Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare
Număr celex: 32004R0852

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 20 mai 2004

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 152 alineatul 4 litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

1 JO C 365 E, 19.12.2000.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

2 JO C 155, 29.5.2001.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

3 Avizul Parlamentului European din 15 mai 2002 (JO C 180 E, 31.7.2003), Poziția comună a Consiliului din 27 octombrie 2003 (JO C 48 E, 24.4.2004), Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Atingerea unui nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane este unul dintre obiectivele fundamentale ale legislației în domeniul alimentar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/20024. Respectivul regulament stabilește și alte principii și definiții comune pentru legislația națională și comunitară în domeniul alimentar, inclusiv obiectivul realizării liberei circulații a produselor alimentare în cadrul Comunității.

4 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene a Siguranței Alimentare și de stabilire a procedurilor referitoare la siguranța produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002). Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003).

(2) Directiva 93/43/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare a stabilit normele generale de igienă a produselor alimentare, precum și procedurile de verificare a conformității cu aceste norme.

(3) Experiența a demonstrat că aceste norme și proceduri reprezintă o bază solidă pentru asigurarea siguranței alimentare. În contextul politicii agricole comune, au fost adoptate numeroase directive pentru a se stabili normele sanitare specifice pentru producția și introducerea pe piață a produselor menționate în anexa I la tratat. Aceste norme sanitare au redus barierele comerciale pentru produsele în cauză, contribuind astfel la crearea pieței interne și asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății publice.

(4) În ceea ce privește sănătatea publică, aceste norme și proceduri conțin principii comune, în special cu privire la responsabilitățile producătorilor și ale autorităților competente, cerințe de structură, de organizare și de igienă pentru unități, proceduri de autorizare a acestor unități, cerințe de depozitare și de transport, cât și marcaje de igienă.

(5) Aceste principii constituie o bază comună pentru producția în condiții de igienă a tuturor produselor alimentare, inclusiv a celor de origine animală enumerate în anexa I la tratat.

(6) În plus față de această bază comună, pentru anumite produse alimentare sunt necesare norme specifice de igienă. Aceste norme sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr..../2004 al Parlamentului European și al Consiliului din... de stabilire a normelor specifice de igienă pentru produsele alimentare de origine animală5.

5 Vezi pagina . . . din prezentul Jurnal Oficial.

(7) Principalul obiectiv al noilor norme generale și specifice de igienă este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorului din punct de vedere al siguranței alimentare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...