Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Inspecția Muncii este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței produselor din domeniul de competență.

(3) Activitatea Inspecției Muncii și a inspectoratelor teritoriale de muncă este finanțată integral de la bugetul de stat.

(4) Inspecția Muncii are sediul în municipiul București, str. Matei Voievod nr. 14, sectorul 2.

Art. 2. -

(1) În subordinea Inspecției Muncii funcționează:

a) inspectorate teritoriale de muncă, instituții publice cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în fiecare județ și în municipiul București;

b) Centrul de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional - instituție publică cu personalitate juridică;

c) Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii - instituție publică cu personalitate juridică.

(2) Finanțarea Centrului de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional și a Centrului de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii se asigură integral din venituri proprii provenite din tarifele percepute pentru plata serviciilor prestate de acestea în domeniile lor de activitate. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Inspecția Muncii are rol de coordonare și exercitare a activității de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței produselor din domeniul de competență, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale în unitățile din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.

(2) Pe teritoriul județelor și al municipiului București, activitatea de control în domeniul de competență se realizează prin inspectoratele teritoriale de muncă, ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

(3) Inspectorii de muncă din aparatul propriu al Inspecției Muncii îndrumă, coordonează și controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă și pot exercita activități de control pe teritoriul județelor și al municipiului București, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

Art. 4. -

(1) Pe lângă Inspecția Muncii este organizată și funcționează activitatea "Revista Obiectiv".

(2) Activitatea "Revista Obiectiv" constă în:

a) editarea și vânzarea "Revistei Obiectiv";

b) editarea și vânzarea de imprimate, tipizate și materiale având ca scop instruirea și perfecționarea profesională în domeniile de competență ale Inspecției Muncii, precum și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

c) editarea și vânzarea de materiale în domeniul tehnicii economice, afișe, pliante;

d) editarea și vânzarea altor publicații, materiale și tipărituri tematice cu impact în domeniile de competență ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(3) Activitatea "Revista Obiectiv" este finanțată integral din venituri proprii.

(4) Veniturile realizate de activitatea "Revista Obiectiv", provenite din încasările obținute ca urmare a activității desfășurate de revistă, constituie venituri proprii ale acesteia.

(5) Cheltuielile curente și de capital necesare pentru realizarea activității "Revista Obiectiv" se finanțează din veniturile proprii.

(6) Bugetul de venituri și cheltuieli al activității "Revista Obiectiv" și statul de funcții al acesteia se aprobă odată cu cele ale Inspecției Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Excedentul anual realizat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.

(8) În relațiile contractuale activitatea "Revista Obiectiv" este reprezentată de persoanele autorizate ale Inspecției Muncii sau de persoanele din cadrul Inspecției Muncii cărora inspectorul general de stat le-a delegat aceste competențe.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Atribuțiile Inspecției Muncii
Conducerea Inspecției Muncii
Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Evaluarea activității profesionale
;
se încarcă...