Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 19 iulie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. -

Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 bis.

Art. 2. -

(1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, astfel:

a) asigurătorilor și reasigurătorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizați să își desfășoare activitatea în condițiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările ulterioare;

b) brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare autorizați în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare;

c) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe;

d) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2017 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, în condițiile și până la termenul prevăzute de prezenta normă.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) care au fost înființate în cursul anului 2017 și au desfășurat activitate de la data înființării și până la data de 30 iunie 2017 depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.

(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2017, cei care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, precum și cei care se află în curs de lichidare începând cu 1 ianuarie 2017 potrivit legii nu întocmesc raportări contabile, ci întocmesc și depun, numai la A.S.F., o declarație corespunzătoare situației în care se află la data de 30 iunie 2017, până cel târziu la data de 16 august 2017.

(5) În scopul prezentei norme, prin asigurător se înțelege asigurătorul, asigurătorul compozit și asigurătorul mixt, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 și 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, iar prin stat membru se înțelege statul aparținând Spațiului Economic European.

Art. 3. -

Raportările contabile la 30 iunie 2017 se depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august 2017.

Art. 4. -

Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Art. 5. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 33/2016 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăților din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 și 591 bis din 3 august 2016.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 21 iulie 2017.

Nr. 19.

;
se încarcă...