Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4795/2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 25 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din acest ordin.

Art. 2. -

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016 care se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019.

Art. 3. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din acest ordin.

Art. 4. -

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, care se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2018-2019.

Art. 5. -

(1) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

(2) Pentru continuarea studiilor de către absolvenții prevăzuți la alin. (1) se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

(3) Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2018-2019, în alt județ, decât cele menționate în metodologiile prevăzute la art. 2 și 4.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), prin procedură se stabilește și modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere, de introducere a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.

(5) Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2018-2019, decât cele menționate în metodologiile prevăzute la art. 2 și 4, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

(6) Comisia Națională de Admitere poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, decât cele menționate la art. 5 alin. (2) și (3), în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2018-2019.

Art. 6. -

Direcția tehnologia informației și comunicației, Direcția minorități, Direcția generală management preuniversitar, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop

București, 31 august 2017.

Nr. 4.795.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019

Data-limită/Perioada Activitatea
Pregătirea admiterii
13 februarie 2018 Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat stabilesc, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecție a candidaților.
13 februarie 2018 Transmiterea, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, spre aprobare, la Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București (ISJ/ISMB) a propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional de stat, avizată de Consiliul de administrație al unității de învățământ
16 februarie 2018 Transmiterea, de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, a aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat
20 februarie 2018 Elaborarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a procedurii de preselecție și a procedurii de admitere. Procedura de preselecție și procedura de admitere, aprobate de Consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă pentru învățământul profesional, sunt transmise de aceasta, spre avizare, la ISJ/ISMB.
27 februarie 2018 ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat avizul pentru procedura de preselecție și procedura de admitere.
Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, a procedurii de preselecție (după caz) și a procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul profesional de stat, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2018-2019. Se va menționa în mod expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima și a II-a etapă de admitere, conform prezentului calendar.
1 martie 2018 Transmiterea, de către Comisia Națională de Admitere, a modelului fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
2 mai 2018 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea informațiilor despre admitere, în broșura care cuprinde informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, într-o secțiune distinctă
7 mai 2018 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2018-2019
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
14 mai 2018 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre admitere, ale fiecărui județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat
19 februarie-2 martie 2018 Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- modul de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului profesional de stat.
26 februarie-30 martie 2018 La nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional în anul școlar 2018-2019 se desfășoară acțiunea "Săptămâna meseriilor", în cadrul căreia se vor organiza următoarele acțiuni:
- promovarea învățământului profesional și tehnic, în general, și a modului de organizare și funcționare a învățământului profesional, în special, informare privind condițiile în care elevii pot avea acces la învățământul profesional și beneficiile acestei forme de pregătire;
- consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învățământul profesional de stat;
- oferta de școlarizare pentru învățământul profesional, condiții de admitere.
5 martie-18 mai 2018 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2017-2018, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat.
10-31 mai 2018 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat
7-18 mai 2018 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
8 iunie 2018 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
11 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
10-11 mai 2018 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
N O T Ă:
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere cu modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal ("Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă").
14-15 mai 2018 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
N O T Ă:
Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
16-18 mai 2018 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
N O T Ă:
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București.
22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
29-31 mai 2018 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
6 iunie 2018 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
7 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
11 mai 2018 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
N O T Ă:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție.
15 iunie 2018 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
N O T Ă:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București.
5-6 iulie 2018 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi care candidează pe locurile speciale pentru romi se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
5-6 iulie 2018 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată
N O T Ă:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
15, 18, 19 iunie 2018 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a.
Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
15, 18, 19 iunie 2018 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și procedura de selecție (art. 8 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016).
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
19 iunie 2018 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție și procedura de preselecție.
20-21 iunie 2018 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
21 iunie 2018 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere.
21-22 iunie 2018 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție
N O T Ă:
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
21-22 iunie 2018 Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
22 iunie 2018 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională
25-29 iunie 2018 Desfășurarea probei suplimentare de admitere
N O T Ă:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
29 iunie 2018 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere
2 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba
2 iulie 2018 Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Transmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
3 iulie 2018 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat, a candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
3-4 iulie 2018 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
3-4 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
4 iulie 2018 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
5 iulie 2018 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecție, decât cu acordul unităților de învățământ respective.
5 iulie 2018 Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale
Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
6 iulie 2018 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat
6 iulie 2018 Comunicarea către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
31 august-3 septembrie 2018 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
3 septembrie 2018 Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz
Unitățile de învățământ care organizează preselecție vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională
4 septembrie 2018 Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia Comunicarea rezultatelor preselecției de către unitatea de învățământ care a organizat preselecție
5 septembrie 2018 Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat preselecție
N O T Ă:
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.
5 septembrie 2018 Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care nu organizează preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat
Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional și a calificărilor la care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite
6 septembrie 2018 Desfășurarea probei suplimentare de admitere
Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
N O T Ă:
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
7 septembrie 2018 Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
N O T Ă:
La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut proba de preselecție. Pot fi repartizați la unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție absolvenți care nu au susținut această probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici și a unităților de învățământ, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați
7 septembrie 2018 Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

ANEXA Nr. 2

CALENDARUL
admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2018-2019

Data-limită/Perioada Activitatea
Pregătirea admiterii
13 februarie 2018 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, spre aprobare, la inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB), a propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual, avizată de Consiliul de administrație al unității de învățământ
16 februarie 2018 Transmiterea de către ISJ/ISMB către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
20 februarie 2018 Elaborarea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, împreună cu operatorii economici/instituțiile publice partenere, a procedurii de admitere Procedura de admitere, aprobată de Consiliul de administrație al unității de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul dual, este transmisă de aceasta, spre avizare, la ISJ/ISMB.
27 februarie 2018 ISJ/ISMB transmite unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual avizul pentru procedura de admitere.
Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a procedurii de admitere, a numărului de locuri propuse pe domenii de pregătire și calificări profesionale pentru învățământul dual, a perioadelor de înscriere pentru anul școlar 2018-2019 și a calendarului probelor de admitere. Se vor afișa informații privind probele de admitere și se va menționa în mod expres faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau, după caz, independent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventualele probe de admitere organizate în prima și a doua etapă de admitere, conform prezentului calendar. De asemenea se va menționa în mod expres dacă se organizează probe de admitere eliminatorii.
1 martie 2018 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de opțiuni pentru învățământul dual - anexă la fișa de înscriere în învățământul profesional
2 mai 2018 Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul dual aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dual
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea informațiilor despre admitere în broșura care cuprinde informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, într-o secțiune distinctă
7 mai 2018 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
14 mai 2018 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor care cuprind informații despre admitere ale fiecărui județ/municipiului București, în versiune electronică și tipărită
Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
19 februarie - 2 martie 2018 Informarea de către ISJ/ISMB a unităților de învățământ gimnazial din județele care au plan de școlarizare pentru învățământul dual despre posibilitatea continuării studiilor de către absolvenții claselor a VIII-a în învățământul dual, dar și în învățământul profesional de stat. Se vor prezenta următoarele:
- aspecte specifice privind organizarea și funcționarea învățământului dual;
- calendarul și modul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual;
- posibilitatea continuării studiilor după finalizarea învățământului dual, dar și după finalizarea învățământului profesional de stat.
26 februarie - 30 martie 2018 Unitățile de învățământ care își propun să școlarizeze în învățământul dual în anul școlar 2018-2019 organizează, în colaborare cu operatorii economici parteneri de practică, acțiuni privind:
- promovarea învățământului profesional și tehnic în general și a modului de organizare și funcționare a învățământului dual, în special, informare privind condițiile de acces la învățământul dual și beneficiile acestei forme de pregătire profesională;
- popularizarea ofertei educaționale pentru învățământul dual, oportunitățile de pregătire prin învățământul dual, perspectivele de angajare, condițiile de admitere.
5 martie-18 mai 2018 Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2017-2018, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuare a pregătirii prin învățământul dual, dar și prin învățământul profesional de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul dual, dar și în învățământul profesional de stat.
10-31 mai 2018 Ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial cu părinții și elevii de clasa a VIII-a, pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare la învățământul dual, dar și la învățământul profesional de stat. În județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual.
7-18 mai 2018 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual și pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.
8 iunie 2018 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
11 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne
- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
10-11 mai 2018 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
N O T Ă:
Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca cel aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal ("Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă").
14-15 mai 2018 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
N O T Ă:
Înscrierea se va realiza la unitățile de învățământ stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
16-18 mai 2018 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
N O T Ă:
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană/a municipiului București
22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
29-31 mai 2018 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
6 iunie 2018 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
7 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
11 mai 2018 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
N O T Ă:
Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile
15 iunie 2018 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
NOT Ă:
Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
5-6 iulie 2018 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată
N O T Ă:
Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică.
Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017.
Pot fi admiși candidați romi la clasele de învățământ dual, la care, conform procedurii de admitere, NU se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile
5-6 iulie 2018 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, utilizând aplicația informatică centralizată.
N O T Ă:
Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul dual special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare si desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat
Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
Etapa I de admitere în învățământul dual
15, 18, 19 iunie 2018 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dual, fără anexa "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual".
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
15, 18, 19 iunie 2018 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
19 iunie 2018 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual
Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
20-21 iunie 2018 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii
20-21 iunie 2018 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatorii
În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ profesional.
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate
21-22 iunie 2018 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii Ridicarea, de către candidații respinși la probele eliminatorii, a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probele
N O T Ă:
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.
Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.
21-22 iunie 2018 Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat
N O T Ă:
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
22 iunie 2018 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dual. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pe fiecare calificare profesională
25-29 iunie 2018 Desfășurarea probelor de admitere
NOT Ă:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
29 iunie 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe
Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
2 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizat
2 iulie 2018 Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Transmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu probe de admitere
3 iulie 2018 Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de stat. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
3-4 iulie 2018 Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional, de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
3-4 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși
4 iulie 2018 Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
5 iulie 2018 Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere, decât cu acordul unităților de învățământ respective
5 iulie 2018 Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale
Transmiterea de către Comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual.
6 iulie 2018 Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual.
6 iulie 2018 Comunicarea către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual.
Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
31 august-3 septembrie 2018 Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa: "Fișa de opțiuni pentru învățământul dual", care se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual), pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual, și care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a.
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual
N O T Ă:
Se va elibera o singură fișă de înscriere.
3 septembrie 2018 Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual. În situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul dual, pe fiecare calificare profesională
4-6 septembrie 2018 Derularea probelor de admitere, conform graficului afișat
N O T Ă:
Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile.
Rezultatele la eventualele probe eliminatorii organizate în cadrul admiterii în învățământul dual vor fi comunicate candidaților în aceeași zi, după susținerea probelor.
Rezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se comunică la sfârșitul fiecărei zile împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care are ofertă pentru învățământ profesional, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional.
Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul dual de stat în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau învățământ dual.
Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
6 septembrie 2018 Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, la sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe
Depunerea contestațiilor la probele de admitere. Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.
6 septembrie 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat admiterea
Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional care organizează învățământ dual a candidaților admiși și a celor respinși, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în învățământul dual
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Transmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu probe de admitere
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB și transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
Afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a situației cu locurile libere în învățământul dual și în învățământul profesional
7 septembrie 2018 Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
N O T Ă:
La unitățile de învățământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea absolvenților care nu au susținut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a unităților de învățământ respective și a operatorilor economici parteneri, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați
7 septembrie 2018 Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...