Parlamentul României

Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 18 octombrie 2016, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

"

- La articolul 2, litera f) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidența alin. (2) lit. b), paiele și alte materii vegetale nepericuloase folosite pentru producerea de energie din biomasă prin procese ori metode care nu dăunează mediului și nu pun în pericol sănătatea populației.»

- La articolul 2, litera b) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

b) subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu excepția produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalație de tratare sau de producere a biogazului ori a compostului;»".

2. La articolul I punctul 2, alineatul (5) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate decide, luând în considerare jurisprudența aplicabilă, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4), pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deșeu încetează să fie considerat ca atare."

3. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă."

4. La articolul I punctul 6, alineatul (11) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) În vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile publice locale aplică, ca instrument economic, «plătește pentru cât arunci»."

5. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Operatorii economici care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri au obligația să livreze și să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de sortare, tratare, reciclare și depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20."

6. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

"

131. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

a) să colecteze separat biodeșeurile, în vederea valorificării acestora;»".

7. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Toate autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu pentru operațiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deșeurilor se emit cu condiția ca valorificarea să se realizeze cu eficiență energetică ridicată."

8. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora."

9. La articolul I, după punctul 23 se introduc două noi puncte, punctele 231 și 232, cu următorul cuprins:

"

231. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 50. -

(1) Autoritatea competentă de decizie și control în domeniul gestionării deșeurilor este Ministerul Mediului.»

232. La articolul 51, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 51. -

Ministerul Mediului are următoarele atribuții:»".

10. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

"

241. La articolul 56, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 56. -

Ministerul Muncii și Justiției Sociale are următoarele atribuții:»".

11. La articolul I, după punctul 27 se introduc trei noi puncte, punctele 271-273, cu următorul cuprins:

"

271. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari și persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Gărzilor forestiere, structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale și județene, conform atribuțiilor stabilite prin lege.»

272. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«

(21) Constatarea corectitudinii datelor transmise Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și agențiilor județene pentru protecția mediului potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (1) se realizează de către comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.»

273. La articolul 63, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 63. -

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:»".

12. La articolul I, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281, cu următorul cuprins:

"

281. La anexa nr. 1, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

7. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;»".

13. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

"

301. La anexa nr. 3, poziția R3 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

R3 - reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică sau termochimică). Aceasta include și gazeificarea și piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;»".

14. La articolul III se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 12 iulie 2017.

Nr. 166.

;
se încarcă...