Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4794/2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 septembrie 2017 până la 12 septembrie 2018, fiind înlocuit prin Ordin 4829/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

(3) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

(5) Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidații care au participat și au rămas nerepartizați în urma repartizării computerizate pot fi repartizați, de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.

(6) La înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.

(7) Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, decât cea menționată în metodologia prevăzută la art. 2 alin. (1). În această situație, prin procedură se stabilește și modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere, de introducere a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.

(8) Comisia Națională de Admitere poate stabili, prin procedură, și altă modalitate de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, decât cea menționată în metodologia prevăzută la art. 2 alin. (1), în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

(9) Comisia Națională de Admitere poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri decât cele menționate la alin. (7) și (8), în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019.

Art. 3. -

(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, există candidați admiși care solicită, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

(3) Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați, pe parcursul anului școlar 2017-2018, de birourile/oficiile informare-recrutare județene/de sector al municipiului București și participă la activitatea de selecție organizată în centrele zonale de selecție și orientare ale Ministerului Apărării Naționale. Structura, durata, conținutul și baremul de evaluare și notare pentru proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale. Candidații sunt clasificați în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere și sunt repartizați, la nivel național, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar.

Art. 4. -

(1) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2018-2019 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.

(2) Candidații care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi.

(4) Se recunosc și se echivalează rezultatele obținute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă.

(5) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.

(7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

(8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, menționate la alin. (7), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni.

Art. 5. -

Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția minorități, Direcția generală management preuniversitar, Direcția tehnologia informației și comunicației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop

București, 31 august 2017.

Nr. 4.794.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea admiterii
2 februarie 2018 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
1 martie 2018 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
2 mai 2018 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere
7 mai 2018 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
14 mai 2018 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
10-31 mai 2018 Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
8 iunie 2018 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
11 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
25 iunie 2018 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice
26 iunie 2018 Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
Probele de aptitudini
10-11 mai 2018 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
14-15 mai 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini
16-18 mai 2018 Desfășurarea probelor de aptitudini
22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
11 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
26 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
27 iunie 2018 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
28 iunie 2018 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
10-11 mai 2018 Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
14-15 mai 2018 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
16-18 mai 2018 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
29-31 mai 2018 Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
6 iunie 2018 Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
7 iunie 2018 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
11 mai 2018 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
15 iunie 2018 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
5-6 iulie 2018 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată
5-6 iulie 2018 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special utilizând aplicația informatică centralizată
Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019
29 iunie-3 iulie 2018 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
29 iunie-3 iulie 2018 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
30 iunie-4 iulie 2018 Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
4 iulie 2018 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
5 iulie 2017 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
6 iulie 2018 Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională
6 iulie 2018 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
9 iulie 2018 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019
9 iulie 2018 Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
10-13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
13 iulie 2018 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
16-18 iulie 2018 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate
A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019
18 iulie 2018 Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
3 septembrie 2018 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
4-5 septembrie 2018 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
3-6 septembrie 2018 Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare
7 septembrie 2018 Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată
7 septembrie 2018 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
7 mai 2018 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019
2 iulie 2018 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019
10-13 iulie 2018 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019
16-18 iulie 2018 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

ANEXA Nr. 2

CALCULUL
mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...