Pandectele Săptămânale nr. 3/2017

Fonduri europene. Constatarea și sancționarea în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011 a unor nereguli apărute sub imperiul O.U.G. nr. 79/2003. Legalitate, Editura Rosetti
de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția contencios administrativ

21 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Jurisprudență

O.U.G. nr. 66/2011

Notă: Instanța a avut în vedere hotărârea CJUE pronunțată în cauzele conexate C-260/14, Județul Neamț și C-261/14 PPU, Județul Bacău, privind cererile de decizie preliminară formulate de Curtea de Apel Bacău în legătură cu interpretarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, precum și a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.

Prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, a fost statuat faptul că deși principiul securității juridice se opune aplicării retroactive a unui regulament, același principiu impune ca legea nouă să poată fi aplicată, în lipsa unei derogări, și efectelor viitoare ale unor situații apărute sub imperiul legii vechi.

Prin urmare, pentru nereguli săvârșite anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 66/2011 - care a fost emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr.1083/2006 - constatate, însă, ca urmare a unui control efectuat ulterior acestui moment, este corectă aplicarea unei corecții financiare reglementată prin noul act normativ, în acest caz neputând fi reținută o încălcare a principiului neretroactivității legii civile.

1.1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată la data de 8 mai 2013, în dosarul nr. xxx/43/2013, al Curții de Apel X - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, reclamantul Municipiul A, prin primar, a chemat în judecată pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (denumită în continuare MDRAP), solicitând anularea Deciziei nr. 93 din 21.03.2013 și a Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare emisă de pârât la data de 06.12.2012 sub nr. XX- 91401 prin Comisia de soluționare a contestației, numită prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 930 din 18.03.2013, exonerarea reclamantei de la plata sumelor stabilite prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare emisă de pârât la data de 06.12.2012 sub nr. XX - 91401 aferentă proiectului COD SMIS 22055 cu titlul "Crearea unei rețele de monitorizare a zonelor cu risc social crescut în Municipiul A Etapa I Sistem de monitorizare pentru siguranța populației" prin care s-a aplicat o corecție financiară în cuantum de 10% și menținute prin decizia a cărei anulare o solicită, și pe cale de consecință achitarea către UAT Municipiul A a sumelor reținute ca urmare a reducerii de 25% aplicată prin aceste acte sumelor achitate la cererile de rambursare nr. 4 aplicată preventiv până la emiterea notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecției financiare; cu cheltuieli de judecată.

Prin Încheierea de ședință de la termenul de judecată din data de 22 octombrie 2013, pronunțată în dosarul nr. xx0/43/2013 s-a dispus conexarea dosarului nr. xx1/43/2013 al Curții de Apel X la dosarul nr. xxx/43/2013 al aceleiași instanțe.

Reclamantul Municipiul A a formulat excepția de nelegalitate a Sesizării Direcției Generale Autoritatea de Management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli nr. VT - 62919/24.08.2012, emisă de Direcția generală Autoritatea de management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale a Turismului, susținând că aceasta cuprinde constatări cu implicații financiare cu privire la achiziționarea contractului de lucrări de instalare și achiziția de echipamente și dotări nr. 331/26.09.2011 privitoare la existența unor suspiciuni de nereguli și aplicarea de corecții financiare pentru acestea, ce au fost reținute în sarcina UAT Municipiul A.

Pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a invocat excepția de inadmisibilitate a excepției de nelegalitate a Sesizării Direcției Generale Autoritatea de Management-Programul Operațional Regional-Verificare Programe si Gestionare Nereguli nr.VT-62919/24.08.2012.

1.2. Soluția primei instanțe

Curtea de Apel X Secția contencios administrativ și fiscal, prin Sentința nr.21 din 24 ianuarie 2014, a admis excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate și, în consecință, a respins excepția de nelegalitate invocată de reclamantul Municipiul A, cu privire la Sesizarea Direcției Generale Autoritatea de Management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli nr. VT - 62919/24 august 2012, ca inadmisibilă. A respins acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Municipiul A, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în dosarul nr. xxx/43/2013 al Curții de Apel X, a admis în parte acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Municipiul A, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în dosarul nr. XX0/43/2013 al Curții de Apel X, conexat la dosarul nr. xxx/43/2013 și, în consecință: a anulat Decizia nr. 33/12 iunie 2013 emisă de Serviciul Soluționare Contestații Nereguli Fonduri Europene din cadrul pârâtului și Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. XX - 27364/03.04.2013 privind Contractul de finanțare nr. 1588/06.05.2011 aferentă proiectului Cod SMIS 22055 având denumirea „Crearea unei rețele de monitorizare a zonelor cu risc social crescut în Municipiul A Etapa I Sistem de monitorizare pentru siguranța populației", a respins celelalte capete de cerere ale acțiunii formulată de reclamant în dosarul nr. xx0/43/2013, conexat la dosarul nr.xxx/43/2013.

2. Calea de atac exercitată

2.1 Recursurile

Împotriva Sentinței nr.21/2014 a Curții de Apel X - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal au declarat recurs Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul A încadrând criticile în prevederile art.488 alin. (1) pct.8 din Codul de procedură civilă.

În cuprinsul cererii de recurs, recurentul Municipiul A a adus, în esență, următoarele critici sentinței recurate.

-În mod greșit instanța de fond a respins excepția de nelegalitate ca inadmisibilă pentru că Sesizarea Direcției Generale Autoritatea de Management - Programul Operațional Regional - Verificare Programe și Gestionare Nereguli nr. VT - 62919/24 august 2012 întrunește condițiile prevăzute de art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.554/2004, pentru a fi considerată act administrativ, fiind și actul care a condus la aplicarea corecției financiare stabilită în temeiul prevederilor OUG nr.66/2011.

-Prevederile OUG nr.66/2011 nu sunt incidente în speță întrucât controlul a început anterior intrării în vigoare a acestui act normativ.

De asemenea, documentația de atribuire în baza căruia s-a încheiat contractul de lucrări nr.375/09.11.2011, a fost publicată în SEAP la data de 22.06.2011, astfel că este incident în cauză principiul neretroactivității legii civile noi, cu referire la OUG nr.66/2011.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...