Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor 7 luni ale anului 2017;

- evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2017;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;

- adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;

- necesitatea alocării fondurilor pentru Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România";

- necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului pentru: implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018 a Programului pentru școli al României, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, plata indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, funcționarea sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;

- riscul neasigurării fondurilor necesare plății majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2017;

- riscul blocării Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation-România";

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și nr. 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017, pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1.328,8 milioane lei, la cheltuieli se diminuează cu suma de 350,0 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 978,8 milioane lei.

Art. 3. -

Se autorizează Camera Deputaților, în anexa nr. 3/03/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparații capitale aferente activelor fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 19.432 mii lei.

Art. 4. -

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să diminueze creditele de angajament cu suma de 7.770 mii lei.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile cu suma de 4.500 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.02 "Taxe consulare".

Art. 6. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 35.567 mii lei, la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 7. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu (POS Mediu) și pentru Programul operațional de asistență tehnică (PO AT), să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, în anexele nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" și nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" cu încadrarea în valoarea totală a programului și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) aprobate de ordonatorul principal de credite se comunică la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 8. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze creditele de angajament la componenta 0202 "Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale" cu suma de 360 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional asistență tehnică 2014-2020, în anexa nr. 3/15/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare", să majoreze cu suma de 360 mii lei creditele de angajament aferente anului 2017, reprezentând cofinanțare publică de la bugetul de stat, la articolul 58.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020", alineatul 58.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020".

Art. 9. -

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru finanțarea programelor/proiectelor finanțate din titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

Art. 10. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile cu suma de 10 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii".

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 10659 "Creșterea capacitații administrative a ANAP și a instituțiilor publice, în vederea implementării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice" cu suma de 2.415 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională" și cu suma de 12.571 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă";

b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 10656 "Dezvoltarea capacității de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate" cu suma de 24 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională";

c) să introducă proiectul "Creșterea performanței activității vamale pentru facilitarea comerțului legitim" la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)", cu credite de angajament în sumă de 14.393 mii lei, din care: suma de 1.825 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională", suma de 9.568 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și suma de 3.000 mii lei la alineatul 58.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

d) să introducă proiectul "Facilitarea formalităților vamale în contextul Codului Vamal al Uniunii Europene", la titlul 58 "Proiecte cu finanțare fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)", cu credite de angajament în sumă de 10.584 mii lei, din care: suma de 1.695 mii lei la alineatul 58.02.01 "Finanțare națională" și suma de 8.889 mii lei la alineatul 58.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă".

Art. 12. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 astfel:

a) la fișa cod obiectiv 789 "Modernizarea și securizarea punctelor de trecere a frontierei" cu suma de 198 mii lei;

b) la fișa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările" cu suma de 44.575 mii lei;

c) la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege" cu suma de 6.957 mii lei.

Art. 13. -

Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 109 mii lei;

b) să majoreze veniturile la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri din învățământ" cu suma de 137 mii lei.

Art. 14. -

(1) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze veniturile cu suma de 2.007 mii lei, din care la capitolul 42.08 "Subvenții de la bugetul de stat", subcapitolul 42.08.61 "Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian" cu suma de 301 mii lei și capitolul 45.08 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", subcapitolul 45.08.18 "Mecanismul financiar norvegian" cu suma de 1.706 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", la fișa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 3.429 mii lei.

Art. 15. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" următoarele modificări:

a) să diminueze veniturile cu suma de 996 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri";

b) să majoreze veniturile cu suma de 3.318 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", din care: la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 2.718 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 600 mii lei;

c) să majoreze veniturile cu suma de 20 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri";

d) să majoreze veniturile cu suma de 34.699 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice".

Art. 16. -

(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate" să introducă obiectivul nou de investiții "Cimitirul militarilor români din Apșeronsk, ținutul Krasnodar, Federația Rusă" cu credite de angajament în sumă de 316 mii lei și credite bugetare în sumă de 14 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate" să introducă obiectivul nou de investiții "Însemne comemorative de război pentru înhumarea militarilor români morți în prizonierat pe teritoriul Federației Ruse" cu credite de angajament în sumă de 250 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale" să introducă obiectivul nou de investiții "Extinderea pavilion B1 și realizarea rețelelor de utilități aferente în cazarma 383 Galați" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 300 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.898 mii lei.

Art. 17. -

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.

Art. 18. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate de la bugetul de stat)", să introducă următoarele modificări:

a) să diminueze cheltuielile cu suma de 400 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv";

b) să diminueze cheltuielile cu suma de 300 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.26 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului".

Art. 19. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă următoarele modificări:

a) să majoreze veniturile, cu suma de 6.907 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii";

b) să diminueze veniturile, cu suma de 10.656 mii lei la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare".

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să introducă următoarele modificări:

a) la fișa cod 2 "Dotări independente", la capitolul 66.10 "Sănătate", la titlul 71 "Active nefinanciare", la alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 775 mii lei;

b) la fișa cod 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 18 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările";

c) la fișa cod 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările", la capitolul 80.10 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6.169 mii lei și creditele bugetare cu suma de 99 mii lei;

d) la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 80.10 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparații capitale aferente activelor fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 39.470 mii lei și să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.755 mii lei;

e) la fișa cod 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 65.10 "Învățământ", la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să suplimenteze creditele de angajament anul 2017 cu suma de 5.521 mii lei și creditele bugetare cu suma de 200 mii lei.

Art. 20. -

Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivele de investiții noi - "Centrul local de tip modular A.P.I.A. MURGENI - județul Vaslui", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.046 mii lei și "Centrul local de tip modular A.P.I.A. GURA HUMORULUI - județul Suceava", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.032 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 21. -

(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.

Art. 22. -

(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Lucrări de punere în siguranță pod pe DN72, km 20+422, peste râul Dâmbovița, la Viișoara" cu credite de angajament în sumă de 21.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Pod pe DN 64, km 35+900 peste râul Negrișoara" cu credite de angajament în sumă de 2.876 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 84.01 "Transporturi", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", la alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiții "Pod pe DN 64, km 103+887 peste râul Govora" cu credite de angajament în sumă de 4.037 mii lei.

Art. 23. -

Se autorizează Ministerul Educației Naționale să încheie, în limita sumei de 1.717 mii lei, angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 57 "Asistența socială", pentru organizarea Olimpiadei Internaționale de Matematică, ediția 2018, din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 24. -

(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:

a) să suplimenteze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" cu suma de 327 mii lei;

b) să diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 97.725 mii lei;

c) să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri" cu suma de 20.000 mii lei;

d) să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile" cu suma de 5.435 mii lei;

e) să diminueze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri" cu suma de 6.800 mii lei;

f) să suplimenteze capitolul 42.10 "Subvenții de la bugetul de stat" cu suma de 16.123 mii lei;

g) să diminueze capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" cu suma de 41.600 mii lei;

h) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 78.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 34.10 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise" cu suma de 240 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 35.10 "Amenzi, penalități și confiscări" cu suma de 1.000 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", să introducă la partea de venituri capitolul 40.10 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" cu suma de 25.000 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze sumele prevăzute la alin. (1)-(4), inclusiv prin redistribuiri între subcapitole sau introducerea de subcapitole noi.

(6) Din sumele aprobate Ministerului Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la partea de cheltuieli se plătesc cu prioritate diferențele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învățământul universitar de stat stabilite potrivit Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011.

(7) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2017-2020", la partea de cheltuieli, la capitolul 53.10 "Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare", să efectueze următoarele modificări:

a) să diminueze titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 3.722 mii lei;

b) să introducă titlul 55 "Alte transferuri" în sumă de 22 mii lei;

c) să introducă titlul 59 "Alte cheltuieli" în sumă de 3.700 mii lei.

Art. 25. -

Se autorizează Ministerul Educației Naționale să aprobe ca Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării să încheie, în limita sumei de 30.000 mii lei, angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate acestei instituții, pentru contractarea de proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul Ministerului Cercetării și Inovării.

Art. 26. -

Se autorizează Ministerul Sănătății să încheie în limita sumei de 25.333 mii lei angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate prin buget, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.08 "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" pentru încheierea de contracte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătății pentru contractarea și implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unitățile de transfuzie - din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane, cu modificările ulterioare.

Art. 27. -

Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să introducă în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la venituri, suma de 1 mii lei, la capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile", subcapitolul 37.10.01 "Donații și sponsorizări".

Art. 28. -

Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să modifice anexa nr. 3/27/27 "Fișa programului" cod 128 "Restaurarea monumentelor istorice", după cum urmează:

a) să diminueze creditele bugetare cu suma de 10.200 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", sumă ce se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat;

b) să majoreze creditele de angajament cu suma de 15.800 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

Art. 29. -

Se autorizează Ministerul Public, în anexa nr. 3/29/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 la fișa cod obiectiv 1 "a. Achiziții de imobile" cu suma de 50.000 mii lei.

Art. 30. -

Se autorizează Serviciul Român de Informații să efectueze, în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", următoarele modificări:

a) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări și alte activități", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă" cu suma de 161 mii lei;

b) să majoreze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități", cu suma de 161 mii lei.

Art. 31. -

Se autorizează Serviciul Român de Informații în anexa nr. 3/31/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", să diminueze creditele de angajament neutilizate în sumă de 23.076 mii lei.

Art. 32. -

Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/28 "Programul de investiții publice", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.232 mii lei.

Art. 33. -

Se autorizează Serviciul de Informații Externe, în anexa nr. 3/32/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate din bugetul de stat)", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", să introducă subcapitolul 08 "Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare" cu suma de 180 mii lei.

Art. 34. -

Se autorizează Serviciul de Informații Externe în anexa nr. 3/32/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare":

a) la fișa cod obiectiv 471 "Obiective (proiecte) de investiții în continuare" să majoreze creditele de angajament cu suma de 6.000 mii lei;

b) la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", să majoreze creditele de angajament cu suma de 4.000 mii lei.

Art. 35. -

Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază în anexa nr. 3/33/28 "Programul de investiții publice", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 7.000 mii lei.

Art. 36. -

Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții" să introducă în programul de investiții publice obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 754 "Menținerea siguranței în exploatare și alinierea la exigențele actuale, aferente funcționării instituțiilor publice centrale, a imobilului din București, Calea Victoriei nr. 152 - sediul Ministerului Economiei și Comerțului", cu credite de angajament în sumă de 7.000 mii lei.

Art. 37. -

Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să majoreze, în anexa nr. 3/38/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte venituri", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 60 mii lei.

Art. 38. -

Se autorizează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca în cadrul anexei nr. 3/55/27 "Fișa programului", la programul cod 639 "Soluționarea dosarelor de despăgubiri acordate în baza prevederilor Legii nr. 165/2013 și Legii nr. 164/2014", să majoreze creditele de angajament pe anul 2017 cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii".

Art. 39. -

(1) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 "Fișa programului", să introducă programul bugetar cod 1424 "Programul Național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural", cu credite bugetare în sumă de 125 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", și să diminueze creditele bugetare aferente programului bugetar cod 1426 "Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii" cu suma de 125 mii lei la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".

(2) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în anexa nr. 3/60/27 "Fișa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor" cu suma de 30.000 mii lei, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 40 "Subvenții".

Art. 40. -

Sumele cuprinse în anexa nr. 3/61/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)" la bugetul Ministerului Cercetării și Inovării, includ și veniturile și cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.

Art. 41. -

Se autorizează Ministerul Apelor și Pădurilor să majoreze, în anexa nr. 3/62/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 5.248 mii lei.

Art. 42. -

Se autorizează Ministerul Apelor și Pădurilor, în anexa nr. 3/62/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la fișa cod obiectiv 4 "Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările" la capitolul 83.01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei.

Art. 43. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" programul "Evaluarea riscului de țară", capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 03 "Stabilirea riscului de țară", credite de angajament în sumă totală de 5.000 mii lei pentru anul 2017.

Art. 44. -

Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 638.000 mii lei, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului" la programul bugetar cod 721 "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții", capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".

Art. 45. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2017 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 680.112 mii lei, astfel:

a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 255.073 mii lei, potrivit anexei nr. 3;

b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 420.992 mii lei, potrivit anexei nr. 4, astfel:

b1) se majorează cu suma de 320.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special de la nivelul sectoarelor municipiului București și ale Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

b2) se majorează cu suma de 110.882 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare acordate în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b3) se majorează cu suma de 15.786 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării următoarelor cheltuieli descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București: susținerea sistemului de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, implementarea, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

b4) se diminuează cu 7.548 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;

b5) se diminuează cu 18.128 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Legea nr. 92/2017, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;

c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 4.047 mii lei, din care suma de 1.677 mii lei se alocă bugetului propriu al județului Giurgiu pentru punerea în executare a Sentinței civile nr. 210/05.05.2015, pronunțată de Tribunalul Giurgiu, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.566/17.03.2016, pronunțată de Curtea de Apel București, în Dosarul nr. 1.810/122/2009, iar suma de 2.370 mii lei se alocă pentru finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: suma de 1.340 mii lei - municipiului Constanța pentru stațiunile Constanța și Mamaia, suma de 630 mii lei - municipiului Mangalia pentru stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și Mangalia, iar suma de 400 mii lei - orașului Eforie pentru stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, potrivit prevederilor art. 51 alin. (52) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018;

c) finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special și din centrele județene de resurse și asistență educațională.

(3) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:

a) finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învățământul special de la nivelul sectoarelor municipiului București și ale Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: susținerea sistemului de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, implementarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, iar pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu asistență tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(6) Economiile înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016 în unitățile de învățământ special, în centrele de resurse si asistență educațională și în unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal.

(7) Economiile înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor, cu excepția celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.

Art. 46. -

Detalierea influențelor, asupra veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și titluri de cheltuieli pe anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 47. -

Influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 21.05 "Contribuțiile asiguraților", subcapitolul 21.05.03 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați", cuprind și suma de 122 mii lei cu semnul minus care va fi utilizată pentru restituirea diferențelor reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioadele reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013.

CAPITOLUL II Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 48. -

Numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează cu un post, respectiv de la 732 de posturi la 733 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", aferent funcției de consilier eparhial.

Art. 49. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2017, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

(2) Creditele de angajament aferente influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 50. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".

Art. 51. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiții în continuare" și "Obiective/proiecte de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiții cuprinse în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 52. -

Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 și 127 bis din 17 februarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie în limita sumei de 3.091.222 mii lei angajamente legale suplimentare față de creditele bugetare aprobate în buget pentru servicii medicale și medicamente, inclusiv cele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat."

2. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 897.857 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate «CFR» - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013;

c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia."

3. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 55 «Alte transferuri» să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internațional «George Enescu», ediția a XXIII-a, din anul 2017, precum și a cheltuielilor necesare lansării Centenarului Marii Uniri de la 1918 - prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată."

4. La articolul 59 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) cu sumele aferente orelor suplimentare prognozate a se efectua în condițiile creșterii volumului de activitate și cu luarea în considerare a acestora la calculul productivității muncii."

5. Articolul 63 se abrogă.

Art. 53. -

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu se mai rețin sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 54. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -14.065,5 milioane lei.

Art. 55. -

Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) -c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum și ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 5/2017:

a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2017 de 8,2%;

b) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 259.316,1 milioane lei, bugetul de stat este de 130.687,3 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 72.587,5 milioane lei, bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate este de 28.892,5 milioane lei, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 19.620,6 milioane lei și pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.792,5 milioane lei;

c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -24.744,4 milioane lei, al bugetului de stat este de -34.091,9 milioane lei și al bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 2.667,2 milioane lei;

d) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 68.990,2 milioane lei, din bugetul de stat este de 23.837,5 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 32.327,4 milioane lei, din bugetul fondului național pentru asigurări sociale de sănătate de 281,0 milioane lei, din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 11.740,0 milioane lei și din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 484,8 milioane lei.

Art. 56. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 13 septembrie 2017.

Nr. 63.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2017 detaliate pe capitole și subcapitole

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL -1.328.857
0002 01 I. VENITURI CURENTE -794.065
0003 01 A. VENITURI FISCALE -2.996.895
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -1.638.415
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -1.864.133
0101 IMPOZIT PE PROFIT -1.784.929
01 Impozit pe profit de la agenții economici -2.069.420
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 284.491
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE -79.204
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 130
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice -38.179
04 Impozitul pe reprezentanțe -278
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor -40.880
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 3
0300 01 A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 298.417
0301 IMPOZIT PE VENIT
01 Impozit pe venituri din activități independente -100.264
02 Impozit pe venituri din salarii 74.376
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 5.237
04 Impozit pe venituri din dividende 304.251
05 Impozit pe venituri din dobânzi -62.357
06 Impozit pe venituri din pensii 417.367
07 Impozit pe veniturile din premii -3.150
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România -656
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare -18.096
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare -413
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală -22.919
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciara și extrajudiciara -5.891
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent -63.110
17 Impozit pe onorariul avocațiilor și notarilor publici -111
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal -187.527
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole -23.149
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc -2.731
50 Impozit pe venituri din alte surse 18.896
60 Regularizări -329.753
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) 298.417
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 298.417
0500 01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -72.699
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL -72.699
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente -72.712
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 13
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 5.500
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 5.500
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 5.500
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -1.397.468
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ -1.296.291
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -680.112
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -255.073
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -420.992
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -4.047
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 10.601
02 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice -Restante anii anteriori 172
05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei -14
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării preturilor din sectorul gazelor naturale -6.302
12 Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale 6.009
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan 10.736
1401 ACCIZE 587.200
1501 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 34
50 Alte taxe pe servicii specifice 34
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI -18.900
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 3.348
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale -21.535
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc -15
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional -525
11 Taxe de licența datorate pentru eliberarea frecvențelor MAPN -57
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități -116
1700 01 A5.IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE -5.667
1701 VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE -5.667
01 Taxe vamale -6.386
03 Contribuții în sectorul zahărului 719
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 39.155
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 39.155
01 Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping -53.779
02 Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 -1.218
03 Venituri cu destinație speciala din comisionul pentru servicii vamale 13
07 Impozitul specific 93.757
50 Alte impozite și taxe 382
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 164.164
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 192.750
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 191.323
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap) 1.427
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR -28.586
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 332
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați -28.918
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 2.038.666
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 2.259.965
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 2.291.536
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 377.450
04 Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României -224.906
05 Venituri din concesiuni și închirieri -57.269
08 Venituri din dividende 2.144.421
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 56.066
50 Alte venituri din proprietate -4.226
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI -31.571
03 Alte venituri din dobânzi -31.571
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII -221.299
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI -111.988
02 Taxe consulare -12.053
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 168
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare -176
05 Taxe și alte venituri în învățământ -20
06 Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară -95
08 Venituri din prestări de servicii -106.315
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 508
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa 191
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 14
20 Venituri din cercetare -4
23 Venituri din timbral judiciar -21
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 2.892
26 Venituri din despăgubiri 1.019
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans -1.698
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 3.602
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 64
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate -56
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 120
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI -65.345
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -90.219
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe 1
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii -21.283
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen -1.289
05 Amenzi judiciare -704
06 Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor 620
07 Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată 45.889
08 Penalități de nedeclarare 3.697
50 Alte amenzi, penalități și confiscări -2.057
3601 DIVERSE VENITURI -44.030
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 1.913
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării și despăgubiri 1.866
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite -3.101
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate -62
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice -15.392
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 11.278
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita -418
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare -38.269
17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate -59
18 Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri 7
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale -340
21 Sume restituite aferente veniturilor încasate 26
24 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri -399
27 Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010 -1.882
28 Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme -2
29 Sume aferente contribuțiilor proprii ale beneficiarilor finali ai proiectelor -173
48 Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum 977
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL -32.499
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI -32.499
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice -13.742
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare -678
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului -29.807
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 35.420
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale 1.168
09 Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" 1.495
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri -26.355
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI -8.967
4801 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR& 2014-2020 -493.326

ANEXA Nr. 2

Tit: 00

TOTAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -88.696
01 CHELTUIELI CURENTE 1.351.068
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.487.321
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 301.201
30 TITLUL III DOBÂNZI 500.010
40 TITLUL IV SUBVENȚII -312.511
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ -22.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.373.753
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.014.388
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -696.201
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.533.426
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -3.450.220
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 589.856
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -219.930
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.530.264
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.530.964
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 700
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 90.500
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -9.500
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 100.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -350.045
01 CHELTUIELI CURENTE 1.138.682
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.342.706
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 321.004
30 TITLUL III DOBÂNZI 500.010
40 TITLUL IV SUBVENȚII -312.511
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ -22.519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.372.253
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 971.573
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -697.118
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.529.758
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -3.480.298
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 578.260
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -219.930
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.579.227
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.579.227
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 90.500
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -9.500
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 100.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 2.895.446
01 CHELTUIELI CURENTE 2.954.109
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 437.812
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -42.999
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -3.468
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 990.211
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -150.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.672.525
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 58.028
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -8.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -58.663
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -58.663
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE -321.681
01 CHELTUIELI CURENTE -317.531
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -4.050
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -95.081
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -220.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.150
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 197.093
01 CHELTUIELI CURENTE 197.093
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 205
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ -22.519
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -7.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 226.407
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 600.000
01 CHELTUIELI CURENTE 500.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 500.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 100.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI -720.504
01 CHELTUIELI CURENTE -720.504
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -720.504
6001 APĂRARE -582.073
01 CHELTUIELI CURENTE 845.424
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520.334
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 302.458
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 22.743
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -111
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.427.497
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.427.497
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 989.296
01 CHELTUIELI CURENTE 1.009.940
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.062.513
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -9.809
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -650
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -52
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -99.911
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 57.848
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.644
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.644
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT -193.891
01 CHELTUIELI CURENTE -162.476
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13.255
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -9.048
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 176
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -250.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 53.750
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.415
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.415
6601 SĂNĂTATE 402.799
01 CHELTUIELI CURENTE 398.117
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 332.886
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 101.901
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -36.670
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.682
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.682
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 136.561
01 CHELTUIELI CURENTE 117.876
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -398
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.267
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 36.941
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -23.070
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -14.154
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 149.220
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -31.930
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.685
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18.685
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.429.854
01 CHELTUIELI CURENTE 2.431.938
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.226
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.523
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -73
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -20.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.529.692
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -51.583
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.395
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.084
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.084
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -482.359
01 CHELTUIELI CURENTE -450.824
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.220
40 TITLUL IV SUBVENȚII -98.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -184.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -53.354
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -8.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -105.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.535
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.535
7401 PROTECȚIA MEDIULUI -235.315
01 CHELTUIELI CURENTE -222.315
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.039
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.773
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -469
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -42.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -200.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.342
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -159.876
01 CHELTUIELI CURENTE -158.860
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -706
40 TITLUL IV SUBVENȚII -10.100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 247.076
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -149.630
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -249.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.016
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.016
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE -9.853
01 CHELTUIELI CURENTE -9.853
40 TITLUL IV SUBVENȚII -9.840
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -13
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII -33.796
01 CHELTUIELI CURENTE -33.796
40 TITLUL IV SUBVENȚII 840
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -4.961
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -29.675
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 1.489.927
01 CHELTUIELI CURENTE 1.504.427
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -24.220
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -12.007
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.203
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -245.483
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.066
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.770.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 19.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -9.500
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -9.500
8401 TRANSPORTURI -6.449.083
01 CHELTUIELI CURENTE -6.446.723
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.500
30 TITLUL III DOBÂNZI 10
40 TITLUL IV SUBVENȚII -197.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -288.043
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -77.648
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -335.488
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -5.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.440
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.360
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.360
8501 COMUNICAȚII -303.400
01 CHELTUIELI CURENTE -300.400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -700
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 15.540
01 CHELTUIELI CURENTE 15.540
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.540
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE -14.730
01 CHELTUIELI CURENTE -12.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.230
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.230
9901 DEFICIT -978.812
5006 CREDITE EXTERNE -1.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.100
6106 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ -1.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.100
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -7.852
01 CHELTUIELI CURENTE -7.852
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.824
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -4.028
6108 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ -1.387
01 CHELTUIELI CURENTE -1.387
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.052
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 665
7408 PROTECȚIA MEDIULUI -6.500
01 CHELTUIELI CURENTE -6.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -4.500
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 35
01 CHELTUIELI CURENTE 35
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 228
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -193
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 270.301
01 CHELTUIELI CURENTE 220.238
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144.615
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -19.803
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 42.815
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.741
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.668
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 34.106
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 11.596
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.063
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49.363
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 700
5110 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 4.518
01 CHELTUIELI CURENTE 4.518
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18
6010 APĂRARE -577
01 CHELTUIELI CURENTE -427
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -452
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -150
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 6.935
01 CHELTUIELI CURENTE 6.935
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6.798
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 225.088
01 CHELTUIELI CURENTE 161.819
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -35.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.741
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.668
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 34.106
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.896
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 63.269
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62.569
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 700
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 3.898
01 CHELTUIELI CURENTE 6.298
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.798
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.400
7010 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 35.567
01 CHELTUIELI CURENTE 35.567
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 35.567
8010 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -10.636
01 CHELTUIELI CURENTE 20
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.656
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.656
8110 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 200
01 CHELTUIELI CURENTE 200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200
8310 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 5.308
01 CHELTUIELI CURENTE 5.308
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.248

Tit: 01

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 7.000
01 CHELTUIELI CURENTE 7.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 600
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 7.000
01 CHELTUIELI CURENTE 7.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 600
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 6.200
01 CHELTUIELI CURENTE 6.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.600
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 200
01 CHELTUIELI CURENTE 200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 200
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 600
01 CHELTUIELI CURENTE 600
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 600

Tit: 02

SENATUL ROMÂNIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 25.526
01 CHELTUIELI CURENTE 29.526
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.296
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 730
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 25.526
01 CHELTUIELI CURENTE 29.526
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.296
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 730
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 19.526
01 CHELTUIELI CURENTE 23.526
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.296
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 730
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6.000
01 CHELTUIELI CURENTE 6.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6.000

Tit: 03

CAMERA DEPUTATILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 56.600
01 CHELTUIELI CURENTE 62.600
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 56.600
01 CHELTUIELI CURENTE 62.600
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 44.100
01 CHELTUIELI CURENTE 50.100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12.500
01 CHELTUIELI CURENTE 12.500
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12.500

Tit: 04

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 18.676
01 CHELTUIELI CURENTE 18.676
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 441
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -65
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 18.676
01 CHELTUIELI CURENTE 18.676
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 441
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -65
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 18.776
01 CHELTUIELI CURENTE 18.776
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 441
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -65
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100
01 CHELTUIELI CURENTE -100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100

Tit: 05

CURTEA CONSTITUȚIONALA

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 649
01 CHELTUIELI CURENTE 705
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -56
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -56
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 649
01 CHELTUIELI CURENTE 705
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -56
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -56
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 649
01 CHELTUIELI CURENTE 705
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -395
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -56
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -56

Tit: 06

CONSILIUL LEGISLATIV

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 486
01 CHELTUIELI CURENTE 500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -28
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 28
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -14
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -14
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 486
01 CHELTUIELI CURENTE 500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -28
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 28
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -14
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -14
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 486
01 CHELTUIELI CURENTE 500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -28
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 28
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -14
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -14

Tit: 07

CURTEA DE CONTURI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -14.000
01 CHELTUIELI CURENTE -10.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -8.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -14.000
01 CHELTUIELI CURENTE -10.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -8.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -14.000
01 CHELTUIELI CURENTE -10.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -8.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000

Tit: 08

CONSILIUL CONCURENTEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.100
01 CHELTUIELI CURENTE 3.100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.100
01 CHELTUIELI CURENTE 3.100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.100
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 3.100
01 CHELTUIELI CURENTE 3.100
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.100

Tit: 09

AVOCATUL POPORULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 787
01 CHELTUIELI CURENTE 800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 787
01 CHELTUIELI CURENTE 800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 787
01 CHELTUIELI CURENTE 800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13

Tit: 10

CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 490
01 CHELTUIELI CURENTE 500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 490
01 CHELTUIELI CURENTE 500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 490
01 CHELTUIELI CURENTE 500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10

Tit: 11

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -62
01 CHELTUIELI CURENTE 32
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -118
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -94
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -94
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -62
01 CHELTUIELI CURENTE 32
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -118
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -94
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -94
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -62
01 CHELTUIELI CURENTE 32
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -118
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -94
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -94

Tit: 13

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- gra Gru- pa/ ' Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 181.900
01 CHELTUIELI CURENTE 184.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 150.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 181.900
01 CHELTUIELI CURENTE 184.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 150.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 29.691
01 CHELTUIELI CURENTE 29.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.000
20 TULUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.691
51 TULUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 150.900
01 CHELTUIELI CURENTE 150.900
20 TULUL II BUNURI ȘI SERVICII 200
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 150.700
7401 PROTECȚIA MEDIULUI -3.311
01 CHELTUIELI CURENTE -311
20 TULUL II BUNURI ȘI SERVICII -311
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 4.620
01 CHELTUIELI CURENTE 4.620
20 TULUL II BUNURI ȘI SERVICII -380
51 TULUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.000

Tit: 14

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 15.523
01 CHELTUIELI CURENTE 25.523
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -7.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 11.023
01 CHELTUIELI CURENTE 21.023
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -7.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 16.798
01 CHELTUIELI CURENTE 26.698
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38.198
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -9.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -9.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -9.900
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -7.000
01 CHELTUIELI CURENTE -7.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -7.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 1.225
01 CHELTUIELI CURENTE 1.325
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.802
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -100
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 4.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.500
5110 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 4.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.500

Tit: 15

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -1.944.481
01 CHELTUIELI CURENTE -1.912.946
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -98.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -196.448
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -6.903
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -339.402
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -1.200.193
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 32.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -105.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.535
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.535
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -1.980.083
01 CHELTUIELI CURENTE -1.948.548
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -98.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -196.448
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -42.470
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -339.630
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -1.200.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 32.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -105.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.535
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.535
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -899.698
01 CHELTUIELI CURENTE -899.698
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -12.198
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -150.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -770.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 32.000
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -468.885
01 CHELTUIELI CURENTE -437.350
40 TITLUL IV SUBVENȚII -98.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -184.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -50.100
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -105.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.535
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.535
7401 PROTECȚIA MEDIULUI -220.000
01 CHELTUIELI CURENTE -220.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -40.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -180.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -391.500
01 CHELTUIELI CURENTE -391.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.630
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -149.630
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -249.500
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 35
01 CHELTUIELI CURENTE 35
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 228
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -193
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 35
01 CHELTUIELI CURENTE 35
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 228
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -193
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 35.567
01 CHELTUIELI CURENTE 35.567
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 35.567
7010 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 35.567
01 CHELTUIELI CURENTE 35.567
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 35.567

Tit: 16

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 426.640
01 CHELTUIELI CURENTE 446.640
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 295.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -47.982
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 227.482
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -8.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 426.622
01 CHELTUIELI CURENTE 446.622
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 295.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -48.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 227.482
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -8.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 199.140
01 CHELTUIELI CURENTE 219.140
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 295.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -48.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -8.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -20.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 227.482
01 CHELTUIELI CURENTE 227.482
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 227.482
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 18
01 CHELTUIELI CURENTE 18
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18
5110 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 18
01 CHELTUIELI CURENTE 18
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18

Tit: 17

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 356.015
01 CHELTUIELI CURENTE 366.015
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330.137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -25.109
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -408
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.052
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -7
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.454
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 61.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 357.374
01 CHELTUIELI CURENTE 367.374
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -408
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -7
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.789
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 61.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 357.381
01 CHELTUIELI CURENTE 367.381
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -408
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.789
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 61.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -7
01 CHELTUIELI CURENTE -7
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -7
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -1.387
01 CHELTUIELI CURENTE -1.387
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.052
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 665
6108 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ -1.387
01 CHELTUIELI CURENTE -1.387
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.052
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 665
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 28
01 CHELTUIELI CURENTE 28
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -109
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 28
01 CHELTUIELI CURENTE 28
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -109

Tit: 18

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE 1.426.070
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 553.675
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 306.596
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 126.504
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -370
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 438.311
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.354
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.426.070
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.426.070
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE 1.425.920
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 553.630
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 306.491
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 126.504
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -370
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 438.311
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.354
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.425.920
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.425.920
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -420
01 CHELTUIELI CURENTE 494
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 848
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -370
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -914
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -914
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 430
01 CHELTUIELI CURENTE 430
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 425
6001 APĂRARE -582.073
01 CHELTUIELI CURENTE 845.424
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520.334
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 302.458
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 22.743
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -111
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.427.497
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.427.497
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 27.838
01 CHELTUIELI CURENTE 28.064
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25.813
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.250
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -226
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -226
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 31.281
01 CHELTUIELI CURENTE 31.349
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.375
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -159
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.907
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 176
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -68
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -68
6601 SĂNĂTATE 69.923
01 CHELTUIELI CURENTE 67.138
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.886
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 901
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 63.351
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.785
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.785
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 12.308
01 CHELTUIELI CURENTE 12.308
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12.308
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 440.713
01 CHELTUIELI CURENTE 440.713
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 374
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.020
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 195
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 438.245
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 879
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE 150
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 105
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -150
6010 APĂRARE -577
01 CHELTUIELI CURENTE -427
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -452
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -150
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 557
01 CHELTUIELI CURENTE 557
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 557
8010 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 20
01 CHELTUIELI CURENTE 20
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20

Tit: 19

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titiu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.155.151
01 CHELTUIELI CURENTE 1.206.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 390.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 26.907
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -10.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 900.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -51.756
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -51.756
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.160.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.200.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 390.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -10.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 900.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -40.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -40.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 16.591
01 CHELTUIELI CURENTE 18.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.909
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.909
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 244.657
01 CHELTUIELI CURENTE 281.345
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 364.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 19.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.155
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -36.688
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -36.688
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.089
01 CHELTUIELI CURENTE 2.422
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -4.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -333
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -333
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE -2.967
01 CHELTUIELI CURENTE -2.967
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.967
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 901.149
01 CHELTUIELI CURENTE 901.203
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.503
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -300
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 900.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -54
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -54
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -1.519
01 CHELTUIELI CURENTE -503
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -503
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.016
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.016
5006 CREDITE EXTERNE -1.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.100
6106 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ -1.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.100
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI -3.749
01 CHELTUIELI CURENTE 6.907
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6.907
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.656
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.656
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 6.907
01 CHELTUIELI CURENTE 6.907
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6.907
8010 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -10.656
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.656
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.656

Tit: 20

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- gra Gra pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 95.980
01 CHELTUIELI CURENTE 97.980
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -596.563
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -20.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 795.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -51.583
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -3.274
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 95.980
01 CHELTUIELI CURENTE 97.980
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -596.563
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -20.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 795.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -51.583
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -3.274
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI -596.563
01 CHELTUIELI CURENTE -596.563
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -596.563
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 692.543
01 CHELTUIELI CURENTE 694.543
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -20.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 795.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -51.583
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -3.274
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.000

Tit: 21

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 16.631
01 CHELTUIELI CURENTE 19.031
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6.031
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.500
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 8.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -8.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.400
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 16.631
01 CHELTUIELI CURENTE 16.631
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -169
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 8.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -6.000
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 4.631
01 CHELTUIELI CURENTE 4.631
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -169
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -6.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 8.000
01 CHELTUIELI CURENTE 8.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 8.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.400
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
01 CHELTUIELI CURENTE 2.400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.400

Tit: 22

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa ra gina Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.501.240
01 CHELTUIELI CURENTE 1.515.740
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -15.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.203
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -229.963
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -10.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.775.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -9.500
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -9.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.501.240
01 CHELTUIELI CURENTE 1.515.740
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -15.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.203
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -229.963
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -10.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.775.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -9.500
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -9.500
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -10.000
01 CHELTUIELI CURENTE -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -10.000
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 1.496.700
01 CHELTUIELI CURENTE 1.511.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -15.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.203
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -244.503
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.775.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -5.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -9.500
80 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI -9.500
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 14.540
01 CHELTUIELI CURENTE 14.540
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.540

Tit: 23

MINISTERUL MEDIULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -17.685
01 CHELTUIELI CURENTE -7.685
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.773
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -4.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -24.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.342
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -11.185
01 CHELTUIELI CURENTE -1.185
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.773
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.342
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI -11.635
01 CHELTUIELI CURENTE -1.635
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.350
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.773
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.342
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 450
01 CHELTUIELI CURENTE 450
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 450
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -6.500
01 CHELTUIELI CURENTE -6.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -4.500
7408 PROTECȚIA MEDIULUI -6.500
01 CHELTUIELI CURENTE -6.500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -4.500

Tit: 24

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -6.249.104
01 CHELTUIELI CURENTE -6.246.744
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.500
30 TITLUL III DOBÂNZI 10
40 TITLUL IV SUBVENȚII -197.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -288.064
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -77.648
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -335.488
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 200.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -5.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.440
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.360
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.360
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -6.249.104
01 CHELTUIELI CURENTE -6.246.744
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.500
30 TITLUL III DOBÂNZI 10
40 TITLUL IV SUBVENȚII -197.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -288.064
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -77.648
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -335.488
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 200.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -5.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.440
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.360
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.360
6601 SĂNĂTATE -21
01 CHELTUIELI CURENTE -21
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -21
6X01 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 200.000
01 CHELTUIELI CURENTE 200.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 200.000
8401 TRANSPORTURI -6.449.083
01 CHELTUIELI CURENTE -6.446.723
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.500
30 TITLUL III DOBÂNZI 10
40 TITLUL IV SUBVENȚII -197.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -288.043
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -77.648
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -335.488
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -5.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.440
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.360
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.360

Tit: 25

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -13.912
01 CHELTUIELI CURENTE -46.181
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -43.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.741
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.668
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -215.894
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 63.896
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.269
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 31.569
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 700
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -239.000
01 CHELTUIELI CURENTE -208.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -250.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.000
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT -239.000
01 CHELTUIELI CURENTE -208.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -250.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -31.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -31.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 225.088
01 CHELTUIELI CURENTE 161.819
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -35.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.741
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.668
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 34.106
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.896
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 63.269
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62.569
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 700
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 225.088
01 CHELTUIELI CURENTE 161.819
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -35.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.741
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.668
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 34.106
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 13.896
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 63.269
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62.569
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 700

Tit: 26

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 207.059
01 CHELTUIELI CURENTE 207.059
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 101.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -223.941
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 207.059
01 CHELTUIELI CURENTE 207.059
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 101.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -223.941
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI -123.941
01 CHELTUIELI CURENTE -123.941
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -123.941
6601 SĂNĂTATE 331.000
01 CHELTUIELI CURENTE 331.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 101.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -100.000

Tit: 27

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.487
01 CHELTUIELI CURENTE -17.313
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.041
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.930
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -14.154
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -31.930
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.800
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18.800
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -1.854
01 CHELTUIELI CURENTE -20.654
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.930
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -14.154
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -31.930
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.800
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18.800
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE -1.854
01 CHELTUIELI CURENTE -20.654
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.930
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -14.154
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -31.930
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.800
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18.800
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 3.341
01 CHELTUIELI CURENTE 3.341
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.041
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 3.341
01 CHELTUIELI CURENTE 3.341
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.041

Tit: 28

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -303.400
01 CHELTUIELI CURENTE -300.400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -700
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -303.400
01 CHELTUIELI CURENTE -300.400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -700
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000
8501 COMUNICAȚII -303.400
01 CHELTUIELI CURENTE -300.400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -700
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -300.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.000

Tit: 29

MINISTERUL PUBLIC

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 203.544
01 CHELTUIELI CURENTE 210.044
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 228.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 133
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -3.087
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 203.544
01 CHELTUIELI CURENTE 210.044
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 228.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 133
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -3.087
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.500
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 203.411
01 CHELTUIELI CURENTE 209.911
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 228.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -3.087
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -6.500
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 133
01 CHELTUIELI CURENTE 133
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 133

Tit: 30

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.100
01 CHELTUIELI CURENTE 1.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.100
01 CHELTUIELI CURENTE 1.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.100
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.100
01 CHELTUIELI CURENTE 1.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.100

Tit: 31

SERVICIUL ROMAN DE INFORMAȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 298.953
01 CHELTUIELI CURENTE 265.286
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.577
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 358
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 169.351
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.667
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33.667
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 298.953
01 CHELTUIELI CURENTE 265.286
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.577
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 358
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 169.351
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.667
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33.667
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 125.633
01 CHELTUIELI CURENTE 93.863
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.505
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 358
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31.770
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 31.770
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.062
01 CHELTUIELI CURENTE 2.062
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.062
6601 SĂNĂTATE 1.897
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.897
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.897
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 169.361
01 CHELTUIELI CURENTE 169.361
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 169.351

Tit: 32

SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.220
01 CHELTUIELI CURENTE 3.220
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 400
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.220
01 CHELTUIELI CURENTE 3.220
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 400
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 2.800
01 CHELTUIELI CURENTE 2.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.800
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 420
01 CHELTUIELI CURENTE 420
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 400

Tit: 33

SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 5.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 5.500
01 CHELTUIELI CURENTE 4.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000

Tit: 34

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.472
01 CHELTUIELI CURENTE 3.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 170
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -1.700
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.472
01 CHELTUIELI CURENTE 3.472
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 170
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -1.700
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 3.300
01 CHELTUIELI CURENTE 3.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -1.700
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 172
01 CHELTUIELI CURENTE 172
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 170

Tit: 35

MINISTERUL ECONOMIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -48.000
01 CHELTUIELI CURENTE -39.381
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.894
40 TITLUL IV SUBVENȚII 900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -7.387
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.619
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.619
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -48.000
01 CHELTUIELI CURENTE -39.381
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.894
40 TITLUL IV SUBVENȚII 900
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -7.387
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.619
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.619
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -10.697
01 CHELTUIELI CURENTE -2.078
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.894
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 141
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -325
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.619
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -8.619
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -1.654
01 CHELTUIELI CURENTE -1.654
40 TITLUL IV SUBVENȚII -100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -554
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE -13
01 CHELTUIELI CURENTE -13
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -13
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII -33.636
01 CHELTUIELI CURENTE -33.636
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -4.961
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -29.675
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC -2.000
01 CHELTUIELI CURENTE -2.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2.000

Tit: 36

MINISTERUL ENERGIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -5.140
01 CHELTUIELI CURENTE -4.800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -340
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -340
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -5.340
01 CHELTUIELI CURENTE -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -340
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -340
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.660
01 CHELTUIELI CURENTE 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -340
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -340
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE -9.840
01 CHELTUIELI CURENTE -9.840
40 TITLUL IV SUBVENȚII -9.840
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII -160
01 CHELTUIELI CURENTE -160
40 TITLUL IV SUBVENȚII -160
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 3.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 200
01 CHELTUIELI CURENTE 200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200
8110 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 200
01 CHELTUIELI CURENTE 200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200

Tit: 37

ACADEMIA ROMÂNĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -18.700
01 CHELTUIELI CURENTE -14.700
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -18.700
01 CHELTUIELI CURENTE -14.700
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE -18.700
01 CHELTUIELI CURENTE -14.700
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -4.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -4.000

Tit: 38

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -2.140
01 CHELTUIELI CURENTE -2.140
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.840
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -980
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -2.200
01 CHELTUIELI CURENTE -2.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.780
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -980
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE -2.200
01 CHELTUIELI CURENTE -2.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.780
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -4.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -980
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 60
01 CHELTUIELI CURENTE 60
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60
8310 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 60
01 CHELTUIELI CURENTE 60
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60

Tit: 39

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi tul Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -1.030
01 CHELTUIELI CURENTE -1.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -30
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -30
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -1.030
01 CHELTUIELI CURENTE -1.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -30
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -30
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -1.030
01 CHELTUIELI CURENTE -1.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -30
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -30

Tit: 40

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 441
01 CHELTUIELI CURENTE 221
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 220
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 220
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 441
01 CHELTUIELI CURENTE 221
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 220
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 220
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 441
01 CHELTUIELI CURENTE 221
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 220
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 220

Tit: 41

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -102
01 CHELTUIELI CURENTE -64
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -264
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -38
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -38
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -102
01 CHELTUIELI CURENTE -64
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -264
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -38
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -38
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -102
01 CHELTUIELI CURENTE -64
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -264
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -38
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -38

Tit: 42

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 550
01 CHELTUIELI CURENTE 550
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 550
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 550
01 CHELTUIELI CURENTE 550
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 550
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 550
01 CHELTUIELI CURENTE 550
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 550

Tit: 43

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 800
01 CHELTUIELI CURENTE 800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 800
01 CHELTUIELI CURENTE 800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 800
01 CHELTUIELI CURENTE 800
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 800

Tit: 44

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -3.281
01 CHELTUIELI CURENTE -3.266
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.264
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -202
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -15
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -3.281
01 CHELTUIELI CURENTE -3.266
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.264
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -202
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -15
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE -3.281
01 CHELTUIELI CURENTE -3.266
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.264
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -202
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -15

Tit: 45

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -25.000
01 CHELTUIELI CURENTE -25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -25.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -25.000
01 CHELTUIELI CURENTE -25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -25.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE -25.000
01 CHELTUIELI CURENTE -25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -25.000

Tit: 47

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 9.956
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -44
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -44
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 9.956
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -44
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -44
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 4.279
01 CHELTUIELI CURENTE 4.309
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.420
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.111
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -30
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -30
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 5.677
01 CHELTUIELI CURENTE 5.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.880
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -889
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -14
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -14

Tit: 48

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -9.000
01 CHELTUIELI CURENTE -6.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -9.000
01 CHELTUIELI CURENTE -6.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -7.500
01 CHELTUIELI CURENTE -5.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -1.500
01 CHELTUIELI CURENTE -1.500
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -1.500

Tit: 49

MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -3.300
01 CHELTUIELI CURENTE -3.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -3.300
01 CHELTUIELI CURENTE -3.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.300
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -3.300
01 CHELTUIELI CURENTE -3.300
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.300

Tit: 51

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -755
01 CHELTUIELI CURENTE -787
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -745
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -42
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -755
01 CHELTUIELI CURENTE -787
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -745
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -42
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -755
01 CHELTUIELI CURENTE -787
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -745
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -42
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32

Tit: 52

CONSILIUL NATIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 150
01 CHELTUIELI CURENTE 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 150
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 150
01 CHELTUIELI CURENTE 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 150
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 150
01 CHELTUIELI CURENTE 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 150

Tit: 53

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -24
01 CHELTUIELI CURENTE 3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -397
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -27
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -27
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -24
01 CHELTUIELI CURENTE 3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -397
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -27
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -27
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -24
01 CHELTUIELI CURENTE 3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -397
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -27
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -27

Tit: 55

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pf tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 25.632
01 CHELTUIELI CURENTE 25.647
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -353
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 26.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -15
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 25.632
01 CHELTUIELI CURENTE 25.647
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -353
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 26.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -15
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 25.632
01 CHELTUIELI CURENTE 25.647
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -353
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 26.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -15
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -15

Tit: 56

ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 100
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -150
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 100
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -150
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 100
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -150
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -150

Tit: 59

MINISTERUL TURISMULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -15.650
01 CHELTUIELI CURENTE -13.150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -650
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -15.650
01 CHELTUIELI CURENTE -13.150
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.500
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -650
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -920
01 CHELTUIELI CURENTE -650
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -650
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -270
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE -14.730
01 CHELTUIELI CURENTE -12.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -2.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.230
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.230

Tit: 60

MINISTERUL PENTRU MEDIU DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 247.926
01 CHELTUIELI CURENTE 248.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -74
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -74
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 247.926
01 CHELTUIELI CURENTE 248.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -74
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -74
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 7.926
01 CHELTUIELI CURENTE 8.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -74
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -74
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 240.000
01 CHELTUIELI CURENTE 240.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 250.000

Tit: 61

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -303.450
01 CHELTUIELI CURENTE -303.450
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -95.450
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -200.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -303.450
01 CHELTUIELI CURENTE -303.450
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -95.450
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -200.000
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE -303.081
01 CHELTUIELI CURENTE -303.081
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -5.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -95.081
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -200.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI -369
01 CHELTUIELI CURENTE -369
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -369

Tit: 62

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -13.072
01 CHELTUIELI CURENTE -13.072
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -12.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -3.072
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -13.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -18.320
01 CHELTUIELI CURENTE -18.320
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -12.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -8.320
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -13.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20.000
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -13.474
01 CHELTUIELI CURENTE -13.474
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.220
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -3.254
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -8.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -273
01 CHELTUIELI CURENTE -273
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -273
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE -4.573
01 CHELTUIELI CURENTE -4.573
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -12.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -2.507
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.066
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -5.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 5.248
01 CHELTUIELI CURENTE 5.248
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.248
8310 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 5.248
01 CHELTUIELI CURENTE 5.248
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.248

Tit: 63

MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -80
01 CHELTUIELI CURENTE -80
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -250
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -80
01 CHELTUIELI CURENTE -80
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -250
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -80
01 CHELTUIELI CURENTE -80
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -250

Tit: 64

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -1.093
01 CHELTUIELI CURENTE -1.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -200
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -801
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -92
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -92
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -1.093
01 CHELTUIELI CURENTE -1.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -200
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -801
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -92
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -92
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -292
01 CHELTUIELI CURENTE -200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -92
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -92
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE -801
01 CHELTUIELI CURENTE -801
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -801

Tit: 65

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2017 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 4.031.481
01 CHELTUIELI CURENTE 3.931.481
30 TITLUL III DOBÂNZI 500.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ -22.519
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 990.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.464.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 100.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 4.031.481
01 CHELTUIELI CURENTE 3.931.481
30 TITLUL III DOBÂNZI 500.000
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ -22.519
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 990.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.464.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 100.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 3.454.000
01 CHELTUIELI CURENTE 3.454.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 990.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.464.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -22.519
01 CHELTUIELI CURENTE -22.519
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ -22.519
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 600.000
01 CHELTUIELI CURENTE 500.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 500.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 100.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE 100.000

ANEXA Nr. 3

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2017

- mii lei -
Nr. crt. Județul TOTAL din care, pentru finanțarea cheltuielilor cu:
susținerea sistemului de protecție a copilului susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap ”Programul pentru școli al Romaniei” conform prevederilor HG nr. 640/2017 învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională din care:
Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
T O T A L 255.073 71.716 84.221 69.136 30.000 30.000
1 ALBA 5.838 1.543 3.058 1.237 0
2 ARAD 4.230 1.562 1.117 1.551 0
3 ARGEȘ 6.784 2.021 2.456 2.307 0
4 BACĂU 9.038 2.390 4.194 2.454 0
5 BIHOR 6.730 1.808 2.647 2.275 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.714 1.202 1.267 1.245 0
7 BOTOȘANI 5.181 1.542 1.889 1.750 0
8 BRAȘOV 4.922 1.990 793 2.139 0
9 BRĂILA 2.901 1.119 660 1.122 0
10 BUZĂU 5.232 2.468 1.086 1.678 0
11 CARAȘ-SEVERIN 3.335 1.468 868 999 0
12 CĂLĂRAȘI 3.716 1.391 1.120 1.205 0
13 CLUJ 5.504 1.412 1.864 2.228 0
14 CONSTANȚA 7.972 2.373 2.819 2.780 0
15 COVASNA 2.389 1.337 170 882 0
16 DÂMBOVIȚA 3.877 1.411 633 1.833 0
17 DOLJ 6.628 1.982 2.469 2.177 0
18 GALAȚI 4.708 1.659 1.063 1.986 0
19 GIURGIU 2.442 740 651 1.051 0
20 GORJ 4.186 1.317 1.620 1.249 0
21 HARGHITA 4.064 1.918 805 1.341 0
22 HUNEDOARA 4.231 881 1.994 1.356 0
23 IALOMIȚA 2.725