Biroul Permanent al Camerei Deputaților

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ din 26.02.1996

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 februarie 1996
Formă aplicabilă de la 08 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- legislația comercială și a afacerilor;

- legislația privind concurența și legislația privind protecția consumatorului;

- legislația economică, industrială și a serviciilor;

- legislația financiară, bancară, a creditului, plăților și garanțiilor;

- legislația socială, a muncii, a protecției și asistenței sociale;

- legislația privind sănătatea și protecția mediului.

Art. 17. -

Secția de drept privat este alcătuită din următoarele sectoare:

1. Sectorul de legislație civilă: reglementări de drept civil, dreptul familiei, drept procesual civil, dreptul creației intelectuale și drept internațional privat;

2. Sectorul de legislație agrară și asociativă: reglementări privind dreptul agrar, dreptul silvic; regimul asociațiilor, meseriilor și profesiunilor liberale;

3. Sectorul de legislație comercială: reglementări privind regimul operațiunilor comerciale și al comercianților, al burselor de valori și al burselor de mărfuri, al operațiunilor bancare și financiare, de credit, plăți și garanții, al asigurărilor, titlurilor de credit, reglementări privind proprietatea industrială, concurența și contenciosul afacerilor;

4. Sectorul de legislație economică și de privatizare: reglementări privind reforma economică, privatizarea, regiile autonome, regimul întreprinderii, industria, transporturile și telecomunicațiile, turismul și serviciile;

5. Sectorul de legislație a muncii și securității sociale: reglementări privind raporturile de muncă, patronatul și sindicatele, asistența și protecția socială, asigurările sociale;

6. Sectorul de legislație privind sănătatea, protecția mediului și protecția consumatorului: reglementări privind sănătatea, problemele demografice, tineretul și sportul, mediul înconjurător, protecția consumatorului.

Art. 18. -

Secția de evidență oficială a legislației și documentare este alcătuită din:

1. Sectorul de metodologie, tehnică legislativă și sistematizare a legislației;

2. Sectorul de evidență oficială a legislației și de elaborare a Repertoriului legislației României:

3. Sectorul de republicări, rectificări, culegeri de acte normative - codexuri;

4. Direcția de studii și documentare, cu:

a) Serviciul de studii;

b) Serviciul de documentare;

c) Biblioteca.

Art. 19. -

Domeniile de activitate și atribuțiile principale ale Secției de evidență oficială a legislației și documentare sunt:

1. Sectorul de metodologie, tehnică legislativă și sistematizare a legislației:

a) realizează, în colaborare cu secțiile de avizare, studii pentru sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației;

b) întocmește studii de sinteză privind aplicarea normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare și adoptare a actelor normative;

c) întocmește lucrări de asanare a legislației active în vederea degrevării acesteia de dispozițiile căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu Constituția ori cu alte acte de nivel superior;

d) furnizează, pentru activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, informații privind contextul legislativ în care reglementarea urmează a se integra. În acest sens determină conexiunile și incidențele legislative ale proiectului în raport cu legislația existentă, menționând expres actele normative cuprinse în zona de influență a acestuia și în ce constau asemenea interferențe, sesizează conflictele de texte, paralelismele în reglementare și, după caz, necesitatea concentrării într-un singur act a unor reglementări dispersate în mai multe acte normative.

2. Sectorul de evidență oficială a legislației și de elaborare a Repertoriului legislației României:

a) organizează și asigură primirea și păstrarea exemplarului original al legilor adoptate de Parlament și al decretelor de promulgare a acestora;

b) organizează și ține evidența oficială a legislației României, necesară pentru desfășurarea procesului legislativ, în sistem informatizat, a tuturor actelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, evidență care cuprinde datele de identificare a acestora, funcțiile active și pasive, trimiteri, contingențe, norme care cuprind dispoziții de emitere de acte în executare, norme de republicare;

c) întocmește, în sistem informatic, fișele actelor normative în vigoare și ține la zi modificările aduse acestora;

d) furnizează pentru activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, fișa actului normativ cuprinzând intervențiile legislative asupra acestuia;

e) elaborează Repertoriul legislației României - evidența oficială;

f) furnizează Departamentului de informatică legislativă din cadrul Consiliului Legislativ, precum și Direcției pentru informatică și comunicații a Camerei Deputaților, datele și informațiile pentru varianta on-line a Repertoriului legislației României - evidența oficială;

g) urmărește, în vederea funcționării sistemului legislativ în mod unitar și coordonat, emiterea de către autoritățile publice competente a actelor normative în executare, dispuse prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului; semnalează organelor de drept întârzierile în emiterea acestora.

3. Sectorul de republicări, rectificări, culegeri de acte normative - codexuri:

a) stabilește forma republicabilă a Constituției, modificată și completată, după aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia;

b) examinează și avizează, în condițiile legii, forma republicabilă a legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului având caracter normativ, care au suferit intervenții legislative și pentru care s-a dispus republicarea;

c) urmărește și semnalează întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură;

d) examinează și avizează, în condițiile legii, rectificările ce se propun a fi aduse unor acte normative, după publicarea acestora, în cazul descoperirii de erori materiale;

e) urmărește modul în care au fost respectate avizele Consiliului Legislativ referitoare la cererile de republicare și rectificare;

f) întocmește versiunile oficiale ale unor culegeri de acte normative - codexuri.

4. Direcția de studii și documentare:

a) întocmește studii privind reglementarea unor instituții, precum și documentare tematice legislative;

b) efectuează traduceri de documente și legislație străină;

c) redactează trimestrial "Buletinul de informare legislativă", care cuprinde informații privind activitatea Consiliului Legislativ, studii elaborate de către specialiștii din secțiile și departamentele Consiliului Legislativ, cronici ale cărților publicate de specialiștii Consiliului Legislativ sau ale lucrărilor care prezintă un interes deosebit pentru aceștia, precum și bibliografii rezultate din prelucrarea analitică a cărților și periodicelor românești și străine de drept;

d) creează și actualizează baza de date analitică a articolelor din periodicele românești și străine de drept, existente în biblioteca Consiliului Legislativ;

e) urmărește jurisprudența Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu implicații în desfășurarea procesului legislativ;

f) identifică sursele de legislație străină, analizează și înmagazinează în bazele de date informațiile legislative externe, în vederea cunoașterii experienței altor țări din domeniul supus reglementării prin proiectul de act normativ ce urmează a fi avizat;

g) realizează analize de conținut ale unor documente publicate - cărți, articole din periodice românești și străine și altele asemenea;

h) organizează biblioteca documentară prin asigurarea fondului necesar de cărți și periodice din țară și din străinătate, pe care îl prelucrează în sistem automatizat;

i) analizează planurile editoriale și face propuneri de achiziții în limita sumei alocate prin buget, întocmind referatele de necesitate în vederea achiziționării publicațiilor;

j) asigură achiziționarea de legislație străină, în special din domeniile ce urmează a face obiectul de reglementare prin acte normative noi.

Art. 20. -

În funcție de ponderea lucrărilor, la propunerea șefilor de secție, președintele Consiliului Legislativ poate adapta structura sectoarelor potrivit necesităților activității curente.

SECȚIUNEA a II-a Atribuțiile președinților de secție

Art. 21. -

Atribuțiile președinților de secție sunt următoarele:

A. Atribuții comune

Președintele de secție:

a) asigură conducerea efectivă a secției, îndrumă și controlează activitatea acesteia potrivit dispozițiilor prevăzute de lege, de prezentul regulament și ținând seama de dispozițiile președintelui Consiliului Legislativ;

b) informează operativ pe președintele Consiliului Legislativ asupra desfășurării lucrărilor, semnalând aspectele mai importante din activitatea secției:

c) stabilește atribuțiile personalului din cadrul secției și aprobă fișa fiecărui post; efectuează, potrivit nevoilor secției, redistribuirea unor sarcini și atribuții ale personalului în vederea realizării unei repartiții echilibrate;

d) ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primite din partea președintelui Consiliului Legislativ și a celor rezultate din hotărâri ale secțiilor reunite;

e) întocmește, la sfârșitul fiecărui an sau la cererea președintelui Consiliului Legislativ, când acesta consideră necesar, o informare privind activitatea secției, evidențiind aspectele semnificative în materie de avizare și, respectiv, problemele legate de sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației;

f) participă la dezbaterea problemelor în ședințele secțiilor reunite;

g) rezolvă orice alte probleme legate de buna desfășurare a activității secției.

B. Atribuții specifice secțiilor de avizare

Președintele de secție:

a) stabilește colectivul de examinare în vederea avizării lucrărilor primite și desemnează raportorul fiecărei lucrări;

b) prezidează dezbaterile lucrărilor de avizare în secție;

c) verifică și își dă acordul asupra formei finale a proiectului de aviz ce se prezintă spre însușire președintelui Consiliului Legislativ.

C. Atribuții specifice Secției de evidență oficială a
legislației și documentare

Președintele de secție:

a) coordonează activitatea de ținere a evidenței oficiale a legislației și de informatizare a sistemului de evidență a acesteia;

b) coordonează și verifică activitatea de furnizare a informației legislative necesare în procesul de avizare a proiectelor de acte normative, în ceea ce privește sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației;

c) asigură compunerea colectivelor pentru întocmirea de studii, prevăzute de lege, pentru îmbunătățirea ansamblului legislației, din punct de vedere al sistematizării, unificării, coordonării și conformității cu Constituția;

d) coordonează și îndrumă colectivul de asanare a legislației active de dispozițiile căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu Constituția, precum și cu actele de nivel superior actului examinat;

e) îndrumă activitatea de elaborare a Repertoriului legislației României - evidența oficială - și de întocmire a culegerilor oficiale de acte normative - codexuri, precum și a Buletinului de informare legislativă.

SECȚIUNEA a III-a Atribuțiile șefului de sector

Art. 22. -

Consilierul, șef de sector, îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) îndrumă activitatea ce se defășoară în cadrul sectorului, asigurând îndeplinirea atribuțiilor de către personalul din componența acestuia, potrivit fișei postului și dispozițiilor președintelui de secție;

b) participă și conduce dezbaterile ce au loc la nivelul sectorului;

c) face propuneri de îmbunătățire a lucrărilor întocmite de colectivele constituite potrivit art. 38 din prezentul regulament;

d) verifică calitatea și își dă acordul asupra lucrărilor ce se supun dezbaterii în secție;

e) elaborează fișa postului, pe care o supune spre aprobare președintelui de secție;

f) îndeplinește și alte atribuții stabilite de președintele de secție.

CAPITOLUL V Departamentul pentru armonizarea legislației
cu reglementările Uniunii Europene

Art. 23. -

Departamentul pentru armonizarea legislației cu reglementările Uniunii Europene are următoarele atribuții principale:

a) analizează compatibilitatea cu acquisul comunitar a proiectelor de acte normative și a propunerilor legislative, supuse avizării;

b) evaluează gradul de preluare, transpunere sau adaptare a reglementărilor comunitare în cuprinsul propunerilor legislative sau al proiectelor de acte normative analizate;

c) formulează propuneri de completare cu dispoziții din acquisul comunitar sau de eliminare a dispozițiilor ce contravin acestuia, când este cazul;

d) colaborează cu organismele implicate în activitatea de aderare/integrare în Uniunea Europeană, sub aspectul armonizării legislației naționale cu acquisul comunitar;

e) urmărește evoluția dreptului comunitar, precum și orice alte documente incluse în acquisul comunitar;

f) colaborează cu Secția de drept public și Secția de drept privat în cadrul activității de realizare sau coordonare a proiectelor de coduri ori de alte legi de complexitate deosebită și care prezintă conotații comunitare;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...