realizarea acestora, respectiv analiza modului în care au fost asigurate condițiile adecvate pentru funcționarea eficientă și sigură a rețelelor de energie electrică și gaze, funcționarea în condiții de siguranță și securitate a Sistemului Electroenergetic Național și dezvoltarea rețelelor pe termen lung;

f) verificarea modului în care a acționat Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru dezvoltarea unui sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator și cum și-a respectat rolul de neutralitate și arbitru între operatorii din sectorul energetic, respectiv producători, transportatori, distribuitori și furnizori, pe de o parte, și consumatorul final, în special consumatorul casnic;

g) analiza legislației secundare și modul în care aceasta a influențat modificarea prețului energiei la consumatorul final.

Art. 2. -

(1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 15 membri, deputați și senatori, desemnați de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit configurației politice a Parlamentului României.

(2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Deputații și senatorii desemnați ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă își păstrează și calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, respectiv ale Senatului.

Art. 3. -

În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

Art. 4. -

Convocarea ședințelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte, de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.

Art. 5. -

(1) Pentru ca ședințele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.

Art. 6. -

Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 7. -

Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.

Art. 8. -

(1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.

(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.

(4) Refuzul persoanelor invitate la comisia parlamentară de anchetă de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute utile activității comisiei poate fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

(5) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.

(6) Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(7) Președintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe.

Art. 9. -

(1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialiști, fără drept de vot, desemnați de către grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat și aprobați de biroul Comisiei parlamentare de anchetă.

(2) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se stenografiază.

Art. 10. -

(1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de 60 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de comisie.

(2) După primirea raportului, Birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl vor înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Art. 11. -

În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea Birourilor permanente reunite.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 27 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 27 septembrie 2017.

Nr. 68.

ANEXĂ

Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

I. Componența comisiei

1. Domnul Marin N. Gheorghe, senator, Grupul parlamentar al PSD;

2. Domnul Oprea Ștefan Radu, senator, Grupul parlamentar al PSD;

3. Domnul Smarandache Miron-Alexandru, senator, Grupul parlamentar al PSD;

4. Domnul Bota Marius Sorin-Ovidiu, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

5. Domnul Chiriță Dumitru, deputat, Grupul parlamentar al PSD; Modificări (2)

6. Domnul Iancu Iulian, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

7. Domnul Nistor Laurențiu, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

8. Domnul Bode Lucian Nicolae, deputat, Grupul parlamentar al PNL;

9. Domnul Popescu Virgil-Daniel, deputat, Grupul parlamentar al PNL;

10. Domnul Zamfir Daniel, senator, Grupul parlamentar al PNL;

11. Doamna Prună Cristina-Mădălina, senator, Grupul parlamentar al USR;

12. Domnul Tanczos Barna, senator, Grupul parlamentar al UDMR;

13. Domnul Cupă Ion, deputat, Grupul parlamentar ALDE;

14. Domnul Mocanu Adrian, deputat, Grupul parlamentar al PMP;

15. Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

II. Componența biroului comisiei

Președinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD

Vicepreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL

Secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...