Pandectele Săptămânale nr. 6/2017

Modificarea obiectului acțiunii nu poate forma obiect de judecată pentru prima dată în calea de atac a apelului. Nelegala compunere a completului de judecată dat fiind starea de incompatibilitate a judecătorului, care a constatat perimată cererea reclamantului, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale

05 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Sentința civilă nr. 3215 pronunțată la data de 18.10.2016 de Tribunalul Arad în dosarul nr. x/108/2013, a fost respinsă acțiunea civilă formulată și precizată de reclamantul A… împotriva pârâtei Casa Județeană de Pensii B…, având ca obiect contestarea deciziei de pensionare nr. x/09.04.2013 emisă de pârâtă și recalculare pensie, fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că, prin decizia nr. x/9.04.2013, reclamantul a fost înscris la pensia pentru limită de vârstă în baza art. 52 din Legea nr. 263/2010, drepturile fiindu-i stabilite începând cu data de 06.02.2013, pentru o vechime totală în muncă de 36 ani, 2 luni și 21 zile, realizată în perioada 15.09.1967-12.08.2005, din care: condiții normale - 21 ani 5 luni 4 zile, în grupa II - 6 ani 11 luni 11 zile, perioade asimilate - 6 ani 3 luni 20 zile, stagiu aferent perioadelor de incapacitate temporară de muncă - 0 ani 0 luna 16 zile; stagiu aferent grupe/condiții muncă - 1 an 6 luni.

Vârsta standard de pensionare a reclamantului a fost redusă în temeiul Legii nr. 263/2010 de la 64 ani 9 luni, la 63 ani 9 luni, cu l an pentru cei 6 ani prestați în grupa a II-a de muncă conform tabelului nr. 1 al art. 55 din Legea nr. 263/2010. Punctajul mediu anual rezultat din calcul este de 1.42598 puncte care înmulțit cu valoarea punctului de pensie de 762,10 lei conduce spre un cuantum al pensiei de 1087 lei - la data 06.02.2013 (art. 94-101 din lege). Potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data emiterii deciziei, contrar susținerilor reclamantului, Casa Județeană de Pensii B… a luat în calcul datele înregistrate de angajator în carnetul de muncă și din adeverințele întocmite conform dispozițiilor legale în forma și condițiile prevăzute în art. 76 în Anexa - din HCJ nr. 257/20.03.2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public precum și în art. 124 și 125 din același act normativ.

Probele administrate, dar mai ales buletinul de calcul anexat a evidențiat că, pentru stagiul de cotizare realizat de reclamant și cuprins în perioada 15.09.1967 - 31.03.2001 adică înainte de data de 1.04.2001 (data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2001) respectând dispozițiile tranzitorii ale art. 165 din Legea nr. 263/2010, Casa Județeană de Pensii B… a utilizat, la determinarea punctajului anual necesar calculului pensiei, salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, precum și sporurile cu caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare (Legea nr. 3/1977, Legea nr. 49/1992, în prezent abrogate).

Din Buletinul de Calcul a rezultat indubitabil că perioada 02.04.1993-01.06.1997 a fost luată în calcul la determinarea punctajului mediu anual.

În mod similar indemnizația de conducere, a fost luată în calcul așa cum a rezultat din același buletin de calcul coroborat cu înscrisurile din carnetul de muncă poziția 18, în intervalul 01.08.1990-01.01.1991 cuantumul acesteia fiind de 400 lei.

Înscrisurile prin care reclamantul a tins a dovedi anumite sporuri sau bonificații nu au îndeplinit exigențele la care fac referire dispozițiile art. 76 din H.G. nr. 257/20.03.2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice precum și în art. 124 și 125.

În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, până la 1 aprilie 1992 sporul de vechime este dat automat de programul informatic conform procentelor din lege iar după aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la calcul de către Casa Județeană de Pensii B…a fost cel înscris în carnetul de muncă certificat de angajator, singurul răspunzător pentru înregistrările făcute.

A rezultat astfel următorul spor de vechime utilizat: pentru perioada 01.03.1978-01.03.1983 - 3%, pentru perioada 01.03.1983-01.09.1983-5%, pentru perioada 01.09.1983-01.03.1l88-9%, pentru perioada 01.03.1988-01.04.1992-12%.

Ulterior acestei perioade, din citirea carnetului de muncă, ori alte acte, nu au rezultat dovezi, sub forma cerută de lege, înscriere în carnetul de muncă sau adeverințe prin care să se certifice acest spor așa cum se cere în mod expres prin art. 165 alin. (4) din Legea nr. 263/2010.

Cât privește adeverința nr. x/21.04.1998, s-a notat că aceasta nu a fost emisă de angajator și nu a avut forma cerută de lege pentru o astfel de adeverință. Decretul-Lege nr. 92/1976, și dispozițiile art. 127 din Normele la Legea nr. 263/2010, stipulează că aceste adeverințe vor conține obligatoriu datele de identificare ale persoanei, aspect omis la data completării acesteia și fără de care adeverința nu are valoare probantă.

Tot astfel, adeverința nr. x/01.08.1975 referitoare la perioada 01.10.1974 - 11.07.1975, ce s-a evidențiat a fi mai degrabă o recomandare, nu este întocmită conform dispozițiilor legale, neconfirmând datele de identificare ale reclamantului și nici salariul tarifar, contrar susținerilor reclamantului care solicită luarea în calcul pentru această perioadă a unei retribuții de 2060 lei, acesta suma nefiind înserată sub nicio formă în înscrisul arătat.

De altfel, această perioadă a fost inclusă în calcul ca stagiu asimilat 01.10.1970-31.07.1975 (conform buletinului de calcul) pentru studiile superioare efectuate la zi, certificate prin adeverința x/19.09.2012 emisă de C…, prin care se certifică faptul că domnul A… „a fost înmatriculat în data de 01.10.1970 și a absolvit la data de 15.09.1975, obținând diploma de zootehnist”. Potrivit art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010, asigurații beneficiază de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singure perioade de studii superioare, cursuri de zi, la alegere și dacă nu au realizat stagii de cotizare în condițiile prezentei legi care să se suprapună cu această perioadă.

Reclamantului, perioada 01.10.1970-01.10.1975, i-a fost luată în calcul ca stagiu asimilat, neexistând la dosar înscrisuri care să certifice altă situație de fapt, în condițiile art. 49 lit. b) din Legea nr. 263/2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...