Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 27 iulie 2017.

În vigoare de la 27 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" nr. 11.158 din 11.07.2017,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului nr. 1.366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol;

- Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor reprezintă totalitatea mijloacelor și documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor și stupilor;

b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral și/sau în perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, codul stupinei și, după caz, în partea inferioară, tipul stupinei: elită, multiplicare, producție;

c) mijloace pentru identificarea stupilor - pirogravare, vopsire;

d) codul de identificare a stupinei - cod alcătuit din 2 litere care reprezintă codul județului și 4 cifre care reprezintă numărul de ordine al apicultorului de la 0001 la 9999, eliberat de Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumită în continuare ANZ, prin oficiile județene de zootehnie, denumite în continuare OJZ-uri;

e) codul de identificare a stupului reprezintă codul de identificare a stupinei însoțit de un număr de ordine, care se inscripționează de către apicultor, obligatoriu pe toți stupii declarați;

f) familia de albine - unitate biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, faguri pentru dezvoltarea și depozitarea hranei, care se află într-un stup;

g) stupina/exploatație apicolă - totalitatea familiilor de albine deținute de o persoană, care poate fi amplasată pe o singură vatră sau pe mai multe vetre, în număr variabil. O stupină/exploatație apicolă poate cuprinde echipamente specifice, utilaje și construcții necesare pentru desfășurarea activității apicole;

h) stup - echipament apicol asamblat, care adăpostește familia de albine în perioada de creștere și exploatare și este utilizat atât în stupăritul staționar, cât și în stupăritul pastoral;

i) cutie - echipament apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție;

j) produse apicole - produsele obținute de la familia de albine ca rezultat al activității acesteia, sub denumirea de miere, polen, păstură, lăptișor de matcă, ceară, propolis, venin de albine.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 2 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 24 iulie 2017.

Nr. 251.

ANEXĂ

SISTEMUL UNITAR
de identificare a stupinelor și stupilor

CAPITOLUL I Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor și stupilor

Art. 1. -

(1) Panoul de identificare al stupinelor trebuie:

a) să fie confecționat din material rezistent de culoare deschisă;

b) să fie amplasat într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;

c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime și minimum 50 cm lățime.

(2) Datele se înscriu în panou astfel: în partea superioară numele apicultorului, adresa vetrei permanente, în centru codul stupinei și după caz, în partea inferioară tipul stupinei: elită, multiplicare, producție.

(3) În afara datelor prevăzute la alin. (2) se poate adăuga sigla sau însemnele caracteristice formei de organizare din care face parte apicultorul sau sigla/însemnele caracteristice a/ale apicultorului.

(4) Caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului.

Art. 2. -

Confecționarea panoului de identificare a stupinelor și a mijloacelor de identificare a stupilor se realizează de către apicultor, conform cerințelor tehnice stabilite în prezentul ordin.

Art. 3. -

Mijloacele pentru identificarea stupilor sunt următoarele:

1. pirogravarea stupilor:

- codul de identificare a stupului să se aplice într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță;

- apicultorul își numerotează stupii declarați;

- codul de identificare al stupului se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați de către apicultorul care solicită cod de stupină în felul următor: partea codului care este identică cu codul de identificare a stupinei este dispusă pe un rând, fiecare cifră sau literă are lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm, iar numărul de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai mari, în funcție de tipul stupului, pentru a fi distins ușor în tehnica apicolă; apicultorul își numerotează stupii declarați;

- inscripționarea codului de identificare a stupilor folosind orice metal înroșit electric sau în foc;

2. vopsirea stupilor:

- codul de identificare a stupului să se aplice într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță;

- apicultorul își numerotează stupii declarați;

- codul de identificare a stupului se inscripționează obligatoriu pe toți stupii declarați de către apicultorul care solicită cod de stupină în felul următor: partea codului care este identică cu codul de identificare a stupinei este dispusă pe un rând, fiecare cifră sau literă are lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm, iar numărul de ordine al stupului poate avea dimensiuni mai mari, în funcție de tipul stupului, pentru a fi distins ușor în tehnica apicolă;

- inscripționarea codului de identificare a stupilor prin vopsirea acestuia cu vopsea rezistentă la umiditate și la temperaturile extreme ale mediului ambiant.

CAPITOLUL II Procedura de identificare a stupilor

Art. 4. -

(1) Pe teritoriul României toți apicultorii sunt obligați să își identifice stupii.

(2) În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligația să își identifice stupii.

Art. 5. -

(1) Apicultorii depun la oficiul județean de zootehnie, denumit în continuare OJZ, cererea de alocare a codurilor de identificare a stupinelor, însoțită de următoarele documente:

- copie a actului de identitate BI/CI/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz;

- copie a adeverinței care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local.

(2) Codul de identificare a stupinei se alocă la adresa vetrei permanente; în cazul în care un apicultor deține stupine ale căror vetre permanente se află în mai multe județe, apicultorul va solicita coduri și de la județele unde se află efectiv vetrele permanente ale stupinelor. În cererea de alocare a codului de identificare a stupinei, apicultorul are obligația să specifice vetrele tuturor stupinelor pe care le deține.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax, prin e-mail, prin oficiul poștal cu confirmare de primire.

Art. 6. -

(1) OJZ înregistrează cererile de acordare a codurilor de identificare a stupinelor depuse de solicitanți, verifică documentele însoțitoare și acordă codurile de identificare în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare, eliberând adeverința al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) ANZ elaborează procedura de lucru și de control privind implementarea prevederilor prezentului act normativ și o aprobă prin decizie a directorului general.

Art. 7. -

Apicultorii transmit anual, în perioada 1 septembrie- 31 decembrie, la ANZ, prin OJZ, declarația pe propria raspundere cu numărul de stupi identificați pregătiți pentru iernare; declarația poate fi depusă direct la sediile OJZ sau prin fax, e-mail, oficiul poștal cu confirmare de primire.

Art. 8. -

Apicultorii au obligația de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerințelor tehnice, în maximum 30 de zile de la data primirii codului de identificare a stupinei de la OJZ.

Art. 9. -

(1) ANZ, prin OJZ, verifică, ori de câte ori este cazul, atât evidențele oficiale, cât și stupii existenți la fața locului în stupină, conform procedurii de lucru și de control aprobate prin decizie a directorului general.

(2) Neprezentarea evidențelor oficiale și neidentificarea stupilor și stupinelor se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 10. -

Exemplul codului de identificare a unui stup este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 11. -

Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ numai în perioada 1 aprilie- 31 octombrie a fiecărui an.

Art. 12. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul sistem unitar de identificare a stupinelor și stupilor.

ANEXA Nr. 1 la sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor

CERERE
pentru alocarea codului de identificare a stupinei

Nume și prenume apicultor
CNP apicultor
BI/CI/Certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțiului/Certificatul de înregistrare fiscală, după caz Seria . . . nr. . . ., eliberat(ă) de 000. la data de 000
Adresă stupină vatra permanentă:
Număr familii de albine deținute: TOTAL:
În fiecare stupină
Solicit alocarea codului de identificare a stupinei . . . . . .
Data Semnătura, nume și prenume în clar/ Semnătura, ștampila

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

Nr. crt. Tipul documentului Depus (da/nu)
1. Copie de pe actul de identitate Bl/CI/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz
2. Copie de pe adeverința care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, eliberată de consiliul local În cazul în care un apicultor deține stupine în mai multe județe, acesta depune copii de pe adeverințele care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, eliberate de consiliile locale de la toate județele unde se află efectiv stupinele deținute

ANEXA Nr. 2 la sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
"Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
OFICIUL JUDEȚEAN DE ZOOTEHNIE . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

ADEVERINȚĂ
pentru alocarea codului de identificare a stupinei

Nume și prenume apicultor: . . . . . . . . . .

CNP: . . . . . . . . . .

CUI/CIF: . . . . . . . . . .

Codul de identificare alocat stupinei este: . . . . . . . . . . .

DATA:

COORDONATOR . . . . . . . . . . .
(nume, prenume/semnătură/ștampilă)

ANEXA Nr. 3 la sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor

Exemplu de cod de identificare al stupului:

Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare a stupinei Codul de identificare a stupului
1. Pirogravare stup
2. Vopsire stup
IF1)-0001 IF1)-0001 stupii declarați sunt numerotați de către apicultor

1) Reprezintă codul județului (de exemplu: Alba - AB, Arad - AR, Ilfov- IF etc.)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...