Act Internațional

Tratatul O.M.P.I. privind dreptul de autor din 20.12.1996 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

în dorința de a dezvolta și de a asigura protecția drepturilor autorilor asupra operelor lor literare și artistice într-un mod cât mai eficient și uniform posibil,

recunoscând necesitatea de a se institui noi reglementări internaționale și de a se clarifica interpretarea anumitor reglementări existente, în scopul găsirii unor rezolvări corespunzătoare pentru problemele ridicate de evoluția constatată în domeniile economic, social, cultural și tehnic,

recunoscând că evoluția și convergența tehnicilor informației și comunicării au o incidență considerabilă asupra creației și utilizării operelor literare și artistice,

subliniind importanța excepțională pe care o are protecția cu titlu de drept de autor în încurajarea creației literare și artistice,

recunoscând necesitatea de a se menține un echilibru între drepturile autorilor și interesele publicului larg, în special în domeniul educației, cercetării și accesului la informații, așa cum reiese din Convenția de la Berna,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Legătura cu Convenția de la Berna

(1) Prezentul tratat constituie un aranjament special, în sensul art. 20 din Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice, în ceea ce privește părțile contractante care sunt țări membre ale Uniunii instituite prin această convenție. Prezentul tratat nu are nici o legătură cu alte tratate, în afara Convenției de la Berna, și se aplică fără a prejudicia drepturile și obligațiile ce rezultă din orice alt tratat.

(2) Nici o dispoziție a prezentului tratat nu are ca efect derogarea de la obligațiile pe care părțile contractante le au unele față de altele în virtutea Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice.

(3) În prezentul tratat, prin Convenția de la Berna se înțelege Actul de la Paris din 24 iulie 1971 al Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice.

(4) Părțile contractante trebuie să se conformeze prevederilor art. 1-21 și anexei la Convenția de la Berna.

ARTICOLUL 2 Întinderea protecției privind dreptul de autor

Protecția privind dreptul de autor se întinde asupra expresiilor și nu asupra ideilor, procedeelor, metodelor de funcționare sau conceptelor matematice ca atare.

ARTICOLUL 3 Aplicarea art. 2-6 din Convenția de la Berna

Părțile contractante aplică mutatis mutandis dispozițiile art. 2-6 din Convenția de la Berna în cadrul protecției prevăzute prin prezentul tratat.

ARTICOLUL 4 Programele pentru calculator

Programele pentru calculator sunt protejate ca și operele literare, în sensul art. 2 din Convenția de la Berna. Protecția prevăzută se aplică programelor pentru calculator indiferent de modul sau forma de exprimare.

ARTICOLUL 5 Compilațiile de date (bazele de date)

Compilațiile de date sau de alte elemente, indiferent de forma lor, care prin alegerea sau dispunerea conținutului constituie creații intelectuale, sunt protejate ca atare. Această protecție nu se extinde asupra datelor sau elementelor ca atare și nu prejudiciază nici un drept de autor care există asupra datelor sau elementelor conținute în compilație.

ARTICOLUL 6 Dreptul de distribuire

(1) Autorii operelor literare și artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziție publicului a originalului sau a exemplarelor operelor lor prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate.

(2) Nici una dintre dispozițiile prezentului tratat nu aduce atingere libertății pe care o au părțile contractante de a determina condițiile eventuale în care epuizarea dreptului prevăzut la alin. (1) se aplică după prima vânzare sau după altă operațiune de transfer de proprietate a originalului sau a vreunui exemplar din operă, efectuată cu autorizarea autorului.

ARTICOLUL 7 Dreptul de închiriere

(1) Autorii

(i) programelor pentru calculator,

(ii) operelor cinematografice și

(iii) operelor încorporate în fonograme așa cum sunt acestea definite în legislațiile naționale ale părților contractante,

beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea comercială către public a originalului sau a exemplarelor operelor lor.

(2) Alin. (1) nu se aplică:

(i) în cazul programelor pentru calculator, dacă programul însuși nu face obiectul principal al închirierii; și

(ii) în cazul operelor cinematografice, numai dacă închirierea în scop comercial nu a dus la realizarea unui număr masiv de exemplare din aceste opere cu largă răspândire, care să compromită în mod substanțial dreptul exclusiv de reproducere.

(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), o parte contractantă care aplica la 15 aprilie 1994 și continuă să aplice un sistem de remunerație echitabilă a autorilor pentru închirierea exemplarelor operelor lor încorporate în fonograme poate menține acest sistem, cu condiția ca închirierea comercială a operelor încorporate în fonograme să nu compromită în mod substanțial dreptul exclusiv de reproducere al autorilor.

ARTICOLUL 8 Dreptul de comunicare către public

Fără a prejudicia dispozițiile art. 11.1)2°), 11bis.1)1°) și 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) și 14bis din Convenția de la Berna, autorii operelor literare și artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare către public a operelor lor prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv punerea la dispoziție publicului a operelor lor, în așa fel încât oricine să poată avea acces la ele în locul și la momentul pe care le alege în mod individual.

ARTICOLUL 9 Durata de protecție a operelor fotografice

În ceea ce privește operele fotografice, părțile contractante nu aplică dispozițiile art. 7.4) din Convenția de la Berna.

ARTICOLUL 10 Limitări și excepții

(1) Părțile contractante pot să prevadă în legislațiile lor naționale limitări sau excepții de la drepturile acordate autorilor de opere literare și artistice prin prezentul tratat în anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatării normale a operei și nici nu cauzează prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.

(2) În aplicarea Convenției de la Berna părțile contractante trebuie să restrângă orice limitări sau excepții de la drepturile prevăzute în convenția menționată la anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatării normale a operei și nici nu cauzează prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.

ARTICOLUL 11 Obligații privind măsurile tehnice

Părțile contractante trebuie să prevadă o protecție juridică corespunzătoare și sancțiuni juridice eficiente împotriva neutralizării măsurilor tehnice eficiente folosite de autori în cadrul exercitării drepturilor lor conform prezentului tratat sau Convenției de la Berna și care, în ceea ce privește operele lor, restrâng înfăptuirea de acte care nu sunt autorizate de autorii respectivi sau nu sunt permise de lege.

ARTICOLUL 12 Obligații privind informația asupra regimului drepturilor

(1) Părțile contractante trebuie să prevadă sancțiuni juridice corespunzătoare și eficiente împotriva oricărei persoane care înfăptuiește unul dintre următoarele acte, cu știință sau, în ceea ce privește sancțiunile civile, având motive rezonabile pentru a crede că acest act va implica, va permite, va facilita sau va disimula o atingere a unui drept prevăzut prin prezentul tratat sau prin Convenția de la Berna:

(i) suprimă sau modifică, fără să fie abilitată, orice informație privind regimul drepturilor care se prezintă sub formă electronică;

(ii) distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează sau comunică către public, fără a fi abilitată, opere sau exemplare din opere, știind că informațiile privind regimul drepturilor, prezentându-se sub formă electronică, au fost suprimate sau modificate fără autorizare.

(2) În prezentul articol, prin expresia informație asupra regimului drepturilor se înțelege informațiile care permit identificarea operei, a autorului operei, a titularului oricărui fel de drept asupra operei sau informațiile privind condițiile și modalitățile de utilizare a operei, precum și orice număr ori cod reprezentând aceste informații, în momentul în care oricare dintre aceste elemente de informație este asociat exemplarului unei opere sau apare în relație cu comunicarea unei opere către public.

ARTICOLUL 13 Aplicarea în timp

Părțile contractante aplică dispozițiile art. 18 din Convenția de la Berna în ceea ce privește ansamblul protecției prevăzute în prezentul tratat.

ARTICOLUL 14 Dispoziții privind respectarea drepturilor

(1) Părțile contractante se angajează să adopte, în conformitate cu sistemele lor juridice, măsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.

(2) Părțile contractante vor face în așa fel încât legislațiile lor naționale să cuprindă proceduri menite să impună respectarea drepturilor prevăzute prin prezentul tratat, astfel încât să permită o acțiune eficientă împotriva oricărui act care ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv măsuri adecvate pentru prevenirea rapidă a oricărei încălcări și pentru evitarea oricărei încălcări ulterioare.

ARTICOLUL 15 Adunarea

(1)

a) Părțile contractante au o Adunare.

b) Fiecare parte contractantă este reprezentată de un delegat care poate fi asistat de supleanți, de consilieri și de experți.

c) Cheltuielile fiecărei delegații sunt suportate de partea contractantă care a desemnat-o. Adunarea poate solicita Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (denumită în continuare O.M.P.I.) să acorde asistență financiară pentru a facilita participarea delegațiilor părților contractante care sunt considerate țări în curs de dezvoltare, în conformitate cu practica stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, sau țări în tranziție spre o economie de piață.

(2)

a) Adunarea se ocupă de problemele care privesc menținerea și dezvoltarea prezentului tratat, precum și de aplicarea și funcționarea lui.

b) Adunarea își îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin art. 17(2), examinând posibilitatea de a autoriza anumite organizații interguvernamentale să devină părți la prezentul tratat.

c) Adunarea decide convocarea oricărei conferințe diplomatice în scopul revizuirii prezentului tratat și dă instrucțiunile necesare directorului general al O.M.P.I. pentru pregătirea acesteia.

(3)

a) Fiecare parte contractantă care este un stat dispune de un vot și votează numai în nume propriu.

b) Orice parte contractantă care este o organizație interguvernamentală poate participa la vot, în locul statelor membre pe care le reprezintă, cu un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care sunt părți la prezentul tratat. Nici o organizație interguvernamentală nu participă la vot dacă unul dintre statele membre pe care le reprezintă își exercită dreptul său de vot și invers.

(4) Adunarea se reunește în sesiune ordinară o dată la fiecare 2 ani, la convocarea directorului general al O.M.P.I.

(5) Adunarea își stabilește regulamentul său interior, inclusiv în ceea ce privește convocarea sa în sesiune extraordinară, regulile referitoare la cvorum și, sub rezerva dispozițiilor prezentului tratat, majoritatea necesară pentru diferitele tipuri de decizii.

ARTICOLUL 16 Biroul internațional

Biroul internațional al O.M.P.I. îndeplinește sarcinile administrative privind tratatul.

ARTICOLUL 17 Condiții de îndeplinit pentru a deveni parte la tratat

(1) Orice stat membru al O.M.P.I. poate deveni parte la prezentul tratat.

(2) Adunarea poate decide să autorizeze pentru a deveni parte la prezentul tratat orice organizație interguvernamentală care declară că este competentă și dispune de o legislație proprie care leagă toate statele sale membre, în ceea ce privește problemele reglementate de prezentul tratat, și care declară că a fost autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu procedurile sale interne, să devină parte la prezentul tratat.

(3) Comunitatea Europeană poate deveni parte la prezentul tratat, dacă a făcut declarația la care se referă paragraful precedent cu ocazia conferinței diplomatice care a adoptat prezentul tratat.

ARTICOLUL 18 Drepturi și obligații ce decurg din tratat

În lipsa unei dispoziții contrare exprese a prezentului tratat, fiecare parte contractantă beneficiază de toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din prezentul tratat.

ARTICOLUL 19 Semnarea tratatului

Prezentul tratat este deschis semnării până la 31 decembrie 1997 și poate fi semnat de oricare stat membru al O.M.P.I. și de Comunitatea Europeană.

ARTICOLUL 20 Intrarea în vigoare a tratatului

Acest tratat intră în vigoare la 3 luni de la data la care au fost depuse de către state, pe lângă directorul general al O.M.P.I., 30 de instrumente de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 21 Data la care devin efective obligațiile ce decurg din tratat

Prezentul tratat leagă:

(i) cele 30 de state vizate la art. 20, începând de la data la care prezentul tratat a intrat în vigoare;

(ii) toate celelalte state, după expirarea unui termen de 3 luni începând de la data la care statul a depus instrumentul său de ratificare pe lângă directorul general al O.M.P.I.;

(iii) Comunitatea Europeană, după expirarea unui termen de 3 luni ce urmează depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, dacă acest instrument a fost depus după intrarea în vigoare a prezentului tratat, conform prevederilor art. 20, sau de 3 luni ce urmează intrării în vigoare a prezentului tratat, dacă acest instrument a fost depus înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat;

(iv) orice altă organizație interguvernamentală care este autorizată să devină parte la prezentul tratat, după expirarea unui termen de 3 luni ce urmează depunerii instrumentului său de aderare.

ARTICOLUL 22 Excluderea rezervelor la tratat

Nu este admisă nici o rezervă la prezentul tratat.

ARTICOLUL 23 Denunțarea tratatului

Orice parte contractantă poate denunța prezentul tratat printr-o notificare adresată directorului general al O.M.P.I. Denunțarea își produce efectul la un an după data la care directorul general al O.M.P.I. a primit notificarea.

ARTICOLUL 24 Limbile tratatului

(1) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile franceză, engleză, arabă, chineză, spaniolă și rusă, toate versiunile fiind egal autentice.

(2) Un text oficial în orice limbă, alta decât cele numite la alin. (1), este stabilit de către directorul general al O.M.P.I. la cererea unei părți interesate, după consultarea tuturor părților interesate. În sensul prezentului alineat, prin parte interesată se înțelege orice stat membru al O.M.P.I. a cărui limbă oficială sau una dintre limbile oficiale este în cauză, precum și Comunitatea Europeană și orice altă organizație interguvernamentală care poate deveni parte la prezentul tratat, dacă una dintre limbile sale oficiale este în cauză.

ARTICOLUL 25 Depozitarul

Directorul general al O.M.P.I. este depozitarul prezentului tratat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...