Art 14 Conducerea Inspecției Muncii | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea Inspecției Muncii -
Art. 14. -

(1) Inspectorul general de stat are, în principal, următoarele atribuții:

a) organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea Inspecției Muncii și a instituțiilor subordonate;

b) răspunde de administrarea patrimoniului aparatului propriu al Inspecției Muncii, cu respectarea prevederilor legale;

c) exercită atribuțiile delegate de ministrul muncii și justiției sociale;

d) urmărește realizarea funcțiilor și atribuțiilor generale ale Inspecției Muncii la nivel național și teritorial;

e) numește prin decizie membrii comisiilor de cercetare a evenimentelor cercetate de Inspecția Muncii în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

f) aprobă programul-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii;

g) aprobă programele proprii de acțiuni propuse de fiecare inspectorat teritorial de muncă;

h) analizează periodic și/sau ori de câte ori este nevoie cu inspectorii-șefi/inspectorii-șefi adjuncți activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă;

i) stabilește măsurile necesare pentru realizarea funcțiilor și atribuțiilor instituției și pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii și justiției sociale;

j) organizează acțiuni de importanță națională în domeniu;

k) aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de muncă și celelalte unități subordonate;

l) aprobă deplasările în străinătate, conform prevederilor legale în vigoare;

m) aprobă metodologiile și procedurile specifice domeniilor de activitate;

n) desemnează reprezentanții Inspecției Muncii în cadrul Consiliului consultativ tripartit, organizat conform legii, al cărui președinte este;

o) desemnează, la propunerea inspectorului-șef, reprezentanții inspectoratului teritorial de muncă în cadrul fiecărui consiliu consultativ tripartit, organizat conform legii la nivel teritorial, al cărui președinte este inspectorul-șef al inspectoratului teritorial de muncă;

p) aprobă înființarea sau desființarea punctelor de lucru ale inspectoratelor teritoriale de muncă;

q) îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(2) Pentru organizarea activității specifice din domeniile de competență, inspectorul general de stat emite decizii și aprobă metodologii, proceduri și instrucțiuni. Deciziile se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În perioadele în care inspectorul general de stat se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegație sau lipsește din alte motive, în condițiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul general de stat adjunct în domeniul relațiilor de muncă sau inspectorul general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat.

(4) În perioadele în care inspectorul general de stat și inspectorii generali de stat adjuncți se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (3) sau funcțiile de inspector general de stat adjunct sunt vacante, înlocuitorul inspectorului general de stat va fi un funcționar public de conducere din cadrul Inspecției Muncii, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat.

(5) Prin actul de delegare prevăzut la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4) se precizează limitele și condițiile delegării.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
Art 15 Conducerea Inspecției Muncii
Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 17 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 18 Evaluarea activității profesionale
;
se încarcă...