Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1020/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.691 din 2017 al Direcției generale de programe, Agenția Națională de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile:

- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

o) în cadrul Registrului național al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice se organizează și funcționează U.A.T.M. a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem de la donatori neînrudiți;".

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Organizarea și funcționarea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică se realizează în baza planurilor de activități și resurse umane elaborate de fiecare U.A.T.M., conform Regulamentului- cadru cu privire la desfășurarea activităților din cadrul unităților de asistență tehnică și management prevăzut în anexa nr. 71 la prezentele norme tehnice.

Planul de activități și resurse umane pentru fiecare U.A.T.M. se aprobă de ministrul sănătății la propunerea Agenției Naționale de Programe de Sănătate."

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În vederea realizării atribuțiilor de asistență tehnică și management ale programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în fiecare din instituțiile prevăzute la art. 6 alin. (1) se constituie, prin act administrativ al conducătorilor acestora, o echipă a U.A.T.M., pe baza propunerilor coordonatorului U.A.T.M. desemnat de către acesta. Echipa U.A.T.M. are în componență, în mod obligatoriu, un coordonator U.A.T.M. și cel puțin 2 categorii de poziții, respectiv: responsabil tehnic(o)-/medical și responsabil financiar/economic. Membrii echipei U.A.T.M. ce sunt desemnați pentru ocuparea pozițiilor obligatorii trebuie să respecte următoarele cerințele minime:

a) coordonatorul U.A.T.M.: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul medical sau economic;

b) responsabil tehnic(o)-/medical: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în unul dintre domeniile: medicină, farmacie, biologie, biochimie, psihologie sau asistență socială, după caz;

c) responsabilul financiar/economic: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul economic.

Componența propriu-zisă a fiecărei echipe U.A.T.M. se stabilește în funcție de: numărul de programe/subprogram/intervenții de sănătate publică pentru care se asigură asistența tehnică și managementul, volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul U.A.T.M., numărul de ore estimate a fi desfășurate efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane necesare și nivelul pregătirii profesionale solicitat.

Coordonatorul elaborează planul de activități și resurse umane al U.A.T.M., conform prevederilor alin. (21)."

4. La articolul 6 alineatul (7), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfășurarea activității de coordonare a U.A.T.M. și a altor activități pentru managementul programelor, după caz: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare, taxe de drum;".

5. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Echipa prevăzută la alin. (4) care desfășoară activități în cadrul U.A.T.M. este remunerată cu o sumă pentru activitatea depusă, cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar după cum urmează: 36 lei/oră pentru coordonatorul U.A.T.M. - la nivel național, respectiv 32 lei/oră pentru coordonatorul U.A.T.M. - la nivel regional, 27 lei/oră pentru personalul cu studii superioare și 18 lei/oră pentru personalul cu studii medii. Remunerarea echipei se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contracte încheiate între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități în cadrul unităților de asistență tehnică și management, din care să rezulte: activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnare și de către coordonatorul U.A.T.M."

6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Personalul care desfășoară activități medicale în cadrul programelor naționale de sănătate publică poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar care corespunde salariului de bază aprobat, precum și sporurilor aferente locului de muncă unde își desfășoară activitatea pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice".

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.

8. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naționale de boli transmisibile", titlul I.1 "Programul național de vaccinare", litera C "Activități", punctul 1 "Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare

Calendarul național de vaccinare

Vârsta recomandată*1) Tipul de vaccinare Comentarii
primele 24 de ore 2-7 zile Vaccin hepatitic B (Hep B)*2)
Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)
în maternitate
2 luni Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat*3)
medicul de familie
4 luni Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat*3)
medicul de familie
11 luni Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
Vaccin pneumococic conjugat*3)
medicul de familie
12 luni Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) medicul de familie
5 ani Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) medicul de familie
6 ani Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI) medicul de familie
14 ani Vaccin diftero-tetanic pentru adulți/vaccin diftero-tetano-pertussis acelular medicul de familie

NOTE:

*1) Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.

*2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

Vârsta recomandată Tipul de vaccinare Comentarii
6 săptămâni Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I medicul de familie
30 de zile
de la prima doză
Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II medicul de familie
30 de zile
de la a doua doză
Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III medicul de familie

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.

*3) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în Calendarul național de vaccinare în funcție de fondurile disponibile.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință."

9. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.2 "Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP", subpunctul 1.2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;".

10. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.2 "Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP", subpunctul 1.2.10 se abrogă.

11. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.2, subpunctul 1.2.16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1.2.16. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unități de specialitate pentru implementarea unor activități din cadrul Programului național de vaccinare, inclusiv pentru situațiile în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unitățile sanitare cu paturi a copiilor abandonați;".

12. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1 subpunctul 1.4 "Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare", subpunctul 1.4.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, precum și acelora care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP și/sau a părinților copiilor sau a aparținătorilor legali cu utilizarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății sau, după caz, achiziționate de aparținători în situații în care pot fi dovedite discontinuități în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:

1.4.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;

1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;

1.4.2.3. examenul clinic;

1.4.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;

1.4.2.5. înregistrarea în RENV;

1.4.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.

Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;".

13. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1, după subpunctul 1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.41, cu următorul cuprins:

"

1.41. Activități desfășurate la nivelul centrelor de vaccinare care se organizează, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății."

14. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 1, după subpunctul 1.5 "Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești care au în structură dispensare de pneumoftiziologie" se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6, cu următorul cuprins:

"

1.6. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați:

1.6.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;

1.6.2. efectuarea vaccinării copiilor abandonați în unitatea sanitară, cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului, după cum urmează:

1.6.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;

1.6.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;

1.6.2.3. examenul clinic;

1.6.2.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale, în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare, și în RENV;

1.6.2.5. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor;

1.6.3. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;

1.6.4. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;

1.6.5. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri."

15. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C, "Nota" de la punctul 2 "Vaccinarea grupelor populaționale la risc" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

NOTĂ:

*1) Vaccinarea HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:

a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;

b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;

c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;

d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11-14 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinare."

16. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 2, subpunctul 2.2 "Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP", subpunctul 2.2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;".

17. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 2 subpunctul 2.2, subpunctul 2.2.12 se abrogă.

18. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 2 subpunctul 2.3 "Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare", subpunctul 2.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.3.2. administrarea vaccinurilor opționale beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 2. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:

2.3.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;

2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;

2.3.2.3. examenul clinic;

2.3.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;

2.3.2.5. înregistrarea în RENV;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...