Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuțiile Inspecției Muncii -
Art. 12. -

(1) Inspecția Muncii are în principal următoarele atribuții:

A. Atribuții generale:

a) controlează aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale generale și speciale care reglementează relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, supravegherea pieței produselor din domeniul de competență, conform legii;

b) elaborează și pune în aplicare programe anuale de acțiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii și Justiției Sociale în domeniul de competență al Inspecției Muncii;

c) coordonează, îndrumă metodologic și controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă și a celorlalte instituții aflate în subordine;

d) reprezintă Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ca organ de specialitate, în relațiile de cooperare internațională în domeniul de competență, în limita mandatului acordat de ministrul muncii și justiției sociale;

e) asigură reprezentarea, în numele statului român și al Guvernului României, pe plan intern și extern, în relațiile de cooperare cu instituții și organisme naționale și internaționale pentru domeniile sale de competență, în limita mandatului acordat de ministrul muncii și justiției sociale;

f) elaborează metodologii și proceduri unitare de control în domeniul propriu de competență;

g) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și modul de realizare de către angajatori a măsurilor pentru normalizarea condițiilor de muncă;

h) îndeplinește atribuțiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la activitatea de pregătire și perfecționare a pregătirii personalului propriu;

i) cooperează, pe plan intern și internațional, în domeniile de competență, cu instituții similare, inspecții din alte domenii, instituții publice sau private, organizații ale partenerilor sociali și cu orice alte organizații care sunt constituite și funcționează potrivit legii;

j) realizează venituri din prestări de servicii, calculate pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, precum și alte venituri obținute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat, în condițiile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;

k) soluționează, în limita competențelor legale, petițiile adresate de persoane fizice sau juridice;

l) asigură schimbul de informații cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în condițiile legii;

m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziție, precum și bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare și/sau în folosință;

n) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului muncii și justiției sociale, și asigură exercițiul financiar-contabil al instituției, în condițiile legii;

o) organizează sistemul informatic necesar activității proprii și gestionează registrele electronice din domeniul de competență;

p) îndeplinește rolul de unitate de achiziții centralizate, în conformitate cu prevederile cap. I secțiunea a 8-a paragraful 1 - "Activități de achiziție centralizată" din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, în vederea achiziționării centralizate, prin aparatul propriu, de autoturisme, cu excepția autoturismelor care sunt achiziționate conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019;

q) inițiază propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniile de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

B. Atribuții specifice în domeniul relațiilor de muncă: Reviste (1)

a) controlează, coordonează și îndrumă metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă, ce decurg din legislația națională, europeană și din convențiile Organizației Internaționale a Muncii;

b) controlează folosirea de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată, și sesizează, după caz, conform prevederilor legale, organele de urmărire penală. În scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fișelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidență al salariaților transmis la inspectoratul teritorial de muncă, precum și a oricăror altor documente solicitate de inspectorul de muncă;

c) impune cu ocazia controalelor completarea fișei de identificare prin care se consemnează declarațiile persoanelor care prestează activitate. Modelul fișei de identificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

d) constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfășoară în condițiile unui raport de muncă;

e) dispune încheierea contractelor individuale de muncă și transmiterea acestora în registrul general de evidență a salariaților pentru lucrătorii identificați că prestează activitate fără contract individual de muncă;

f) controlează acordarea drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;

g) controlează respectarea prevederilor legale care reglementează registrul general de evidență a salariaților;

h) controlează respectarea prevederilor legale privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, astfel cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale;

i) controlează încadrarea în muncă a cetățenilor străini în România;

j) controlează activitatea desfășurată de agenții de ocupare a forței de muncă, precum și respectarea de către aceștia a condițiilor prevăzute de legea specială;

k) controlează activitatea desfășurată de agenții de muncă temporară, precum și respectarea de către aceștia a condițiilor prevăzute de legea specială;

l) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

m) comunică înștiințări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele necesare controlului la sediul societății/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei și a documentelor solicitate, atunci când controlul nu poate fi finalizat la data inițierii lui;

n) solicită reprezentanților entității controlate, precum și lucrătorilor, singuri sau în prezența martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum și note scrise de la persoanele care pot da relații cu privire la aspectele verificate și, după caz, realizează fotografii și înregistrări audiovideo;

o) participă la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituții ale statului;

p) îndeplinește atribuțiile de birou de legătură și efectuează schimbul de informații cu inspecțiile muncii sau autoritățile similare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale privind detașarea în cadrul prestării de servicii transnaționale;

q) coordonează, după caz, și participă la derularea programelor internaționale în domeniul relațiilor de muncă;

r) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniul de competență, când există indicii de săvârșire a unei infracțiuni;

s) furnizează informații de specialitate, participă la elaborarea de studii și analize în domeniul relațiilor de muncă;

ș) asigură la nivel național evidența muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidență a salariaților, precum și evidența zilierilor și a beneficiarilor prestațiilor acestora;

t) gestionează baza de date organizată la nivel național care conține registrele generale de evidență a salariaților în format electronic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

ț) asigură, pe baza protocoalelor încheiate la nivel național cu alte instituții ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidență a salariaților privind activitatea desfășurată în baza contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

u) organizează înregistrarea și evidența, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de muncă procedează la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condițiilor procedurale prevăzute de lege;

v) conciliază conflictele de muncă declanșate la nivelul unităților, în condițiile prevăzute de lege și procedurii aprobate de inspectorul general de stat.

C. Atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și supravegherii pieții:

a) controlează respectarea reglementărilor privind organizarea locurilor de muncă și impune luarea de măsuri de prevenire și protecție în vederea normalizării condițiilor de muncă;

b) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și de altă natură luate de angajatori în vederea prevenirii prezenței peste limitele maxime admise a agenților chimici, fizici sau biologici la locurile de muncă;

c) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă și controlul medical periodic;

d) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activității și mărimii întreprinderii;

e) verifică modul de organizare și funcționare a comitetelor de securitate și sănătate în muncă;

f) cercetează evenimentele conform competențelor legale și pot preleva probe, dispune măsurători, determinări și expertize, pot lua declarații și note de relații scrise, singuri sau în prezența martorilor, lucrătorilor, angajatorilor și/sau, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, precum și altor persoane care pot da informații cu privire la evenimentul cercetat;

g) analizează și avizează dosarele de cercetare a evenimentelor și poate dispune motivat completarea dosarului și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum și retragerea avizului și refacerea cercetării de către angajator, în condițiile legii, în cazurile în care se constată că cercetarea a fost efectuată necorespunzător;

h) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situațiile de încălcare a dispozițiilor legale în domeniul de competență, când există indicii de săvârșire a unei infracțiuni;

i) analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestațiile, sesizările și reclamațiile referitoare la cercetarea evenimentelor și poate dispune motivat, în condițiile legii, retragerea avizului și refacerea cercetării;

j) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și pot preleva probe, dispune măsurători și determinări, pot lua note de relații scrise, singuri sau în prezența martorilor, lucrătorilor, angajatorilor și/sau, după caz, a reprezentanților legali ai acestora, precum și altor persoane care pot da informații cu privire la obiectul controlului efectuat;

k) solicită de la reprezentatul legal al unității controlate copii certificate de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat sau cu cercetarea evenimentului;

l) pot lăsa înștiințări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele la sediul societății/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei și a documentelor solicitate;

m) analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestațiile, sesizările și reclamațiile referitoare la controalele efectuate, la modalitatea de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale, precum și alte aspecte legate de securitatea și sănătatea lucrătorilor;

n) participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție și avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;

o) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire și protecție în special pe baza rapoartelor de activitate transmise de acestea potrivit legii, verifică prin controale la angajatorii beneficiari datele și informațiile referitoare la activitățile de prevenire și protecție prestate și propune, după caz, retragerea abilitării în condițiile legii;

p) controlează producătorii, reprezentanții autorizați, importatorii și distribuitorii cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piață a produselor din domeniul de competență;

q) elaborează, pune în aplicare și actualizează periodic programe sectoriale specifice, referitoare la categoriile de produse pentru care desfășoară acțiuni de supraveghere a pieței;

r) identifică produsele din domeniul de competență care prezintă suspiciuni de neconformitate, prelevă probe și efectuează încercări, în limitele bugetului aprobat pentru finanțarea acestei activități;

s) atenționează utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competență și cooperează cu aceștia pentru prevenirea sau reducerea acestora;

ș) analizează și soluționează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestațiile, sesizările și reclamațiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piață.

(2) Prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal se realizează de către Inspecția Muncii în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Inspecția Muncii îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative.

(4) Inspectorii de muncă încheie procese-verbale de control și procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, de regulă la sediul angajatorului sau la orice alt loc de muncă organizat de acesta și, prin excepție, la sediile inspectoratelor teritoriale de muncă.

(5) Înștiințările menționate la alin. (1) pct. B lit. m) și pct. C lit. l) se înmânează/comunică angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei fizice aflate la locul de muncă controlat. În cazul în care la locul de muncă controlat nu se află nicio persoană căreia să i se comunice înștiințarea sau, deși este prezentă, refuză să primească înștiințarea, comunicarea acesteia se realizează prin poștă, cu confirmare de primire, iar în cazul în care comunicarea nu este realizată se va proceda la afișare la sediul/domiciliul angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei fizice, care a fost controlat(ă).

(6) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pot fi detaliate prin Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu al Inspecției Muncii, respectiv prin Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

(7) Modelul de legitimație și insignă utilizate de inspectorii de muncă în exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii din 13.07.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 6 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 7 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 8 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 9 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 10 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 11 Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii
Art 12 Atribuțiile Inspecției Muncii
Art 13 Conducerea Inspecției Muncii
Art 14 Conducerea Inspecției Muncii
Art 15 Conducerea Inspecției Muncii
Art 16 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 17 Conducerea inspectoratului teritorial de muncă
Art 18 Evaluarea activității profesionale
Reviste:
Recalificarea unui contract civil ca având natura juridică a unui contract de muncă
;
se încarcă...