Guvernul României

Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 2 și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde și distribuția de produse de panificație.

(2) Prezenta hotărâre stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2018. Modificări (1)

Art. 2. -

Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz;

b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.

Art. 3. -

(1) Pentru anul școlar 2017-2018, limita valorică zilnică/preșcolar/elev este după cum urmează:

a) 0,6 lei pentru porția de fructe și legume;

b) 0,88 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf;

c) 0,57 lei pentru porția de produse de panificație.

(2) Produsele care se pot distribui preșcolarilor și elevilor în anul școlar 2017-2018 și gramajele porțiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații conform prevederilor art. 17 alin. (3) și (4). Modificări (1)

(4) Pentru asigurarea diversității, porția de fructe și/sau legume va fi însoțită de o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar porția de lapte și produse lactate va fi însoțită de corn și/sau baton, conform anexei nr. 1.

(5) În cazul în care unitățile de învățământ nu dispun de spații de depozitare conform prevederilor art. 9 alin. (5), porția de produse lactate poate fi înlocuită cu o porție de lapte.

Art. 4. -

(1) Măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017-2018 sunt următoarele: Modificări (1)

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare;

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

(2) Măsurile educative prevăzute la alin. (1) se pot desfășura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform art. 3 alin. (3) și/sau miere.

(3) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București optează, în funcție de preferințe și buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe perioada cursurilor anului școlar 2017-2018 și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate. Modificări (1)

(4) În funcție de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor beneficia de asistență din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, a direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București și din partea direcțiilor județene pentru agricultură/a municipiului București, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Modificări (1)

(5) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca materie opțională. Modificări (2)

(6) Produsele degustate cu ocazia sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (2) respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. -

La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevi care suferă de intoleranță la gluten și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de produse adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 6. -

(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 2 se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale.

(2) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori și prestatori sunt președinții consiliilor județene și primarii sectoarelor municipiului București. Modificări (1)

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispozițiilor alin. (1), rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.

Art. 7. -

(1) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) se organizează la nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului București, și se stabilesc potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice. Modificări (1)

(2) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sunt responsabile de elaborarea documentațiilor de atribuire și documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea și controlul distribuției produselor și al desfășurării măsurilor educative. Modificări (1)

(3) Documentațiile de atribuire prevăzute la alin. (2) se elaborează pe baza documentației standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale hotărârii anuale a Guvernului adoptate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru fiecare an școlar. Modificări (1)

(4) Furnizorii produselor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) pot fi și prestatori de măsuri educative aferente, conform prevederilor art. 4 alin. (1). Puneri în aplicare (1)

(5) În elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, ordonatorii principali de credite, în condițiile prevederilor art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, țin cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

(6) În sensul prezentei hotărâri, prin lanț de aprovizionare scurt se înțelege relația directă dintre producător/procesator și consumator, între care nu poate exista decât maximum un intermediar, unde:

a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploatație se obțin fructe și/sau legume. Grupurile și organizațiile de producători de fructe și legume recunoscute conform legislației în vigoare, precum și cooperativele de producători de fructe și legume sunt considerate producători;

b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;

c) consumatorul este preșcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru școli al României;

d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator.

(7) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București nu sunt considerate intermediari. Modificări (1)

(8) În aplicarea prevederilor alin. (4), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională pentru Achiziții Publice vor emite un ordin comun privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate în cadrul Programului pentru școli al României, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Puneri în aplicare (1)

(9) Ordonatorii principali de credite au obligația urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru prevăzute la alin. (1) de către furnizori, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în unitățile de învățământ. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Produsele, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de consiliile județene și de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinație de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preșcolari și elevi beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Modificări (1)

(2) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri.

(3) Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege preșcolarul/elevul care a frecventat cel puțin o oră de curs în ziua distribuției.

Art. 9. -

(1) Ordonatorii principali de credite și directorii unităților de învățământ răspund în mod direct de buna desfășurare a Programului pentru școli al României, având următoarele obligații: Modificări (1)

a) să asigure condițiile de primire și recepție a produselor în unitățile de învățământ, precum și distribuția produselor elevilor prezenți la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, și

b) să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și realizarea măsurilor educative.

(2) Plata produselor și a serviciilor contractate aferente Programului pentru școli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, confirmate de directorii unităților de învățământ.

(3) Directorii unităților de învățământ răspund de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, depozitarea și distribuția produselor, după caz, precum și de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor educative.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București primesc din partea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în termen de maximum 14 zile de la finalizarea fiecărui semestru școlar, centralizarea cantității de produse distribuite per categorie de produs, în funcție de numărul preșcolarilor și elevilor prezenți în semestrul precedent, pe care o vor corela cu situația existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Modificări (1)

(5) Depozitarea produselor în unitățile de învățământ se face în spații special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiții de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.

(6) În aplicarea prevederilor alin. (3), directorii unităților de învățământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparținând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc și respectă normele de igienă, conform legislației în vigoare.

Art. 10. -

(1) Pentru participarea la Programul pentru școli al României, consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București se constituie ca solicitanți de ajutor financiar din "Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)" pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în unitățile de învățământ și depun în acest sens la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1) - (3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei. Modificări (1)

(2) Solicitanții de ajutor aprobați în temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și completările ulterioare, și/sau ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare își vor actualiza angajamentele asumate în vederea respectării prevederilor alin. (1), în termen maximum de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. -

(1) Se desemnează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca autoritate națională competentă pentru implementarea, controlul și acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ și pentru realizarea măsurilor educative aferente.

(2) În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1), consiliile județene și primăriile sectoarelor municipiului București au obligația depunerii cererilor de plată la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) În vederea acordării ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și derularea măsurilor educative aferente, solicitanții de ajutor depun la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată, la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației Naționale, în termen de două luni de la sfârșitul perioadei pe care o vizează.

(2) Solicitantul de ajutor are deplina responsabilitate a declarațiilor în ceea ce privește înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale în angajamentele asumate și în cererile de plată și are obligația returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.

Art. 13. -

(1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât prețul de vânzare al produselor distribuite plătit furnizorului, fără TVA.

(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 3 luni de la depunerea cererilor de plată, în ordinea stabilirii eligibilității acestora pentru fiecare solicitant de ajutor, până la plata integrală a ajutorului financiar din FEGA prevăzut la art. 17 alin. (1). Modificări (1)

(3) În cazul în care termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) se depășește, se aplică reducerile prevăzute la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ.

(4) Sumele reprezentând ajutorul financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, plătite conform prevederilor alin. (2), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 14. -

(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente, precum și cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.

(2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene/al municipiului București, pune la dispoziția solicitanților de ajutor formularistica și documentația necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului financiar din FEGA.

(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și raportează Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, furnizorii, cantitățile și tipurile de produse distribuite, măsurile educative puse în aplicare, precum și valoarea totală a ajutorului financiar din FEGA acordat.

Art. 15. -

(1) Ajutorul financiar din FEGA prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 se acordă și pentru acoperirea costurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (c), (d) și (e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.

(2) Costurile prevăzute la alin. (1), cuantumul și sursa de finanțare a acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, după caz.

(3) Pentru anul școlar 2017-2018, Programul pentru școli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la alin. (1).

Art. 16. -

(1) Între repartizările definitive ale ajutoarelor financiare din FEGA alocate României în baza prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor, se pot efectua transferuri până la 31 ianuarie a anului școlar în curs, în limita a 20% din una sau din cealaltă repartizare.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) în cadrul Programului pentru școli al României se face pe baza gradului de utilizare a sumelor alocate pentru acordarea gratuită de fructe și legume și lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente până la data de 15 decembrie a anului școlar în curs respectiv, dacă este cazul.

Art. 17. -

(1) Pentru anul școlar 2017-2018, ajutorul financiar FEGA al României este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 10.865.578 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente. Modificări (1)

(2) Pentru anul școlar 2017-2018 se alocă suma de 377.088 mii lei pentru Programul pentru școli al României.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:

a) 70.483 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 3;

b) 109.317 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 4;

c) 114.472 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație conform anexei nr. 5, exclusiv din bugetul național.

(4) Sumele necesare acordării gratuite de lapte și produse lactate și de produse de panificație în perioada septembrie- decembrie a anului școlar 2017-2018 se finanțează din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 cu această destinație.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul județelor și al municipiului București o comisie, denumită în continuare comisie, alcătuită din: prefect, președintele consiliului județean, primarii sectoarelor municipiului București, un reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, un reprezentant al direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene/a municipiului București, un reprezentant al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, un reprezentant al comisariatului județean pentru protecția consumatorilor/al municipiului București, un reprezentant al direcției agricole județene/a municipiului București și un reprezentant al oficiului fitosanitar județean.

(2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componența nominală a acesteia, la propunerile instituțiilor din care este constituită.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) și instituțiile care o constituie au următoarele responsabilități:

a) în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau sectoarelor municipiului București, după caz, consiliul județean/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București decide/decid anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), și a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul școlar în cauză și în urma consultării comisiei;

b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru școli al României în județul și sectorul municipiului București respectiv;

c) inspectoratul școlar județean/al municipiului București asistă consiliul județean și consiliul local al sectorului municipiului București, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu participă la activități educative practice să beneficieze de activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate.

(4) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 și le aduc la cunoștința Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.

(5) Consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București informează comisia cu privire la câștigătorii desemnați în urma organizării procedurilor de achiziție publică prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.

Art. 19. -

(1) Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate conform anexei nr. 1.

(2) Unitățile de procesare a laptelui trebuie să dețină autorizație sanitară veterinară, iar unitățile de panificație, depozitele de fructe și legume, precum și mijloacele de transport necesare furnizării fructelor și legumelor proaspete, laptelui și produselor lactate trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului- cadru de furnizare.

(3) Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competente documentele comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de învățământ.

Art. 20. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alături de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății sunt instituțiile administrației publice centrale responsabile pentru conținutul Programului pentru școli al României.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, este responsabil de monitorizarea și evaluarea Programului pentru școli al României, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei.

(3) În conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 și (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează publicul larg, prin comunicate de presă, despre implementarea Programului pentru școli al României, cel puțin o dată în fiecare semestru al anului școlar.

(4) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București, are obligația de a asista consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București în realizarea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1).

Art. 21. - Modificări (1)

Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru școli al României către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.

Art. 22. -

Controalele oficiale pentru verificarea respectării legislației în vigoare privind distribuirea fructelor, legumelor, laptelui, produselor lactate și de panificație în unitățile de învățământ, precum și stabilirea și sancționarea contravențiilor se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății.

Art. 23. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuția laptelui și produselor lactate aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fac excepție de la prevederile art. 3 alin. (3) în privința numărului de porții distribuite, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor art. 17 alin. (3) și (4). Modificări (1)

(2) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate pentru distribuția fructelor, laptelui și produselor lactate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA.

(3) Plata ajutorului financiar din FEGA, conform prevederilor art. 13 alin. (2) în baza contractelor/acordurilor-cadru prevăzute la alin. (1) și (2), se face cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație, iar pentru lapte și produse lactate se calculează după cum urmează:

a) 2/3 din ajutorul financiar din FEGA solicitat pentru lapte;

b) 1/3 din ajutorul solicitat din FEGA pentru produsele lactate.

Art. 24. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea conținutului/specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în școli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012.

(2) Contractele/Acordurile-cadru de furnizare a merelor, a produselor lactate și de panificație pentru elevi și preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condițiile legii.

(3) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică aflate în curs de desfășurare continuă a se derula potrivit legislației aplicabile la momentul inițierii lor.

Art. 25. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

București, 7 septembrie 2017.

Nr. 640.

ANEXA Nr. 1

Produsele distribuite

I. Caracteristici generale:

Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 2 lit. a), în cadrul programului pentru școli se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

II. Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:

A. Fructe și legume

1. Se pot distribui următoarele:

- mere;

- pere;

- struguri de masă;

- prune;

- morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie;

- ardei grași;

- castraveți proaspeți.

2. Porția de fructe distribuită are cel puțin 100 grame și conține o singură specie de fructe, iar porția de legume distribuită are cel puțin 200 grame și poate fi un amestec din speciile propuse, preparate și gata de consum în stare proaspătă.

3. Fructele și legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conține legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curățate și tăiate în bucăți gata de consum și fără niciun alt ingredient.

4. Fiecare porție va fi ambalată individual.

5. Merele, perele, strugurii de masă și ardeii grași distribuiți întregi vor fi încadrate la categoria "Extra" și/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în anexa I "Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3" - partea B "Standarde specifice de comercializare", partea 1, partea 6, partea 8 și partea 9 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, cu modificările și completările ulterioare.

6. Prunele, morcovii, păstârnacul, țelina rădăcină și sfecla roșie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în anexa I "Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3" - partea A "Standardul de comercializare general".

7. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.

8. Data-limită de consum al fructelor și legumelor este după cum urmează: Modificări (1)

• 7 zile de la livrare pentru mere, pere, struguri, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 2-3 zile de la livrare pentru prune, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 14-15 zile de la livrare pentru morcovi, țelină rădăcină, păstârnac, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;

• 3-4 zile de la livrare pentru ardeii grași și castraveți, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 30 de zile de la livrare pentru sfecla roșie, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat;
• 24 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume care conțin și ardei gras și 48 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume fără ardei gras, în condiții de temperaturi cuprinse între 18° și 20°C, la loc răcoros și întunecat.

B. Lapte și produse lactate

1. Se vor distribui:

- lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao;

- produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao.

2. Porția de lapte și porția de produse lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic.

3. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.

4. În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul sănătății, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.

5. Data-limită de consum al produselor este de: Modificări (1)

a) 8 zile de la data fabricației, în cazul laptelui pasteurizat, și 6 luni de la data fabricației, în cazul laptelui UHT;

b) 5 zile pentru produsele lactate.

C. Produse de panificație Modificări (1)

1. Se vor distribui:

- corn sau baton din făină integrală fără adaos de zahăr sau îndulcitori și alți aditivi alimentari;

- covrigi simpli sau biscuiți uscați din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și alți aditivi alimentari.

2. Porția produselor de panificație, indiferent de tipul produsului, va avea 80 grame.

3. Pentru diversificare, făina integrală folosită la prepararea produselor de panificație poate conține amestecuri de semințe (floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac).

4. Data-limită de consum al produselor este de 48 de ore.

III. Specificații privind etichetarea și marcarea

Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:

a) denumirea produsului: denumirea speciei și a soiului de fructe sau legume, lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, corn, baton etc.;

b) lista legumelor în cazul amestecurilor și lista ingredientelor în cazul produselor lactate și al celor de panificație, conform legislației specifice în vigoare. În cazul laptelui și al produselor lactate, se vor menționa conținutul minim de proteine și grăsimi;

c) în cazul laptelui, produselor lactate și de panificație se vor menționa și substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe;

d) declarația nutrițională;

e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate și al celor de panificație, și exprimată în mililitri, în cazul laptelui;

f) data-limită de consum, sub forma: "expiră la data de . . ." cu înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului; Modificări (1)

g) condiții de depozitare;

h) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;

i) mențiune privind lotul;

j) ambalajul laptelui și al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare;

k) mențiunea "Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru școli conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!" Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative

Pentru a familiariza preșcolarii și elevii cu varietatea și gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include și sesiuni de degustare. În cadrul acestora, preșcolarii/elevii pot degusta orice produse care nu sunt distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.

A. Fructe și legume Modificări (1)

Se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate și/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sare, oțet și ulei.

În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă și consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare.

Fructele și legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.

B. Produse lactate Modificări (1)

Produsele lactate destinate degustării trebuie să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.

C. Miere

Preșcolarii și elevii pot degusta o cantitate de 1-3 grame de miere pe kg/corp.

Mierea degustată îndeplinește următoarele condiții:

- nu trebuie produsă de albine care au fost hrănite cu zahăr sau siropuri artificiale în perioada recoltării nectarului;

- provine de la stupine autorizate conform prevederilor legale în vigoare;

- respectă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii, cu modificările și completările ulterioare;

- respectă declarația nutrițională prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1.999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2.000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2.002/67/CE și 2.008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

Sume pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2017-2018

- mii lei -
Județ Distribuția fructelor si legumelor proaspete Măsuri educative
Sume 2017 Sume 2018 Din care: 15 ianuarie - 2 februarie 2018 Sume 2017 Sume 2018 Din care: 15 ianuarie - 2 februarie 2018
1 2 3 4 5 6 7
Alba 589 573 123 355 328 68
Arad 738 719 154 445 411 86
Argeș 1.098 1.069 229 662 611 127
Bacău 1.168 1.137 244 704 650 135
Bihor 1.082 1.054 226 653 602 126
Bistrița-Năsăud 592 577 124 357 330 69
Botoșani 833 811 174 502 463 97
Brașov 1.017 992 213 614 567 118
Brăila 534 520 111 322 297 62
Buzău 798 778 167 482 445 93
Caraș-Severin 475 463 99 287 265 55
Călărași 573 559 120 346 320 67
Cluj 1.060 1.033 221 639 590 123
Constanța 1.322 1.289 276 798 737 153
Covasna 420 410 88 253 234 49
Dâmbovița 872 850 182 526 486 101
Dolj 1.035 1.009 216 625 577 120
Galați 945 920 197 570 526 110
Giurgiu 500 487 104 302 278 58
Gorj 595 579 124 358 331 69
Harghita 638 622 133 385 355 74
Hunedoara 646 628 135 389 359 75
Ialomița 482 471 101 291 269 56
Iași 1.595 1.553 333 962 887 185
Ilfov 686 670 144 415 383 80
Maramureș 849 827 177 512 473 98
Mehedinți 486 473 101 293 270 56
Mureș 1.058 1.031 221 638 589 123
Neamț 886 863 185 534 493 103
Olt 713 694 149 430 397 83
Prahova 1.300 1.266 271 784 723 151
Satu Mare 617 601 129 372 343 72
Sălaj 439 428 92 265 245 51
Sibiu 760 741 159 459 423 88
Suceava 1.410 1.375 295 851 785 164
Teleorman 538 524 112 324 299 62
Timiș 1.102 1.074 230 665 614 128
Tulcea 376 366 78 226 209 44
Vaslui 811 790 169 489 452 94
Vâlcea 611 595 127 368 340 71
Vrancea 644 628 135 389 359 75
Municipiul București 2.807 2.734 586 1.691 1.561 322
TOTAL 35.700 34.783 7.454 21.532 19.876 4.141

ANEXA Nr. 4

Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2017-2018

- mii lei -
Județ Distribuția laptelui de consum și a produselor lactate fără adaos de lapte praf Măsuri educative
Sume 2018 Din care: 15 ianuarie - 2 februarie 2018 Sume 2017 Sume 2018 Din care: 15 ianuarie - 2 februarie 2018
1 2 3 4 5 6
Alba 1.802 270 293 389 55
Arad 2.260 339 368 488 68
Argeș 3.361 504 547 726 102
Bacău 3.574 536 582 772 108
Bihor 3.313 497 540 715 100
Bistrița-Năsăud 1.814 272 296 392 55
Botoșani 2.549 382 415 550 77
Brașov 3.117 468 508 673 94
Brăila 1.633 245 266 353 49
Buzău 2.446 367 398 528 74
Caraș-Severin 1.455 218 237 314 44
Călărași 1.757 264 286 379 53
Cluj 3.245 487 529 701 98
Constanța 4.051 608 660 875 123
Covasna 1.286 193 209 278 39
Dâmbovița 2.671 401 435 577 81
Dolj 3.172 476 517 685 96
Galați 2.891 434 471 624 88
Giurgiu 1.531 230 249 331 46
Gorj 1.820 273 296 393 55
Harghita 1.955 293 318 422 59
Hunedoara 1.973 296 321 426 60
Ialomița 1.479 222 241 319 45
Iași 4.882 732 795 1.054 148
Ilfov 2.107 316 343 455 64
Maramureș 2.600 390 423 561 79
Mehedinți 1.487 223 242 321 45
Mureș 3.240 486 528 700 98
Neamț 2.713 407 442 586 82
Olt 2.182 327 355 471 66
Prahova 3.979 597 648 859 121
Satu Mare 1.888 283 308 408 57
Sălaj 1.346 202 219 291 41
Sibiu 2.329 349 379 503 71
Suceava 4.321 648 704 933 131
Teleorman 1.647 247 268 356 50
Timiș 3.376 506 550 729 102
Tulcea 1.150 172 187 248 35
Vaslui 2.483 372 404 536 75
Vâlcea 1.869 280 304 403 57
Vrancea 1.973 296 321 426 60
Municipiul București 8.590 1.289 1.403 1.853 262
TOTAL 109.317 16.397 17.805 23.603 3.313

ANEXA Nr. 5

Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificație în anul școlar 2017-2018

- mii lei -
Județ Sume 2018
Alba 1.887
Arad 2.367
Argeș 3.519
Bacău 3.742
Bihor 3.470
Bistrița-Năsăud 1.900
Botoșani 2.669
Brașov 3.264
Brăila 1.710
Buzău 2.561
Caraș-Severin 1.524
Călărași 1.840
Cluj 3.398
Constanța 4.242
Covasna 1.346
Dâmbovița 2.796
Dolj 3.321
Galați 3.028
Giurgiu 1.603
Gorj 1.905
Harghita 2.047
Hunedoara 2.066
Ialomița 1.549
Iași 5.113
Ilfov 2.206
Maramureș 2.722
Mehedinți 1.557
Mureș 3.393
Neamț 2.841
Olt 2.285
Prahova 4.167
Satu Mare 1.978
Sălaj 1.409
Sibiu 2.438
Suceava 4.525
Teleorman 1.724
Timiș 3.535
Tulcea 1.204
Vaslui 2.600
Vâlcea 1.957
Vrancea 2.066
Municipiul București 8.998
TOTAL 114.472

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Elevii vor avea fructe în școli, pe lângă lapte și corn
;
se încarcă...