Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2017;

- evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2017;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;

- adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;

- necesitatea alocării fondurilor pentru Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România";

- necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului pentru: implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018 a Programului pentru școli al României, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, funcționarea sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;

- riscul neasigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2017;

- riscul blocării Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România";

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și nr. 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1.328,8 milioane lei, la cheltuieli se diminuează cu suma de 350,0 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 978,8 milioane lei.

Art. 3. -

Se autorizează Camera Deputaților, în anexa nr. 3/03/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparații capitale aferente activelor fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 19.432 mii lei.

Art. 4. -

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să diminueze creditele de angajament cu suma de 7.770 mii lei.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile cu suma de 4.500 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.02 "Taxe consulare".

Art. 6. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.567 mii lei, la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 7. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu (POS Mediu) și pentru Programul operațional de asistență tehnică (PO AT), să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, în anexele nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" și nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" cu încadrarea în valoarea totală a programului și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) aprobate de ordonatorul principal de credite se comunică la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze creditele de angajament la componenta 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 360 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze cu suma de 360 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat, la articolul 58.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020", alineatul 58.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020".

Art. 9. -

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanțarea programelor/proiectelor finanțate din titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

Art. 10. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile cu suma de 10 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii".

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 10659 "Creșterea capacitații administrative a ANAP și a instituțiilor publice, în vederea implementării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice" cu suma de 2.415 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională" și cu suma de 12.571 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă";

b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 10656 "Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate" cu suma de 24 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională";

c) să introducă proiectul "Creșterea performanței activității vamale pentru facilitarea comerțului legitim" la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)", cu credite de angajament în sumă de 14.393 mii lei, din care: suma de 1.825 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională", suma de 9.568 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și suma de 3.000 mii lei la alineatul 58.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

d) să introducă proiectul "Facilitarea formalităților vamale în contextul Codului Vamal al Uniunii Europene", la titlul 58 "Proiecte cu finanțare fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)", cu credite de angajament în sumă de 10.584 mii lei, din care: suma de 1.695 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională" și suma de 8.889 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă".

Art. 12. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 astfel:

a) la fișa cod obiectiv 789 "Modernizarea și securizarea punctelor de trecere a frontierei" cu suma de 198 mii lei;

b) la fișa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările" cu suma de 44.575 mii lei;

c) la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege" cu suma de 6.957 mii lei.

Art. 13. -

Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 109 mii lei;

b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri din învățământ" cu suma de 137 mii lei.

Art. 14. -

(1) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze veniturile cu suma de 2.007 mii lei, din care la capitolul 42.08 "Subvenții de la bugetul de stat", subcapitolul 42.08.61 "Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian" cu suma de 301 mii lei și capitolul 45.08 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul 45.08.18 "Mecanismul financiar norvegian" cu suma de 1.706 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", la fișa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 3.429 mii lei.

Art. 15. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile cu suma de 996 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri";

b) să majoreze veniturile cu suma de 3.318 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", din care: la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 2.718 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 600 mii lei;

c) să majoreze veniturile cu suma de 20 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri";

d) să majoreze veniturile cu suma de 34.699 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice".

Art. 16. -

(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate" să introducă obiectivul nou de investiții "Cimitirul militarilor români din Apșeronsk, ținutul Krasnodar, Federația Rusă" cu credite de angajament în sumă de 316 mii lei și credite bugetare în sumă de 14 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate" să introducă obiectivul nou de investiții "Însemne comemorative de război pentru înhumarea militarilor români morți în prizonierat pe teritoriul Federației Ruse" cu credite de angajament în sumă de 250 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale" să introducă obiectivul nou de investiții "Extinderea pavilion B1 și realizarea rețelelor de utilități aferente în cazarma 383 Galați" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 300 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.898 mii lei.

Art. 17. -

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.

Art. 18. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate de la bugetul de stat)", să introducă următoarele modificări:

a) să diminueze cheltuielile cu suma de 400 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv";

b) să diminueze cheltuielile cu suma de 300 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.26 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului".

Art. 19. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă următoarele modificări:

a) să majoreze veniturile, cu suma de 6.907 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii";

b) să diminueze veniturile, cu suma de 10.656 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare".

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să introducă următoarele modificări:

a) la fișa cod 2 "Dotări independente", la capitolul 66.10 "Sănătate", la titlul 71 "Active nefinanciare", la alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 775 mii lei;

b) la fișa cod 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 18 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările";

c) la fișa cod 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările", la capitolul 80.10 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6.169 mii lei și creditele bugetare cu suma de 99 mii lei;

d) la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 80.10 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparații capitale aferente activelor fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 39.470 mii lei și să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.755 mii lei;

e) la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 65.10 "Învățământ", la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament anul 2017 cu suma de 5.521 mii lei și creditele bugetare cu suma de 200 mii lei.

Art. 20. -

Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivele de investiții noi - "Centrul local de tip modular A.P.I.A. MURGENI - județul Vaslui", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.046 mii lei și "Centrul local de tip modular A.P.I.A. GURA HUMORULUI - județul Suceava", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.032 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 21. -

(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.

Art. 22. -

(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Lucrări de punere în siguranță pod pe DN72, km 20+422, peste râul Dâmbovița, la Viișoara" cu credite de angajament în sumă de 21.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Pod pe DN 64, km 35+900 peste râul Negrișoara" cu credite de angajament în sumă de 2.876 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Pod pe DN 64, km 103+887 peste râul Govora" cu credite de angajament în sumă de 4.037 mii lei.

Art. 23. -

Se autorizează Ministerul Educației Naționale să încheie, în limita sumei de 1.717 mii lei, angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 57 "Asistența socială", pentru organizarea Olimpiadei Internaționale de Matematică, ediția 2018, din municipiul Cluj-Napoca.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...