Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor
Număr celex: 32004R0882

Modificări (1), Reviste (1)

În vigoare de la 30 aprilie 2004 până la 13 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 37, 95 și 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

(1) JO C 234, 30.9.2003.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

(2) JO C 23 27.1.2004.

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

(3) Avizul Parlamentului European din 9 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Hrana pentru animale și produsele alimentare ar trebui să fie sigure și sănătoase. Legislația comunitară cuprinde un ansamblu de norme care vizează să garanteze atingerea acestui obiectiv. Aceste norme se aplică și producției și introducerii pe piață atât a hranei pentru animale, cât și a produselor alimentare.

(2) Normele de bază cu privire la legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare(4).

(4) JO L 31, 1.2.2002. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003).

(3) Pe lângă aceste norme de bază, o legislație mai specifică cu privire la hrana pentru animale și produsele alimentare acoperă diferite domenii, cum ar fi nutriția animalelor (în special hrana pentru animale cu conținut medicamentos), igiena hranei pentru animale și a produselor alimentare, zoonozele, subprodusele de origine animală, reziduurile și contaminanții, lupta contra bolilor animalelor care afectează sănătatea publică și eradicarea acestora, etichetarea hranei pentru animale și a produselor alimentare, pesticidele, aditivii din hrana pentru animale și produselor alimentare, vitaminele, sărurile minerale, oligoelementele și alți aditivi, materialele care intră în contact cu produsele alimentare, cerințe în materie de calitate și de compoziție, apa potabilă, ionizarea, produsele alimentare noi și organismele modificate genetic (OMG).

(4) Legislația comunitară privind hrana pentru animale și produsele alimentare se bazează pe principiul potrivit căruia operatorii din sectorul hranei pentru animale și cel alimentar au responsabilitatea, în toate etapele proceselor de producție, prelucrare și distribuție din cadrul activităților aflate sub controlul lor, să asigure că hrana pentru animale și produsele alimentare satisfac cerințele legislației referitoare la hrana pentru animale și produse alimentare relevante pentru activitățile lor.

(5) Sănătatea animală și bunăstarea animalelor reprezintă factori importanți care contribuie la calitatea și siguranța alimentelor, la prevenirea răspândirii bolilor animale și la tratamentul uman al animalelor. Dispozițiile care reglementează aceste aspecte sunt stabilite de mai multe acte. Aceste acte specifică obligațiile persoanelor fizice și juridice cu privire la sănătatea animală și bunăstarea animalelor, precum și datoriile autorităților competente.

(6) Statele membre ar trebui să asigure aplicarea legislației privind hrana pentru animale și produsele alimentare, a dispozițiilor privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor și să controleze și să verifice respectarea cerințelor relevante cuprinse în acestea de către operatorii din sector în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție. În acest scop, ar trebui organizate controale oficiale.

(7) În consecință, este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, un cadru armonizat de norme generale pentru organizarea acestor controale. Este important să se evalueze, având în vedere experiența, dacă un asemenea cadru general funcționează în mod corespunzător, mai ales în sectorul sănătății și bunăstării animale. În consecință, este necesară prezentarea de către Comisie a unui raport, însoțit de orice propunere necesară.

(8) Ca regulă generală, acest cadru comunitar nu ar trebui să includă controalele oficiale cu privire la organismele dăunătoare plantelor sau produselor din plante, întrucât aceste controale sunt deja reglementate în mod corespunzător de Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate(5). Cu toate acestea, anumite aspecte ale prezentului regulament ar trebui să se aplice sectorului fitosanitar și în special acelea care privesc stabilirea de planuri de controale naționale multianuale și de inspecții comunitare în statele membre și în țările terțe. Prin urmare, Directiva 2000/29/CE ar trebui modificată în consecință.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...