Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1964/2017 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 152, 169, 175 și 178 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale", cuprinzând anexele nr. 1a "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate" și nr. 1b "Situație privind definitivarea contribuției de asigurări sociale", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea anuală a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale.

(2) Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale începând cu anul fiscal 2016.

Art. 3. -

Formularul prevăzut la art. 1 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Bogdan-Nicolae Stan

București, 30 iunie 2017.

Nr. 1.964.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 1a la Decizia de impunere anuală

CNP/NIF

Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor de la pct. . . . din Decizia nr. . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . .

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale de sănătate Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale de sănătate
1. 2. 3. 4. 5.
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale".

ANEXA Nr. 1b
la Decizia de impunere anuală

CNP/NIF

Situație privind definitivarea contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor de la pct. . . . din Decizia nr. . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . .Luna
Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale
1. 2. 3. 4. 5.
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale".

ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

A. Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la definitivarea sumelor reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire: Anexa nr. 1a "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmește ca anexă la formularul 630.

5. Se utilizează la stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții și/sau din alte surse, pensii provenite dintr-un alt stat.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează împreună cu formularul 630 la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: Anexa nr. 1b "Situație privind definitivarea contribuției de asigurări sociale"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmește ca anexă la formularul 630.

5. Se utilizează la stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale, pentru veniturile din activități independente.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează împreună cu formularul 630 la dosarul contribuabilului.

;
se încarcă...