Guvernul României

Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 25 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

"

n) cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate."

2. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins:

"

Art. 671. - Definirea veniturilor din România din activități independente

(1) Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România."

3. La articolul 76 alineatul (4), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente desfășurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activități dependente desfășurate la bordul navelor și aeronavelor operate în trafic internațional. Fac excepție veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situația în care România are drept de impunere;".

4. La articolul 85, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"

(81) În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat."

5. La articolul 86, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit stabilite în contul impozitului anual datorat."

6. La articolul 116, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reținut la sursă, precum și cei prevăzuți la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."

7. La articolul 142 litera s), punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6. contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, precum și primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ș) și t) pentru veniturile neimpozabile, precum și primele aferente asigurărilor de risc profesional;". Modificări (1)

8. Articolul 235 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 235. - Contribuabili

Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii, are obligația de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol."

9. Articolul 236 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 236. - Stabilirea impozitului

(1) Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei.

(2) În cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine, care se înființează sau desființează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv."

10. Articolul 237 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 237. - Plata impozitului și depunerea declarației fiscale

(1) Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine are obligația să declare și să plătească impozitul pe reprezentanță la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

(2) Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine înființată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligația să calculeze, să depună declarația fiscală la organul fiscal competent și să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înființată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înființată până la sfârșitul anului respectiv.

(3) Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine desființată din România în cursul anului de impunere are obligația să recalculeze impozitul pe reprezentanță și să depună declarația fiscală la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desființată. Reprezentanța recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desființează.

(4) Reprezentanțele sunt obligate să conducă evidența contabilă prevăzută de legislația în vigoare din România."

11. La anexa nr. 1 din titlul VIII - Accize și alte taxe speciale, numerele curente 10-12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (lei/U.M.)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8
"(...)
Produse energetice
10 Benzină cu plumb tonă 2737,96* 2.945,75** 2.945,75 2.945,75 2.945,75 2.945,75 2.945,75
1000 litri 2108,23* 2.268,23** 2.268,23 2.268,23 2.268,23 2.268,23 2.268,23
11 Benzină fără plumb tonă 2358,92* 2.566,71** 2.566,71 2.566,71 2.566,71 2.566,71 2.566,71
1000 litri 1816,36* 1.976,36 1.976,36 1.976,36 1.976,36 1.976,36 1.976,36
12 Motorină tonă 1985,89* 2.175,24** 2.175,24 2.175,24 2.175,24 2.175,24 2.175,24
1000 litri 1678,04* 1.838,04** 1.838,04 1.838,04 1.838,04 1.838,04 1.838,04
(...)

* Nivel aplicabil începând cu data de 15 septembrie 2017.

** Nivel aplicabil începând cu data de 1 octombrie 2017."

Art. II. -

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu excepția pct. 7, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a pct. 11, care intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

București, 30 august 2017.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...