Guvernul României

Hotărârea nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, al art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism, denumit în continuare Masterplanul investițiilor în turism, urmărește:

a) dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică;

b) dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice;

c) dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional;

d) valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de identitate națională prin turism;

e) identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Art. 2. -

Masterplanul investițiilor în turism vizează realizarea următoarelor activități majore:

a) dezvoltarea turismului de sănătate;

b) dezvoltarea domeniului schiabil;

c) dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement; Reviste (1)

d) dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre; Modificări (1)

e) dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării;

f) dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă.

Art. 3. - Modificări (1)

În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare/realizare parc balnear, traseu de cură, construcție/reabilitare centru balnear, construcție/reabilitare bază kinetoterapie, construcție/reabilitare instalație de punere în valoare a mofetelor, construcție/reabilitare aquaparc/parc acvatic, construcție/reabilitare baie tradițională, amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice, creare/reabilitare facilități de utilizare a izvoarelor minerale, amenajare plajă.

Art. 4. - Modificări (1)

În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții:

a) amenajare/reabilitare domeniu schiabil: pârtie de schi, pârtie de schi fond, instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare și utilități aferente proiectului, pârtie/pistă săniuș;

b) infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, trambulină, amenajare/reabilitare patinoar, parcuri tematice de iarnă.

Art. 5. - Modificări (1), Reviste (1)

În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: amenajare/reabilitare parcuri tematice, construcție/amenajare/reabilitare aquaparc, instalație sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement, construire/amenajare/reabilitare patinoar, construcție/amenajare/reabilitare zonă de picnic/campare, camping, sat de vacanță.

Art. 6. - Modificări (1)

În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: construcție/amenajare/reabilitare post de prim ajutor/foișor salvamar, construcție/amenajare/reabilitare port de agrement/marină turistică/miniport turistic, construcție/reconstruire/amenajare/reabilitare cheu de acostare/ponton acostare, zonă de campare și pentru pescuit în Delta Dunării, infrastructură ușoară de vizitare și observare în zonele protejate, extindere/reabilitare Delfinariu.

Art. 7. - Modificări (1)

În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere finanțarea de investiții ce cuprind: proiecte de agrement cu specific nautic, respectiv: construcție/amenajare/reabilitare port de agrement/marină turistică/miniport turistic, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor/plajelor de agrement.

Art. 8. - Modificări (1)

În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere finanțarea următoarelor investiții: construcție sau refacere refugiu montan/centru/bază/punct salvamont, amenajare/reabilitare infrastructură de acces.

Art. 9. -

(1) În vederea realizării activităților majore prevăzute în prezenta hotărâre se are în vedere finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. -

Se aprobă criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în turism, cu excepția costurilor pentru întocmirea documentației tehnico-economice, în condițiile legii, se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinație, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susținerea financiară a unităților administrativ- teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, și se defalcă prin ordin al ministrului turismului.

(2) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 lit. B pct. I pot fi implementate direct de către Ministerul Turismului.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI "Transferuri între unități ale administrației publice", cod 51.02.21 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism", către unitățile administrativ-teritoriale ale căror proiecte au fost selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 2, se face conform prevederilor din contractele de finanțare.

(2) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiții și au obligația înregistrării separate în contabilitatea proprie a operațiunilor legate de primirea și utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului.

(3) Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanțare prin structurile sale de specialitate sau prin desemnarea altor instituții publice sau private în condițiile legii.

Art. 13. - Modificări (1)

Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanțare este următorul:

a) pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerului Turismului este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%;

b) pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, atestate în condițiile legii, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 15%;

c) pentru investiții în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, altele decât cele de la lit. a) și b), contribuția Ministerului Turismului este de 70%, iar contribuția unității administrativ- teritoriale beneficiare este de 30%;

d) pentru investițiile de importanță națională contribuția Ministerului Turismului este de 100%.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Unitățile administrativ-teritoriale care solicită finanțarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 lit. B au obligația să depună la Ministerul Turismului, în vederea avizării, documentația tehnico-economică a proiectului și autorizația de construire până la data de 31 decembrie 2018.

(2) Neprezentarea documentației tehnico-economice până la data de 31 decembrie 2018 determină eliminarea corespunzătoare a propunerii de proiect din anexa nr. 1.

(3) Pentru investițiile propuse de unitățile administrativ- teritoriale ulterior anului 2017, în vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data-limită de transmitere a autorizațiilor de construire va fi de 31 august a fiecărui an calendaristic.

Art. 15. -

Contractelor de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.

Art. 16. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Mircea-Titus Dobre
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 4 august 2017.

Nr. 558.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând proiectele de investiții în turism

A. Lista cuprinzând proiectele de investiții în turism, cu contracte de finanțare aflate în derulare Referințe (1)

Nr. crt. Autoritatea publică locală Proiectul
1. Consiliul Local Borsec, județul Harghita Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, stațiunea Borsec
2. Consiliul Local Petroșani, județul Hunedoara Schi în România, municipiul Petroșani
3. Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava Schi în România, stațiunea Câmpulung Moldovenesc
4. Consiliul Local Voineasa, județul Vâlcea Dezvoltarea infrastructurii de agrement, stațiunea Voineasa

B. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de interes național și local Referințe (1)

I. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță națională

Nr. crt. Denumire propunere proiect Formă turism/destinație turistică
1. Dezvoltarea infrastructurii domeniului schiabil, Munții Făgăraș (200 de zile cu zăpadă pe an - Dezvoltare durabilă în Masivul Făgăraș) Turism montan
2. Dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, Sulina (Miniport/port de agrement, orașul Sulina, județul Tulcea) Turism în Delta Dunării
3. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement - port turistic, Constanța (Amenajarea portului de agrement Diamant Port, municipiul Constanța, județul Constanța) Turism de agrement Marea Neagră

II. Lista cuprinzând proiecte de investiții în turism de importanță locală

Nr. crt. Județul Denumire propunere de proiect
1. Județul Alba Baza Salvamont Șureanu, Valea Sebeșului
Amenajarea domeniului schiabil, Valea Sebeșului
Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă, munții Sebeș
Dezvoltarea zonei turistice "Ursoaia", comuna Horea
Dezvoltarea infrastructurii turistice - amenajare domeniu schiabil, orașul Zlatna
2. Județul Arad Repunerea în circuitul internațional a stațiunii Moneasa
Amenajarea unui "Aventura Parc", comuna Moneasa
3. Județul Argeș Schi în România, Albeștii de Muscel
4. Județul Bacău Amenajarea infrastructurii balneare, orașul Slănic Moldova
Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic - Aqualand, parc aventura, patinoar), orașul Slănic Moldova
Construcție telecabină, orașul Slănic Moldova
Construcția unui complex de agrement, orașul Slănic Moldova
Amenajare aquaparc - zona Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
Amenajare ca zonă de agrement lacul cu apă sărată - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
Amenajare parc aventură - Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
Amenajare patinoar - zona Parc Măgura, orașul Târgu Ocna
5. Județul Bihor Pârtie de schi, comuna Budureasa
Dezvoltarea turismului de iarnă, pârtia Vârtop, etapa 2, oraș Nucet
Realizarea unui parc de distracții și aventură, comuna Sânmartin
Bază salvamont, Vadu Crișului
6. Județul Bistrița-Năsăud Extindere turistică Băile Figa - spa centru medical
Domeniu schiabil Valea Sălăuței
Domeniu schiabil Valea Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului
Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Vinului, comuna Rodna
Parc de aventuri, orașul Sângeorz-Băi
Sat de vacanță, orașul Sângeorz-Băi
7. Județul Brașov Sanie de vară în Poiana Brașov, municipiul Brașov
Extindere domeniul schiabil - etapa II, Poiana Brașov, municipiul Brașov
Modernizare pârtie de schi Drăguș, comuna Drăguș
Domeniul schiabil, comuna Lisa
Îmbunătățire domeniu schiabil, orașul Predeal
Dezvoltarea domeniului schiabil zona Olăreasa, orașul Predeal
Amenajare domeniu schiabil etapa 2 - legătura cu Azuga, orașul Predeal
Amenajare de noi pârtii de schi, orașul Predeal
Modernizarea pârtiilor de schi existente, orașul Predeal
Dezvoltarea infrastructurii de transport pe cablu, orașul Predeal
Amenajarea de parcuri/baze sportive tematice de iarna și de vară, orașul Predeal
Dezvoltarea unei zone de agrement în Timișul de Jos, orașul Predeal
Refugiu Salvamont Pârtia Clăbucet, orașul Predeal
Parc de agrement Valea Râșnoavei, orașul Predeal
Infrastructură agrement sportiv, orașul Râșnov
Dezvoltarea domeniului schiabil - modernizare bază olimpică, orașul Râșnov
Domeniu schiabil Valea Largă, municipiul Săcele
Realizarea unor pârtii de schi cu facilitățile aferente în zona Brebina, orașul Zărnești
8. Județul Buzău Sprijinirea înființării de baze spa, welness etc. și redeschiderea unor bazine mai vechi cu apă, cu tradiție în curele și tratamentele turiștilor, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei
Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei
9. Județul Caraș-Severin Dezvoltarea zonei turistice Semenic
Amenajarea și extinderea domeniului schiabil în Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni
Construcție cabană salvamont, Muntele Mic
Amenajarea zonei turistice și domeniul schiabil Nedeia, comuna Zăvoi
10. Județul Călărași Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea-Călărași
Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, amenajare port de agrement, municipiul Oltenița
11. Județul Cluj Schi în România, stațiunea Băișoara, comuna Băișoara
Amenajare lac Chinteni, comuna Chinteni
Aquaparc, comuna Chinteni
12. Județul Constanța Amenajarea unor centre de prevenție, tratament medical primar și a punctelor de salvamar din zona litorală a județului Constanța
Miniporturi turistice, Ostrov, Capidava, Rasova, Ghindărești
Extindere Delfinariu, municipiul Constanța
Amenajarea portului de agrement Marina Nord, municipiul Constanța
Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - Lacul Belona, orașul Eforie
Realizarea unui port de agrement, orașul Eforie
Creșterea atractivității turistice a stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud; Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, orașul Eforie
Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic, orașul Techirghiol
13. Județul Covasna Schi în România, comuna Comandău
Centru balneoclimateric multifuncțional, orașul Covasna
Schi în România, orașul Covasna
14. Județul Dâmbovița Construirea de pârtii de schi, în zona Padina-Peștera, comuna Moroeni
Parcare publică și dotări conexe în zona Telecabină Padina-Peștera, comuna Moroeni
Refacere zonă de agrement și construire bază de tratament și valorificarea apei sulfuroase (existente în zonă) pe dealul Moțăianca și în zona "La sursă", orașul Pucioasa
Amenajare zonă de agrement pe lacul de acumulare, orașul Pucioasa
15. Județul Gorj Reabilitare, dezvoltare și amenajare Bază de salvare montană Rânca
Amenajare, modernizare și extindere domeniul schiabil Păpușa, munții Parâng, comuna Baia de Fier
16. Județul Harghita Extinderea Complexului Balnear, orașul Băile Tușnad
Reabilitarea băii tradiționale Nadas, comuna Tușnad
Organizarea unui complex de practicare a sporturilor de iarnă în imediată vecinătate a pârtiei de schi, orașul Borsec
Realizarea unui parc de aventură, orașul Borsec
Lucrări de reamenajare și modernizare a punctelor de acces la izvoarele de apă minerală, orașul Borsec
Pârtii de schi și telecabine la Harghita-Mădăraș, comuna Căpâlnița
Amenajare domeniu schiabil Suhard, municipiul Gheorgheni
Realizarea unui sistem de telegondolă din stațiunea Lacu Roșu pe vârful Suhardul Mare, municipiul Gheorgheni
Înființare Centru SPA în stațiunea Lacu Roșu, municipiul Gheorgheni
Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița
Dezvoltarea domeniului schiabil Izvoru Mureșului, comuna Voșlăbeni
17. Județul Hunedoara Amenajare zonă de agrement, orașul Geoagiu
Schi în România, stațiunea Straja, municipiul Lupeni
Dezvoltarea și extinderea "Domeniul Schiabil Șureanu", orașul Petrila
18. Județul Ialomița Reabilitare zona 4 Complex balnear, Plaja Zorilor, orașul Amara
Reabilitarea Parcului Balnear etapa II, orașul Amara
Dezvoltarea infrastructurii de turism prin amenajarea Plajei Perla, orașul Amara
19. Județul Maramureș Telegondolă și pârtie olimpică de schi, orașul Borșa
Dezvoltarea domeniului schiabil Prislop-Știol-Runcul Știol-Buza Dealului, orașul Borșa
Amenajarea unui complex de trambuline pentru practicarea sportului de sărituri cu schiurile, orașul Borșa
Construirea unei instalații de transport pe cablu de tip telecabină - baza muntelui Pietrosul Rodnei-Lacul Iezer-vârful muntelui, orașul Borșa
Construirea unei arene de biatlon și schi fond, orașul Borșa
Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei, orașul Cavnic
20. Județul Mureș Amenajare bază de agrement (aquaparc), orașul Sovata
Amenajare pârtie de schi, orașul Sovata
21. Județul Neamț Amenajarea unor pârtii de schi în zonele Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Borca, Tarcău
Schi în România, stațiunea Durău
Construire Parc tematic Ion Creangă, orașul Târgu-Neamț
22. Județul Prahova Amenajare pârtie de schi Cazacu - zona superioară, inclusiv legătura cu stația superioară de telegondolă, orașul Azuga
Dezvoltarea domeniului schiabil al stațiunii Azuga prin construire telegondolă Cazacu, orașul Azuga
Îmbunătățire condiții de funcționare instalație zăpadă artificială, etapa I, orașul Azuga
Amenajare pârtie de schi III "Urechea", instalație de transport pe cablu și instalație zăpadă artificială, orașul Azuga
Amenajare traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica - Stație inferioară telegondolă, orașul Azuga
Realizarea unei noi instalații de transport pe cablu Bușteni-Platoul Bucegi, orașul Bușteni
Realizarea unor trasee - pârtii de schi fond în munții Baiului, orașul Bușteni
Amenajarea domeniului schiabil - Pârtiile de schi Babeșu 1 și Babeșu 2, stațiunea Cheia, comuna Măneciu
Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400-Cota 2000, orașul Sinaia
Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia-Zona Vânturiș-Vârfu cu Dor-Piatra Arsă-Cota 2000, orașul Sinaia
Reabilitarea pârtiei de bob, orașul Sinaia
Complex de agrement, orașul Sinaia
Park aventură, orașul Sinaia
Amenajare zonă de campare, orașul Sinaia
23. Județul Satu Mare Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes - Negrești-Oaș
Înființarea unui post de salvamont în zona turistică "Luna Șes", orașul Negrești-Oaș
Bază de tratament, orașul Tășnad
24. Județul Sibiu Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, orașul Avrig
Înființare bază de tratament (wellness), comuna Bazna
Înființare bază de agrement (aqua park), comuna Bazna
Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimatică Ocna Sibiului, orașul Ocna Sibiului
Bază salvare salvamont în stațiunea Păltiniș, municipiul Sibiu
25. Județul Suceava Realizare Aqua Park, orașul Gura Humorului
Realizare pârtie de schi artificială - schi pe timp de vară, sanie-tobogan și tubing, orașul Gura Humorului
Amenajarea unui parc de tip "Adventure", comuna Sucevița
Amenajarea unei pârtii de schi, comuna Sucevița
Construirea unui patinoar, comuna Sucevița
Domeniu schiabil în Munții Călimani, comuna Șaru Dornei
Dezvoltarea domeniului schiabil, municipiul Vatra Dornei
Creșterea atractivității stațiunii turistice Vatra Dornei prin optimizarea și creșterea rețelei de producere a zăpezii artificiale, municipiul Vatra Dornei
Creșterea calității serviciilor turistice în Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de salvamont, municipiul Vatra Dornei
26. Județul Timiș Aquaparc cu ape minerale, orașul Buziaș
27. Județul Tulcea Miniport/port de agrement, comuna Murighiol
Miniport turistic/port de agrement, comuna Sarichioi
28. Județul Vâlcea Dezvoltarea infrastructurii balneare și de agrement, bază de tratament, centru multifuncțional, trasee de cură, orașul Băile Olănești
Realizare traseu promenadă pe digul râului Olt, orașul Călimănești
Parc de agrement în zona captării izvoarelor, Hotel Central, orașul Călimănești
Realizare camping, orașul Călimănești
Amenajare camping, orașul Horezu
Dezvoltarea infrastructurii de agrement Adventure Park în stațiunea turistică Voineasa, comuna Voineasa
29. Județul Vrancea Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Lepșa-Soveja

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
a proiectelor de investiții în turism

A. Criteriile de identificare a potențialelor proiecte de investiții în turism, de interes național sau local

1. Unitățile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care transmit propuneri de proiecte trebuie să fie incluse în anexele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.

Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura de includere în lista unităților administrativ-teritoriale cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari.

2. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea infrastructurii balneare trebuie să fie incluse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de stațiune balneară și balneoclimatică.

3. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea domeniului schiabil trebuie să fie incluse în anexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România", cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în anexa acestei legi.

4. Unitățile administrativ-teritoriale care transmit propuneri de proiecte care se referă la programul "Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement" pot fi:

- stațiuni turistice de interes național, respectiv local, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local;

sau

- stațiuni balneare/balneoclimatice, conform prevederilor legale de la pct. 2.

Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de stațiune balneară și balneoclimatică;

sau

- UAT-uri care fac parte din zona metropolitană a municipiului București și cei 8 poli (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara) prevăzuți în anexa nr. 1 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

B. Criteriile de calificare a proiectului

1. Terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale care propune proiectul, aceasta urmând să dețină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului.

2. Unitatea administrativ-teritorială care propune proiectul va trebui să dețină toate documentele de urbanism, conform legislației în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul.

3. În cazul programului de dezvoltare "Schi în România", cu componenta principală "Turism pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă", unitatea administrativ-teritorială va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investițiilor în turism.

4. În cazul finanțării obiectivelor de investiții, documentația tehnico-economică aferentă proiectului de investiție trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislația în vigoare și să aibă toate avizele și autorizațiile necesare.

5. Respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Turismului, acolo unde există.

6. Toate proiectele care urmează să fie finanțate vor obține avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Turismului, denumit în continuare CTE, pe documentațiile tehnico-economice întocmite. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al condițiilor tehnico-economice trebuie să obțină avizul CTE.

7. După obținerea avizului CTE, prezentarea autorizației de construire, până, cel mai târziu, la data de 31 decembrie 2019, în vederea acordării finanțării.

8. Prezentarea unei analize de către beneficiar a capacității proprii de cazare în arealul de referință, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau alimentație publică.

9. Prezentarea unei declarații pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale solicitante de fonduri, din care să reiasă faptul că investiția ce urmează a fi realizată nu este finanțabilă din alte fonduri cu finanțare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă.

10. Pot fi acceptate și proiecte depuse de către asociațiile formate din unități administrativ-teritoriale, constituite în condițiile legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ministerul Turismului va aloca fonduri pentru dezvoltarea rețelei de peșteri turistice, pentru rețele de tip "mocănița" și pentru investiții în acvarii
;
se încarcă...