Guvernul României

Hotărârea nr. 643/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (3) și (32) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) își desfășoară activitatea în baza programului și a locului stabilit de către coordonatorul grupului de lucru prevăzut la alin. (31), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

. . . . . . . . . .

(32) În cazul în care consiliile locale nu dețin specialiști pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2), consiliul local va mandata o persoană cu responsabilități în ceea ce privește registrul agricol pentru a prelua activitățile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al unității administrativ- teritoriale respective."

2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Pentru identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și a soluțiilor de gospodărire a arboretelor și a vegetației forestiere aflate în suprafețele cu pajiști permanente, realizate de specialiști din cadrul unităților atestate care fac parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2), finanțarea acestora se face de la bugetul local, iar sumele aferente vor fi recuperate proporțional cu suprafața deținută de la utilizatori până la încheierea anului fiscal."

3. La articolul 8, alineatul (61) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(61) Pentru a furniza în mod curent autorității competente sau altor instituții cu responsabilități în domeniu date cu privire la menținerea suprafeței de pajiști înregistrate în registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, la proiectul de amenajament se atașează ortofotoplanul cu suprafața totală de pajiști permanente, indiferent de forma de proprietate, însoțit de un tabel nominal întocmit de primării, în care sunt prevăzuți proprietarii și utilizatorii de pajiști, persoane fizice sau juridice ale căror suprafețe sunt amplasate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective."

4. La articolul 8 alineatul (62), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) numele/denumirea și adresa/sediul utilizatorului;

b) suprafața de pajiști permanente deținută de fiecare proprietar/utilizator;".

5. La articolul 8 alineatul (62), litera c) se abrogă.

6. La articolul 81, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Elaborarea studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, se realizează de către oficiile de studii pedologice și agrochimice județene sau de către alte persoane fizice sau juridice atestate, în condițiile legii, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a efectua studii privind calitatea solului, în condițiile art. 3 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările și completările ulterioare."

7. La articolul 81, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) În cazul în care oficiile de studii pedologice și agrochimice județene nu încheie contracte pentru elaborarea studiilor pedologice și agrochimice necesare pentru întocmirea amenajamentelor pastorale pe toată suprafață de pajiști permanente la termenele prevăzute de legislația în vigoare, pentru suprafața necontractată, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București încheie contracte, în condițiile legii, cu persoane fizice sau juridice atestate, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2)."

8. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (11) și literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(11) La începerea activității de întocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii desemnați de consiliul local pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la art. 8 alin. (2) prezintă:

. . . . . . . . . .

b) ortofotoplanul cu suprafața totală de pajiști permanente înscrise în registrul agricol, drumurile de acces, sursele de apă, limitele ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum și limitele administrative ale unității administrativ-teritoriale pentru care este întocmit;

c) tabelul nominal prevăzut la art. 8 alin. (61) întocmit de consiliile locale, conform registrului agricol, cu suprafețele de pajiști permanente, respectiv pășuni și fânețe, la data de 1 ianuarie 2007;".

9. La articolul 9 alineatul (11), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz."

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru-Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației
publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela-Leocadia Gavrilescu
p. Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 7 septembrie 2017.

Nr. 643.

;
se încarcă...