Guvernul României

Ordonanța nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2017 până la 01 septembrie 2018, fiind abrogat prin Ordonanță 2/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, se modifică după cum urmează: Modificări (1)

1. La articolul 2, punctul 3 va avea următorul cuprins:

"

3. Agenție de turism - unitate specializată a unui operator economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emise în condițiile legii, care poate desfășura următoarele activități:

a) activitate de organizare: combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar; Modificări (1)

b) activitate de intermediere: vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în baza unui contract valabil încheiat cu o altă agenție de turism." Modificări (1)

2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Agențiile de turism care își desfășoară activitatea pe teritoriul național și comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligația să asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că agenția de turism se află în dificultate financiară, definită conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agenția de turism asigură și garanții pentru repatrierea turiștilor.

(3) Sistemele de garantare a răspunderii agențiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice către consumator sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa distinct sau asociat.

(4) Garanția este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.

(5) Garanția se referă la valorile plăților efectuate de către sau pe seama turiștilor în legătură cu serviciile turistice, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea furnizării serviciilor.

(6) Suma asigurată și modalitatea de organizare și funcționare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Turismului și Autoritatea de Supraveghere Financiară."

3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Controlul respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe se face de către compartimentul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului și de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(2) În situația în care autoritățile publice prevăzute la alin. (1) sunt sesizate în același timp cu privire la nerespectarea prevederilor art. 24, precum și a prevederilor referitoare la respectarea condițiilor de acordare a licențelor, controlul va fi desfășurat doar de către compartimentul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.

(3) Agențiile de turism au obligația de a transmite Ministerului Turismului o declarație ce va cuprinde informații referitoare la activitatea desfășurată."

4. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Constituie contravenție, în măsura în care fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 6, 7, 9-12, 14, 15, art. 16 lit. c), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 23, 24 și art. 26 alin. (3)."

5. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

Art. 32. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 31 se sancționează cu 5 până la 10 puncte-amendă. Un punct- amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii."

Art. II. -

(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se aprobă prin ordin comun emis de Ministerul Turismului și Autoritatea de Supraveghere Financiară, suma asigurată și modalitatea de organizare și funcționare a sistemelor de garantare prevăzute la art. I pct. 2.

(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se aprobă prin ordin al Ministrului Turismului, conținutul, termenul și procedura de transmitere a declarației prevăzută la art. I pct. 3.

(3) În termen de 10 luni de la data intrării în vigoare a ordinului comun emis de Ministerul Turismului și Autoritatea de Supraveghere Financiară prevăzut la alin. (1), operatorii economici titulari ai licențelor de turism au obligația reînnoirii acestora, cele emise anterior pierzându-și valabilitatea.

(4) Până la data emiterii noilor licențe conform prezentei ordonanțe, licențele actuale își mențin valabilitatea, în condițiile legii, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. III. -

Prevederile art. I pct. 4 și 5 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Mircea-Titus Dobre
p. Ministrul economiei,
Petre Iulian Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Ilan Laufer
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc

București, 30 august 2017.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...