Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Acordul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave din 05.10.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii (denumite în continuare părți),

motivate de dorința de a coopera ca parteneri pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, în special a terorismului, într-un mod mai eficient,

recunoscând faptul că schimbul de informații reprezintă o componentă esențială în lupta împotriva infracțiunilor grave, în special a terorismului,

recunoscând importanța prevenirii și combaterii infracțiunilor grave, în special a terorismului, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, mai ales a dreptului la viață privată,

inspirate de Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005, și

căutând să intensifice și să încurajeze cooperarea dintre părți în spiritul parteneriatului,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Definiții

În scopul prezentului acord,

1. Profilul ADN (modele de identificare ADN) se definește ca fiind un cod format din litere sau din cifre reprezentând un număr de caracteristici de identificare a părții necodate a unui eșantion analizat de ADN uman, precum structura chimică specifică în diversele segmente de ADN (loci).

2. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată").

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă se derulează sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, sortarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminarea sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea sau ștergerea prin eliminarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

4. Prin date de referință se înțelege profilul ADN și un număr de identificare (date de referință ADN) sau date dactiloscopice și un cod de identificare (date de referință dactiloscopice). Datele de referință nu trebuie să conțină date care să permită identificarea directă a persoanei vizate. Datele de referință care nu pot fi atribuite niciunei persoane (nedetectabile) trebuie să fie recognoscibile ca atare.

ARTICOLUL 2 Scopul și domeniul de aplicabilitate ale prezentului acord

1. Scopul prezentului acord este de a intensifica colaborarea dintre părți pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor grave.

2. Competențele de interogare oferite de prevederile prezentului acord sunt utilizate doar în scopul prevenirii, descoperirii și investigării infracțiunilor grave.

3. Domeniul de aplicabilitate al prezentului acord cuprinde fapte ce constituie o infracțiune pasibilă, potrivit legislației naționale a părților, de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maxim este mai mare de un an sau de o pedeapsă mai gravă.

ARTICOLUL 3 Date dactiloscopice

În vederea punerii în aplicare a prezentului acord, părțile asigură disponibilitatea datelor de referință din fișier pentru sistemele naționale automatizate de identificare a amprentelor create în vederea prevenirii și cercetării infracțiunilor. Datele de referință conțin numai datele dactiloscopice și un număr de identificare.

ARTICOLUL 4 Interogarea automatizată a datelor dactiloscopice

1. În vederea prevenirii și cercetării infracțiunilor grave, fiecare dintre părți autorizează punctele naționale de contact ale celeilalte părți, prevăzute la articolul 6, să aibă acces la datele de referință în sistemele automatizate de identificare a amprentelor, pe care le-a creat în acest scop, autorizându-le să efectueze interogări automatizate prin compararea datelor dactiloscopice. Interogările pot fi efectuate numai în cazuri individuale și în conformitate cu legislația națională aplicabilă părții care efectuează interogarea.

2. Compararea datelor dactiloscopice cu datele de referință deținute de către partea responsabilă de fișier se realizează de către punctele naționale de contact care solicită interogarea prin intermediul transmiterii automatizate a datelor de referință necesare pentru stabilirea unei concordanțe certe.

3. Dacă este nevoie, pot fi realizate analize suplimentare de către punctele naționale de contact solicitante, în scopul confirmării existenței unei concordanțe a datelor dactiloscopice cu datele de referință deținute de partea responsabilă de fișier.

ARTICOLUL 5 Transmiterea de date suplimentare cu caracter personal și a altor date

În cazul în care procedura la care face referire articolul 4 indică o concordanță între datele dactiloscopice, transmiterea oricăror date suplimentare cu caracter personal și a altor date legate de datele de referință se realizează în conformitate cu legislațiile naționale aplicabile părților, inclusiv cu dispozițiile privind asistența judiciară ale părții solicitate, datele fiind transmise în conformitate cu prevederile articolului 6.

ARTICOLUL 6 Puncte naționale de contact și aranjamente de punere în aplicare

1. În scopul furnizării datelor la care se face referire în articolul 4 și al furnizării ulterioare a datelor suplimentare cu caracter personal la care se face referire în articolul 5, fiecare parte desemnează unul sau mai multe puncte naționale de contact. Punctul național de contact furnizează astfel de date în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile părții care l-a desemnat în această calitate. Nu vor fi folosite alte canale de asistență judiciară disponibile decât dacă este necesar, de exemplu pentru autentificarea acestor date în scopul admiterii lor ca probe în procedurile judiciare ale părții solicitante.

2. Detaliile tehnice și procedurale ale interogărilor efectuate conform prevederilor articolului 4 vor fi prevăzute în unul sau mai multe aranjamente de punere în aplicare.

ARTICOLUL 7 Interogarea automatizată a profilurilor ADN

1. În cazul în care legislațiile naționale aplicabile părților permit și pe bază de reciprocitate, fiecare parte autorizează punctele naționale de contact ale celeilalte părți, menționate în articolul 9, să aibă acces la datele de referință în fișierele lor de date ADN, autorizându-le să efectueze interogări automatizate prin compararea profilurilor ADN în vederea cercetării infracțiunilor grave. Interogările pot fi efectuate numai în cazuri individuale și în conformitate cu legislația națională aplicabilă părții care efectuează interogarea.

2. În cazul în care o interogare automatizată arată concordanța dintre un profil ADN furnizat și un profil ADN înregistrat în fișierul analizat al celeilalte părți, punctul național de contact al părții care efectuează interogarea primește, prin notificare automatizată, datele de referință în raport cu care a fost identificată o concordanță. Dacă nu poate fi identificată nicio concordanță, acest fapt se notifică automatizat.

ARTICOLUL 8 Transmiterea de date suplimentare cu caracter personal și a altor date

În cazul în care procedura la care se face referire în articolul 7 indică o concordanță între profilurile ADN, furnizarea oricăror altor date suplimentare cu caracter personal și a altor date legate de datele de referință se realizează în conformitate cu legislațiile naționale aplicabile părților, inclusiv cu dispozițiile privind asistența judiciară ale părții solicitate, datele fiind transmise în conformitate cu prevederile articolului 9.

ARTICOLUL 9 Punctul național de contact și aranjamentul de punere în aplicare

1. În scopul furnizării datelor potrivit articolului 7 și al furnizării ulterioare a altor date suplimentare cu caracter personal la care se face referire la articolul 8, fiecare parte desemnează un punct național de contact. Punctul de contact furnizează astfel de date în conformitate cu legislația națională aplicabilă părții care l-a desemnat. Nu vor fi folosite alte canale disponibile de asistență judiciară decât dacă este necesar, de exemplu pentru autentificarea unor astfel de date în scopul admiterii lor ca probe în procedurile judiciare ale părții solicitante.

2. Detaliile tehnice și procedurale ale interogărilor efectuate conform prevederilor articolului 7 sunt stabilite printr-un aranjament de punere în aplicare de către autoritățile responsabile.

ARTICOLUL 10 Mijloace alternative ale cooperării în domeniul profilurilor ADN

Până la momentul în care legislațiile naționale ale ambelor părți vor permite interogările tipurilor de profiluri ADN menționate mai sus, fiecare parte intenționează să efectueze căutarea în propria bază de date ADN, la cererea celeilalte părți, în conformitate cu legislația națională și cerințele tehnice aplicabile părții solicitate.

ARTICOLUL 11 Interconectarea bazelor de date

1. Interconectarea sistemelor de date dactiloscopice se va implementa luând în considerare interfețele funcționale care există în Poliția Română și în Biroul Federal de Investigații pentru schimburile automatizate de date cu state terțe.

2. Canalele de comunicare și tipul fișierelor se definesc într-un aranjament de punere în aplicare, luând în considerare comunicarea existentă între Poliția Română și state terțe și între Biroul Federal de Investigații și state terțe.

3. Părțile vor depune toate eforturile pentru a implementa interconectarea sistemelor și pentru a defini canalele de comunicare într-un mod eficient și rentabil.

4. Volumul maxim al cererilor sau al interogărilor în baza articolelor 4 și 10 ale prezentului acord este stabilit prin aranjamentele de punere în aplicare respective.

ARTICOLUL 12 Furnizarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul prevenirii infracțiunilor grave, inclusiv a terorismului

1. În vederea prevenirii infracțiunilor grave, inclusiv a terorismului, în cazuri individuale, chiar fără a fi solicitate în acest sens, părțile pot furniza, potrivit legislației lor naționale, punctului național de contact relevant al celeilalte părți la care se face referire la alineatul 4 al prezentului articol, datele cu caracter personal prevăzute în alineatul 2 al prezentului articol, în măsura în care este necesar, deoarece împrejurări determinate îndreptățesc convingerea că persoana(le) vizată(e):

a) va/vor comite sau a/au comis infracțiuni de terorism sau conexe acestuia sau infracțiuni în legătură cu o grupare sau o organizație teroristă, așa cum acestea sunt definite în legislația aplicabilă părții furnizoare; sau

b) se instruiește/instruiesc sau s-a/s-au instruit pentru a comite infracțiunile prezentate la litera a); sau

c) va/vor comite sau a/au comis o infracțiune gravă sau face/fac parte dintr-o grupare sau organizație infracțională organizată.

2. Datele cu caracter personal care vor fi furnizate în baza prezentului acord pot include, daca sunt disponibile, numele, prenumele, numele anterioare, data și locul nașterii. Seria și numărul pașaportului, seria și numărul altor documente de identitate, cetățenia actuală și cele precedente, condamnările anterioare precum și orice alte informații care permit identificarea unor persoane și/sau conduc la convingerea descrisă la alineatul 1 pot fi puse la dispoziția celeilalte părți, dacă sunt cunoscute, iar partea trimițătoare apreciază că sunt utile și în conformitate cu legislația ei aplicabilă.

3. Suplimentar față de datele cu caracter personal menționate la alineatul 2, o parte poate pune la dispoziția celeilalte părți date care nu au caracter personal, referitoare la infracțiunile descrise la alineatul 1.

4. Fiecare dintre părți desemnează unul sau mai multe puncte naționale de contact în vederea schimbului de date cu punctul/punctele naționale de contact al/ale celeilalte părți. Competențele punctelor naționale de contact sunt reglementate de legislația națională aplicabilă.

ARTICOLUL 13 Refuzul unei cereri

Oricare parte poate refuza, parțial sau în totalitate, furnizarea de date și informații către cealaltă parte, dacă solicitarea nu este în conformitate cu prevederile prezentului acord, dacă răspunsul ar prejudicia securitatea națională sau alte interese similare esențiale ale statului, dacă solicitarea este contrară legislației naționale aplicabile sau dacă este în contradicție cu obligațiile decurgând din acordurile internaționale existente la care statul său este parte.

ARTICOLUL 14 Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

1. Părțile recunosc faptul că gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute de la cealaltă parte prezintă o importanță deosebită pentru menținerea încrederii în punerea în aplicare a prezentului acord.

2. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal în mod corect și în concordanță cu legislațiile naționale aplicabile și:

a) să se asigure că datele cu caracter personal furnizate sunt adecvate și relevante în raport cu scopul determinat al transferului;

b) să rețină datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului determinat pentru care au fost furnizate sau pentru prelucrarea ulterioară, în conformitate cu prevederile prezentului acord; și

c) să se asigure că posibilele date cu caracter personal incorecte sunt aduse în timp util la cunoștința părții primitoare, pentru luarea măsurilor de corectare adecvate.

ARTICOLUL 15 Nederogarea

Prezentul acord nu poate afecta drepturile care există deja independent de acest acord ale niciunei persoane private. De asemenea, nici nu va crea drepturi, inclusiv cele de a obține, a suprima sau exclude orice probă sau de a împiedica schimbul de date cu caracter personal.

ARTICOLUL 16 Protecția suplimentară pentru transmiterea de categorii speciale de date cu caracter personal

1. Datele cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase sau alte convingeri, calitatea de membru al unui sindicat sau privind starea de sănătate sau viața sexuală pot fi furnizate doar în cazul în care sunt în mod deosebit relevante pentru atingerea scopului prezentului acord.

2. Părțile, recunoscând sensibilitatea deosebită a categoriilor de date personale menționate mai sus, vor lua măsuri de siguranță corespunzătoare, în special măsuri de securitate adecvate, pentru protecția acestor date.

ARTICOLUL 17 Limitări privind prelucrarea în scopul protecției datelor cu caracter personal și a altor date

1. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor 3 și 4 ale prezentului articol, fiecare parte poate prelucra datele obținute în baza prezentului acord:

a) în scopul cercetării infracțiunilor grave;

b) în scopul prevenirii unei amenințări grave la adresa siguranței publice;

c) în cadrul unor proceduri administrative sau nejudiciare, în directă legătură cu cercetările prevăzute la litera (a); sau

d) pentru orice alt scop, doar cu acordul prealabil al părții care a furnizat datele.

2. Părțile nu vor comunica datele furnizate în baza prezentului acord niciunui stat terț, entități internaționale sau private, fără consimțământul părții care le-a furnizat și fără asigurarea măsurilor de protecție corespunzătoare.

3. Partea care furnizează datele poate să impună, în conformitate cu legislația sa națională și de la caz la caz, condiții de utilizare a acestora de către partea care le primește. În cazul în care partea care le primește acceptă aceste date, aceasta este obligată să respecte astfel de condiții speciale.

4. Restricțiile generale referitoare la standardele legale ale părții primitoare pentru procesarea datelor cu caracter personal nu pot fi impuse de către partea care furnizează datele ca o condiție pentru furnizarea de date potrivit alineatului 3 al prezentului articol.

5. O parte poate realiza o interogare automatizată în fișierele de date dactiloscopice sau ADN ale celeilalte părți în baza articolelor 4 sau 7 și poate prelucra datele obținute în urma unei astfel de interogări, incluzând comunicările referitoare la existența sau inexistența unei concordanțe, doar cu scopul de a:

a) stabili dacă profilurile ADN sau datele dactiloscopice comparate prezintă concordanțe;

b) pregăti și transmite o cerere de asistență ulterioară, în conformitate cu legislația națională aplicabilă a părții solicitante, incluzând dispozițiile privind asistența judiciară, în cazul în care acele date prezintă concordanțe; sau

c) întocmi evidențe ale înregistrărilor, așa cum sunt cerute sau permise de legislația națională aplicabilă a părții solicitante.

6. Partea care gestionează fișierul poate prelucra datele care i-au fost furnizate de către partea care efectuează interogarea automatizată în conformitate cu prevederile articolelor 4 și 7, doar acolo unde este necesar în scopul efectuării comparației, oferind răspunsuri automatizate interogărilor sau pentru ținerea evidenței în temeiul articolului 19. Datele furnizate în scopul efectuării comparațiilor vor fi șterse imediat după comparare sau după transmiterea răspunsurilor automatizate la interogări, în afară de cazul în care prelucrarea ulterioară este necesară pentru atingerea obiectivelor menționate la alineatul 5 literele (b) sau (c) din prezentul articol.

ARTICOLUL 18 Corectarea, blocarea și ștergerea datelor

1. La solicitarea părții furnizoare, partea primitoare este obligată, în conformitate cu legislația sa națională, să corecteze, să blocheze sau să șteargă datele primite în baza prezentului acord care sunt incorecte sau incomplete sau a căror colectare sau prelucrare ulterioară contravine prevederilor prezentului acord sau reglementărilor naționale aplicabile părții furnizoare.

2. În momentul în care una dintre părți realizează că datele pe care le-a primit de la cealaltă parte sunt incorecte, va lua toate măsurile adecvate pentru a se proteja împotriva utilizării eronate a unor astfel de date, care vor include în special suplimentarea, ștergerea sau corectarea acestora.

3. În situația în care una dintre părți constată că datele pe care le-a transmis celeilalte părți sau pe care le-a primit de la cealaltă parte sunt incorecte, incomplete sau dacă există îndoieli temeinice asupra acestora ori nu ar fi trebuit transmise, această parte va notifica, fără întârzieri nejustificate, cealaltă parte.

ARTICOLUL 19 Documentarea

1. Fiecare parte ține o evidență a datelor transmise și primite de la cealaltă parte conform prezentului acord. Această evidență servește pentru:

a) a asigura monitorizarea eficientă a protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația națională aplicabilă părții în cauză;

b) a permite părților să folosească eficient drepturile ce le-au fost acordate în temeiul articolelor 18 și 23; și

c) a asigura securitatea datelor.

2. Evidența include:

a) informații referitoare la datele furnizate;

b) data furnizării; și

c) destinatarul datelor în cazul în care acestea sunt furnizate altor entități.

3. Datele din evidențe sunt protejate prin măsuri adecvate împotriva utilizării incorecte sau a altor forme de prelucrare inadecvată și vor fi păstrate pentru perioada de timp prevăzută de legislația națională și de regulamentele părților.

ARTICOLUL 20 Securitatea datelor

1. Părțile se asigură că măsurile tehnice necesare și aranjamentele organizatorice sunt utilizate pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale sau dezvăluirii neautorizate, alterării, accesării sau oricărei altei forme neautorizate de prelucrare. În mod special, părțile iau măsuri adecvate pentru a asigura accesarea datelor cu caracter personal doar de către persoanele autorizate în acest sens.

2. Aranjamentele de punere în aplicare care se referă la procedurile de interogare automatizată a fișierelor de date dactiloscopice și ADN în temeiul articolelor 4 și 7 vor asigura:

a) folosirea adecvată a mijloacelor tehnologice moderne în scopul asigurării protecției, securității, confidențialității și integrității datelor;

b) utilizarea procedurilor de codificare și autorizare recunoscute de către autoritățile competente, în situația utilizării rețelelor general accesibile; și

c) un mecanism care să asigure efectuarea doar a interogărilor permise.

ARTICOLUL 21 Transparența - furnizarea de informații către persoanele vizate

1. Nicio prevedere a prezentului acord nu va fi interpretată ca interferând cu obligațiile părților, așa cum sunt prevăzute în legislațiile acestora, de a furniza către persoanele vizate informații cu privire la scopurile prelucrării datelor și la datele de identificare ale operatorului, la destinatarii sau categoriile de destinatari, la existența dreptului de a accesa și a dreptului de a rectifica datele persoanei vizate și orice alte informații precum baza legală a operațiunii de prelucrare pentru care datele sunt solicitate, limitele de timp pentru stocarea datelor și dreptul la recurs, în măsura în care astfel de date suplimentare sunt necesare, cu luarea în considerare a scopurilor și împrejurărilor specifice în care datele sunt prelucrate, pentru garantarea unei prelucrări corecte în ceea ce privește persoanele vizate.

2. Părțile vor garanta existența mecanismelor pentru accesul, corectarea și rectificarea datelor de către persoanele vizate atunci când este cazul și în baza legislațiilor naționale aplicabile părților.

3. Astfel de cereri pot fi refuzate în concordanță cu legislația aplicabilă a oricăreia dintre părți, inclusiv în situația în care furnizarea lor ar putea periclita:

a) scopurile prelucrării;

b) cercetarea sau urmărirea penală efectuate de către autoritățile competente ale oricăreia dintre părți; sau

c) dreptul și libertățile părților terțe.

ARTICOLUL 22 Responsabilitatea

Părțile stabilesc măsuri pentru a promova responsabilitatea autorităților lor în punerea în aplicare a prezentului acord, în concordanță cu legislațiile naționale aplicabile părților.

În cazul abaterilor grave vor fi aplicate sancțiuni penale, civile sau administrative adecvate și cu efect de descurajare.

ARTICOLUL 23 Informații

La cerere, partea care primește datele va informa partea care furnizează datele cu privire la prelucrarea datelor furnizate și la rezultatele obținute. Partea care primește datele se asigură că răspunsul său este comunicat în timp util părții care furnizează datele.

ARTICOLUL 24 Relația cu alte acorduri și cooperarea

1. Nicio prevedere a prezentului acord nu va fi interpretată în sensul de a limita ori de a aduce atingere prevederilor oricăror altor tratate sau acorduri existente aplicabile părților.

2. Nicio prevedere a prezentului acord nu va fi interpretată în sensul de a limita ori de a aduce atingere cooperării existente între părți.

ARTICOLUL 25 Consultări

1. Părțile se consultă reciproc, cu regularitate, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord.

2. Orice diferende referitoare la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord vor fi soluționate prin consultări între părți.

ARTICOLUL 26 Cheltuieli

Fiecare parte suportă cheltuielile efectuate de autoritățile sale pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord. În cazuri speciale, părțile pot conveni asupra unor aranjamente diferite.

ARTICOLUL 27 Încetarea Acordului

Fiecare parte poate înceta aplicarea prezentului acord, prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți. Încetarea Acordului are loc în termen de trei luni de la data notificării. Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice datelor transmise anterior încetării acestuia.

ARTICOLUL 28 Amendamente

La solicitarea oricăreia dintre părți, prezentul acord poate fi oricând amendat, prin acordul scris al părților. Amendamentul intră în vigoare conform procedurii prevăzute la articolul 29.

ARTICOLUL 29 Intrarea în vigoare

1. Prezentul acord intră în vigoare, cu excepția articolelor de la 7 la 9, la data ultimei notificări care finalizează schimbul de note diplomatice între părți, indicând faptul că fiecare a efectuat demersurile necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului și va rămâne în vigoare dacă nu își încetează aplicarea potrivit articolului 27.

2. Articolele de la 7 la 9 ale prezentului acord vor intra în vigoare la data ultimei notificări care finalizează schimbul de note diplomatice între părți, prin care fiecare parte comunică posibilitatea punerii în aplicare a acestor articole pe bază de reciprocitate. Acest schimb se realizează dacă legislația ambelor părți permite interogarea profilului ADN conform articolelor 7-9.

Semnat la Washington DC, la data de 5 octombrie 2015, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Gabriel Oprea,
viceprim-ministru pentru securitate națională,
ministrul afacerilor interne
Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
Loretta Lynch,
procuror general al Statelor Unite ale Americii
Alan Bersin,
adjunct al secretarului de stat
pe probleme de afaceri internaționale
din cadrul Departamentului Securității Interne
;
se încarcă...