Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Ghidul privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare din 04.07.2017

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Domeniu, scop, definiții

SECȚIUNEA 1 Domeniu și scop

Art. 1. -

(1) Prezentul ghid este emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin prezentul ghid se stabilesc recomandările Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru fazele de punere în funcțiune și exploatare ale unui reactor de cercetare.

Art. 2. -

(1) Recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât și solicitanților de autorizație pentru fazele de punere în funcțiune și exploatare ale unui reactor de cercetare.

(2) Recomandările din prezentul ghid se pot aplica și fazelor de amplasare și construcție ale unui reactor de cercetare, după caz, conform cerințelor stabilite de CNCAN în procesul de autorizare.

(3) Recomandările din prezentul ghid se aplică și reactoarelor de putere zero, ansamblurilor subcritice, dispozitivelor experimentale și instalațiilor de testare care conțin materiale nucleare, utilizate în scopuri de cercetare, după caz, conform cerințelor stabilite de CNCAN în procesul de autorizare.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții și abrevieri

Art. 3. -

(1) Termenii utilizați în prezentul ghid sunt definiți în normele de securitate nucleară emise de CNCAN.

(2) Reactorul de cercetare este denumit în continuare prin abrevierea RC.

(3) Raportul final de securitate nucleară este denumit în continuare prin abrevierea RFS.

(4) Sistemul primar de transport al căldurii este denumit prin abrevierea SPTC.

(5) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele și echipamentele unei instalații nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentație și control.

CAPITOLUL II Recomandări generale privind formatul-cadru și conținutul RFS

Art. 4. -

(1) Formatul-cadru și conținutul RFS pentru reactoarele de cercetare, recomandat de CNCAN, se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul ghid, împreună cu liniile directoare privind conținutul diferitelor capitole ale RFS.

(2) Fiecare capitol al RFS va conține o listă completă a tuturor documentelor menționate ca referințe bibliografice în cadrul capitolului respectiv.

(3) RFS va conține schemele, diagramele și desenele tehnologice necesare pentru înțelegerea funcționării RC și a SSCE aferente acestuia.

(4) Titularul de autorizație poate să utilizeze un format de RFS diferit de cel recomandat prin prezentul ghid, cu condiția să identifice clar corespondența între capitolele din RFS și cele recomandate în ghid și să demonstreze că RFS conține toate informațiile relevante.

Art. 5. -

(1) RFS se elaborează pentru fiecare RC în parte, ca un document de sine stătător.

(2) Anumite capitole din RFS, cum ar fi capitolele 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 18, 19 și 20, pot să fie comune pentru RC aflate pe același amplasament și sub controlul aceluiași titular de autorizație. Atunci când se elaborează capitole de RFS comune pentru mai multe instalații nucleare, se vor evidenția orice diferențe relevante între proiectele RC și/sau între modurile de exploatare a acestora; dacă este necesar se vor aloca subcapitole dedicate pentru fiecare RC în parte.

(3) SSCE cu funcții de securitate nucleară utilizate în comun de două sau mai multe RC vor fi tratate în RFS al fiecărui RC în parte, cu specificarea clară a părților comune.

CAPITOLUL III Recomandări privind analizele de securitate nucleară pentru RC

Art. 6. -

În cazul analizelor de securitate, RFS va conține și analiza interacțiunii dintre RC aflate pe același amplasament, inclusiv a impactului pe care îl poate avea un accident survenit la un RC asupra unui alt RC sau asupra altor instalații nucleare de pe amplasament, inclusiv pentru situații de accident inițiate de o cauză comună; această prevedere este valabilă și pentru analiza consecințelor accidentelor care se pot produce la alte instalații nucleare sau unități de servicii din afara instalațiilor RC, care se găsesc pe același amplasament.

Art. 7. -

Datele de intrare specifice utilizate în evaluarea caracteristicilor amplasamentului, precum și cele utilizate în analizele de hazard vor fi evaluate periodic și reactualizate, după caz, în funcție de specificul, amploarea și dinamica modificărilor care afectează fiecare categorie de date în parte.

Art. 8. -

(1) Anexa nr. 2 la prezentul ghid conține exemple tipice de evenimente luate în considerare în analizele de securitate nucleară.

(2) Excluderea din analizele de securitate nucleară pentru RC a anumitor evenimente sau tipuri de evenimente de genul celor enumerate în anexa nr. 2 la prezentul ghid este acceptabilă în baza unei justificări adecvate. Justificările acceptabile includ demonstrații ale imposibilității fizice de producere a unor astfel de evenimente sau analize cantitative de risc care să arate că excluderea acestor evenimente din bazele de proiectare are un efect neglijabil asupra securității nucleare.

Art. 9. -

Se recomandă ca scopul, domeniul, amploarea și gradul de detaliu al analizelor de securitate nucleară să reflecte o abordare gradată, ținând cont de următorii factori:

a) puterea RC;

b) tipul de combustibil nuclear și compoziția chimică a acestuia;

c) cantitatea și gradul de îmbogățire a materialelor fisile și fisionabile;

d) inventarul/cantitatea de materiale radioactive/produși de fisiune din RC și dispozitivele experimentale aferente, compoziția izotopică și activitatea totală;

e) instalațiile de stocare a combustibilului nuclear uzat aferente RC, sistemele care conțin fluide sub presiune, sistemele de încălzire și sistemele de depozitare a substanțelor inflamabile, care pot afecta securitatea nucleară a RC;

f) tipul și masa moderatorului, a reflectorului și a agentului primar de răcire a RC;

g) cantitatea de reactivitate care poate fi introdusă și rata de inserție a reactivității, controlul reactivității și caracteristicile de securitate nucleară, atât cele intrinseci, cât și cele special prevăzute prin proiect;

h) proiectul anvelopei de protecție a RC sau alte structuri/măsuri de reținere a produșilor de fisiune care ar putea fi eliberați în condiții de accident în clădirea RC;

i) utilizarea RC, pentru teste și experimente și/sau pentru producția de radioizotopi;

j) localizarea amplasamentului, potențialele evenimente externe extreme de origine naturală sau datorate altor instalații și activități umane din vecinătatea amplasamentului și caracteristicile emisiilor gazoase și lichide de materiale radioactive în condiții de accident;

k) proximitatea așezărilor umane și fezabilitatea implementării planurilor de răspuns la situații de urgență.

Art. 10. -

Se recomandă ca revizuirea și actualizarea RFS să se facă cel puțin o dată la 10 ani, cu ocazia revizuirii periodice a securității nucleare.

Art. 11. -

Documentele de referință menționate în anexa nr. 3 la prezentul ghid reprezintă standarde și ghiduri privind bune practici recunoscute pe plan internațional și se recomandă ca acestea, precum și orice nouă revizie a acestora să fie luate în considerare de către titularul de autorizație, în vederea elaborării, actualizării și îmbunătățirii RFS pentru RC.

CAPITOLUL IV Prevederi generale privind utilizarea ghidului

Art. 12. -

Aplicarea recomandărilor din prezentul ghid se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare pentru fazele de punere în funcțiune și exploatare, respectiv în cadrul procesului de reînnoire a unei autorizații de exploatare.

Art. 13. -

Se recomandă ca în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, titularii de autorizație pentru RC aflate în faza de exploatare să stabilească un plan de acțiuni cu măsurile necesare pentru alinierea la noile recomandări privind formatul-cadru și conținutul RFS.

Art. 14. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1 la ghid

Formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare

CAPITOLUL 1 Introducere și descrierea generală a reactorului de cercetare

Acest capitol include următoarele informații:

a) sumarul informației conținute în RFS și în principalele documente de referință care stau la baza elaborării RFS;

b) descrierea generală a RC, principalele caracteristici tehnice și moduri de operare, precum și domeniul avut în vedere pentru utilizarea RC;

c) programul de experimente;

d) o scurtă prezentare a etapelor de realizare a RC, de la obținerea autorizației de amplasare și până în prezent; istoricul operării RC; pentru reactoarele existente este recomandată prezentarea pe scurt a experienței de operare a RC, precum și a modificărilor majore de proiect realizate în timp;

e) comparația cu proiectele similare de reactoare aflate în operare în România sau în alte țări;

f) informații despre deținătorul/titularul de autorizație al RC, descrierea organizației responsabile pentru punerea în funcțiune, respectiv pentru exploatarea RC, precum și a organizațiilor principalilor contractori;

g) o scurtă prezentare a principiilor de securitate adoptate pentru proiectarea, construcția și operarea RC și criteriile de acceptare utilizate în analizele de securitate nucleară;

h) lista completă a tuturor standardelor, codurilor, normelor, reglementărilor și ghidurilor tehnice utilizate la proiectarea, construcția, punerea în funcțiune și, respectiv, exploatarea RC, cu precizarea ediției aplicabile;

i) analiza conformității cu legislația și actele normative naționale relevante aflate în vigoare, cu identificarea secțiunilor din RFS care conțin evaluările SSCE ale RC și articolele aplicabile din normele de securitate nucleară emise de CNCAN;

j) identificarea diferențelor semnificative între ediția precedentă a RFS și ediția curentă;

k) lista modificărilor de proiect cu implicații de securitate nucleară implementate de la ediția precedentă a RFS transmisă la CNCAN și secțiunile din ediția curentă a RFS care conțin actualizările aferente;

l) stadiul implementării acțiunilor corective rezultate din cea mai recentă revizuire periodică a securității nucleare și/sau din alte evaluări majore de securitate nucleară finalizate de la ediția precedentă a RFS, inclusiv lista modificărilor de proiect cu implicații de securitate nucleară propuse sau planificate pentru implementare.

CAPITOLUL 2 Obiective de securitate și cerințe inginerești de proiectare

Acest capitol al RFS identifică, prezintă și descrie următoarele:

a) filozofia de securitate nucleară care stă la baza proiectului RC;

b) obiectivele de securitate nucleară și cerințele inginerești de proiectare ale SSCE cu funcții de securitate nucleară;

c) modul în care se implementează conceptul de protecție în adâncime; conformitatea cu criteriile generale de proiectare pentru RC;

d) clasificarea SSCE, în scopul analizei sau proiectării, precum calificarea seismică sau securitatea nucleară, bazele clasificării și lista claselor; încadrarea SSCE cu funcții de securitate nucleară în categorii și/sau clase de securitate nucleară;

e) criteriile de proiectare pentru protecția SSCE cu funcții de securitate nucleară la evenimente externe;

f) metodele de proiectare și analiză a structurilor, sistemelor și componentelor, inclusiv a programelor de calcul și experimentelor de testare și analiză utilizate, după caz;

g) cerințele de proiectare pentru protecția la incendiu în clădirea RC;

h) calificarea componentelor pentru a rezista la factori de mediu precum vibrații, dilatarea termică, radiații ionizante, coroziune, efecte dinamice, încărcări mecanice și din presiune, temperatură, umiditate, abur, apă, substanțe chimice; testele și analizele de calificare sunt de asemenea descrise în acest capitol;

i) analizele de pericol/hazard ca suport pentru proiectare;

j) metodologia, codurile de calcul și ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor; concluziile și rezultatele analizelor și cerințele derivate din acestea, pentru:

- pericolul de incendiu;

- pericolul de explozii;

- hazardul seismic;

- pericolul de inundații externe;

- pericolul de inundații interne;

- impactul ruperii conductelor care transportă fluide sub presiune;

- protecția împotriva efectelor tip proiectil, după caz;

- impactul fenomenelor meteorologice extreme;

- impactul evenimentelor cauzate de activități umane/activități industriale din vecinătatea amplasamentului, cum ar fi: nori de gaz; explozii; interferențe electromagnetice; căderi de avioane de diferite categorii.

CAPITOLUL 3 Caracteristicile amplasamentului

Acest capitol include informații referitoare la:

a) geografia și demografia amplasamentului; descrierea amplasamentului și a limitelor acestuia;

b) granițele pentru stabilirea limitelor evacuărilor de efluenți; definirea zonei de excludere și controlul acesteia; definirea și monitorizarea zonei de populație redusă;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...